SPRAWY KARNE – Poznań

Kancelaria świadczy pomoc klientom w sprawach karnych i karnoskarbowych w Poznaniu i w Wielkopolsce. Reprezentujemy klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach karnych Poznaniu i w Wielkopolsce, na każdym etapie postępowania: 

 • na etapie postępowania przygotowawczego,
 • przed sądem I instancji, 
 • w postępowaniu apelacyjnym, 
 • w postępowaniu kasacyjnym,
 • w sprawach karnych wykonawczych,
 • podczas odbywania kary pozbawienia wolności,
 • w przypadku umorzenia postępowania.
dobry karnista poznań

„W sprawach karnych priorytetem jest dla nas dyskrecja i troska o klienta. Wspólnie szukamy najlepszej drogi wyjścia z sytuacji, w której się znalazłeś.” 

Adwokat Karnista Michał Grochowiak

Szukasz adwokata od spraw karnych w Poznaniu?

 

Będziemy walczyć o Ciebie, aby wyciągnąć Cię z kłopotów. Mamy ogromną wiedzę z zakresu prawa karnego. Oferujemy pomoc także na etapie postępowania przygotowawczego, jeśli chodzi o sprawy karne. Prawo karne nie ma przed nami tajemnic.  Reprezentujemy klientów w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez: Prokuraturę, Policję, CBA i ABW. Reprezentujemy klientów w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym także w sprawach o przestępstwa skarbowe w Poznaniu.

  Jako adwokaci, w sprawach karnych występujemy w charakterze obrońcy. Kancelaria zlokalizowana jest w centrum Poznania (Wilda). Zapewniamy zaangażowanie i dyskrecję. Mamy świadomość, że sprawy karne są szczególnie stresujące. Popełnienie przestępstwa może doprowadzić do wykonania kary pozbawienia wolności, a z pewnością odbywanie kary pozbawienia wolności jest tym, czego każdy chce uniknąć.

  Jeśli chodzi o sprawy karne wykonawcze, nasza kancelaria adwokacka wspiera klientów w doradztwie w zakresie zasad odbywania kary i kwestiach związanych z jej odbywaniem (np. przygotowanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolności, sporządzanie wniosków o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary).

  ADWOKACI – KARNIŚCI POZNAŃ

  Adwokat Karnista Poznań

  Adwokat – Karnista
  Michał Grochowiak

  Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji). Ukończył aplikację adwokacką i uzyskał tytuł zawodowy adwokata. Posiada bogate doświadczenie w sprawach karnych, w tym w postępowaniach przed sądem i prokuraturą. Zajmuje się także prawem łowieckim.

  Adwokat Sprawy Karne Poznań

  Adwokat
  Marlena Słupińska-Strysik

  Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Prawa i Administracji). Ukończyła aplikację radcowską. Wykonuje zawód adwokata. Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach przed sądami w całej Polsce.

  PRAWO KARNE – Kancelaria adwokacka POZNAŃ, WILDA

  Prawo karne to bardzo złożona i hermetyczna dziedzina prawa. W prawie karnym nie ma miejsca na błąd, zwłaszcza jeśli sprawa toczy się w Prokuraturze w Poznaniu. Nieprecyzyjne działanie strony lub pełnomocnika może okazać się niezwykle trudne do naprawienia.

  Na prawo karne składają się 3 wiodące dziedziny prawa:

  • Prawo karne materialne – określa czyny stanowiące przestępstwa oraz zasady odpowiedzialności karnej wymierzane za przestępstwa
  • Postępowanie karne – Procedura karna, określa zasady postępowania w sprawach o przestępstwa
  • Prawo karne wykonawcze – określa zasady odbywania kary, środków karnych oraz innych rozstrzygnięć sądów karnych.

  W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują sprawy zw. z tzw. przestępstwami białych kołnierzyków. To przestępstwa popełniane zwykle w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, często wyrządzające szkody w wielkich rozmiarach. Osobami oskarżonymi są zwykle prezesi zarządów, członkowie zarządów, prokurenci, pełnomocnicy, księgowi, dyrektorzy oraz inne osoby mogące mieć istotny wpływ na funkcjonowanie jednostek gospodarczych. Kancelaria Adwokacka w Poznaniu oferuje pomoc w tego typu sprawach.

  KONTAKT

  prawo karne

  Zatrzymanie prawa jazdy – Poznań

  Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić jedynie w sytuacjach określonych przez prawo. To zawsze poważna dolegliwość, ale dla niektórych osób może okazać się bardziej dotkliwe. Mowa w szczególności o kierowcach zawodowych, osobach dojeżdżających do pracy, czy osobach zamieszkałych na terenach słabo skomunikowanych. 

  Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić na podstawie art. 135 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przepis ten opisuje okoliczności, w których Policjant może zatrzymać dokument prawa jazdy. W praktyce do najważniejszych z nich należą: 

  • Uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu 
  • Przekroczenie liczby 24 punktów lub 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego (w zależności od okoliczności) 
  • Kierowanie pojazdem z prędkością o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. 

  W przypadku zatrzymania prawa jazdy przysługuje Ci zażalenie na postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie jego zatrzymania. Masz na to 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia. W ramach Kancelarii w Poznaniu podejmujemy się reprezentacji klientów, w stosunku do których doszło do zatrzymania prawa jazdy. Staramy znaleźć ścieżkę obrony, która zwróci Ci możliwość kierowania pojazdami. 

   

  Proszę o kontakt

  Jazda po alkoholu – 178a kk

  Jazda po alkoholu to jedno z najpowszechniejszych przestępstw popełnianych nie tylko na naszych drogach, ale w ogóle, spośród wszystkich przestępstwStanowi ona czyn zabroniony określony a art. 178a Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że: 

  „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” 

   Sytuacja sprawcy radykalnie się pogarsza w przypadku, gdy był on już wcześniej skazany za jazdę po alkoholu. W takiej sytuacji sąd wymierza karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 

  W sprawach związanych z jazdą pod wpływem alkoholu kluczowym okaże się poziom stężenia alkoholu w organizmie kierowcy. Będzie to mieć wpływ nie tylko na kwalifikację prawną czynu (przestępstwo lub wykroczenie) ale także na wymiar grożącej sprawcy kary, wymierzanej przez poznańskie sądy. Pomoc prawnika przyda się już na etapie postępowania przygotowawczego.

  W sprawach związanych z jazdą pod wpływem alkoholu kluczowym jest zaangażowanie dobrego adwokata od spraw karnych. Wsparcie takie może okazać się istotne szczególnie wtedy, gdy na skutek jazdy po alkoholu nastąpiła spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub wyrządzenie szkody innego typu, co może doprowadzić do kary ograniczenia wolności.

  Demoralizacja – Adwokat od spraw karnych w Poznaniu

  Odpowiedzialność za popełnione czyny może dotyczyć także dzieci i młodzież powyżej 13 roku życia. W takim przypadku mówimy o zjawisku demoralizacji. Przejawami demoralizacji mogą być takie zachowania jak: spożywanie alkoholu, palenie papierosów, używanie narkotyków i środków odurzających, agresja, stosowanie przemocy, udział w bójkach lub pobiciach, kradzieże, wandalizm, ucieczki z domu, używanie wulgarnego słownictwa, zaczepki. Wyżej opisane zachowania mogą prowadzić do zatrzymania przez Policję a nawet do umieszczenia w Policyjnej Izbie Dziecka. W stosunku do nieletniego, któremu wykazano demoralizację mogą zostać zastosowane środki wychowawcze lub poprawcze. Orzeka o nich Sąd Rodzinny i Nieletnich. Środki te mogą mieć zróżnicowaną dolegliwość. Można do nich zaliczyć m.in.: nadzór kuratora, nadzór rodziców, umieszczenie w ośrodku wychowawczym, umieszczenie w ośrodku socjoterapii, umieszczenie w placówce leczniczej, umieszczenie w zakładzie poprawczym. 

  Demoralizacja i postępowanie jej towarzyszące to bardzo poważny sygnał ostrzegawczy dla rodziców. Często jest ona wstępem do dalszej i bardziej rozwiniętej aktywności za granicą prawa. W przypadku wszczęcia wobec dziecka postępowania o demoralizację warto zapewnić mu jak najlepszą ochronę prawną. Skutki najbardziej dolegliwych kar mogą bowiem w różny sposób oddziaływać na nieletnich, dla których sprawy karne są bardzo trudne. Kancelaria oferuje pomoc w reprezentacji w sprawach o demoralizację. I w tym przypadku warto skorzystać z pomocy prawnika już na etapie postępowania przygotowawczego.

   

  Proszę o kontakt

  OSZUSTWO – POZNAŃ

  Oszustwo jest czynem zabronionym uregulowanym w art. 286 1 Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że:

  „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

  Oszustwo występuje też w postaciach kwalifikowanych. Prawo karne dokładnie reguluje tę kwestię.

  Oszustwo należy do statystycznie najczęściej zarzucanych czynów w Poznaniu. W niektórych sprawach mamy do czynienia z bardzo cienką granicą między oszustwem a sprawą cywilną. Często wierzyciele, którzy nie są w stanie przed sądem cywilnym wyegzekwować swojej należności zawiadamiają organy ścigania. Oszustwo łatwo też pomylić ze zwykłym wprowadzeniem w błąd.

  W przypadku zarzucenia oszustwa kapitalne znaczenie ma przyjęta linia obrony przez oskarżonego. Prezentowana jest ona w trakcie postępowania przygotowawczego. Dobrze zaplanowana obrona poparta wiarygodnymi dowodami daje szansę na pozytywne zakończenie sprawy. Warto skorzystać z pomocy dobrego adwokata od spraw karnych w Poznaniu.

   

  KONTAKT

  oszustwo

  Kradzież – art. 278 kk – Poznań

  Kolejnym popularnym przestępstwem przeciwko mieniu jest kradzież – a więc czyn zabroniony określony w art. 278 § 1 Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że: 

  „Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” 

  Aby mówić o kradzieży muszą zostać spełnione 2 przesłanki: 

  • Musi nastąpić zabór rzeczy 
  • Po stronie sprawcy musi występować zamiar przywłaszczenia rzeczy 

  Warto zauważyć, że zabór rzeczy w celu przywłaszczenia może być zarówno przestępstwem jak i wykroczeniem. Decyduje o tym wartość skradzionej rzeczy. Jeśli wartość ta wynosi co najmniej 500 zł, to mamy do czynienia z przestępstwem. Jeśli zaś jest niższa niż 500 zł, to mamy do czynienia jedynie z wykroczeniem. 

  W praktyce istnieje kilka czynów zabronionych, które pozornie mogą nosić znamiona kradzieży. Należą do nich: 

  • Kradzież rozbójnicza 
  • Kradzież z włamaniem 
  • Rozbój 
  • Przywłaszczenie. 

  W 2020 r. został uregulowany szczególny typ kradzieży – tzw. kradzież szczególnie zuchwała. Prawo karne dokładnie reguluje tę kwestię. W 2020 r. został uregulowany szczególny typ kradzieży – tzw. kradzież szczególnie zuchwała. Okoliczności popełnienia przestępstwa mają tutaj kluczowe znaczenie. Kradzież szczególnie zuchwała jest uregulowana w art. 278a kodeksu karnego. Z kradzieżą zuchwałą mamy do czynienia, gdy sprawca, dokonując zaboru mienia w celu przywłaszczenia, swoim jawnym zachowaniem wykazuje postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza rzeczy lub otoczenia, obliczoną na zaskoczenie lub zastraszenie, a w szczególności wtedy, gdy stosuje przemoc w postaci nie stanowiącej jednak gwałtu na osobie. Osobie, której zarzucono popełnienie kradzieży zuchwałej grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  Stalking, nękanie – art. 190a kk

  Stalking, a więc uporczywe nękanie innej osoby, to stosunkowo nowe przestępstwo w polskim prawie. Pojawiło się ono w 2011 r. Zostało zdefiniowane w art. 190a Kodeksu karnego, który stanowi co następuje:

  „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”

  Stalking jest coraz popularniejszym przestępstwem w polskich realiach. Na czym jednak praktycznie może polegać? Otóż może przybrać różną formę, w szczególności:

  • Śledzenia
  • Naruszania miru domowego – nachodzenia w domu
  • Wydzwaniania lub wypisywania sms-ów
  • Obserwowania, podglądania, zaczepiania ofiary
  • Uszkadzania mienia ofiary, włamywania się na jej konta, w tym na portale społecznościowe
  • Robienia zdjęć, nagrywania filmów
  • Szantażów, gróźb, manipulacji.

  Jak widać, pojęcie stalkingu przewidywane przez prawo karne jest bardzo płynne. Oznacza to, że zarówno łatwo można stać się jego ofiarą, jak i ofiarą niesłusznego oskarżenia o uporczywe nękanie.

  W ramach Kancelarii reprezentujemy obie strony sporu. Pomagamy zarówno dochodzić odpowiedzialności od sprawców stalkingu, jak i chronić osoby niesłusznie oskarżone o uporczywe nękanie. Sprawy karne związane z nękaniem są coraz częste, a pomoc adwokata może okazać się bardzo cenna. W wielu przypadkach możliwe jest umorzenie postępowania czy odroczenie wykonania kary – wszystko zależy od konkretnej sytuacji.

  Groźby karalne – art. 190 kk – Poznań

  Ze stalkingiem może być powiązane przestępstwo gróźb karalnych – określone w art. 190 Kodeksu karnego. Z tym, że groźby karalne mogą stanowić – i zwykle stanowią – samodzielny czyn zabroniony. Zobaczmy co mówi przepis z art. 190 § 1 kk: 

  „Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli  groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” 

  Ściganie tego przestępstwa odbywa się jedynie na wniosek pokrzywdzonego. 

  Kancelaria reprezentuje obie strony postępowań w przedmiocie popełnienia przestępstwa jakim są groźby karalne. Działamy zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonego (pomagamy zgłosić zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa), jak i obrońca oskarżonego. 

  Zniesławienie, pomówienie – art. 212 kk

  Pomówienie (zniesławienie) to kolejne przestępstwo, które nadal często gości na wokandach w Poznaniu. Ten czyn zabroniony został uregulowany w art. 212 § 1 Kodeksu karnego. Przepis ten stanowi, że: 

  „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.” 

  Warto zauważyć, że nie dopuszcza się pomówienia ten, kto podaje o pokrzywdzonym informacje zgodne z prawdą. Prawo karne nie pozostawia tutaj żadnych wątpliwości.

  Sąd może orzec też nawiązkę na rzecz PCK albo inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. Jak widać dopuszczenie się przestępstwa zniesławienia może być bolesne w skutkach dla finansów skazanego. 

  Prawo karne – czy można uniknąć kary pozbawienia wolności?

  Wiele osób, wobec których toczą się sprawy karne, zadaje sobie pytanie o to, czy można uniknąć kary pozbawienia wolności. Wiele zależy tutaj od konkretnego przypadku – od rodzaju przestępstwa czy od istniejących dowodów. Prawo karne jest bardzo rozległe. Z pewnością jednak pomoc doświadczonego w sprawach karnych prawnika może okazać się niezwykle pomocna – szczególnie dla osób, którym zależy na uniknięciu kary pozbawienia wolności. Opłacanym rozwiązaniem może być również warunkowe przedterminowe zwolnienie.

  stalking

  Sprawy karne Poznań – jak znaleźć najlepszego adwokata?

  Poszukując adwokata od spraw karnych w Poznaniu – i nie tylko – pod uwagę należy wziąć szereg kwestii. Kluczowe znaczenie ma tutaj doświadczenie danego adwokata w sprawach karnych. Im więcej sukcesów ma na swoim koncie adwokat od spraw karnych w Poznaniu, tym lepiej.
  Ogromne znaczenie ma także sprawny kontakt i proponowane przez adwokata od spraw karnych rozwiązania. Obrońcy powinno zależeć przede wszystkim na oddaleniu zarzutów i na uniknięciu ewentualnej kary pozbawienia wolności. Im mniejszy wymiar kary, tym lepiej dla oskarżonego w sprawie karnej. Warto więc poświęcić nieco czasu na znalezienie najlepszego dla Ciebie adwokata od prawa karnego w Poznaniu!

  Adwokat od spraw karnych w Poznaniu – postaw na profesjonalne wsparcie prawne

  Szukasz adwokata od spraw karnych w Poznaniu? Zależy Ci na dużym doświadczeniu i wiedzy prawnicze z zakresu prawa karnego? Skorzystanie ze wsparcia adwokata w przypadku sprawy karnej jest naprawdę dobrym rozwiązaniem. Zapraszamy do kontaktu – chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i zaproponujemy rozwiązania, które będą dla Ciebie najbardziej korzystne. Naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług i status jednego z najlepszych adwokatów od prawa karnego w Poznaniu.

   

  Proszę o kontakt

  FAQ

  Jak odzyskać prawo jazdy po wyroku w Poznaniu?

  Jeśli został już orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów wobec Ciebie, to istnieje kilka sposobów, aby odzyskać prawo jazdy: 

  • Odczekanie wymierzonej kary 
  • Wniesienie środka odwoławczego od wyroku pierwszej instancji – jeśli jeszcze się nie uprawomocnił 
  • Przez skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów w zw. z zamontowaniem blokady alkoholowej 
  • Przez uznanie zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany. 

  Jeśli kierowca zdecyduje się na odczekanie okresu, na który stracił prawo jazdy, to jego odzyskanie wymaga wszczęcie przez niego ścieżki administracyjnej. Powinien w tym celu złożyć wniosek do lokalnego starosty. Do wniosku powinno zostać załączone zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. W przypadku, gdy okres na który zatrzymano prawo jazdy przekroczył rok, kierowca powinien ponownie zdać egzamin na prawo jazdy. 

  Kiedy nieletni odpowiada jak dorosły?

  W prawie karnym granica odpowiedzialności karnej nie pokrywa się z granicą pełnoletności. Zgodnie z art. 10 § 1 KK, na zasadach określonych w kodeksie karnym odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Co więcej, w przypadku szczególnie nagannych przestępstw (zabójstwo, wywołanie katastrofy, gwałt, kradzież rozbójnicza) odpowiedzialności karnej na zasadach określonych KK podlegać może nawet piętnastolatek. W tym ostatnim przypadku muszą zachodzić dodatkowe okoliczności, tj. okoliczności sprawy i stopień rozwoju sprawcy oraz jego właściwości i warunki osobiste muszą za tym przemawiać, a poprzednio stosowane wobec sprawcy środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. 

  W praktyce odpowiedzialność karna osób nieletnich jest bardzo zróżnicowanym i skomplikowanym zagadnieniem i każdorazowo należy pilnie skontaktować się z dobrym adwokatem od spraw karnych w Poznaniu. 

  Co to jest stalking?

  Stalking to przestępstwo polegające na złośliwym i uporczywym nękaniu innej osoby. Stalking przejawia się w nieuprawnionym inwigilowaniu innej osobie, śledzeniu jej, przeglądania korespondencji, naruszania prywatności, czy nagabywaniu. Stalking w Polsce jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Natomiast mianem stalkera określa się osobę będącą sprawcą przestępstwa stalkingu. 

  Co grozi za podrobienie podpisu?

  W Polsce podrabianie podpisu to czyn niemal nagminny. Z podobną skalą mamy do czynienia w Poznaniu. Przestępstwem podrobienia podpisu jest każde podrobienie podpisu innej osoby (nawet za jej zgodą), jeśli podrobionym podpisem posługujemy się jako autentycznym. Tymczasem za podrobienie podpisu może grozić daleko idąca sankcja. Otóż za podrobienie podpisu grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. To jaką karę wymierzy sąd zależy od okoliczności sprawy i postępowania sprawcy. 

  Paserstwo co to?

  Paserstwo to czyn polegający na nabywaniu rzeczy pochodzących z przestępstwa lub pomaganiu innej osobie w dystrybucji takiej rzeczy. W Polsce paserstwo jest przestępstwem uregulowanym w art. 291 KK. Przepis ten stanowi, że „kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Paserstwo jest czynem zabronionym, który może zostać popełniony zarówno umyślnie jak i nieumyślnie. 

  Co grozi za jazdę po alkoholu w Poznaniu?

  Z perspektywy prawa, jazda po alkoholu może występować w dwóch różnych postaciach: w jeździe w stanie po spożyciu alkoholu oraz jeździe w stanie nietrzeźwości. Są to dwa odrębne czyny zabronione, a przy tym w różnym stopniu penalizowane przez prawodawcę. Stan po spożyciu alkoholu to stan, w którym zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi między 0,2 a 0,5 promila. Za jazdę w tym stanie grozi kara grzywny (od 50 zł do 5.000 zł) lub aresztu do 30 dni, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat oraz 10 punktów karnych. Tymczasem stan nietrzeźwości to stan, w którym zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi ponad 0,5 promila. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara grzywny, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat, kara pieniężna od 5.000 zł do 60.000 zł oraz 10 punktów karnych.