KREDYTY FRANKOWE

Kredyty frankowe są zmorą systemu bankowego. Jednak przede wszystkim są wielkim problemem dla klientów. Banki przez wiele lat wprowadzały klientów w błąd i bazowały na ich niskiej świadomości finansowej oferując im tzw. kredyty frankowe. Jednocześnie udzielenie kredytów frankowych często było formą obejścia przez bank zakazu udzielenia kredytu osobom nieposiadającym zdolności kredytowej. W konsekwencji setki tysięcy Polaków zaciągnęło niekorzystne i wielce ryzykowne kredyty we frankach szwajcarskich (CHF).  

Toksyczność kredytu frankowego przejawia się w tym, że mimo że jest on prawidłowo spłacany to wartość zobowiązania względem banku zwiększa się. Jest to wynikiem niekorzystnego kursu franka szwajcarskiego, w związku z czym wysokość raty kredytu ulega zwiększeniu o kilkadziesiąt procent. 

Od strony prawnej wadliwość konstrukcji kredytu frankowego można opierać na całej palecie różnych okoliczności i instytucji prawnych. Niemniej najczęściej pojawiającą się nieprawidłowością jest zawarcie w umowie kredytu (lub w regulaminach bankowych wiążących klienta) tzw. klauzul niedozwolonych. Skutkiem klauzul niedozwolonych w umowach frankowych może być: 

  • Usunięcie niedozwolonych klauzul z umowy 
  • Uznanie umowy kredytu za nieważną. 

Masz problem z kredytem we frankach?

Reprezentujemy klientów w sporach sądowych przeciwko bankom, walcząc o korzystne rozstrzygnięcie w sprawach frankowych.


Sprawy o kredyty frankowe należą do jednych z bardziej skomplikowanych. Wynika to z wielu okoliczności, w tym z bardzo dużej ilości dokumentacji do przeanalizowania, branżowego charakteru sporu, znacznego upływu czasu od podjęcia zobowiązania kredytowego. Sprawy o kredyty frankowe powinny być powierzane prawnikom specjalizującym się w dochodzeniu odszkodowań od instytucji finansowych, w tym banków. 

Nasza Kancelaria Prawna oferuje profesjonalną pomoc w prowadzeniu spraw o kredyty frankowe przeciwko bankom. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw oraz historię sukcesów w sporach z instytucjami finansowymi. 

kredyt indeksowany

 

Kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego to kredyt wypłacony przez bank w złotych, którego wysokość ulega zmianie w trakcie okresu kredytowania w zależności od bieżącego kursu franka do złotego.  

Cechą charakterystyczną kredytów indeksowanych jest dwukrotne przeliczenie kredytu z PLN na CHF. Pierwsze przeliczenie salda zadłużenia na walutę obcą przewidziano po wypłacie kredytu. Następnie następuje przeliczenie każdej raty wyrażonej w CHF na złote 

Przeliczenie kredytu następuje po kursie kupna bądź sprzedaży zgodnie z tabelą obowiązującą w banku. Kredytobiorca nie ma więc najmniejszego wpływu na wysokość kursu, jaki przyjmie bank. Frankowicze związani takimi umowami w rzeczywistości nie wiedzą, jak zmieni się stan ich zadłużenia po spłacie danej raty.  

Większość postanowień przewidujących przeliczenie salda kredytu stanowi klauzule niedozwolone (abuzywne). Najogólniej mówiąc są to postanowienia umowy, które nie zostały indywidualnie uzgodnione z konsumentem, a kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Banki zostawiały sobie bowiem możliwość ustalania wysokości zadłużenia bez udziału kredytobiorcy poprzez przyjęcie dowolnych kursów walut.  

kredyt denominowany

 

Drugim rodzajem kredytów frankowych są kredyty denominowane. W tym przypadku mamy do czynienia z kredytem walutowym, w którym wysokość zadłużenia w CHF jest obliczana według kursu kupna, jaki obowiązuje w banku w dniu podpisania z kredytobiorcą umowy kredytowej w banku. Spłata rat zawsze odbywa się w złotówkach. 

Na etapie zawierania umowy w kredycie denominowanym klient od razu zna wysokość zadłużenia w obcej walucie. Kredytobiorca nie wie jednak, po jakim kursie zostanie przeliczona kwota zobowiązania na złotówki i nie zna ostatecznej kwoty zaciąganego kredytu 

 

Proszę o kontakt

Pomoc frankowiczom

 

Jedyną skuteczną formą obrony frankowiczów przed niekorzystnymi warunkami umownymi jest proces sądowy. Większość banków nie podejmuje żadnego dialogu z frankowiczami i nie chce rozwiązać sporu w drodze postępowania reklamacyjnego. Mimo rosnącej liczby wyroków zadających przeciwko bankom, nie są one skore do zawierania ugód z frankowiczami 

Do sprawy sądowej trzeba jednak solidnie się przygotować. Niezbędne jest przeanalizowanie umowy oraz wiążącego w momencie jej zawarcia regulaminu pod kątem ewentualnych klauzul niedozwolonych. Praktycznie wszystkie postanowienia w zakresie przeliczenia salda kredytu we frankach stanowią klauzule abuzywne. Jednak mimo to uzyskanie korzystnego wyroku nie następuje automatycznieSądy zajmują różne stanowiska nawet w podobnych sprawach przeciwko tym samym bankom. Trzeba też pamiętać, że banki w toku procesu próbują zniechęcić frankowiczów do kontynuowania sporu.  

Dlatego nasza Kancelaria oferuje pomoc frankowiczom na każdym etapie postępowania sądowego. Pomagamy wyliczyć wysokość roszczenia przeciwko bankowi oraz sformułować to żądanie w pozwie. Posiadamy doświadczenie w sprawach dotyczących zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych.  

Unieważnienie kredytu

 

Po usunięciu z umowy klauzul niedozwolonych mogą powstać w niej luki. Jeżeli nie jest możliwe dalsze jej wykonywanie, dochodzi do stwierdzenia nieważności umowy – czyli uznania, że umowa nigdy nie wiązała stron.  W efekcie zachodzi konieczność rozliczenia się z bankiem. Kredytobiorca nie musi dalej spłacać rat, a strony muszą zwrócić sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.  

Konsument zwraca zatem bankowi pożyczoną kwotę, a bank oddaje mu wszystkie wpłacone raty, w tym odsetki i prowizje. Dochodzi do potrącenia wzajemnych wierzytelności banku i konsumenta, w wyniku czego konsument musi dopłacić do kwoty, którą otrzymał od banku albo otrzymuje zwrot, jeżeli suma jego płatności na rzecz banku jest wyższa niż otrzymany kredyt. 

W ten sposób konsument zwalnia się ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy kredytu. Umowa nie będzie dalej wykonywana, więc nie trzeba spłacać rat. Konsument nie ponosi już ryzyka zmiany stopy procentowej ani kursu franka szwajcarskiego.  

Co ważne, na skutek unieważnienia umowy kredytu można żądać wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. To kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości i jednocześnie zwalnia się z obowiązku wykonywania umowy kredytu przez kolejne kilkanaście lat. 

Odfrankowienie kredytu

 

Odfrankowienie kredytu to potoczne określenie części wyroków, które zapadają w sprawach przeciwko bankom. Dotyczy to sytuacji, w których sąd uznaje za niedozwolone zawarte w umowie klauzule dotyczące przeliczania wartości zobowiązania i wysokości rat. W efekcie postanowienia te są bezskuteczne i nie wiążą kredytobiorców, a umowa jest traktowana jak zwykły kredyt hipoteczny udzielony w złotówkach. 

Odfrankowienie kredytu zobowiązuje więc kredytobiorcę do dalszego spłacania kredytu, ale jako złotówkowego, oprocentowanego wg LIBOR. Ponadto kredytobiorcy przysługuje zwrot nadpłaconych rat. Nadpłatę oblicza się jako różnicę pomiędzy faktycznie zapłaconymi ratami a wysokością rat kredytu złotówkowego (bez przeliczeń na CHF). 

kredyt we frankach pozew

 

Z punktu widzenia interesów kredytobiorcy najkorzystniejsze jest wniesienie pozwu, w którym frankowicz żąda jednocześnie unieważnienia umowy kredytu, a w sytuacji oddalenia tego żądania przez sąd – także odfrankowienia kredytu. Niestety nie wykształciła się jeszcze jednolita praktyka orzecznicza sądów i warto zostawić sobie alternatywę. 

W pozwie należy wykazać, że bank zastosował klauzule niedozwolone i jednocześnie wykorzystał niewiedzę kredytobiorcy. Powszechną praktyką było bowiem nieinformowanie klientów o ryzyku kredytowym bądź bardzo zdawkowe przedstawienie możliwości zmiany wysokości rat. W toku procesu trzeba także udowodnić, że bank wykorzystywał swoją silniejszą pozycję i przekonywał swoich klientów, że kredyty we frankach stanowią bardzo dobry produkt z uwagi na stabilność waluty CHF.  

Kredyty frankowe Kancelaria

Jeśli chcesz zlecić ściągnięcie należności, warto skorzystać z pomocy naszej Kancelarii Prawnej. Niesie to ze sobą szereg korzyści. Spośród nich, do najważniejszych należą:

  • Jasne zasady współpracy
  • Tylko etyczne działania
  • Troska o Twoje bezpieczeństwo
  • Brak ukrytych kosztów i zapisów pisanych „drobnym druczkiem” na Twoją niekorzyść.
  • Wysoka skuteczność.

 

W przeciwieństwie do wielu wątpliwej reputacji firm windykacyjnych, prowadzenie działań przez Kancelarię Prawną jest dla Ciebie bezpieczne, ponieważ jest prowadzona na podstawie przepisów prawa i wiążących nas zasad etyki zawodowej radcy prawnego oraz adwokata. Nie prowadzimy działań, które mogą narazić Cię na odpowiedzialność prokuratorską.

Ponadto ściąganie należności przez Kancelarię Prawną przekłada się na skuteczność windykacji. Oczywiście, możesz wysłać wezwanie do zapłaty dłużnikowi sam. Jednak takie wezwanie, jeśli nie jest firmowane przez Kancelarię Prawną, nie robi na dłużnikach żadnego wrażenia. Dlatego warto korzystać z usług profesjonalnej Kancelarii Prawnej specjalizującej się w windykacji.

FAQ

Jak unieważnić kredyt we frankach?

Jeśli chcemy unieważnić umowę o kredyt we frankach, trzeba złożyć do sądu pozew przeciwko bankowi. Można w nim wnosić o zwrot wszelkich wpłaconych kwot z tytułu udzielonego kredytu, a więc przede wszystkim rat (kapitału oraz odsetek)a także ubezpieczeń pomostowych oraz niskiego wkładu własnego, opłat dodatkowych, prowizji, nadpłat kapitału i tym podobnych. Dotyczy to zarówno kredytów denominowanych, jak i indeksowanych do CHF. 

5/5

Kredyty frankowe co dalej?

Każdy frankowicz powinien rozpocząć proces uwolnienia się od niekorzystnych warunków kredytu od analizy umowy oraz wszystkich dokumentów przekazanych mu przez bank w momencie zawarcia umowy.  

W umowie należy zidentyfikować postanowienia abuzywne. Najczęściej są to zapisy dotyczące przeliczania kursu CHF według tabeli kursów przyjętych arbitralnie przez bank bez żadnych wytycznych znanych kredytobiorcy.  

Drugim ważnym etapem przygotowania się do sporu z bankiem jest wyliczenie wartości roszczenia tj. sumy wpłaconych na rzecz banku kwot. Konieczne jest także wyliczenie wysokości nadpłat poszczególnych rat faktycznie zapłaconych nad ratami, które kredytobiorca spłacałby w przypadku kredytu złotówkowego. 

5/5

Kredyt we frankach co robić?

Aby uwolnić się od umowy frankowej należy wystąpić do sądu z roszczeniem o ustalenie nieważności całej umowy oraz zwrot wszystkich uiszczonych na rzecz banku płatności, ewentualnie o ustalenie nieważności klauzul niedozwolonych oraz rozliczenie nadpłat. 

Przed wystąpieniem do sądu należy zwrócić się do banku celem pozasądowego rozwiązania sporu z wezwaniem do zapłaty bądź reklamacją. Jeżeli bank nie przychyli się do roszczeń kredytobiorcy, można rozpocząć batalię sądową.  

Co do zasady do momentu uzyskania prawomocnego wyroku przeciwko bankowi trzeba spłacać kolejne raty wynikające z harmonogramu. Możliwe jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń kredytobiorcy przez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową. Sąd jednocześnie może zakazać bankowi wypowiedzenia umowy kredytu w trakcie trwania procesu. 

5/5
5/5