• Przygotowujemy dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, w tym umów o pracę, umów o odpowiedzialności za mienie powierzone, umów o zakazie konkurencji, umów szkoleniowych, kontraktów menadżerskich i wielu innych dokumentów.
 • Przeprowadzamy audyty umów pracowniczych i ryzyka zw. z zatrudnieniem, w tym zatrudnianiem cudzoziemców.
 • Przygotowujemy regulaminy wewnętrzne, w tym: regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Optymalizujemy zatrudnienie, w tym dobieramy odpowiednie umowy, w szczególności spośród: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o współpracę, umowy outsourcingowej, kontraktu menadżerskiego, umowy agencyjnej, a także analiza ryzyka zw. z ww. rodzajami umów.
 • Chronimy pracodawców w toku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a także innych organów władzy publicznej.
 • Analizujemy ryzyko związane z zatrudnieniem cudzoziemców, w tym w szczególności z Ukrainy, Białorusi oraz Dalekiego Wschodu (np. z Wietnamu, Bangladeszu, Birmy).
 • Tworzymy i negocjujemy umowy z agencjami pracy tymczasowej.
 • Pomagamy zakładać działalność i prowadzić biznes agencjom zatrudnienia.
 • Optymalizujemy, reorganizujemy i redukujemy zatrudnienie.
 • Przeprowadzanie zwolnienia indywidualne (zarówno za wypowiedzeniem, jak i dyscyplinarne, w trybie natychmiastowym) jak i zwolnienia grupowe (w tym indywidualne zwolnienia grupowe).
 • Optymalizujemy systemy wynagradzania pod kątem objęcia ubezpieczeniem społecznym, wypłacania nadgodzin oraz w zakresie czasu i systemu pracy.
 • Pomagamy w tworzeniu optymalnych systemów motywowania pracowników, a także w razie konieczności nakładania kar pracowniczych i pociągania pracowników do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub porządkowej.
 • Chronimy pracodawców w sprawach o mobbing, dyskryminację lub molestowanie.
 • Zabezpieczamy interesy pracodawców przed działaniami konkurencyjnymi ze strony pracowników, w tym także przed czynami nieuczciwej konkurencji.
 • Tworzymy systemy zabezpieczające pracodawców przed wykorzystywaniem informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI

 • Audyt umów o pracę i stosunków pracowniczych
 • Wypowiedzenia dyscyplinarne
 • Umowy o zakazie konkurencji
 • Umowy o pracę, kontrakty menadżerskie
 • Umowy o pracę z obywatelami Ukrainy, Białorusi, Wietnamu.
 • Regulaminy pracy i wynagradzania

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEMY?

 • Jak przygotować wypowiedzenie dyscyplinarne?
 • Kiedy wprowadzić Regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin gwarantowanych świadczeń pracowniczych?
 • Kiedy zawrzeć umowę o pracę, a kiedy umowę zlecenia?
 • Jak zatrudnić cudzoziemca?
 • Jak prowadzić agencje zatrudnienia?

Ściąganie wierzytelności

Relacje z urzędami i podatki

Obsługa korporacyjna

Sprawy budowlane

Umowy i regulaminy

Prawo pracy

Agencje pracy

Własność intelektualna