Prawo administracyjne

 

Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z prawem administracyjnych. Reprezentujemy wszystkie strony procedury administracyjnej, tj.: 

 • Jednostki samorządu terytorialnego 
 • Pozostałe strony procesu (obywateli, inwestorów). 

Potrzebujesz pomocy z prawem administracyjnym?

Reprezentujemy klientów przed urzędami, jak również obsługujemy jednostki administracji publicznej.


Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Reprezentacja wszystkich uczestników procedury administracyjnej pozwala nam na rozumienie potrzeb i metod działania obu stron. To przekłada się na skuteczność i jakość naszych usług. Prawo administracyjne może działać na Twoją korzyść. Potrafimy wydobyć z niego to, co najlepsze! 

„Prawo administracyjne w ostatnich latach bardzo się rozbudowało. Świadczenie rzetelnej pomocy prawnej pozwoli utrzymać zaufanie między urzędem a obywatelem.” 

Mecenas Marlena Słupińska-Strysik

PRAWO BUDOWLANE

 

Reprezentujemy klientów w procesie inwestycyjnym, prowadząc sprawy z zakresu prawa budowlanego. W szczególności pomagamy klientom w: 

 • postępowaniu o uzyskanie warunków zabudowy 
 • sprawach związanych z ustaleniem bądź zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 • sprawach o wydanie pozwolenia na budowę 
 • tworzeniu lub opiniowaniu umów inwestycyjnych, umów o roboty budowlane, umów projektowych. 

Reprezentujemy także klientów przed organami administracji publicznej w postępowaniach związanych z procesem inwestycyjnym. 

 

SKONTAKTUJ SIĘ

Uchylenie decyzji administracyjnej 

Wydanie decyzji administracyjnej w Twojej sprawie jeszcze nie oznacza, że będziesz musiał ją wykonać. Przepisy prawa administracyjnego przewidują wiele mechanizmów, w wyniku których można doprowadzić do uchylenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Czasami można tak prowadzić postępowania, aby doprowadzić do odroczenia w czasie wejścia w życie niekorzystnego rozstrzygnięcia organu administracji. 

W ramach Kancelarii oferujemy pomoc w zmianie treści niekorzystnych decyzji administracyjnych. Pamiętaj, że w tego typu sprawach kluczowe jest możliwie wczesne wszczęcie działań.  

Proszę o kontakt

Skarga na bezczynność organu

 

Zasadą jest, że organ administracji publicznej powinien rozpatrzyć Twoją sprawę bezzwłocznie. Oznacza to „bez zbędnej zwłoki”. Termin miesięczny, na który często powołują się urzędy jest zastrzeżony dla spraw wymagających postepowania wyjaśniającego. Natomiast termin dwumiesięczny jest zastrzeżony dla spraw szczególnie skomplikowanych. W praktyce jednak wiele urzędów przeciąga postępowania przez wiele miesięcy. Często działanie to nosi pozory prowadzenia różnego rodzaju czynności wyjaśniających. Takie zachowanie urzędu może niejednokrotnie sabotować interesy ekonomiczne uczestników postępowania. 

Nasza Kancelaria oferuje pomoc w sprawach dotyczących skarg na bezczynność organu. Pomagamy przyspieszyć postępowanie i wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osób je przeciągających. 

 

Proszę o kontakt

Wyroki wojewódzkiego sądu administracyjnego

 

Reprezentujemy klientów w postępowaniach odwoławczych od decyzji administracyjnych. W szczególności reprezentujemy klientów w sprawach przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. 

Posiadamy także doświadczenie w doradztwie i reprezentacji klientów w sprawach, w których oczekują oni uchylenia lub zmiany wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego. To w większości przypadków prowadzi do wnoszenia środków odwoławczych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Wojewódzki sąd administracyjny w Poznaniu

 

Wojewódzki Sąd Administracyjne w Poznaniu rozpatruje m.in. następując rodzaje spraw: 

 • podatki i inne świadczenia pieniężne 
 • wywłaszczenie i zwrot nieruchomości 
 • z zakresu budownictwa 
 • z zakresu ochrony środowiska 
 • dotyczące samorządu terytorialnego 
 • informacja publiczna 
 • z wybranych obszarów zw. z działalnością gospodarczą 

Jeśli masz sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu Kancelaria jest w stanie Ci pomóc. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy rozpatruje m.in. następujące rodzaje spraw: 

 • podatki oraz cła 
 • z zakresu budownictwa 
 • zw. z działalnością gospodarczą 
 • informacji publicznej 
 • pomocy społecznej 
 • cudzoziemców 
 • samorządu terytorialnego 
 • wywłaszczenia 

Jeśli masz sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy Nasza Kancelaria jest w stanie Ci pomóc. 

Obsługa JST

 

W ramach Kancelarii prowadzimy także obsługę jednostek samorządu terytorialnego. Kancelaria oferuje kompleksową obsługę samorządów terytorialnych, w szczególności w zakresie: 

 • obsługi prawnej organów JST 
 • obsługi sesji organów stanowiących i ich komisji 
 • doradztwie na rzecz pracowników urzędu 
 • opiniowaniu dokumentacji w zakresie zamówień publicznych 
 • obsługi spółek komunalnych, jednostek organizacyjnych i innych podmiotów powiązanych 
 • reprezentacja JST w postępowaniach sądowych i w postępowaniach przed organami władzy publicznej 
 • tworzenie i opiniowanie umów 
 • wspieranie zadań egzekucyjnych. 

Prawnik prawo administracyjne

W sprawach z zakresu prawa administracyjnego warto korzystać z doświadczonych prawników specjalizujących się w procedurze administracyjnej. W naszym zespole posiadamy osoby z bogatym doświadczeniem w reprezentacji klientów przed organami władzy publicznej oraz w obsłudze prawnej organów administracyjnych. Jeśli zachodzi taka potrzeba to jesteśmy w stanie rozbudować zespół doraźnie, na potrzeby danej sprawy. Nasza Kancelaria nie uznaje ustępstw w zakresie jakości oferowanych usług. 

FAQ

Jak napisać odwołanie od decyzji administracyjnej?

Odwołanie od decyzji administracyjnej to (teoretycznie) najprostszy środek odwoławczy w polskim porządku prawnym. Ustawodawca stwierdził bowiem, że obywatel ma nierówne szanse w starciu z urzędem, dlatego należy umożliwić mu przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnej w możliwie najbardziej liberalny sposób. Przepis stanowi, że jedynym wymogiem odwołania jest, aby z jego treści wynikało, że obywatel nie jest zadowolony z zaskarżonej decyzji administracyjnej. 

Tyle teoria, w praktyce problem jest bardziej złożony. Mianowicie odwołanie powinno spełniać przynajmniej poniższe warunki formalne: 

 • powinno być złożone w odpowiednim terminie 
 • musi wskazywać adresata oraz osobę, od której pochodzi (wraz z adresem) 
 • powinno też zostać podpisane. 

W praktyce jednak niezwykle istotne jest odpowiednie uzasadnienie odwołania. Powinny być w nim zawarte informacje dlaczego nie zgadzamy się z rozstrzygnięciem organu administracji oraz w jaki sposób to rozstrzygnięcie narusza prawo – najlepiej z przywołaniem konkretnych, naruszonych przepisów. Warto przytoczyć też korzystne dla nas rozstrzygnięcia innych organów lub sądów w podobnych sprawach. 

Okazuje się, że przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnej bynajmniej nie jest łatwe. Warto więc zaangażować do tego adwokata lub radcę prawnego. 

5/5

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę wydawane jest przez starostę. Dlatego w celu jego uzyskania należy złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę do starostwa powiatowego właściwego na miejsce położenia nieruchomości. Wniosek składa się na oficjalnym formularzu. Do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy załączyć: 

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego 
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
 • decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
 • warunki techniczne dostawy mediów 
 • wypis z rejestru gruntów dla działki, na której mamy zamiar rozpocząć budowę oraz działek do niej przylegających. 

Decyzja o wydaniu pozwolenia na budowę nie ma uznaniowego charakteru. Oznacza to, że jeśli wnioskodawca spełnia warunki do uzyskania pozwolenia na budowę to starosta nie może odmówić jego wydania. 

5/5

Jak uzyskać warunki zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Zainteresowany uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy powinien złożyć wniosek do właściwego miejscowo urzędu gminy (miasta). Wniosek składa się na oficjalnym formularzu. Wzory formularzy są dostępne w urzędach gmin (miast) oraz w Internecie. Decyzja o warunkach zabudowy zostanie wydana, jeśli zostaną spełniona następujące warunki: 

 • działka ma dostęp do drogi publicznej 
 • istnieje (lub jest zaplanowana) sieć uzbrojenia terenu wystarczająca dla planowanej inwestycji 
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne 
 • wreszcie co najmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dla nowej zabudowy. 

Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest bezpłatnie. 

5/5

Co to są warunki zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy jest wydawana w sytuacji, w której inwestor zamierza realizować inwestycję (np. budowa domu) na działce, na której nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Istotą decyzji jest niedopuszczenie do sytuacji, w której realizowana inwestycja naruszy w istotny sposób ład przestrzenny. Decyzja o warunkach zabudowy określa wszystkie istotne cechy inwestycji, tj. powierzchnie, kształt, elewację, kąt nachylenia dachu, kolor elewacji i dachu lub lokalizację w obrębie działki. 

5/5
5/5