Podział majątku – Poznań

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw podział majątku wspólnego małżonków. Prowadzimy także inne sprawy związane ze stosunkami majątkowymi małżeńskimi. Specjalizujemy się w skomplikowanych sprawach spornych toczonych między małżonkami o podział majątku wspólnego i spłaty.

Jak wygląda podział majątku po rozwodzie? Sprawom o rozwód z reguły towarzyszy dążenie małżonków do podziału majątku wspólnego. Podział majątku może nastąpić już w czasie sprawy rozwodowej, ale taka sytuacja należy raczej do rzadkości. Częściej praktykowanym jest dokonywanie podziału majątku w osobnym postępowaniu.

 

 

 

adwokat poznań podział majątku

„W  takich sprawach liczy się chłodna kalkulacja i bogate doświadczenie. Chętnie pomożemy Ci podzielić majątek na najlepszych dla Ciebie zasadach.”

Mecenas Marlena Słupińska-Strysik

Potrzebujesz adwokata od podziału majątku?

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach o rozwód i podział majątku po rozwodzie. Chętnie pomożemy także Tobie.  Podział majątku po rozwodzie w Poznaniu

  W sprawach o podział majątku kluczową okolicznością jest panujący między małżonkami ustrój majątkowy małżeński. W znakomitej większości przypadków mamy do czynienia z ustroje, w którym funkcjonuje wspólność majątkowa, a następuje ona z chwilą zawarcia małżeństwa. Coraz częściej pojawiają się jednak ustroje oparte na różnych rodzajach intercyz: rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, rozszerzona wspólność majątkowa.

  Kluczowym jest także to, z jakim majątkiem osobistym małżonkowie wstępowali w związek małżeński, a także to, czy w czasie trwania małżeństwa rósł jedynie majątek wspólny, czy także majątki osobiste każdego z małżonków. Z reguły jednak zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z powstaniem wspólności majątkowej.

  Ponadto ważna jest także postawa małżonków w czasie trwania małżeństwa. W szczególności znaczenie może mieć okoliczność, że tylko jeden z małżonków przyczyniał się do zwiększania majątku wspólnego.

  Sąd bierze także pod uwagę naganną postawę jednego z małżonków: alkoholizm, narkomania, hazard i inne zachowania prowadzące do trwonienia majątku lub skrajnej niegospodarności. Naganna postawa w ogromnej większości przypadków ma wpływ na to, jak funkcjonuje wspólność majątkowa.

  Sprawy o podział majątku po rozwodzie trwają wiele miesięcy, a nawet lat. W sprawach, których przedmiotem jest stosunkowo niewielkiej wartości majątek, zwykle angażuje się biegłych sądowych w celu jego wyceny. W sprawach, w których małżonkowie dorobili się pokaźnego majątku, a nie mieli go z chwilą zawarcia małżeństwa, sprawy są bardziej skomplikowane i wymagają zręczności i doświadczenia pełnomocnika. Dobrym przykładem może być dochodowe przedsiębiorstwo lub prawa własności przemysłowej. Wsparcie prawne może okazać się niezwykle przydatne w innych skomplikowanych przypadkach, na przykład jeśli chodzi o dochody osiągane z renty należnej poszkodowanemu małżonkowi, z tytułu odszkodowania czy środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. To samo dotyczy ewentualnego ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. W takim przypadku podział majątku po rozwodzie może zająć wiele czasu.

  Podział majątku przed rozwodem

  Podział majątku przed rozwodem w praktyce nie jest możliwy. Majątek wspólny małżonków dzielony jest pomiędzy oboje małżonków dopiero po rozwodzie. Natomiast w niektórych okolicznościach możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej – zarówno dobrowolnej, jak i przymusowej. W takiej sytuacje wspólność majątkowa ustaje.

  W ramach usług oferowanych przez Kancelarię pomagamy zoptymalizować działania klientów w celu obrania najkorzystniejszej ścieżki postępowania dla klienta, jeśli chodzi o majątek wspólny i jego podział. Celem jest dążenie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego i drugiego małżonka.

  podział majątku przed rozwodem

  Podział majątku po rozwodzie – spłata

  W przypadku podziału majątku po rozwodzie niezwykle rzadko udaje się go podzielić w taki sposób, aby nie zachodziła konieczność dokonywania spłat między małżonkami. Z reguły z podziałem majątku wiąże się obowiązek spłaty. Należy wziąć to pod uwagę, zastanawiając się nad tym, jak dokonać podziału majątku wspólnego w sposób możliwie najkorzystniejszy.

  Istnieją trzy zasadnicze sposoby podziału pomiędzy oboje małżonków:

  • Fizyczny podział rzeczy między małżonków
  • Przyznanie rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty
  • Sprzedaż majątku i podział pieniędzy ze sprzedaży na małżonków

  Często podział jest o wiele bardziej skomplikowany – w szczególności, gdy jeden z małżonków jest przedsiębiorcą lub jeśli struktura aktywów jest złożona. W takich przypadkach postępowanie sądowe może być niezbędne. W ramach Kancelarii staramy się walczyć o możliwie najkorzystniejsze warunki podziału, w tym o korzystne spłaty.

  Chcę PODZIELIĆ MAJĄTEK

  Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa w Poznaniu

  Jeszcze w trakcie trwania małżeństwa istnieje możliwość wprowadzenia rozdzielności majątkowej. Polega ona na ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Takie rozwiązanie pozwala na łatwiejszy podział majątku wspólnego w przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie. Można to zrobić na dwa sposoby:

  • Polubownie – w formie aktu notarialnego
  • Przymusowo – w drodze orzeczenia sądu.

  Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa może zostać ustanowiona przez sąd jedynie z ważnych powodów.

  W ramach usług świadczonych przez Kancelarię reprezentujemy klientów w sprawach sądowych w zakresie przymusowej rozdzielności majątkowej.

  Proszę o kontakt

  Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

  Także z ważnych powodów możliwe jest ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Dzień ustania wspólności majątkowej może być wtedy wcześniejszy, niż data, z którą rozwiązany został związek małżeński.

  W ramach usług świadczonych przez Kancelarię pomagamy naszym klientom uzyskać orzeczenie o ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami z datą wsteczną.

  Proszę o kontakt

  Podział majątku po rozwodzie – przedawnienie

  Roszczenie o podział majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że z wnioskiem o podział majątku wspólnego po rozwodzie można wystąpić w dowolnym czasie po ustaniu małżeństwa. Przy podziale data rozwodu ma ograniczone znaczenie. W praktyce takie roszczenie należy skierować jak najszybciej. Im więcej czasu upłynie od ustania małżeństwa, tym trudniej jest skutecznie prowadzić postępowanie dowodowe.

  Jeśli jesteś po rozwodzie, ale jeszcze nie dokonałeś podziału majątku wspólnego, to możesz liczyć na skuteczną pomoc Kancelarii. Mamy doświadczenie w reprezentowaniu klientów w takich sytuacjach.

  Podział majątku – Poznań i okolice

  Interesuje Cię skuteczny i korzystny podział majątku w Poznaniu lub w okolicznych miejscowościach? Koniecznie postaw na profesjonalną pomoc prawną, a z pewnością zwiększysz swoje szanse na orzeczenie sądu, które będzie dla Ciebie najlepsze. Sądowy podział majątku wspólnego może mieć skomplikowany przebieg, dlatego wsparcie prawne może okazać się bardzo przydatne. Nasza Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej podczas podziału majątku i nie tylko – warto skorzystać z takiego wsparcia.

  FAQ

  Jaki sąd właściwy w Poznaniu?

  W sytuacji, gdy małżonkowie dążą do podziału majątku wspólnego, wniosek powinien zostać złożony do sąd u właściwego miejscowo i rzeczowo. Miejscowo właściwy jest sąd miejsca położenia majątku wspólnego. Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość, to właściwym miejscowo będzie sąd położenia nieruchomości. Jeśli w skład majątku wchodzi kilka nieruchomości położonych na obszarze właściwości różnych sądów, to strony (wnioskodawca) mogą wybrać sobie jeden z spośród tych sądów. Jeśli w skład majątku wchodzą tylko rzeczy ruchome, to właściwym jest sąd położenia tych rzeczy.

  Natomiast jeśli chodzi o właściwość miejscową, to przy majątku wspólnym i jego podziale właściwym jest zawsze sąd rejonowy. Nie ma przy tym znaczenia wartość majątku podlegającego podziałowi.

  Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie?

  Do wniosku o podział majątku wspólnego należy załączyć następujące dokumenty: 

  • Wyrok rozwodowy 
  • Wykaz majątku wspólnego 
  • Dokumenty potwierdzające zakup i datę powstania majątku wspólnego przez małżonków (np. umowy, faktury, paragony) lub inne dokumenty potwierdzający tytuł prawny do poszczególnych składników majątku 
  • Opinię biegłego prywatnego w zakresie wyceny – jeśli taką dysponujesz 
  • Dowód uiszczania opłaty za wniosek o podział majątku. 

  Czy można domagać się eksmisji w trakcie podziału?

  W przypadku przeprowadzenia przez sąd podziału majątku wspólnego sąd rozstrzyga o tym, któremu z małżonków przysługuje wyłączne prawo do korzystania z mieszkania lub domu. Jeśli małżonek, któremu przyznano prawo do mieszkania lub domu zażąda eksmisji sąd orzeknie o niej w stosunku do drugiego małżonka. Oczywiście wiele zależy od tego, czy dana nieruchomość stanowi majątek osobisty – takie sytuacje bowiem również się zdarzają. 

  Co podlega podziałowi przy sprawie rozwodowej?

  W czasie sprawy o podział majątku podziałowi podlega majątek wspólny. Większość osób zastanawia się, co dokładnie wchodzi w skład majątku wspólnego. Do majątku wspólnego należą następujące składniki:

  • Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
  • Przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa
  • Dochody z majątku wspólnego małżonków, osiągane w trakcie trwania związku małżeńskiego
  • Prawa do lokalu wynikające z umowy najmu
  • Darowizny przekazane do majątku wspólnego
  • Spółdzielcze prawo do lokalu.

  W sprawach o podział majątku wspólnego sąd dzieli jedynie aktywa, dlatego małżonkowie w dalszym ciągu pozostają stronami podjętych wcześniej zobowiązań. W sprawach o podział majątku wspólnego praktyką jest jednak zawieranie ugód między małżonkami, na mocy których jeden z małżonków decyduje się pokryć część lub całość zobowiązań, w zamian za spłatę lub przyznanie niektórych składników majątku.

  W tym miejscu warto dodać, że przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego lub nabyte przez dziedziczenie czy darowiznę nie podlegają podziałowi. Tak samo działa to, jeśli chodzi o przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków. Składniki majątku osobistego w większości przypadków nie podlegają podziałowi, zarówno jeśli chodzi o majątek osobisty męża, jak i żony. Podczas konsultacji z prawnikiem dowiesz się, co jeszcze nie zostanie uwzględnione przy podziale majątku, a także uzyskasz odpowiedzi na wszystkie pytania związane z podziałem majątku.

  Jak długo trwa sprawa o podział majątku?

  Podział majątku może nastąpić na dwa sposoby: polubownie (u notariusza) oraz spornie (w sądzie). W przypadku notarialnego podziału majątku jest on możliwy do przeprowadzenia w czasie jednej wizyty u notariusza. Jest to umowny podział majątku, który w wielu przypadkach może być bardzo korzystnym rozwiązaniem. Oczywiście wcześniej należy uzgodnić warunki podziału majątku, określić skład majątku wspólnego, przygotować projekt aktu notarialnego oraz zgodny projekt podziału majątku i ocenić jego odpowiedniość. Wizyta u notariusza jest jedynie sfinalizowaniem wcześniejszych wysiłków małżonków i ich pełnomocników. Umowa dotycząca podziału majątku zawiera wszystkie kluczowe informacje dla byłych już małżonków. Notarialny podział majątku trwa od tygodnia do kilku tygodni. Jeżeli chcesz dokonać podziału majątku właśnie w ten sposób, również przyda Ci się pomoc prawna.

  Jeśli chodzi o sądowy podział majątku, to jest to o wiele bardziej skomplikowany i długotrwały proces. To sąd decyduje o zakresie podziału majątku wspólnego. Sądowy podział majątku trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Sąd musi bowiem ustalić w toku postępowania wszystkie kwestie związane z podziałem majątku wspólnego pomiędzy każdego z małżonków w sposób sprawiedliwy. W szczególnie skomplikowanych sprawach może potrwać nawet kilka lat. Postępowanie sądowe jest bowiem II-instancyjne i wniesienie ewentualnej apelacji może istotnie wydłużyć postępowanie. Tymczasem już w I instancji sprawa może istotnie się wydłużyć z uwagi na konieczność angażowania biegłych sądowych i kontestowania ich opinii przez strony. W kwestii podziału majątku wspólnego warto więc wziąć pod uwagę czas postępowania.