windykacja faktury

Windykacja faktury

Przeterminowane należności z faktur niestety nie są rzadkością. W obrocie często pojawiają się problemy z terminowym regulowaniem faktur przez klientów. Ten problem da się rozwiązać, ale w tym celu wierzyciel musi podjąć określone kroki prawne. Z artykułu pt. „Windykacja faktury” dowiesz się, w jaki sposób doprowadzić do uregulowania zaległości przez opóźnionych z płatnościami kontrahentów.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy z windykacją faktury, to jestem w stanie Ci pomóc. Prowadzę działania z zakresu windykacji faktur dla klientów z całej Polski. Udzielam także konsultacji online i telefonicznych. Moja Kancelaria posiada bogate doświadczenie w skutecznym ściąganiu należności. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Kancelaria Windykacja) oraz do kontaktu.

 

   

  Przeterminowana należność – jak sobie z nią poradzić?

   

  Potocznie o przeterminowaniu faktury mówi się, kiedy minął termin jej płatności. Zazwyczaj z faktur wynikają siedmio- bądź czternastodniowe terminy na ich opłacenie. Po bezskutecznym upływie tego okresu wierzyciel może rozpocząć windykację swojej należności.

   

  Pamiętaj, że przeterminowana faktura nie oznacza przedawnionej należności. Ta różnica jest bardzo ważna, ponieważ wraz z upływem terminu przedawnienia wierzyciel traci możliwość dochodzenia roszczeń przed sądem. Podstawowy termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosi 6 lat, a w przypadku roszczeń o świadczenia okresowe, a także związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata.

   

  W przypadku przeterminowanych faktur zazwyczaj roszczenie będzie przedawniało się z upływem 3 lat od dnia wymagalności – czyli od dnia, w którym minął termin płatności. Wszczęcie windykacji polubownej bądź sądowej przerywa bieg przedawnienia i chroni wierzyciela przed utratą szans na odzyskanie pieniędzy.

   

  W związku z powyższym proces dochodzenia zapłaty zaległej faktury, najlepiej rozpocząć jak najszybciej. W ten sposób unikniesz przedawnienia roszczenia, co znacznie zwiększa Twoje szanse na odzyskanie zaległości.

  Zapoznaj się również z naszym artykułem – Jak sprawdzić ile ktoś ma długu?

   

  windykacja faktury krok po kroku
  windykacja faktury krok po kroku

   

  Windykacja faktury krok po kroku

   

  Aby uzyskać płatność z przeterminowanej faktury, możesz podjąć szereg czynności. Najlepiej

  prowadzić je w określonej kolejności, aby maksymalizować swoje szanse na odzyskanie pieniędzy. Windykację należności najlepiej zacząć więc od mediacji, następnie można wystosować do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty, w dalszej kolejności pozostaje droga sądowaegzekucja komornicza.

   

  Sprawdź także: Obsługa Prawna Firm

   

  KROK NR 1: Mediacja (tzw. miękka windykacja)

   

  Jeżeli termin płatności faktury minął, pierwszym krokiem do odzyskania należności jest nawiązanie kontaktu z klientem zalegającym z płatnością. Przed wszczęciem formalnych działań warto dowiedzieć się, dlaczego nie uregulował płatności.

   

  Pamiętaj, że jedną z najczęściej występujących przyczyn opóźnienia w płatnościach, jest zwykłe przegapienie terminu płatności. Każdemu zdarza się o czymś zapomnieć, a Twój kontakt z kontrahentem przypomni mu o zaległości, którą natychmiast ureguluje. To sposób na uniknięcie sporu sądowego.

   

  W ramach miękkiej windykacji warto również skorzystać z usług Biur Informacji Gospodarczej, np. Krajowego Rejestru Dłużników, ERIF bądź Krajowego Biura Informacji Gospodarczej. Do wybranego BIG możesz przekazać informację o zaległościach finansowych Twojego kontrahenta. Po dokonaniu wpisu banki, firmy leasingowe oraz ubezpieczeniowe są informowane o zadłużeniu danego podmiotu. Powoduje to znaczne pogorszenie zdolności kredytowej dłużnika, co może poskutkować szybkim uregulowaniem przez niego zaległości.

   

  KROK NR 2: Przedsądowe wezwanie do zapłaty

   

  Niestety kontakt z klientem często jest bardzo utrudniony, a płatność z tytułu faktury nie wpływa na konto wierzyciela. Wówczas kolejnym krokiem jest wezwanie do zapłaty wysłane do kontrahenta drogą pocztową. Treść wezwania do zapłaty nie wynika z przepisów, ale dobrze uwzględnić w nim następujące elementy:

  • dane i adres wierzyciela (czyli wystawcy faktury),
  • dane i adres dłużnika,
  • numer oraz data wystawienia faktury, z której wynika zaległość,
  • kwota, którą należy uregulować,
  • termin na uregulowanie zaległości,
  • numer rachunku bankowego do spłaty.

   

  Pod wezwaniem do zapłaty powinieneś również się podpisać, a następnie wysłać je do dłużnika listem poleconym. Wezwanie wraz z dowodem doręczenia będziesz mógł wykorzystać w procesie o zapłatę. W ten sposób wykażesz, że podjąłeś próbę polubownego rozwiązania sporu.

   
  Przeczytaj również – Wezwanie do zapłaty wzory
   

  Na etapie sporządzania wezwania do zapłaty warto wspierać się profesjonalnym pełnomocnikiem. Wezwania do zapłaty kierowane przez Kancelarię Adwokacką zwykle robią większe wrażenie na dłużnikach i są skuteczniejsze! Adwokat bądź radca prawny sporządzą w Twoim imieniu stosowne pismo i skierują je dłużnika. Pełnomocnik zadba o prawidłowy obieg korespondencji i poinformuje Cię o kolejnych niezbędnych krokach.

   

  windykacja faktury
  windykacja faktury

   

  KROK NR 3: Sądowa windykacja faktury

   

  Jeżeli dłużnik nie odpowiedział na wezwanie do zapłaty, sprawę trzeba skierować na drogę sądową. W przypadku przeterminowanych faktur należy złożyć pozew o zapłatę oraz uiścić od niego opłatę sądową w określonej wysokości.

   

  Po zapoznaniu się z treścią pozwu sąd wyda nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Nie musisz składać wniosku o rozpoznanie sprawy w tym trybie, ponieważ sąd z urzędu zbada, czy może wydać w ten sposób nakaz zapłaty. Jeżeli roszczenie nie jest oczywiście bezzasadne, a powołane w pozwie fakty nie budzą wątpliwości, sąd na posiedzeniu niejawnym wyda nakaz zapłaty, który zostanie doręczony pocztą Tobie oraz pozwanemu.

   

  Dłużnik w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu powinien uregulować zaległość wraz z odsetkami i kosztami sądowymi. Jeżeli nie zgadza się z rozstrzygnięciem, może też wnieść sprzeciw w tym samym terminie. W efekcie wydany nakaz zapłaty straci moc i zostaniesz wezwany na rozprawę. Wtedy dopiero po przeprowadzeniu całego postępowania sąd wyda wyrok, w którym uwzględni bądź oddali Twoje powództwo.

  Zobacz również nasz wpis – Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne

   

  Postępowania sądowe bywają bardzo skomplikowane i wymagają dbałości o szereg szczegółów i  niuansów, np. wymogi formalne pism oraz terminy sądowe. W związku z tym warto posiłkować się wparciem profesjonalnego pełnomocnika. Adwokat lub radca prawny sporządzą dla Ciebie pozew oraz dopilnują wszelkich formalności w trakcie procesu, aby zmaksymalizować Twoje szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sporu.

   

  KROK NR 4: Komornicza windykacja faktury

   

  Jeżeli po zakończonej sprawie sądowej dłużnik nadal nie uregulował swoich zobowiązań, to ostatecznością jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

   

  Egzekucję u komornika możesz wszcząć:

  • po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty oraz bezskutecznym upływie terminu na wniesienie sprzeciwu przez pozwanego,
  • bądź po uzyskaniu prawomocności wyroku wydanego przez sąd.

   

  Wszczęcie egzekucji następuje na podstawie tytułu egzekucyjnego. Aby go uzyskać, trzeba zwrócić się do sądu o sporządzenie odpisu orzeczenia (wyroku bądź nakazu zapłaty) i nadanie klauzuli wykonalności. Będziesz musiał opłacić wniosek kwotą 20 zł za każde 10 stron odpisu orzeczenia (ale  nakazy zapłaty bądź wyroki to zazwyczaj maksymalnie jedna lub dwie strony). Sąd prześle Ci odpis orzeczenia z klauzulą wykonalności, który wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji powinieneś skierować do wybranego przez siebie komornika.

   

  Komornik poprowadzi wszelkie czynności egzekucyjne zmierzające do uzyskania od dłużnika Twojej należności. Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się od ustalenia majątku dłużnika. Komornik przeprowadzi egzekucję z poszczególnych składników majątku, a następnie przekaże Ci uzyskane w ten sposób pieniądze.

   

  Windykacja faktur transportowych

   

  Szczególnie skomplikowana jest kwestia windykacji należności wynikających z prawa transportowego oraz przewozowego. Wynika to z faktu, że płatności w transporcie nie są wystarczająco długie (wynoszą zazwyczaj 45 lub 60 dni). Okres przedawnienia jest z kolei wyjątkowo krótki i co do zasady wynosi rok od dnia, w którym powinna nastąpić zapłata.

   

  Jeśli więc kontrahent zwleka z uiszczeniem zobowiązania, o windykacji należności powinieneś pomyśleć najpóźniej po kilku miesiącach po terminie płatności.

   

  co zrobić gdy dłużnik się ukrywa
  co zrobić gdy dłużnik się ukrywa

   

  Skup niezapłaconych faktur

   

  Jeżeli zmagasz się z przeterminowanymi fakturami, możesz również zbyć przysługującą Ci wierzytelność firmie windykacyjnej poprzez zawarcie umowy cesji. W efekcie wszelkie prawa przysługujące Ci z nieopłaconej faktury przejdą na nabywcę wierzytelności, a Ty w zamian otrzymasz umówioną zapłatę. Gwarantuje Ci to szybkie odzyskanie pieniędzy przy jednoczesnym uniknięciu ponoszenia dodatkowych kosztów windykacji.

   

  Zwykle kwoty proponowane przez nabywców tego typu faktur opiewają ledwie na niewielki procent windykowanej faktury. Czasami jednak perspektywa odzyskania należności jest tak kiepska, że lepiej dostać cokolwiek niż odejść z niczym.

   

  Jeżeli zastanawiasz się, czy dokonać cesji wierzytelności, skonsultuj się z adwokatem bądź radcą prawnym. Profesjonalny pełnomocnik odpowie na Twoje pytanie, czy warto zbyć na rzecz innego podmiotu wierzytelność z wystawionej przez Ciebie faktury.

   

  Zgłoszenie niezapłaconej faktury do Urzędu Skarbowego

   

  Musisz również pamiętać, że przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzić należny VAT oraz podatek dochodowy od dokonanej sprzedaży nawet wówczas, kiedy nie otrzymał płatności za dostarczone towary lub wykonaną usługę.

   

  Nieopłacona faktura rodzi więc po Twojej stronie obowiązki podatkowe. Co do zasady musisz uiścić podatki bez otrzymania płatności. Warto więc dodać, że na rynku funkcjonują podmioty, które oferują usługi faktoringu. Polega to na skupowaniu faktur, na których opłacenie nie upłynął jeszcze termin. Przedsiębiorcy decydujący się na skorzystanie z usługi skupu faktur otrzymują pieniądze przed terminem płatności widocznym na dokumencie, przy czym nie jest cała kwota wynikająca z faktury. Taka strategia może być opłacalna w przypadku, gdy istnieje wysokie ryzyko, że kontrahent w ogóle nie wykona przelewu. W ten sposób uchronisz się przed koniecznością odprowadzenia podatków bez uprzedniego wpływu z tytułu wystawionej faktury.

   

  Jak odzyskać pieniądze od oszusta?

   

  Jeżeli natrafiłeś na kontrahenta, który oszukał Cię i z premedytacją wyłudził Twoją usługę, nie zamierzając za nią zapłacić, wciąż możesz odzyskać należne pieniądze. Pamiętaj, żeby zachować zimną krew i w pierwszej kolejności wystąpić do dłużnika z przedsądowym wezwaniem do zapłaty. Następnie masz możliwość wystąpienia do sądu z powództwem o zapłatę i wszczęcia egzekucji komorniczej. Zawsze możesz również sprzedać przysługującą Ci wierzytelność firmie windykacyjnej.

   

  Niezależnie od ścieżki cywilnej możesz skorzystać z procedury karnej. Oszustwo jest przestępstwem. Dlatego możesz także zgłosić je na Policję lub do prokuratury. Po skazaniu wyrokiem sądu karnego łatwiej jest odzyskać pieniądze. Wyrok sądu karnego stanowi bowiem tzw. prejudykat.

   

  W Polsce prokuratora często umarza postępowanie o oszustwo, argumentując, że czyn nie ma przestępnego charakteru, lecz związany jest ze sporem cywilnym. Nie można się zrażać takim działaniem organów ścigania. Warto skarżyć tego typu postanowienia. Nie ma bowiem lepszego sposobu walki z oszustem, niż doprowadzić go do skazania wyrokiem karnym.

   

  Czy Ty lub Twój bliski potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu