Procesy sądowe

Naszą specjalizacją jest prowadzenie procesów sądowych każdego rodzaju. Prowadzimy sprawy przed sądem pierwszej i drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Dokładamy wszelkich starań, aby procesy sądowe zakończyły się dla Ciebie sukcesem.  

W ramach prowadzonych postępowań możesz liczyć na nasze wsparcie na każdym etapie sprawy. Powinieneś wiedzieć, że procesy sądowe wymagają bardzo dobrego przygotowania, zebrania materiału dowodowego, przyjęcia odpowiedniej strategii procesowej. Dlatego w ramach naszych działań bierzemy na siebie cały ciężar prowadzenia procesu sądowego, w tym: 

 • Przygotowujemy wszelkie pisma procesowe inicjujące postępowania sądowe, jak również w trakcie jego trwania (pozwy, odpowiedzi na pozew, powództwa wzajemne, sprzeciwy i zarzuty  od nakazów zapłaty, inne pisma procesowe) 
 • Prowadzimy za Ciebie całą korespondencje w sprawie  
 • Bierzemy udział w posiedzeniach sądu 
 • Przesłuchujemy strony, świadków, biegłych sądowych 
 • Monitorujemy za Ciebie przebieg całego postępowania  
 • Omawiamy zasady obowiązujące na sali sądowej 
 • Wyjaśniamy jak wygląda przesłuchanie stron i świadków oraz jak należy zachować się na sali sądowej 
 • Weryfikujemy, czy proponowany świadek ma odpowiednie predyspozycje do składania zeznań na sali sądowej 
 • Pomagamy poszukiwać dowodów niezbędnych dla potwierdzenia Twojego stanowiska. 

 

W procesach sądowych mamy doświadczenie w reprezentowaniu wszystkich stron. Daje to nam szersze spojrzenie na procesy sądowe. Przewidujemy strategie i dalsze ruchy Twojego przeciwnika. Na naszą pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy, spółki, a także osoby indywidulane.  

Jeżeli skorzystasz z pomocy profesjonalisty będziesz mieć pewność, że Twoje procesy sądowe będą prowadzone z największą starannością. Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z nami. Dołożymy wszelkich starań, abyś wygrał z nami Twoją sprawę.  

Potrzebujesz pomocy w sądzie?

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. W procesie sądowym warto mieć dobrego adwokata.


Skarga pauliańska

Skarga puliańska jest dobrym sposobem ułatwiającym odzyskanie Twoich wierzytelności. Sprawdza się przede wszystkim wtedy, gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie długów.  

Skarga pauliańska znajdzie zastosowanie gdy wcześniej dłużnik poprzez swoje czynności wyzbywał się majątku na rzecz osób trzecich z pokrzywdzeniem wierzycieli. Wierzyciel może wówczas żądać uznania takich czynności za bezskuteczne w stosunku do niego. Aby skarga paulińska odniosła zamierzony skutek powinny zostać spełnione następujące warunki: 

 • dłużnik musi działać ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli 
 • osoba trzecia musiała o tym wiedzieć lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się o tym dowiedzieć. 

Na pierwszy rzut oka skarga paulińska może wydawać się skomplikowanym instrumentem – ze względu na konieczność wykazania wyżej wymienionych okoliczności. Na szczęście ustawodawca wprowadził do kodeksu szereg domniemań, które ułatwiają życie wierzycielowi w trakcie procesu sądowego. Sytuacja wygląda inaczej przede wszystkim gdy mamy do czynienia np. z czynnościami dokonywanymi na rzecz osób bliskich lub przedsiębiorcami pozostającymi w stałych stosunkach gospodarczych z dłużnikiem.  

Jeśli chcesz skorzystać z dobrodziejstwa skargi pauliańskiej nie powinieneś zwlekać. Uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności. Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu procesu sądowego ze skargi pualiańskiej skontaktuj się nami. Chętnie zajmiemy się Twoją sprawą.   

Odpowiedź na pozew

Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym, które powinieneś złożyć jako pozwany w procesie sądowym. Konieczność złożenia odpowiedzi na pozew jest naturalnym skutkiem skierowania przez powoda sprawy na drogę postępowania sądowego.  

W praktyce wygląda to tak, że sąd (przewodniczący) zarządza doręczenie pozwu pozwanemu. Jednocześnie wzywa pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie. Termin złożenia odpowiedzi na pozew nie może być jednak krótszy niż dwa tygodnie. Następnie o zarządzeniu doręczenia pozwu sąd zawiadamia powoda. 

Odpowiedź na pozew powinna zawierać przede wszystkim wszelkie twierdzenia i zarzuty stanowiące ripostę na stanowisko pozwanego. Do tego powinieneś również zawnioskować o przeprowadzenie przez sąd dowodów na poparcie Twojego stanowiska. Odpowiedź na pozew składa się do sądu zazwyczaj w dwóch egzemplarzach – jeden dla sądu, a drugi dla strony przeciwnej.  

Składając odpowiedź na pozew musisz pamiętać, iż bardzo ważne jest dotrzymanie terminu wyznaczonego przez sąd. Jego przekroczenie niesie za sobą negatywne konsekwencje. Przewodniczący zarządza bowiem zwrot odpowiedzi na pozew złożonej z uchybieniem terminu. Przy obliczaniu terminu liczy się data stempla pocztowego.  

CHCĘ odzyskać pieniądze

Pisma procesowe

 

Pisma procesowe to dokumenty składane do sądu w ramach postępowania sądowego. Każde składane przez Ciebie pismo procesowe powinno zawierać: 

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane 
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników 
 • oznaczenie rodzaju pisma 
 • osnowę wniosku lub oświadczenia 
 • w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów 
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika 
 • wymienienie załączników. 

 

Dodatkowo jeżeli pisma procesowe są pierwszymi w sprawie, powinny zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 

 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, adres do korespondencji w CEiDG jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEiDG 
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron 
 • numer PESEL lub NIP, numer KRS gdy widniejesz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Gdy składasz pisma procesowe w toku sprawy pamiętaj, że poza elementami określonymi wyżej powinieneś wskazać jeszcze sygnaturę akt. Do pisma procesowego musisz dołączyć  załączniki wymienione w tym piśmie. 

 

Proszę o kontakt

Apelacja od wyroku

 

Apelacja od wyroku jest sposobem na zmianę orzeczenia wydanego przez sąd w pierwszej instancji. Jeśli chcesz wnieść apelację, powinieneś skierować ją do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sądu pierwszej instancji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny. 

Apelacja od wyroku powinna spełniać wymagania formalne przewidziane dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: 

oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części 

zwięzłe przedstawienie zarzutów 

uzasadnienie zarzutów 

powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów lub dowodów 

wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia 

w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.  

Jeśli planujesz powołać w apelacji od wyroku nowe fakty lub dowody, musisz uprawdopodobnić, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. 

Apelacja od wyroku powinna być złożona do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Pamiętaj, że apelacja od wyroku musi spełniać wymagania określone przepisami. Sąd drugiej instancji odrzuci bowiem apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie. 

 

PROSZĘ O KONTAKT

Cofnięcie darowizny

Podarowałeś kiedyś bliskiej Ci osobie cenną rzecz, ale upływ czasu pokazał, że Twoja decyzja była błędna? Nic straconego. Możesz zrobić cofnięcie darowizny 

Cofnięcie darowizny jest możliwe po spełnieniu określonego warunku. Mianowicie jeśli jesteś darczyńcą możesz cofnąć darowiznę jeżeli obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Powinieneś pamiętać, że cofnięcie darowizny z powodu niewdzięczności nie jest możliwe, jeżeli darczyńca przebaczył obdarowanemu.  

Cofnięcie darowizny mogą również dokonać spadkobiercy darczyńcy. Mogą oni cofnąć darowiznę z powodu niewdzięczności tylko wtedy, gdy: 

 • darczyńca w chwili śmierci był uprawniony do cofnięcia darowizny, albo  
 • obdarowany umyślnie pozbawił darczyńcę życia lub umyślnie wywołał rozstrój zdrowia, którego skutkiem była śmierć darczyńcy. 

 

W przypadku spadkobierców cofnięcie darowizny nie jest możliwe po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do cofnięcia darowizny dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Cofnięcie darowizny musisz dokonać w odpowiedniej formie. W tym celu powinieneś złożyć oświadczenie osobie obdarowanej na piśmie. 

Cofnięcie darowizny jest poważną sprawą, zwłaszcza jeżeli chodzi o rzeczy wartościowe, np. nieruchomości. Takie przedsięwzięcie generuje spore ryzyko procesu sądowego. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy cofnięciu darowizny – z chęcią Ci pomożemy.  

CHCĘ COFNĄĆ DAROWIZNĘ

Sprzeciw od wyroku zaocznego

 

Sprzeciw od wyroku zaocznego pozwala pozwanemu, który nie uczestniczył aktywnie w procesie sądowym, uchylić się od skutków niekorzystnego dla niego wyroku.  

Sprzeciw od wyroku zaocznego możesz złożyć w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia Ci wyroku. W piśmie zawierającym sprzeciw powinieneś przytoczyć wszelkie zarzuty, a także Twoje twierdzenia i dowody na ich poparciePamiętaj, aby Twój sprzeciw od wyroku zaocznego spełniał wymagania przewidziane przepisami prawa. Sąd odrzuca bowiem sprzeciw który jest: 

 • niedopuszczalny 
 • spóźniony 
 • nieopłacony 
 • dotknięty brakami, których nie usuniesz pomimo wezwania.  

W przypadku prawidłowego wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego sprawa wraca do ponownego rozpoznania.  

Zamierzając złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego pamiętaj, że takie wyroki są opatrywane tzw. rygorem natychmiastowej wykonalności. Przed złożeniem sprzeciwu powinieneś przeanalizować możliwości złożenia wniosku o zniesienie tego rygoru. To bardzo ważne, ponieważ nie zaskoczy Cię wtedy wizyta komornika sądowego. 

Po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek sprzeciwu od wyroku zaocznego sąd wydaje nowy wyrokZłożenie skutecznego sprzeciwu od wyroku zaocznego wymaga zachowania wysokich rygorów formalnych, a także znacznego zaangażowania. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, chętnie zajmiemy się Twoją sprawą.  

 

Proszę o kontakt

Odpowiedź na apelację

 

Odpowiedź na apelację zalicza się do grupy pism procesowych obecnych w postępowaniu przed Sądem drugiej instancji. Możliwość złożenia odpowiedzi na apelację aktualizuje się w momencie, gdy strona niezadowolona z orzeczenia wydanego przez Sąd pierwszej instancji chce doprowadzić do jego zmiany. 

W praktyce wygląda to tak, że po złożeniu przez stronę skarżącą apelacji, przewodniczący zarządza doręczenie jej odpisów pozostałym stronom postępowaniaJeżeli więc jesteś stroną, która nie składała apelacji, powinna zostać Ci ona doręczona. Od tego momentu możesz wnieść odpowiedź na apelację. Masz na to dwa tygodnie. 

Odpowiedź na apelację powinna spełniać wymagania formalne przewidziane dla pism procesowych. Poza tym w odpowiedzi na apelację powinieneś wskazać, dlaczego apelacja złożona przez stronę skarżącą nie zasługuje na uwzględnienie. Odpowiedź na apelację warto wnieść z pomocą profesjonalnego pełnomocnika. Możesz wtedy wesprzeć Sąd pierwszej instancji w przytoczonej w wyroku argumentacji lub nawet próbować ją uzupełnić np. o dodatkowe orzeczenia lub stanowisko doktryny. Poza tym możesz także zawnioskować o oddalenie wniosków złożonych przez apelującego na etapie pisania apelacji, np. o przeprowadzenie dodatkowych dowodów, jeżeli zostały one zgłoszone bezpodstawnie. W odpowiedzi na apelację możesz również zgłosić wniosek o przeprowadzenie rozprawy. W przeciwnym razie sąd drugiej instancji może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne.  

SPRAWY SĄDOWE

 

Sprawy sądowe wymagają znacznego zaangażowania. Warto się do nich dobrze przygotować, w szczególności zebrać przydatne dowody i odpowiednio ustalić strategię działań, aby w trakcie procesu uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Niezależnie po której stronie sprawy sądowej uczestniczysz, musisz także zachować czujność. Sprawy sądowe potrafią zmienić swój tor o 180 stopni w trakcie ich trwania z uwagi na aktywność Twojego przeciwnika procesowego. Poza tym niektóre sprawy sądowe potrafią ciągnąć się latami, a wraz z upływem czasu sytuacja procesowa strony może ulec zmianie. Utrzymanie pełnej aktywności w tym czasie bywa znacznie utrudnione.  

Warto więc oddać prowadzenie sprawy sądowej profesjonaliście. Dzięki temu Kancelaria zdejmie z Ciebie większość obowiązków związanych z jej przebiegiem oraz będzie dbać o Twoje interesy. Jeśli Twoje sprawy sądowe chciałbyś oddać w ręce warte zaufania – zachęcamy do kontaktu. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby wygrać je dla Ciebie.   

Pozew przeciwegzekucyjny

Egzekucja komornicza nie jest niczym przyjemnym. Tym bardziej wtedy, kiedy prowadzona jest w sposób bezzasadny. W takich przypadkach możemy wykorzystać pewne dobrodziejstwo, tj. pozew przeciwegzekucyjny 

Pozew przeciwegzekucyjny jest środkiem mającym na celu pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części. Innymi słowy służy on zniweczeniu prowadzonej egzekucji. Dłużnik poprzez pozew przeciwegzekucyjny może podjąć obronę w kilku przypadkach. W szczególności wtedy, gdy: 

 1. dłużnik kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu, np. gdy zobowiązanie z umowy pożyczki nie istnieje 
 2. po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło np. gdy zobowiązany spłacił swój dług wierzycielowi, a pomimo tego wierzyciel prowadzi egzekucję komorniczą 
 3. dłużnik dokonał potrącenia swojego długu, w wyniku czego przestał być dłużnikiem swojego wierzyciela. 

 

Pozew przeciwegzekucyjny powinien zostać złożony w sądzie za pośrednictwem poczty lub osobiście. Niemniej jeżeli podstawą prowadzonego postępowania egzekucyjnego jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło powołany jest wyłącznie organ, od którego tytuł pochodzi. 

Windykacja należności

W ramach Kancelarii oferujemy pomoc w windykacji należności. Więcej informacji znajdziesz pod adresem:
slupinska.eu/dla-biznesu/windykacja

Sprawy o nieruchomości

W ramach Kancelarii oferujemy pomoc w sprawach o nieruchomości. Więcej informacji znajdziesz pod adresem:
slupinska.eu/dla-ciebie/prawo-nieruchomosci

5/5