Prawo nieruchomości – Prawnik nieruchomości

Podejmujemy się reprezentacji trudnych spraw z zakresu prawa nieruchomości w Poznaniu i w Wielkopolsce. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych spraw dotyczących nieruchomości wartych dziesiątek milionów złotych. Doradzamy w sprawach dotyczących:  

 • zasiedzenia nieruchomości 
 • rozliczeń nakładów na nieruchomość w Poznaniu i okolicach 
 • rozgraniczeń nieruchomości 
 • zarządzania i rozliczeń zw. ze współwłasnością nieruchomości 
 • naruszeń własności lub jej posiadania 
 • obsługi transakcji dotyczących nieruchomości 
 • eksmisji. 

Z usług Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu mogą korzystać w szczególności: właściciele nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy, inwestorzy oraz osoby prywatne. 

Potrzebujesz pomocy z prawem nieruchomości?

Współpracując z nami dajesz sobie szansę na zabezpieczenie przysługujących Ci praw do nieruchomości lub skuteczne przeprowadzenie transakcji.


Prawnik od nieruchomości POZNAŃ

 

W sprawach dotyczących nieruchomości warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika od nieruchomości w Poznaniu – np. adwokata do spraw nieruchomości lub radcy prawnego. Nieruchomości należą bowiem do jednych z  najcenniejszych dóbr. Sprawy z nimi związane są długotrwałe i mogą być skomplikowane. Dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy z Kancelarią. W naszym zespole są prawnicy od nieruchomości specjalizujący się w tej dziedzinie. 

 

CHCĘ SKORZYSTAĆ Z POMOCY

Zniesienie współwłasności

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw dotyczących zniesienia współwłasności nieruchomości. Wspieramy właścicieli zarówno podczas umownego znoszenia współwłasności jak i w przypadku sądowego znoszenia współwłasności. Asystujemy klientom we wszystkich sposobach znoszenia współwłasności, tj.: 

 • podział fizyczny nieruchomości 
 • przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli 
 • sprzedaż nieruchomości i podział ceny między współwłaścicieli. 

Sprawy dotyczące znoszenia współwłasności nieruchomości zwykle są skomplikowane i długotrwałe. Z reguły wymagają angażowania biegłych sądowych, a nierzadko także biegłych prywatnych. Z tymi sprawami związane są także wzajemne rozliczenia z tytułu poczynionych nakładów, pobieranych pożytków oraz kosztów związanych z zarządem i z utrzymanie nieruchomości w prawidłowym stanie. 

Odrolnienie działki w Wielkopolsce

 

Kancelaria oferuje pomoc w sprawach o odrolnienie działki rolnej w Wielkopolsce. Zakup działki rolnej niejednokrotnie może okazać się znakomitą alternatywą dla działki budowlanej. Przed takim krokiem inwestorów zniechęca jednak długotrwała i zawiła procedura administracyjna związana z odrolnieniem działki. Posiłkując się wsparciem Kancelarii masz szansę przejść przez tę procedurę w możliwie sprawny sposób. 

Oferujemy pomoc w reprezentacji klienta przed organami władzy publicznej w Poznaniu w związku z procedurą odrolnienia działki. 

 

Proszę o kontakt

Zasiedzenia nieruchomości Poznań

 

Sprawy o zasiedzenie nieruchomości należą do jednych z najbardziej skomplikowanych i długotrwałych, jakie odbywają się obrocie gospodarczym. Wymagają one angażowania biegłych sądowych, a często także biegłych prywatnych. Ponadto w sprawach o zasiedzenie nieruchomości zwykle rozlicza się także nakłady na nieruchomości oraz koszty ich utrzymania. 

Zasiedzenie nieruchomości jest możliwe, jeśli dochodzi do jej posiadania samoistnego przez 20 lat (w dobrej wierze) lub przez 30 lat (w złej wierze). 

Kancelaria Adwokacka w Poznaniu posiada doświadczenie w prowadzeniu wielu spraw o zasiedzenie nieruchomości. Oferujemy pomoc w skomplikowanych sprawach związanych z zasiedzeniem i rozliczeniami wzajemnych nakładów. 

Służebności drogi

 

Prowadzimy sprawy dotyczące służebności. W szczególności zajmujemy się doradztwem i reprezentowaniem w sprawie o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Tego typu służebności są niezbędne w przypadku zakupu działki nieposiadającej dostępu do drogi. 

Oprócz spraw związanych z ustanowieniem służebności drogi koniecznej zajmujemy się także pomocy w kwestiach prawnych dotyczących innych służebności. Dotyczy to w szczególności ustanowienia służebności mieszkania oraz znoszenia służebności mieszkania. 

Sprzedaż ziemi rolnej Wielkopolska

 

W ostatnich latach sprzedaż ziemi rolnej była poddawana kilku regulacjom, które komplikowały obrót tego rodzaju nieruchomościami. Osoby niebędące rolnikami posiadają ograniczoną zdolność do nabywania ziemi rolnej. Podobne regulacje dotyczą jej późniejszego zbywania, które także podlega czasowemu ograniczeniu. Ponadto, gdy ziemia rolna nie jest sprzedawana rolnikowi, prawo pierwokupu takiej działki będzie miał dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).  

Dlatego decydując się na zakup ziemi rolnej warto dokładnie przeanalizować zasady, na jakich będzie odbywała się transakcja, a także skutki prawne związane z zakupem ziemi dla jej nabywcy. Kancelaria oferuje kompleksową pomoc i doradztwo w transakcjach związanych ze sprzedażą i zakupem ziemi rolnej. 

Egzekucja z nieruchomości Poznań

 

Reprezentujemy obie strony postępowania (wierzycieli lub dłużników) w przypadku egzekucji z nieruchomości. 

W ramach pomocy prawnej dłużnikom staramy się doprowadzić do skierowania postępowania egzekucyjnego przeciwko innemu dobru niż nieruchomość. W miarę możliwości staramy się także w czasie negocjacji z wierzycielem nakłonić go na układ restrukturyzacyjny. W ramach pomocy prawnej dla wierzycieli wspieramy ich w postępowaniu egzekucyjnym, w tym w relacjach z komornikiem sądowym prowadzącym sprawę. 

Bezumowne korzystanie z nieruchomości Poznań

 

Często mamy do czynienia ze sprawami o bezumowne korzystanie z nieruchomości. Do takich sytuacji może nastąpić w różnych okolicznościach. Można zaliczyć do nich w szczególności: 

 • nieskutecznie przeprowadzone postępowanie o eksmisję 
 • nieopuszczenie lokalu po zakończeniu okresu najmu lub dzierżawy 
 • w sprawach o zniesienie współwłasności 
 • w sprawach o rozgraniczenie 
 • w sprawach o zasiedzenie 
 • a także w sprawach o naruszenie posiadania 

Sprawy o bezumowne korzystanie z nieruchomości w Poznaniu zwykle mają bardzo burzliwy przebieg. W ich czasie dochodzi do eskalacji konfliktu. W tego typu sprawach potrzebujesz zdecydowanego adwokata lub radcę prawnego, posiadającego odpowiednie doświadczenie. Jesteśmy gotowi zapewnić Ci fachową pomoc. 

Due dilligence nieruchomości

 

Przed zakupem wartościowej nieruchomości należy dochować staranności w toku badania jej stanu prawnego. Nasza Kancelaria dokonuje audytów prawnych nieruchomości (due dilligence) mających na celu przedstawienie nabywcy wszystkich istotnych kwestii, mających wpływ na stan prawny nieruchomości. W ramach due dilligence badamy m.in. następujące kwestie: 

 • obciążenia rzeczowe i osobiste nieruchomości 
 • zapisy ksiąg wieczystych 
 • historie transakcji dotyczących nieruchomości wynikających z poprzednich aktów prawnych 
 • umowy z dostawcami mediów 
 • umowy z administratorami/zarządcami wspólnot nieruchomości 
 • podleganie nadzorowi konserwatora zabytków 
 • istnienie wątpliwości co do struktury lub pewności prawa własności 
 • kwestie administracyjne zw. z procesem budowlanym 
 • inne nietypowe kwestie (np. lokalizacja na terenie obszaru Natura 2000). 

 

Proszę o kontakt

Księgi wieczyste Poznań

Kancelaria świadczy pomoc prawną i kompleksową reprezentację w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych w Poznaniu. Jesteśmy w stanie pomóc Ci w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych także w innych miastach w Polsce. Do najczęściej pojawiających się problemów można zaliczyć: 

 • nieaktualność wpisów w księgach wieczystych 
 • niepoprawne oznaczenie powierzchni nieruchomości w księgach wieczystych 
 • przekazanie w spadku nieruchomości a aktualizacja księgi wieczystej 
 • w księdze wieczystej wpisana jest zmarła osoba 
 • w księdze wieczystej zapisane są wzmianki o postępowaniach komorniczych 
 • w księdze wieczystej brakuje zapisu o ustanowionej służebności drogi koniecznej 
 • nie wykreślenie spłaconej hipoteki lub wygasłych obciążeń (np. dożywocie). 

FAQ

Jak kupić ziemię rolną?

Zakup ziemi rolnej przez osobę nieposiadającą statusu rolnika indywidualnego może okazać się kłopotliwy. Jeśli działka stanowiąca grunt rolny ma powierzchnię powyżej 1 ha, to zakup takiego gruntu przez osobę nie będącą rolnikiem w ogóle nie będzie możliwy. Wyjątkiem jest sytuacja jeśli nabywca jest osobą spokrewnioną ze zbywcą. Inaczej rzecz się ma w przypadku zakupu mniejszych działek, tj. takich, których powierzchnia nie przekracza 10.000 m2. Zakup takich działek jest możliwy przez osoby nieposiadające statusu rolnika. Jednak w takim przypadku Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa będzie przysługiwało prawo pierwokupu tej działki. 

Jeśli działkę rolną (do 1ha) nabywa osoba spokrewniona ze zbywcą, to KWOR-owi nie przysługuje prawo pierwokupu. Taka działa może być nabyta bez ograniczeń. Należy jednak zwrócić uwagę, czy nabywca mieści się w kręgu osób spokrewnionych, którzy mogą skorzystać z tego uprawnienia. 

5/5

Co to jest księga wieczysta?

Księgi wieczyste stanowią system publicznej bazy danych, w których zawarte są najistotniejsze informacje dotyczące nieruchomości. W księgach wieczystych zawiera się następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, kwestie prawne związane z własnością nieruchomości, oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, ograniczone prawa rzeczowe związane z nieruchomością (np. użytkowanie, służebności), informacje o roszczeniach wierzycieli, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, zabezpieczenia hipoteczne. 

System ksiąg wieczystych służy usprawnieniu i pewności obrotu w zakresie nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne i dostępne elektronicznie. Oznacza to, że każda osoba zainteresowane ustaleniem stanu prawnego nieruchomości ma prawo uzyskania do nich dostępu. 

5/5

Jak sprawdzić kto jest właścicielem działki?

Istnieją dwa sposoby, aby sprawdzić kto jest właścicielem działki: 

 • pierwszy sposób możliwy jest do wykorzystania, gdy znamy numer ewidencyjny działki, ale nie znamy numeru jej księgi wieczystej. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek do Państwowej Ewidencji Gruntów o wypis z rejestru gruntów. Dane z Państwowej Ewidencji Gruntów wydaje właściwy starosta powiatowy, 
 • drugi sposób możliwy jest w sytuacji, gdy znamy numer księgi wieczystej, ale nie znamy numeru ewidencyjnego działki. W takim przypadku należy złożyć wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej do właściwego sądu rejonowego (wydział ksiąg wieczystych). 

Obie możliwości otwierają drogę do poznania nazwiska właściciela nieruchomości. Problem w tym, że w obu przypadkach koniecznym jest wykazanie interesu prawnego, z powodu którego niezbędny jest dostęp do danych właściciela. Sam zamiar nabycia nieruchomości nie przesądza jeszcze o posiadaniu interesu prawnego. 

5/5

Co to jest zasiedzenie?

Zasiedzenie jest instytucją prawa cywilnego, konstytuującą sposób nabywania prawa w skutek upływu czasu. Zasiedzenie ma na celu normowanie praktyki związanej z wykonywaniem prawa i pozytywnie wpływać na pewność obrotu gospodarczego. Przedawnienie pozwalana na nabycie prawa własności po upływie określonego okresu: 

 • 20 lat – dla nieruchomości w dobrej wierze 
 • 30 lat – dla nieruchomości w złej wierze 
 • 3 lata – dla ruchomości. 

Zasiedzenie ruchomości w złej wierze nie jest w ogóle możliwe. 

5/5

Sprawa o zasiedzenie ile trwa?

Czas trwania sprawy o zasiedzenie zależy od charakteru nieruchomości i złożoności sprawy. Niestety w tego typu sprawach nie można liczyć na szybkie zakończenie sprawy. Z reguły sprawy o zasiedzenie trwają od 3 do 4 lat. Należy się bowiem liczyć z możliwością zaskarżenia wyroku sądu I instancji w postępowaniu apelacyjnym. W niektórych wypadach sprawa może trafić także do Sądu Najwyższego. To istotnie przedłuży czas rozpatrywania sprawy. 

5/5

Jak uniknąć zasiedzenia nieruchomości?

Aby uniknąć zasiedzenia nieruchomości należy wykazać, że nie doszło do spełnienia okoliczności prowadzących do zasiedzenia. Najczęściej można tego dokonać w następujący sposób: 

 • Wykazanie, że nie doszło do upływu terminu biegu przedawnienia 
 • Udowodnienie, że posiadacz samoistny nieruchomości posiada ją w złej wierze 
 • Wykazanie, że w toku biegu terminu zasiedzenia doszło do jego zawieszenia lub przerwania 
 • Podważenie statusu posiadacza samoistnego osoby, które zamierza nabyć nieruchomość przez zasiedzenie. 

W praktyce posłużenie się każdą z ww. okoliczności wymaga przeprowadzenia starannego postępowania dowodowego i starannego przygotowania się do sprawy sądowej. 

5/5
5/5