Podział majątku – Poznań

Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw o podział majątku wspólnego w Poznaniu i w Wielkopolsce. Prowadzimy także inne sprawy związane ze stosunkami majątkowymi małżeńskimi. Specjalizujemy się w skomplikowanych sprawach spornych toczonych między małżonkami o podział majątku wspólnego i spłaty. 

„W sprawach o podział majątku wspólnego liczy się chłodna kalkulacja i bogate doświadczenie. Chętnie pomożemy Ci podzielić majątek na najlepszych dla Ciebie zasadach.” 

Mecenas Marlena Słupińska-Strysik

Potrzebujesz adwokata od podziału majątku?

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach o rozwód i podział majątku. Chętnie pomożemy także Tobie.


Podział majątku po rozwodzie w Poznaniu

Sprawom o rozwód z reguły towarzyszy podział majątku wspólnego. Podział majątku w Poznaniu może nastąpić już w czasie sprawy rozwodowej, ale taka sytuacja należy raczej do rzadkości. Częściej praktykowanym jest dokonywanie podziału majątku w osobnym postępowaniu 

W sprawach o podział majątku w Poznaniu kluczową okolicznością jest panujący między małżonkami ustrój majątkowy małżeński. W znakomitej większości przypadków mamy do czynienia z ustrojem wspólności majątkowej. Coraz częściej pojawiają się jednak ustroje oparte na różnych rodzajach intercyz: rozdzielność majątkowa, rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków, rozszerzona wspólność majątkowa. 

Kluczowym jest także to, z jakim majątkiem osobistym małżonkowie wstępowali w związek małżeński, a także czy w czasie trwania małżeństwa rósł jedynie majątek wspólny, czy także majątki osobiste każdego z małżonków.  

Ponadto ważna jest także postawa małżonków w czasie trwania małżeństwa. W szczególności znaczenie może mieć okoliczność, że tylko jeden z małżonków przyczyniał się do zwiększania majątku wspólnego. Sąd bierze także pod uwagę naganną postawę jednego z małżonków: alkoholizm, narkomania, hazard i inne zachowania prowadzące do trwonienia majątku lub skrajnej niegospodarności. 

Sprawy o podział majątku po rozwodzie w Poznaniu trwają wiele miesięcy, a nawet lat. Nawet w sprawach, których przedmiotem jest stosunkowo niewielkiej wartości majątek zwykle angażuje się biegłych sądowych w celu jego wyceny. W sprawach, w których małżonkowie dorobili się pokaźnego majątku (np. przedsiębiorstwo), sprawy są bardziej skomplikowane i wymagają zręczności i doświadczenia pełnomocnika. 

Podział majątku przed rozwodem

 

Podział majątku przed rozwodem w praktyce nie jest możliwy. Majątek wspólny małżonków dzielony jest dopiero po rozwodzie. Natomiast w niektórych okolicznościach możliwe jest ustanowienie rozdzielności majątkowej – zarówno dobrowolnej jak i przymusowej. 

W ramach usług oferowanych przez Kancelarię pomagamy zoptymalizować działania klientów w celu obrania najkorzystniejszej ścieżki postępowania dla klienta. 

Podział majątku po rozwodzie spłata

 

W przypadku podziału majątku po rozwodzie w Poznaniu niezwykle rzadko udaje się go podzielić w taki sposób, aby nie zachodziła konieczność dokonywania spłat między małżonkami. Z reguły z podziałem majątku wiąże się obowiązek spłaty. 

Istnieją 3 zasadnicze sposoby podziału majątku wspólnego: 

Fizyczny podział rzeczy między małżonków 

Przyznanie rzeczy jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty 

Sprzedaż majątku i podział pieniędzy ze sprzedaży na małżonków 

Często podział majątku jest o wiele bardziej skomplikowany – w szczególności, gdy jeden z małżonków jest przedsiębiorcą lub jeśli struktura aktywów jest złożona. W ramach Kancelarii staramy się walczyć o możliwie najkorzystniejsze warunki podziału majątku, w tym o korzystne spłaty. 

 

Chcę PODZIELIĆ MAJĄTEK

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa w Poznaniu

 

Jeszcze w trakcie trwania małżeństwa istnieje możliwość wprowadzenia rozdzielności majątkowej. Można to zrobić na 2 sposoby: 

 • Polubownie – w formie aktu notarialnego 
 • Przymusowo – w drodze orzeczenia sądu. 

Rozdzielność majątkowa w trakcie małżeństwa może zostać ustanowiona przez sąd jedynie z ważnych powodów. 

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię Adwokacką w Poznaniu reprezentujemy klientów w sprawach sądowych w zakresie przymusowej rozdzielności majątkowej.  

 

Proszę o kontakt

Rozdzielność majątkowa z datą wsteczną

 

Także z ważnych powodów możliwe jest ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej z datą wsteczną.  

W ramach usług świadczonych przez Kancelarię pomagamy naszym klientom uzyskać orzeczenie o ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami z datą wsteczną. 

 

Proszę o kontakt

Podział majątku po rozwodzie przedawnienie

Roszczenie o podział majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że z wnioskiem o podział majątku wspólnego po rozwodzie można wystąpić w dowolnym czasie po ustaniu małżeństwa. W praktyce takie roszczenie należy skierować jak najszybciej. Im więcej czasu upłynie od ustania małżeństwa, tym trudniej jest skutecznie prowadzić postępowanie dowodowe. 

Jeśli jesteś po rozwodzie, ale jeszcze nie dokonałeś podziału majątku wspólnego, to możesz liczyć na skuteczną pomoc Kancelarii (Poznań). Mamy doświadczenie w reprezentowaniu klientów w takich sytuacjach. 

FAQ

Podział majątku jaki sąd właściwy w Poznaniu?

Wniosek o podział majątku wspólnego powinien zostać złożony do sądu właściwego miejscowo i rzeczowo. Miejscowo właściwy jest sąd miejsca położenia majątku wspólnego. Jeśli w skład majątku wchodzi nieruchomość, to właściwym miejscowo będzie sąd położenia nieruchomości. Jeśli w skład majątku wchodzi kilka nieruchomości położonych na obszarze właściwości różnych sądów, to strony (wnioskodawca) mogą wybrać sobie jeden z spośród tych sądów. Jeśli w skład majątku wchodzą tylko rzeczy ruchome, to właściwym jest sąd położenia tych rzeczy. 

Natomiast jeśli chodzi o właściwość miejscową, to przy podziale majątku wspólnego właściwym jest zawsze sąd rejonowy. Nie ma przy tym znaczenia wartość majątku podlegającego podziałowi. 

Podział majątku jakie dokumenty w Poznaniu?

Do wniosku o podział majątku wspólnego należy załączyć następujące dokumenty: 

 • Wyrok rozwodowy 
 • Wykaz majątku wspólnego 
 • Dokumenty potwierdzające zakup majątku wspólnego przez małżonków (np. umowy, faktury, paragony) lub inne dokumenty potwierdzający tytuł prawny do poszczególnych składników majątku 
 • Opinię biegłego prywatnego w zakresie wyceny – jeśli taką dysponujesz 
 • Dowód uiszczania opłaty za wniosek o podział majątku. 

Podział majątku czy można się domagać eksmisji?

W przypadku przeprowadzenia przez sąd podziału majątku wspólnego sąd rozstrzyga o tym, któremu z małżonków przysługuje wyłączne prawo do korzystania z mieszkania lub domu. Jeśli małżonek, któremu przyznano prawo do mieszkania lub domu zażąda eksmisji sąd orzeknie o niej w stosunku do drugiego małżonka. 

Podział majątku co podlega podziałowi?

W czasie sprawy o podział majątku podziałowi podlega majątek wspólny. Do majątku wspólnego wchodzą następujące składniki: 

 • Pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków 
 • Dochody z majątku wspólnego małżonków 
 • Prawa do lokalu wynikające z umowy najmu 
 • Darowizny przekazane do majątku wspólnego 
 • Spółdzielcze prawo do lokalu. 

W sprawach o podział majątku wspólnego sąd dzieli jedynie aktywa. Dlatego małżonkowie w dalszym ciągu pozostają stronami podjętych wcześniej zobowiązań. W sprawach o podział majątku wspólnego praktyką jest jednak zawieranie ugód między małżonkami, na mocy których jeden z małżonków decyduje się pokryć część lub całość zobowiązań, w zamian za spłatę lub przyznanie niektórych składników majątku. 

Podział majątku jak długo trwa w Poznaniu?

Podział majątku może nastąpić na dwa sposoby: polubownie (u notariusza) oraz spornie (w sądzie). W przypadku notarialnego podziału majątku jest on możliwy do przeprowadzenia w czasie jednej wizyty u notariusza. Oczywiście wcześniej należy uzgodnić warunki podziału majątku, przygotować projekt aktu notarialnego i ocenić jego odpowiedniość. Wizyta u notariusza jest jedynie sfinalizowaniem wcześniejszych wysiłków małżonków i ich pełnomocników. Dlatego notarialny podział majątku trwa od tygodnia do kilku tygodni. 

Jeśli chodzi o sądowy podział majątku to jest to o wiele bardziej skomplikowany i długotrwały proces. Sądowy podział majątku trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. W szczególnie skomplikowanych sprawach może potrwać nawet kilka lat. Postępowanie sądowe jest bowiem II-instancyjne i wniesienie ewentualnej apelacji może istotnie wydłużyć postępowanie. Tymczasem już w I instancji sprawa może istotnie się wydłużyć z uwagi na konieczność angażowania biegłych sądowych i kontestowania ich opinii przez strony.