UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to wielka szansa dla dłużników. To szansa na wyjście z długów i rozpoczęcie życia na nowo. Nie stać Cię, aby ją zaprzepaścić! 

Jeszcze do niedawna przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej były tak skonstruowane, że mało kto miał realną możliwość z nich skorzystania. W marcu 2020 r. doszło jednak do istotnego złagodzenia Prawa upadłościowego. Dzięki czemu możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest stosunkowo prosta. Dzięki temu masz realną szansę na uzyskanie oddłużenia i stanie się wolnym od długów. 

Należy jednak pamiętać, że upadłość konsumencka to zawsze ostateczność. W pierwszej kolejności warto powalczyć o uwolnienie się od długów klasycznymi instrumentami prawnymi, takimi jak umorzenia postępowania egzekucyjnego czy oddłużanie osoby fizycznej. Co prawda są to długotrwałe i żmudne działania, ale w przeciwieństwie do upadłości konsumenckiej nie prowadzą do zlicytowania majątku dłużnika. Mogą więc okazać się bardziej korzystne. 

W ramach działalności naszej Kancelarii pomogliśmy już wielu dłużnikom wyjść z problemów. Cieszyliśmy się wysoką skutecznością działania jeszcze przed liberalizacją przepisów Prawa upadłościowego w 2020 r. Po wspomnianej liberalizacji nasze działania są jeszcze bardziej skuteczne. 

Chcesz odzyskać pieniądze?

Współpracując z nami dajesz sobie szansę na dochodzenie należności na każdym etapie sprawy, bez potrzeby angażowania zewnętrznych firm windykacyjnych.


Napisz do nas lub zadzwoń. Zobacz jak możemy Ci pomóc.
Nie odkładaj startu nowego życia o kolejny dzień!
 

Jeśli masz problem z zadłużeniem i nie jesteś w stanie go spłacać, to jesteśmy w stanie Ci pomóc. W końcu trafiłeś we właściwe miejsce!”

Mecenas Marlena Słupińska-Strysik

Umorzenia postępowania egzekucyjnego

 

Umorzenie postępowania egzekucyjnego to sytuacja, w której postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika ulega zakończeniu. Przyczyną zakończenia nie jest jednak ściągnięcie długu (zaspokojenie wierzyciela), lecz inne okoliczności.  

Bardzo często do przyczyn umorzenia postępowania egzekucyjnego zalicza się bezskuteczność egzekucji. Jest to sytuacja, w której komornik nie znalazł jakiegokolwiek majątku nadającego się do zajęcia i sprzedaży. Do przyczyn umorzenia postępowania egzekucyjnego należy także pasywna postawa samego wierzyciela. Możliwe jest także doprowadzenie do umorzenia postępowania egzekucyjnego poprzez podważenie orzeczenia, na którym opiera się egzekucja. 

Nasza Kancelaria Prawna świadczy usługi na rzecz dłużników, zmierzające do doprowadzenia do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Warto walczyć o szczęśliwe zakończenie swojej walki z komornikiem! 

 

CHCĘ odzyskać pieniądze

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to pierwszy krok jaki należy wykonać, aby stać się wolnym od długów. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na oficjalnym, urzędowym formularzu. To spore ułatwienie dla dłużników. Wzór wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest zawarty w aktualnym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć zarówno dłużnik jak i wierzyciel. Zdecydowana większość spraw prowadzona przez Kancelarię dotyczyła upadłości konsumenckiej zgłaszanej na wniosek samego dłużnika. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zwiera: 

 • Oznaczenie sądu, do którego jest skierowany 
 • Oznaczenie dłużnika 
 • Sprecyzowanie żądania we wniosku 
 • Aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną 
 • Aktualne zestawienie należności dłużnika 
 • Zestawienie wierzytelności przysługujących dłużnikowi od innych podmiotów 
 • Spis wierzycieli 
 • Spis wierzytelności spornych 
 • Informacje o osiągniętych przychodach w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość 
 • Informacja o kosztach utrzymania dłużnika i jego domowników 
 • Informacje o różnych czynnościach prawnych podjętych przez dłużnika w okresie ostatnich 12 miesięcy 
 • Uzasadnienie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 
 • Dowody potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku 
 • Załączniki do wniosku 
 • Oświadczenie o prawdziwości podanych we wniosku danych – pod groźbą odpowiedzialności karnej 
 • Podpis dłużnika 

 

W ramach usług naszej Kancelarii przygotowujemy dla dłużników wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub pomagamy im wypełnić tego typu wnioski. 

Ogłoszenie upadłości

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to często jedyna forma ucieczki od spirali zadłużenia. Ogłoszenie upadłości jest możliwe w Polsce od 2009 r. Pierwotna wersja ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze była jednak bardzo rygorystyczna. W praktyce ogłoszenie upadłości przez przeciętnego konsumenta było bardzo trudne, niemal niewykonalne. 

Dlatego w 2014 r. doszło do liberalizacji prawa upadłościowego. Mimo tego ogłoszenie upadłości konsumenckiej nadal nie należało do łatwych. W związku z tym prawodawca przewidział kolejną nowelizację liberalizującą zasady ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Weszła w życie 24 marca 2020 r. 

Obecnie ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest już tak skomplikowane. Starannie poprowadzony wniosek o upadłość konsumencką daje realne szanse na oddłużenie. 

 

Proszę o kontakt

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Jak ogłosić upadłość konsumencką? Należy wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości do sądu. Wniosek składa dłużnik. O ogłoszeniu upadłości orzeka sąd gospodarczy (sąd rejonowy). 

Rozstrzygając sprawę o ogłoszenie upadłości sąd bada w szczególności przesłanki upadłościowe. Są nimi posiadanie statusu konsumenta przez wnioskodawcę i jego niewypłacalność. W toku postępowania upadłościowego majątek dłużnika tworzy masę upadłości. Aktywa wchodzące w jej skład podlegają sprzedaży w trybie licytacji, a środki z niej pochodzące przeznaczone są na spłatę wierzycieli. Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków. Niektóre składniki majątku nie wchodzą bowiem do masy upadłości i nie podlegają upłynnieniu. Dzięki temu po ogłoszeniu upadłości dłużnik ma szansę wystartować z godziwego poziomu. 

Ze zlicytowanego majątku spłacani są wierzyciele. Upadły dłużnik z reguły musi spłacać wierzycieli przez 3 lata. Jeśli jednak do powstania zadłużenia doszło na skutek umyślnego działania dłużnika lub jego rażącego niedbalstwa, wówczas sąd gospodarczy może wydłużyć okres spłat do 7 lat. W niektórych okolicznościach możliwe jest oddłużenie nawet bez konieczności dokonywania długoletnich spłat. 

Po rzetelnym spłacaniu wierzycieli przez ustalony sądowo okres sąd ma możliwość oddłużenia dłużnika. Oznacza to, że pozostałe do spłaty zobowiązania zostają skasowane – nie będzie trzeba już ich spłacać. 

Co to jest upadłość konsumencka

 

Upadłość konsumencka to możliwość oddłużenia dłużnika w razie niemożliwości spłacania przez niego swoich zobowiązań pieniężnych. Skutkiem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie, a więc stan, w którym dłużnik będzie wolny od długów i nie będzie musiał spłacić uprzednio zaciągniętych zobowiązań. 

Upadłość konsumencka od wielu lat jest wspaniałym narzędziem pomagającym wrócić dłużnikom do społeczeństwa. Cieszy się ona wielką popularnością w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. W tych ostatnich z możliwości ogłoszenia bankructwa skorzystały takie sławy jak: 

 • Rihanna 
 • Kim Basinger 
 • Mike Tyson 
 • MC Hammer. 

 

Do niedawna w Polsce upadłość konsumencka nie cieszyła się dużą popularnością. Po złagodzeniu przepisów w 2020 r. instytucja upadłości przeżywa renesans i otwiera drogę do powrotu do społeczeństwa. 

 

 

CHCĘ odzyskać pieniądze

Upadłość konsumencka wniosek

 

Wniosek o upadłość konsumencką kosztuje 30 zł. Składa się go na formularzu udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Bardzo złym pomysłem jest jego samodzielne wypełnianie. Rozsądniej będzie powierzyć to profesjonalnemu pełnomocnikowi (adwokatowi lub radcy prawnemu).  

Okoliczności opisane we wniosku należy bowiem udowodnić. W razie nieudowodnienia rzeczonych okoliczności sąd może nie ogłosić upadłości konsumenckiej, a więc nie dojdzie także do efektu oddłużenia. Ponadto należy pamiętać, że pod wnioskiem składa się oświadczenie o prawdziwości zamieszczonych danych. W razie jeśli dane okaże się fałszywe, to dłużnik naraża się na ryzyko odpowiedzialności karnej. Za tego typu czyn grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Niezależnie od powyższego, jeśli oświadczenie o prawdziwości danych wskazanych we wniosku nie jest zgodne z prawdą, to dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Upadłość konsumencka koszty

 

Aby wyjść z długów należy ponieść szereg kosztów. Należą do nich m.in. opłaty sądowe, wynagrodzenie syndyka, koszty pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego. Oto jak przedstawiają się koszty ogłoszenia upadłości konsumenckiej

 • Opłata od wniosku za ogłoszenie upadłości konsumenckiej – 30 zł 
 • Wynagrodzenie syndyka – wynagrodzenie syndyka zależne jest od wielu okoliczności. Nie jest możliwe jego oszacowanie z góry. Teoretycznie wynagrodzenie syndyka może wynieść między 1.500 zł a nawet 13.000 zł. W praktyce, gdy w grę wchodzi niewielki majątek dłużnika, syndycy otrzymują 3.000 – 5.000 zł. 
 • Koszt skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego – zwykle między 1.500 zł a 4.000 zł. Wiele zależy od zakresu pomocy, poziomu skomplikowania sprawy oraz wartości majątku. Warto skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika. 

 

Pamiętaj, że możliwość oddłużenia to inwestycja, która z pewnością Ci się zwróci! 

Upadłość konsumencka warunki

 

Co do zasady, aby ogłosić upadłość konsumencką należy spełniać dwa warunki

 • Posiadać status konsumenta – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 
 • Zachodzi trwała niewypłacalność – brak zdolności do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 

 

Co najważniejsze odpadła przesłanka polegająca na braku winy w doprowadzeniu do powstania stanu niewypłacalności. W poprzednich stanach prawnych sąd badał, czy do niewypłacalności doszło na skutek zawinionego działania dłużnika. Obecnie ta przesłanka już nie występuje, co istotnie ułatwia możliwość uzyskania oddłużenia. Nie oznacza to jednak, że kwestia winy nie ma żadnego wpływu na sytuację dłużnika po ogłoszeniu upadłości. Niemniej nie jest już przesłanką blokującą możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. 

Upadłość konsumencka przepisy

 

Po zmianie stanu prawnego w dniu 24 marca 2020 r. upadłość konsumencka w Polsce jest regulowana przez ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, tj. z dnia 10 lutego 2020 r., (Dz. U. 2020, poz. 1228). Przepisy o upadłości konsumenckiej znajdują się w części III (odrębne postępowanie upadłościowe), w tytule V – postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.  

Przepisy regulujące upadłość konsumencką znajdują się w artykułach od art. 491[1] do art. 491[24] Prawa upadłościowego. Zachęcamy Cię do przeczytania niniejszych przepisów. Nawet jeśli nie wszystko od razu zrozumiesz, to łatwiej Ci będzie rozmawiać z Twoim pełnomocnikiem oraz lepiej przygotujesz się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. 

Oddłużanie osób fizycznych

Oddłużanie osób fizycznych oznacza szereg działań stosowanych łącznie lub niezależnie, dzięki którym dłużnik ma możliwość regulowania swoich długów lub nawet w ogóle się ich pozbywa. Zanim zaczniesz czytać dalej musisz zrozumieć jedną ważną rzecz. Otóż nie istnieją żadne magiczne – prawnicze sztuczki, dzięki którym pozbędziesz się długów. Nie ufaj tym, którzy obiecują takie cuda. Oddłużanie osób fizycznych to ciężka praca, często wielomiesięczna, wymagająca współpracy dłużnika z prawnikiem. W czasie naszej działalności udawało nam się skutecznie oddłużyć dłużników będących w fatalnej sytuacji finansowej. Rekordzista miał ponad 50 aktywnych kredytów i pożyczek, a dziś cieszy się spokojem i stabilnością finansową. 

Oddłużanie osób fizycznych może realizować różne cele – w zależności od Twojej sytuacji: 

 • prowadzić do „wyzerowania” długów 
 • zmierzać do uzyskania płynności finansowej 
 • prowadzić do ugodowej spłaty wierzycieli. 

W ramach oddłużania osób fizycznych Kancelaria prowadzi szereg działań, które ostatecznie składają się na Twój sukces. Należą do nich: 

 • analiza Twojego zadłużenia, w tym jego wysokości 
 • analiza skutków wystąpienia zadłużenia (stopień zaawansowania egzekucji, działania windykacji, zajęcia – np. wynagrodzenie ze pracę, zabezpieczenia – np. hipoteki) 
 • ocena stanu majątku i bieżących przychodów 
 • identyfikacji wystąpienia szczególnych okoliczności 
 • przedstawienie planu oddłużenia 
 • ewentualne złożenie wniosku o upadłość konsumencką. 

Ja widać oddłużanie osób fizycznych nie zawsze musi prowadzić do ich upadłości. Wielu klientów z różnych przyczyn nie chce ogłaszać upadłości, ale chce pozbyć się długów. Tak, taki scenariusz jest możliwy do realizacji i my mamy w tym doświadczenie. 

FAQ

Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem?

Chcesz wiedzieć jak wyjść z długów i cieszyć się życiem? Jest na to kilka sposobów. Jednym z nich jest skorzystanie z szeregu działań składających się na oddłużanie osoby fizycznej. To szereg czynności polegających na renegocjowaniu warunków spłaty wierzycieli, walce w sądach w sprawach o zapłatę, przeciąganie postępowań sądowych i egzekucyjnych celem uzyskania płynności i stworzenie planu spłat wierzycieli. Tworząc taki plan bierze się pod uwagę m.in. wysokość zadłużenia, etap sprawy (przedsądowy, sądowy, egzekucyjny), stopień dolegliwości braku spłaty i zdolności do realizacji spłat. 

Innym sposobem aby wyjść z długów i cieszyć się życiem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Co prawda to bardzo daleko idący środek, prowadzący do licytacji majątku i spłaty wierzycieli. Niemniej w niektórych sytuacjach jest to najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje szansę na nowy start w życiu i czerpanie przyjemności z ponownego dorabiania się majątku, bez widma egzekucji komorniczych. 

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką jest przygotowywany na urzędowym formularzu. Powinien on zostać kompletnie uzupełniony i podpisany. Bardzo ważne, aby zadbać o przygotowanie dowodów potrzebnych do udokumentowania zadłużenia. Dowodami mogą być: rachunki, faktury, umowy pożyczki lub kredytów, dokumenty o zadłużenie, dokumentacja medyczna itd. Wniosek składa się do sądu rejonowego w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis). 

Jak wyjść ze spirali długów?

Istnieje kilka sposobów na o jak wyjść ze spirali długów. Najprostszym z nich jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest to rozwiązanie najszybsze i najskuteczniejsze. Niestety wiąże się z koniecznością spłaty wierzycieli z aktywów wchodzących w skład masy upadłości i utratą znacznej części majątku. W tym scenariuszu dłużnik właściwie zaczyna „od zera”. Innym sposobem na wyjście ze spirali długów jest podjęcie walki z wierzycielami na różnych płaszczyznach w ramach tzw. „antywindykacji”. To często bardzo skuteczny sposób na wyjście z długów w przypadku wielu niewielkich wierzytelności – np. w razie zaciągnięcia chwilówek. 

Wyjście ze spirali długów jest możliwe. Nasza Kancelaria duże doświadczenie w pomocy dłużnikom znajdującym się w spirali zadłużenia. 

Jak ogłosić upadłość osoby prywatnej?

Ogłoszenie upadłości osoby prywatnej możliwe jest do przeprowadzenia w dwóch trybach postepowania – w trybie uproszczonym lub trybie zwykłym. To, który z tych trybów zostanie wybrany przez sąd zależy od wielu okoliczności. Należą do nich wielkość i skład majątku dłużnika, liczba wierzycieli i poziom skomplikowania sprawy. 

Dla dłużnika korzystniejszym jest tryb uproszczony. Prowadząc postępowanie upadłościowe w tym trybie nie ma bowiem potrzeby powoływania sędziego-komisarza czy sporządzania planu podziału. W ten sposób szybciej można uzyskać efekt oddłużenia. Tryb zwykły prowadzi się, jeśli skala majątku dłużnika i stopień zadłużenia uniemożliwia przeprowadzenie skutecznego postępowania w trybie uproszczonym. 

Jak ogłosić bankructwo osoby fizycznej?

Przede wszystkim należy skonsultować z adwokatem lub radcą prawnym możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Będzie to możliwe, jeśli dłużnik jest konsumentem trwale niewypłacalnym. Przyjmuje się, że z niewypłacalnością mamy do czynienia, jeśli dłużnik od ponad 3 miesięcy nie spłaca swoich długów. 

Ogłoszenie bankructwa (upadłości) osoby fizycznej jest możliwe.  

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć na urzędowym formularzu. Zostały one udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wniosek należy uzupełnić prawdziwymi danymi i podpisać. Należy go także opłacić (30 zł). 

Wniosek składa się do sądu o odpowiedniej właściwości miejscowej i rzeczowej. Właściwy rzeczowo jest sąd gospodarczy (sąd rejonowy). Właściwość miejscową ustalą się w oparciu o sąd głównego miejsca pobytu dłużnika. 

Upadłość konsumencka co dalej?

Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zawieszenie wszystkich toczących się przeciwko Tobie postępowań egzekucyjnych (komorniczych). Ponadto nie będą mogły zostać wszczęte nowe postępowania egzekucyjnej. Po ogłoszeniu o upadłości konsumenckiej dojdzie do wstrzymania naliczania odsetek od należności przeciwko Tobie. To przerwie spiralę zadłużenia. 

Twój majątek wejdzie do masy upadłości (poza pewnymi wyjątkami, mającymi zabezpieczyć Twoją egzystencję). Niestety w skład masy upadłościowej wejdzie także dom lub mieszkanie. Zostanie ono zlicytowane a pieniądze ze sprzedaży zostaną podzielone między wierzycieli. 

Po sprzedaży majątku nadal będziesz musiał spłacać wierzycieli. Co do zasady takie spłaty są dokonywane przez 3 lata. Dłużnik w wyjątkowo trudnej sytuacji może liczyć na wcześniejsze zakończenie spłat. Z drugiej strony niesolidny dłużnik, który doprowadził do zadłużenia swoim nagannym zachowaniem będzie musiał się liczyć z dłuższym okresem spłat. 

Dopiero po wykonaniu przez Ciebie planu spłat wierzycieli odniesiesz największą korzyść w postaci oddłużenia. To stan, w którym nie będziesz już wierzycielom nic winien. 

Co daje upadłość konsumencka?

Największą korzyścią ogłoszenia przez dłużnika upadłości konsumenckiej jest możliwość oddłużenia, a więc stanu, w którym dłużnik będzie wolny od długów. W międzyczasie dłużnik osiąga także pośrednie korzyści. Należą do nich: 

 • zawieszenie postępowań komorniczych 
 • brak możliwości inicjowania nowych postępowań egzekucyjnych 
 • zawieszenie naliczania odsetek 
 • wyjście ze spirali zadłużenia 
 • możliwość rozpoczęcia życia na nowo i powrotu do społeczeństwa. 

Jak długo trwa upadłość konsumencka?

Tego jak długo potrwa upadłość konsumencka nie można z góry przewidzieć. Wszystko zależy od okoliczności Twojej sprawy. Można to jednak oszacować. Otóż rozpatrzenie wniosku przez sąd o ogłoszenie upadłości konsumenckiej trwa około 3 miesięcy. Czas trwania postępowania upadłościowego prowadzonego przez syndyka (po ogłoszeniu upadłości przez sąd) zależy od ilości i płynności majątku dłużnika. Jest to bowiem etap, w którym syndyk licytuje majątek dłużnika i spłaca wierzycieli. Ten etap może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. 

Po tym etapie dochodzi do spłacania wierzycieli. To zwykle trwa 36 miesięcy. 

Jeżeli dłużnik nie posiada żadnego majątku, to całość postępowania upadłościowego powinna zająć między 4 a 5 lat. W przypadku gdy dłużnik posiada znaczny i mało płynny majątek okres ten może się wydłużyć o kilka lat. 

Jak sprawdzić upadłość osoby fizycznej?

W chwili obecnej upadłość osoby fizycznej można sprawdzić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). W MSiG publikowane są bowiem informacje nie tylko o upadłościach przedsiębiorstw ale także o upadłościach konsumenckich. 

Od 1 grudnia 2020 r. będzie funkcjonował Krajowym Rejestr Zadłużonych. Dzięki rzeczonemu rejestrowi będzie można nie tylko sprawdzić informacje o dłużnikach, wobec których doszło do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, ale wierzyciele będą mieć wgląd w akta sprawy i stan postępowania. 

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości kosztuje 30 zł. Wynagrodzenie syndyka to zwykle koszt 3.000 – 5.000 zł. Tego kosztu nie można jednak oszacować z góry i może okazać się wyższy. Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego również waha się między 1.500 a 4.000 zł. 

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

W przypadku upadłości konsumenckiej dłużnika, który nie posiada jakiegokolwiek majątku, upadłość konsumencka może trwać około 4-5 lat. Składa się na to czas rozpatrywania wniosku (około 3 miesięcy) oraz czas prowadzenia właściwego postępowania upadłościowego (około 6-12 miesięcy). Do tych okresów należy doliczyć także czas potrzeby na realizację planu spłat wierzycieli. Zwykle jest to 36 miesięcy, ale od tej zasady są wyjątki (w obie strony). 

Ile adwokat bierze za upadłość konsumencką?

Cena usług adwokata lub radcy prawnego za prowadzenie sprawy o upadłość konsumencką zależy od okoliczności konkretnej sprawy. W typowych sprawach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej stawka zastępstwa adwokackiego wynosi zwykle 3.600 zł. Należy liczyć się jednak z tym, że w bardzo skomplikowanych sprawach wynagrodzenie adwokata może być wyższe. Jednak z drugiej strony, w przypadku stosunkowo nieskomplikowanych spraw upadłościowych można negocjować to wynagrodzenie. 

Gdzie ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zostają one opublikowane w Dziale III MSiG – ogłoszenia wymagane przez prawo upadłościowe. 

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Okoliczność o ogłoszeniu upadłości zostanie wpisana do Biuro Informacji Kredytowej (BIK). Banki udzielając kredytów sprawdzają wiarygodność dłużnika i w tym celu korzystają z BIK. Dlatego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wzięcie kredytu może okazać się bardzo trudne.