Alimenty i kontakty z dziećmi POZNAŃ  

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii jest prowadzenie spraw o alimenty oraz o kontakty z dziećmi.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o alimenty. Niestety, nie wszyscy dopełniają obowiązku alimentacyjnego, w związku z czym często należy skorzystać z pomocy prawnej. Prowadziliśmy także liczne sprawy o kontakty z dzieckiem, w tym skomplikowane sprawy związane z uprowadzeniem dzieci za granicę. Działamy w Poznaniu, Wielkopolsce i w woj. kujawsko-pomorskim.

adwokat od alimentów i kontaktów z dziećmi Poznań

„Sprawy związane z alimentami wymagają wielkiej dokładności, zaangażowania, ale też wrażliwości. Jesteśmy w stanie zapewnić Ci rzetelną opiekę prawną w prowadzeniu spraw o alimenty i kontakty z dziećmi.”

Mecenas Marlena Słupińska-Strysik

Potrzebujesz adwokata od spraw rodzinnych?

Masz problem z dopełnieniem obowiązku alimentacyjnego przez drugiego rodzica Twoich dzieci? Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach o alimenty i kontakty z dziećmi.  Pozew o alimenty Poznań

  W ramach naszej pomocy analizujemy stan sprawy, szacujemy wysokość świadczeń alimentacyjnych, o które można realnie walczyć oraz pomagamy przygotować pozew. Reprezentujemy też klientów przed sądem w Poznaniu i innymi sądami na terenie Wielkopolski i woj. kujawsko-pomorskiego w sprawach o alimenty. 

  W pozwie należy dokładnie określić sąd, do którego pozew ma zostać wniesiony. Sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania uprawnionego lub sąd miejsca zamieszkania dziecka. W takim pozwie powodem jest samo dziecko reprezentowano przez jednego z rodziców. Natomiast pozwanym będzie zobowiązany rodzic. 

  Pozew o alimenty powinien dokładnie określać żądanie – czyli wartość, o ile powód chce podnieść kwotę alimentów. Należy także określić, na czym ewentualnie polega problem z dopełnieniem obowiązku alimentacyjnego, jeśli zostały zasądzone wcześniej. Pozew powinien zawierać uzasadnienie, w którym w szczególności należy wskazać dowody uzasadniające roszczenie. Pozew należy podpisać i jeśli jest składany przez uprawnionego do alimentów, jest zwolniony od opłat sądowych.

  Alimenty na dzieci

  W czasie walki o alimenty na dzieci jest niezwykle ważne, aby pozew został oparty na realnych potrzebach dziecka oraz możliwościach majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. Zasady świadczenia obowiązku alimentacyjnego są w Polsce jasno opisane. W sprawach należy bowiem: 

  • dokładnie oszacować usprawiedliwione potrzeby dziecka 
  • porównać stopę życiową dziecka oraz zobowiązanego rodzica 
  • przeanalizować strukturę i wartość majątku zobowiązanego rodzica 
  • ocenić zarobki zobowiązanego oraz jego możliwości zarobkowe. 

  Roszczenie w pozwie powinno być tak skonstruowane, aby po wygraniu sprawy przez dziecko, zarówno ono, jak i zobowiązany rodzic, znajdowali się na równej stopie życiowej. Zgodnie z orzecznictwem poznańskich sądów oraz Sądu Najwyższego dziecko i rodzic powinny żyć na podobnym poziomie. Obowiązek alimentacyjny ma kluczowe znaczenie dla jakości życia dziecka.
   

  CHCĘ UZYSKAĆ ALIMENTY

  alimenty na dzieci

  Pozew o podwyższenie alimentów Poznań

  Wiele osób przyzwyczaja się do kwoty alimentów, którą od lat otrzymuje na dzieci. Zarazem zdają się nie zauważać inflacji, wzrostu zarobków zobowiązanego lub rosnących potrzeb dziecka. To błąd. Należy bowiem pamiętać, że beneficjentami alimentów są przede wszystkim uprawnione dzieci. Nie powinniśmy więc rezygnować z możliwości podwyższenia należnych alimentów. 

  W ramach praktyki naszej Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu reprezentujemy klientów w sprawach o podwyższenie alimentów. Pomagamy ocenić o jaką kwotę powinny zostać podwyższone świadczenia oraz pomożemy zredagować dobry pozew o podwyższenie alimentów. 

  Proszę o kontakt

  Opieka naprzemienna Poznań

  Opieka naprzemienna to sposób sprawowania bieżącej opieki nad dzieckiem w taki sposób, że równych okresach przebywa ono u obojga rodziców. Opieka naprzemienna może znaleźć zastosowanie, jeśli istnieje porozumienie między rodzicami co do jej wdrożenia, a jednocześnie odległość między ich miejscami zamieszkania umożliwia sprawne przemieszczanie się dziecka. Opieka naprzemienna jest stosunkowo trudnym do osiągnięcia mechanizmem sprawowania pieczy nad dzieckiem, również jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny. Co prawda powoli – ale sukcesywnie – zyskuje uznanie w oczach sędziów. 

  W przypadku opieki naprzemiennej nadal możliwe jest zasądzenie alimentów od jednego z rodziców. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli jeden z rodziców cieszy się wyraźnie lepszymi zarobkami niż drugi z nich. 

  Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu wspiera klientów w uzyskaniu opieki naprzemiennej nad dziećmi. Zapewniamy pełną reprezentację w sądzie. 

  Zaprzeczenie ojcostwa a obowiązek alimentacyjny

  Kancelaria reprezentuje strony spraw sądowych w przedmiocie zaprzeczenia ojcostwa. Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa możliwe jest do wniesienia przez wszystkie strony postępowania. Z reguły wnoszone jest jednak przez mężczyzn – mężów matki. 

  Domniemywa się, że dziecko pochodzi od męża matki, jeżeli urodziło się w trakcie trwania małżeństwa albo w ciągu 300 dni od jego ustania. Jeżeli mąż matki chciałby to domniemanie obalić, to musi wnieść odpowiednie powództwo do sądu. Musi jednak zachować 6-miesięczny termin, liczony od dnia, w którym dowiedział się o narodzinach dziecka. 

  W ramach praktyki Kancelarii w Poznaniu oferujemy pomoc i reprezentację w sprawach o zaprzeczenie ojcostwa. Reprezentujemy wszystkie strony postępowania. 

  Zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych Poznań

  Postępowanie sądowe o alimenty może trwać nawet wiele miesięcy. Jeśli wiąże się ono z radykalnym podwyższeniem potrzeb uprawnionego lub istotnym spadkiem dochodów zobowiązanego, to tak długi czas postępowania może negatywnie przełożyć się na sytuację powoda. W takiej sytuacji warto rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów. Polega ono na ustaleniu tymczasowej (do czasu zakończenia postępowania) wysokości alimentów wypłacanych uprawnionemu. Zabezpieczenie alimentów może mieć charakter jednorazowy lub okresowy. W praktyce sądowej zdecydowanie częściej spotykana jest ta druga formą zabezpieczenia alimentów. 

  Prowadząc sprawy o alimenty niemal zawsze składamy wniosek o ich zabezpieczenie, aby zabezpieczyć interes klienta również w czasie postępowania. Jest to najbardziej korzystne działanie, zgodne z interesem klienta. 

  Władza rodzicielska

  Władza rodzicielska obejmuje szereg praw i obowiązków rodziców wobec ich dzieci, także jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny. Zwykle władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Może jednak zostać ograniczona lub nawet odebrana przez sąd rodzinny. Ograniczenie lub utrata władzy rodzicielskiej nie musi oznaczać, że rodzic jej nadużywał bądź ją źle sprawował. Często ograniczenie władzy rodzicielskiej jest skutkiem rozwodu między małżonkami, utrudnioną komunikacją lub problemami logistycznymi. 

  W ramach praktyki Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu reprezentujemy naszych klientów w sprawach związanych z ograniczeniem, pozbawianiem oraz wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw.

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów

  Wniosek o zabezpieczenie alimentów składa się do sądu I instancji, prowadzącego sprawę o alimenty. Wniosek o zabezpieczenie alimentów można złożyć zarówno na piśmie jak i ustnie – na rozprawie. Niemniej o wiele rozsądniej jest złożyć go na piśmie oraz odpowiednio uzasadnić oczekiwaną wysokość alimentów. To zwiększa szanse na uzyskanie korzystnego zabezpieczenia. Wniosek o zabezpieczenie alimentów jest wolny od opłat sądowych. 

  Złożenie wniosku o zabezpieczenie alimentów pozwala na szybkie uzyskanie zabezpieczenia roszczenia. Sąd w Poznaniu powinien rozpoznać bowiem ten wniosek niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia jego doręczenia. 

  Dziadkowe – zasady świadczenia obowiązku alimentacyjnego

  W niektórych sytuacjach możliwe jest uzyskanie alimentów od dziadków. Jest to dopuszczalne, jeżeli:

  • oboje rodzice nie żyją lub nie żyje jedynie jeden z rodziców, a drugi nie pokrywa potrzeb dziecka,
  • rodzice co prawda żyją, ale nie są w stanie pokryć potrzeb dziecka,
  • uzyskanie środków na zaspokojenie potrzeb dziecka nie jest możliwe od rodziców w odpowiednim czasie.

  Uzyskanie świadczeń alimentacyjnych względem dziecka od dziadków nie jest więc łatwe. Z pewnością nie stanowi ono prostej alternatywy wobec alimentów od rodziców, ani sposobu na uzyskanie dodatkowego źródła finansowania – obok pokrywania potrzeb przez rodziców. Duże znaczenie ma również określenie majątkowych możliwości zobowiązanego. W niektórych przypadkach może się jednak okazać najbardziej racjonalnym i dostępnym źródłem zaspokojenia podstawowych potrzeb dziecka.  

  Proszę o kontakt

  Plan wychowawczy

  Rodzicielski plan wychowawczy (porozumienie wychowawcze) to dokument podpisywany przez oboje rodziców konstytuujący podstawowe zasady związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej i opieką nad dzieckiem. W planie wychowawczym zawiera się informacje na temat: miejsca przebywania dziecka, wykonywania kontaktów z dzieckiem – w tym świąt, ferii i wakacji, zasady leczenia i edukacji. Porozumienie wychowawcze zwykle zawierane jest w sprawach o rozwód i separację. Jeśli małżonkom zależy na sprawnym uzyskaniu rozwodu lub na rozsądnym ułożeniu sobie relacji po rozwodzie, to zawarcie porozumienia wychowawczego jest konieczne. 

  W ramach działalności Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu reprezentujemy klientów w przygotowywaniu oraz negocjowaniu korzystnych planów wychowawczych. 

  Proszę o kontakt

  Sprawy o alimenty w Poznaniu

   

  Sprawy o alimenty obejmują bardzo szeroką grupę spraw. Należą do nich w szczególności:

  sprawy o alimenty od rodziców dla dzieci

  sprawy o alimenty dla małżonka po rozwodzie 

  sprawy o alimenty od dziadków 

  sprawy dla rodziców od dzieci 

  Kancelaria Adwokacka w Poznaniu reprezentuje klientów we wszystkich rodzajach wyżej wymienionych spraw. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu wszystkich stron postepowań w zakresie alimentów – zarówno uprawnionych do ich otrzymywania, jak i zobowiązanych. 

   

  Proszę o kontakt

  Obniżenie alimentów

   

  Często mamy do czynienia ze sprawami o obniżenie alimentów. Zobowiązany do uiszczania alimentów może domagać się ich obniżenia w szczególności następujących przypadkach: 

  • pogorszenia się sytuacji finansowej obowiązanego 
  • zmniejszenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. 

  Takie sytuacje mogą mieć miejsce na przykład w razie dekoniunktury, utraty pracy lub zapaści na zdrowiu zobowiązanego do płacenia alimentów. Jest to także możliwe w razie poprawienia się sytuacji osobistej uprawnionego do alimentów – np. wyleczenie z choroby wymagającej kosztownej terapii. 

  obniżenie alimentów

  Alimenty od dzieci

  Zobowiązanymi do płacenia alimentów mogą być także pełnoletnie dzieci. Od dzieci alimentów mogą domagać się rodzice, a niekiedy nawet dziadkowie – ponieważ obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej. Alimentów od dzieci rodzic może domagać się, jeśli nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb życiowych. Niedostatek rodzica nie może wynikać z okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność – np. alkoholizm, unikanie pracy. 

  W przypadku domagania się alimentów od dzieci lub wnuków bardzo ważny jest wcześniejszy stosunek do dzieci. Jeśli powód wcześniej zaniedbywał swoje obowiązki względem dzieci, stosował wobec nich przemoc, zaniedbywał je lub sam wcześniej uchylał się od płacenia alimentów, wówczas szanse na zasądzenie na jego rzecz alimentów są bardzo niewielkie. Sprawy o alimenty od dzieci bywają bardzo skomplikowane, więc warto skorzystać z pomocy prawnika.  

  Kancelaria zajmuje się dochodzeniem alimentów na rzecz rodziców lub dziadków. W ramach wstępnej analizy sprawy realnie oceniamy szanse na uzyskanie alimentów na drodze sądowej. W ten sposób staramy się uniknąć zbędnych kosztów po stronie klienta. 

  CHCĘ UZYSKAĆ ALIMENTY

  Alimenty od dzieci

  Alimenty wstecz

  Uprawnieni do alimentów często próbują walczyć o tzw. alimenty wstecz. Niewiele osób wie o możliwości otrzymania świadczenia alimentacyjnego wstecz. Mianem alimentów wstecz określane są alimenty na zaspokojenie niepokrytych potrzeb z przeszłości, na które zaciągnięto już zobowiązania. Ważne, aby powód posiadał aktywne (niespłacone) zobowiązanie, w stosunku do których domaga się alimentów. Mogą być nimi zaciągnięta pożyczka lub zakup na raty. 

  W ramach Kancelarii oferujemy pomoc w uzyskaniu alimentów wstecz. Jesteśmy w stanie tak przygotować Cię do sprawy, aby zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie korzystnych alimentów. 

  Proszę o kontakt

  Kontakty z dzieckiem

  Sprawy o kontakty z dzieckiem należą do jednych z najbardziej angażujących czasowo i emocjonalnie. Po zakończeniu małżeństwa rozwodem strony często przystępują do bezpardonowej walki o dzieci. Dzieje się tak w szczególności w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, gdy jeden z małżonków zostaje uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Nierozsądne uregulowanie kontaktów z dzieckiem może skończyć się utratą więzi lub istotnym pogorszeniem relacji z rodzicem, u którego dziecko na stałe nie przebywa. Dlatego odpowiednie uregulowanie kontaktów z dzieckiem jest tak bardzo istotne. 

  Kontakty z dzieckiem mogą być regulowane na różnych etapach. Zawsze ustala się je w postępowaniu rozwodowym. Niemniej sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem może się zmieniać w czasie. Sprawy rodzinne bywają bardzo dynamiczne. Wówczas można je regulować w osobnych postępowaniach. 

  Kontakty z dzieckiem mogą zostać uregulowane w Poznaniu na bardzo wiele sposobów. Wpływ na to mają różne okoliczności, na czele z: dystansem, jaki dzieli miejsce zamieszkania rodzica od miejsca przebywania dziecka, relacji na linii rodzic – dziecko, czy charakteru pracy rodzica. W sprawach o kontakty z dzieckiem należy być kreatywnym i nieprzejednanym. 

  W ramach praktyki Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o kontakty z dzieckiem. Z sukcesem prowadziliśmy także sprawy związane z uprowadzeniem dzieci za granicę, w tym także sprawy prowadzone na podstawie Konwencji Haskiej. 

  Zabezpieczenie kontaktów

  Bardzo ważnym jest, aby zabezpieczyć sposób wykonywania kontaktów z dzieckiem w czasie trwania postępowania przed sądem. Wniosek o zabezpieczenie kontaktów składa się do sądu rozpatrującego sprawę o kontakty. Można go złożyć na piśmie lub ustnie do protokołu. Zaleca się, aby wniosek składać na piśmie. Dzięki temu można odpowiednio go uzasadnić i przytoczyć dowody na poparcie uzasadnienia. To, w jaki sposób sąd odniesie się do wniosku o zabezpieczenie kontaktów pozwala też ocenić kierunek, w którym może podążyć sąd kończąc sprawę. Dlatego wniosek o zabezpieczenie kontaktów musi być przygotowany bardzo starannie. 

  W ramach Kancelarii oferujemy pomoc w reprezentacji w sprawach o kontakty z dzieckiem. Pomagamy też zredagować wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem. 

  zabezpieczenie kontaktów

  Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

  Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego jest kolejnym przykładem sytuacji, o której warto dowiedzieć się nieco więcej. Wbrew powszechnemu przekonaniu, świadczenie alimentacyjne powinno być wypłacane nie do momentu, w którym dziecko osiąga pełnoletność, niezależnie od majątku dziecka. Jeśli pełnoletnie dziecko jest w stanie samodzielnie pokryć koszty utrzymania, czyli jest w stanie utrzymać siebie na odpowiednim poziomie, alimenty nie muszą być płacone.

  Obowiązek wygasa dopiero wtedy, kiedy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Dopiero wtedy świadczenie alimentacyjne nie musi być wypłacane. Jest to bardzo ważna informacja dla osób, które płacą alimenty. Obowiązek utrzymywania dziecka, czyli obowiązek płacenia na rzecz dziecka pewnych kwot, ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Kiedy jednak jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać, następuje wygaśnięcie świadczeń alimentacyjnych wobec dziecka.

  FAQ

  Alimenty do kiedy trzeba płacić?

  Wiele osób zobowiązanych do płacenia alimentów na dziecko uważa, że należy je płacić do 18-tego roku życia. To błąd. Alimenty należy płacić tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Dlatego nawet po ukończeniu 18 roku życia przez dziecko rodzic powinien je płacić, jeśli: 

  • dziecko kontynuuje naukę w celu zdobycia wykształcenia lub zawodu 
  • z uwagi na stan zdrowia dziecka nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. 

  Z drugiej strony, rodzice nie muszą opłacać alimentów jeśli dziecko posiada majątek, z którego jest w stanie pokryć koszty swojego utrzymania. Ta sytuacja dotyczy zarówno dorosłych dzieci jak i nieletnich. 

  Ile alimentów na dziecko w Poznaniu?

  Wysokość alimentów zależy od kilku czynników: 

  • usprawiedliwionych potrzeb dziecka 
  • sytuacji majątkowej i zarobkowej rodziców 
  • czasu, jaki poświęca rodzic zobowiązany do płacenia alimentów w utrzymanie i wychowanie dziecka. 

  Dlatego nie sposób ustalić w prosty sposób kwoty alimentów na dziecko. Nasza kancelaria przygotowała kalkulator alimentów, który pozwala oszacować przewidywaną wysokość alimentów przy określonych kosztach utrzymania dziecka i zarobkach rodziców. 

  Jak złożyć wniosek o alimenty w Poznaniu?

  Pozew o alimenty składa się do sądu rodzinnego. Jest nim sąd rejonowy właściwy na miejsce zamieszkania dziecka lub rodzica obowiązanego do płacenia alimentów. Pozew (wniosek) o alimenty jest wolny od opłat sądowych. Należy jednak do niego dołączyć kilka załączników: 

  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka 
  • rachunki związane z utrzymaniem dziecka 
  • odpis pozwu i załączników (dla pozwanego) 

  Ponadto do pozwu będzie trzeba dołączyć także inne dokumenty, w zależności od okoliczności. Należą do nich: odpis wyroku rozwodowego, odpis skrócony aktu małżeństwa, zaświadczenie o zarobkach lub o pobieranych zasiłkach. 

  Pozew możesz złożyć osobiście w sądzie – w biurze podawczym. Możesz też go wysłać pocztą, koniecznie listem poleconym (zachowaj dowód nadania). 

  Jak zakończyć płacenie alimentów?

  Aby zakończyć płacenie alimentów należy wnieść sprawę do sądu. Rodzic nie może bowiem samodzielnie zdecydować o zaprzestaniu płacenia alimentów na dziecko, jeśli przeciwko niemu został orzeczony sądownie nakaz płacenia alimentów. W takim przypadku rodzic jest obowiązany do opłacania alimentów tak długo, jak długo dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Nie ma przy tym znaczenia, czy dziecko jest pełnoletnie czy nie. Dlatego jeśli rodzić chce zakończyć płacenie alimentów, to jedyną drogą do realizacji tego zamiaru jest wniesienie sprawy do sądu rodzinnego. Rodzic będzie musiał w niej wykazać, że dziecko jest już w stanie utrzymać się samodzielnie. 

  Jak obniżyć alimenty?

  Aby obniżyć alimenty na dziecko należy wnieść sprawę do sądu. Pozew o obniżenie alimentów składa się do sądu rodzinnego właściwego na miejsce zamieszkania dziecka. W tego typu sprawach kluczowe jest jego uzasadnienie i odpowiednie udowodnienie. Okolicznościami, które mogą przemawiać za obniżeniem alimentów mogą być: 

  • niezawiniona utrata pracy lub bankructwo firmy 
  • istotne pogorszenie się stanu zdrowia zobowiązanego do alimentów, które rzutuje na jego zdolności zarobkowe 
  • urodzenie się kolejnego dziecka zobowiązanego do płacenia alimentów 
  • nagły i istotny uszczerbek w majątku zobowiązanego do opłacania alimentów (np. pożar domu) 
  • spadek usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do otrzymywania alimentów (np. zakończenie leczenia, zaprzestanie realizowania kosztownego hobby). 

  W sprawach o obniżenie alimentów warto zaangażować radcę prawnego lub adwokata. W praktyce bowiem w tego typu sprawach zawsze dochodzi do ostrego sporu sądowego, więc należy sprawnie posługiwać się procedurą cywilną. 

  Gdzie złożyć wniosek o alimenty w Poznaniu?

  Wniosek o alimenty należy złożyć w sądzie rodzinnym – w sądzie rejonowym. Można go złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub pocztą – listem poleconym. Pozew o alimenty składa się do sądu, którego właściwość miejscową ustala się według miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca zamieszkania pozwanego – rodzica zobowiązanego do opłacania alimentów. W praktyce pozew o składa się do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.