wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony – wzór, przykłady

Pracodawca ma prawo wypowiedzieć każdy rodzaj umowy o pracę – niezależnie czy była ona zawarta na okres próbny, czas określony czy nieokreślony. Pracodawca wypowiadając umowę o pracę na czas nieokreślony, musi liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami, ponieważ rozwiązanie takiej umowy musi być odpowiednio uzasadnione. W tym wpisie znajdziesz wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wzór – zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.

Wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę 

Wzór oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem przygotowałam w formacie:

 

Uwaga ⚠️

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do legalności bądź prawidłowości wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony ze swoim pracownikiem, skonsultuj się z adwokatem lub radcą prawnym. Dzięki temu unikniesz późniejszego sporu przed sądem pracy.

Wzory zamieszczone na niniejszym blogu mogą nie być dla Ciebie odpowiednie z uwagi na specyfikę Twojego stanu faktycznego.

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę

Zgodnie z art. 30 § 4 Kodeksu Pracy, rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony musi być odpowiednio uzasadnione. Musisz kierować się zasadą, zgodnie z którą w wypowiedzeniu trzeba podać:

1️⃣   konkretną, 

2️⃣   rzeczywistą,

3️⃣   indywidualną 

dla danego pracownika przyczynę rozwiązania jego umowy.

⚖️ Z praktyki

W razie ewentualnego sporu sąd pracy będzie badał, czy:

 • wypowiedzenie było sporządzone w zrozumiały dla pracownika sposób,
 • uzasadnienie wypowiedzenia jest wyczerpująco i konkretnie opisane.

 

To dlatego, przyczyna rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony musi być dla pracownika jasna i klarowna.

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony z danym pracownikiem

Co do zasady podstawy rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem można podzielić na wynikające:

 • z winy pracownika;
 • z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

 

Nie możesz przed sądem uzasadniać swojej decyzji o rozstaniu z pracownikiem innymi okolicznościami poza tymi, które wskażesz w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy.

Moja rada 🎯

Jeżeli więcej niż jedna okoliczność przemawia za rozwiązaniem umowy z pracownikiem, to opisz je wszystkie bardzo skrupulatnie w wypowiedzeniu umowy z pracownikiem.

👀Sprawdź także: Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych

Wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracownika – 4 przykłady!

Oto 4 przykładowe sytuacje uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony z winy pracownika:

1️⃣   Nadużycie zaufania związane z określonym zachowaniem pracownika.

2️⃣ Dezorganizacja pracy z powodu długotrwałej, nieplanowanej nieobecności pracownika.

3️⃣  Prowadzenie działalności konkurencyjnej (także wtedy, gdy strony nie zawarły umowy zakazującej takiej działalności) albo odmowa podpisania przez pracownika umowy o zakazie konkurencji.

4️⃣  Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków pracowniczych, w tym nieosiąganie przez pracownika założonych efektów bądź wyników.

Wymienione okoliczności mogą narazić pracodawcę na znaczne szkody, a to uzasadnia rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

Przyczyną rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony po stronie pracodawcy jest zazwyczaj:

 • ❌💼 likwidacja stanowiska,
 • 🔄 zmiany organizacyjne zachodzące w zakładzie pracy, w tym redukcja zatrudnienia.

 

Jak podkreśla się w orzecznictwie, aby poprawnie uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony z uwagi na likwidację stanowiska, trzeba dokładnie opisać z czego wynika wybór danego pracownika do zwolnienia. Nie wystarczy bowiem ogólne stwierdzenie, że przyczyną zwolnienia pracownika jest reorganizacja pracy.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

Zgodnie z art. 36 Kodeksu Pracy, jeżeli pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy:

 • do 6 miesięcy – długość okresu wypowiedzenia to 2 tygodnie,
 • od 6 miesięcy do 3 lat – okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc,
 • powyżej 3 lat – okres wypowiedzenia to 3 miesiące.

 

 Z praktyki

Jeżeli wypowiadasz pracownikowi tego typu umowę, to przysługuje mu okres wypowiedzenia o długości zależnej od jego stażu pracy.

W którym dniu miesiąca złożyć wypowiedzenie?

Terminy wypowiedzenia zawsze są skuteczne na koniec tygodnia (czyli w sobotę) lub miesiąca. Z tego powodu wypowiedzenie najlepiej złożyć na koniec miesiąca.

💡Przykład:

Jeżeli 15 marca wypowiadasz pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony, a pracował on w Twoim zakładzie pracy od roku, to umowa zakończy się z dniem 30 kwietnia.
👀 Przeczytaj także: Badanie alkomatem w pracy

Ochrona szczególnych grup pracowników przed wypowiedzeniem

Ochrona przed zwolnieniem z pracy przysługuje między innymi:

 • 👵👴 w wieku przedemerytalnym – jeżeli pracownikowi brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego (65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet);
 • 🏝️ w czasie urlopu – nieważne czy jest to urlop bezpłatny, wychowawczy czy wypoczynkowy;
 • 🤰 w trakcie ciąży i urlopu macierzyńskiego – dotyczy to także urlopu ojcowskiego.
 • 📝 podczas nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych – nie możesz złożyć oświadczenia o wypowiedzeniu umowy pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim lub jest nieobecny z uwagi na opiekę nad dzieckiem;

 

⚠️ Uwaga!

Po upływie poniższych terminów można rozwiązać umowę z pracownikiem również pod jego nieobecność. Jeżeli pracownik jest zatrudniony:

 • mniej niż 6 miesięcy u danego pracodawcy – okres ochronny wynosi 3 miesiące;
 • więcej niż 6 miesięcy – okres ochronny obejmuje okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Na co zwrócić uwagę, chcąc skutecznie wypowiedzieć umowę o pracę? – 3 wskazówki!

Przystępując do sporządzenia wypowiedzenia, zwróć uwagę na:

 1. ✍️  Formę wypowiedzenia – powinno ono zostać sporządzone w formie dokumentu opatrzonego własnoręcznym podpisem pracodawcy. Wersja elektroniczna, przykładowo 👉 faks, skan, nie jest wystarczającą formą.
 2. 👥 Sposób komunikacji – wypowiedzenie możesz osobiście wręczyć pracownikowi. Oświadczenie skuteczne jest pod warunkiem, że pracownik zapozna się z jego treścią. Dowodem, że pracownik otrzymał oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem jest jego pisemne poświadczenie odbioru wypowiedzenia.
 3. 📬 Sposób doręczenia – wypowiedzenie możesz przesłać pracownikowi przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez niego adres korespondencyjny. Jeżeli przesyłka była awizowana, wypowiedzenie będzie liczone od dnia faktycznego odbioru przesyłki przez pracownika. Od dnia odebrania oświadczenia o rozwiązaniu umowy zacznie biec okres wypowiedzenia umowy.

💡 Przykład:

Jeżeli pracownik 31 stycznia otrzyma oświadczenie o rozwiązaniu umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, to umowa zakończy się w dniu 28 lutego. Jeżeli przesyłka dotrze do niego 1 lutego, to umowa zakończy się dopiero 31 marca.

2 roszczenia pracownika zwolnionego za wypowiedzeniem

Zgodnie z pouczeniem, które musisz umieścić w oświadczeniu o wypowiedzeniu, pracownik może odwołać się do sądu pracy. W odwołaniu pracownik może żądać:

 1. 💼↩️ orzeczenia bezskuteczności wypowiedzenia do czasu faktycznego rozwiązania umowy, a po ustaniu stosunku pracy – przywrócenia do pracy,
 2. 💸 odszkodowania za wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, ale nie mniejszej niż wynagrodzenie za okres wypowiedzenia.

 

👀 Zobacz również: Odwołanie od nagany

W jaki sposób sąd ocenia zasadność roszczenia pracownika?  

Oceniając zasadność roszczenia pracownika, sąd zbada przede wszystkim:

 • ✔️📝  czy wypowiedzenie zostało złożone w formie pisemnej i zawiera wszelkie niezbędne elementy,
 • ⚖️ czy prawidłowo poinformowałeś pracownika o prawie wniesienia odwołania do sądu pracy,
 • 📬 w jaki sposób wypowiedzenie zostało doręczone pracownikowi,
 • 🤙 czy zamiar wypowiedzenia umowy został skonsultowany z organizacją związkową – jeżeli w firmie są organizacje związkowe,
 • 🧐 czy wskazana przez Ciebie przyczyna wypowiedzenia jest: prawdziwa, konkretna, zindywidualizowana i czy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

 

Odprawa za wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony 

Pracownik nabywa prawo do odprawy, jest rozwiązanie stosunku pracy następuje wyłącznie z przyczyn od niego niezależnych, najczęściej 👉 ekonomicznych lub organizacyjnych.

💡Przykład:

Jeżeli likwidacja stanowiska związana jest z brakiem efektywności danego pracownika bądź jego długimi nieobecnościami, nie nabędzie on prawa do otrzymania odprawy.

Zgodnie z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wysokość odprawy jest zależna od stażu pracy u danego pracodawcy i przysługuje w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata;
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony od 2 do 8 lat;
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony ponad 8 lat.

 

  Jak szybko rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony?

  Najszybszym trybem rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Tym najbardziej polubownym sposobem rozwiążesz każdą umowę o pracę – w tym zawartą na czas nieokreślony. Aby jednak wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony za porozumieniem stron było skuteczne, obie strony muszą:

  • 🤝 być zgodne co do rozwiązania umowy,
  • 🖋️ podpisać dokument, który potwierdza termin oraz normy zakończenia współpracy.

   

  ⚠️Uwaga!

  Z inicjatywą tą może wystąpić w każdym czasie, nie tylko pracownik, ale i pracodawca.

  Czy pracownik musi podawać przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony?

  Nie, pracownik nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony. Oznacza to, że może on bez ujawnienia powodu, rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę na czas nieokreślony, w każdej chwili trwania stosunku pracy. 

  Wskazówka 🗝️ 

  Poniżej zamieszczam wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę:

   

  Czy trzeba chodzić do pracy w okresie wypowiedzenia?

  Zgodnie z art. 362 Kodeksu Pracy, pracodawca może zwolnić pracownika z  obowiązku świadczenia pracy do czasu, gdy upłynie okres wypowiedzenia. Wówczas, pracownik ma prawo do wynagrodzenia!

  ⚠️Uwaga! 

  Jeżeli pracownik nie przyjdzie do pracy w okresie obowiązywania wypowiedzenia, pracodawca może zwolnić go dyscyplinarnie w trybie art. 52 Kodeksu Pracy. Pracownik dopuszcza się bowiem ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

   

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu