ograniczenie praw rodzicielskich ojcu

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu – ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzica

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu nie musi oznaczać, że mamy do czynienia ze złym ojcem. Czasami władzę rodzicielską ogranicza się z zupełnie obiektywnych powodów. Poniżej dokładnie opiszę wszystkie kwestie związane z ograniczeniem praw rodzicielskich ojcu.

Jeśli ograniczono Ci prawa rodzicielskie i szukasz wsparcia adwokata, to możesz liczyć na moją pomoc. Udzielam konsultacji online oraz konsultacji telefonicznych. Możemy też spotkać się w mojej Kancelarii Adwokackiej. Pomagam klientom z całej Polski! Sprawdź również moją ofertę – Adwokat Alimenty Poznań.

Zadzwoń i umów się na konsultację!

   

  Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu – co to znaczy?

  Nie wiem czy wiesz, ale określenie „ograniczenie praw rodzicielskich” nie jest poprawne! Mimo że funkcjonuje ono w języku potocznym. Skąd się to wzięło?

  Prawa rodzicielskie obok obowiązków są elementem składającym się na władzę rodzicielską. Dlatego w prawie nie funkcjonuje zwrot „ograniczenie praw rodzicielskich”. Zamiast tego używa się określenia „ograniczenie władzy rodzicielskiej”. I tym pojęciem będziemy się posługiwać dalej.

  Ograniczenie praw rodzicielskich oznacza, że rodzicowi nie przysługuje uprawnienie do decydowania o sprawach dziecka. Nie jest jednak w pełni pozbawiony władzy rodzicielskiej.

  Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: OGRANICZENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ – KOMPENDIUM WIEDZY.

   

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu – przesłanki

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić z 2 powodów:

  1. Życia rodziców w rozłączeniu
  2. Zagrożenia dobra dziecka

  Na wstępie zaznaczę, że są to całkowicie różne sytuacje. W zależności od okoliczności Twojej sprawy, sąd zastosuje inne środki!

   

  Przesłanka nr 1: Życie rodziców w rozłączeniu

  Po pierwsze, sąd może ograniczyć władzę rodzicielską, gdy rodzice nie mogą wykonywać władzy rodzicielskiej wspólnie. Najczęściej jest to wynik rozwodu, czy też separacji.

  Przykład:

  Pan Adam i Pani Julia byli rodzicami 5-letniej Asi. Pan Adam mieszkał i pracował za granicą, natomiast Pani Julia została w rodzinnej miejscowości. Między rodzicami panował konflikt co do miejsca zamieszkania Asi, sprawowania nad nią opieki, kierunku wychowania i podejmowania decyzji. Konieczne było w tej kwestii rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego. W tym przypadku, sąd postanowił powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej Pani Julii, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej Pana Adama do określonych obowiązków i uprawnień.

  Z czym się to wiąże? Dziecko będzie musiało zamieszkać z drugim rodzicem. Jak widzisz jest to uzasadnione potrzebą szybkiego i sprawnego podejmowania decyzji dotyczących dziecka i jego spraw.

  Uwaga na orzecznictwo!

  ,,Orzeczenie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej temu z rodziców, któremu nie powierza się jej wykonywania musi być sformułowane w sposób konkretny. Orzeczenie ograniczające władzę rodzicielską jednego z rodziców na podstawie art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego może m. in. obejmować decyzje, co do kwestii związanych ze zmianą miejsca pobytu dzieci, z organizowaniem ich wypoczynku, leczeniem, wyborem szkoły, zawodu itp. (...) Jest rzeczą oczywistą, że kryterium naczelnym jest, tak jak w przypadku wydawania innych decyzji z zakresu władzy rodzicielskiej, dobro dziecka. Rozstrzygnięcia w tym przedmiocie nie można natomiast traktować jako „sporu prywatnego” między rodzicami.” (wytyczne SN z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66)

  Swoją drogą jest to bardzo krzywdzące dla ojców chcących mieć wpływ na wychowanie dziecka. Ale czy to oznacza, że panowie nie mogą walczyć w sądzie? Nie. Podejmują oni walkę, by zachować jak największy zakres władzy rodzicielskiej i mieć wpływ na rozwój dziecka. Walka ta toczy się nawet wiele lat po rozwodzie! To zupełnie normalne postępowanie.

   

  Przesłanka nr 2: Zagrożenie dobra dziecka

  Po drugie, sąd może ograniczyć ojcu władzę rodzicielską z powodu nienależytego jej wykonywania. Zastanawiasz się, co jest przesłanką działania sądu? Zagrożenie dobra dziecka.

  Bez znaczenia jest przy tym:

  1. czy zachowanie rodzica było zawinione;
  2. czy zachowanie rodzica wynikało z jego niekompetencji;
  3. czy rodzic miał błędne pojęcie ,,dobra dziecka”.

  Jeżeli tylko sąd poweźmie informację o zagrożeniu dobra dziecka – ingeruje we władzę rodzicielską!

  Przykład:

  Pan Henryk wychował sam dwójkę dzieci. Po stracie żony nie radził on sobie z zapewnieniem odpowiedniej opieki nad małoletnimi. Pan Henryk nadużywał alkoholu i pozostawiał dzieci często bez opieki. W konsekwencji nie dopełniały one obowiązków szkolnych, chodziły głodne i zaniedbane. Nauczycielka małoletnich zawiadomiła o całej sytuacji sąd. Organ ograniczył ojcu władzę rodzicielską i ustanowił stały nadzór kuratora sądowego. Co więcej, sąd zobowiązał Pana Henryka do powstrzymania się od spożywania alkoholu, podjęcia terapii w poradni i podjęcia stałej pracy.

  Przyczyny ograniczenia praw rodzicielskich ojcu z uwagi na zagrożenie dobra dziecka:

  • stosowanie różnych form przemocy w rodzinie;
  • nadużywanie alkoholu;
  • uzależnienie ojca od hazardu;
  • wykorzystywanie seksualne;
  • demoralizacja dziecka.

   

  Przeczytaj również nasz wpis – Opieka naprzemienna

   

  Rodzaje zarządzeń ograniczających władzę rodzicielską

  Sąd wydaje zarządzenia na mocy art. 109 KRO. Jaki jest ich cel? Ochrona interesów dziecka.

  Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego:

  ,,Sąd opiekuńczy może wydać każde zarządzenie, jakiego w danych okolicznościach wymaga dobro dziecka, a więc – jakiego wymaga troska o prawidłowy duchowy, psychiczny i fizyczny rozwój dziecka” (postanowienie SN z dnia 4.03.1999 r., II CKN 1106/98).

  Przykładowo sąd może:

  • Powierzyć zarząd majątkiem małoletniego kuratorowi
  • Skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego
   albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi
  • Poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego
  • Określić jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo
   poddać rodziców innym ograniczeniom
  • Zobowiązać małoletniego oraz rodziców do określonego postępowania (np. pracy z asystentem rodziny)
  • Zarządzić umieszczenia małoletniego w rodzinnie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo
   instytucjonalnej pieczy zastępczej itp.

   

  Uwaga! Jak widzisz, zarządzenia sądu mogą być:

  • jednorazowe, doraźne

   

  Przykład:

  Sąd nakazał skierowanie dziecka do szpitala.

  • trwałe 

   

  Przykład:

  Sąd nakazał umieszczenie małoletniego w pieczy zastępczej.

   

  Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu?

  Władza rodzicielska przysługuje zasadniczo obojgu rodzicom. Jej zakres określa art. 95 KRO.

  Art. 95 §  1  KRO – ,,Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”.

  Tym sposobem, na władzę rodzicielską ojca składają się różnego rodzaju prawa i obowiązki:

  I. Reprezentacja dziecka

  Przykład:

  • Dokonywanie w imieniu dziecka czynności min. przed organami administracji.

   

  II. Zarząd jego majątkiem

  Przykład:

  • Zarząd majątkiem dziecka, który obejmuje min. czynności faktyczne i prawne.

   

  III. Piecza nad dzieckiem 

  Przykład:

  • decydowanie o wyborze szkoły;
  • decydowanie o rodzaju leczenia;
  • dbałość o zdrowie dziecka i jego wykształcenie;
  • wybór miejsca na wakacje.

   

  Wyobraź sobie, że wszystko sumuje się do puli 100%. 

  Odniosę to konkretnie do 1 przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej:

  Pani Krysia i Pan Kamil wzięli rozwód. Para nie mieszkała razem. Co więcej, między byłymi małżonkami brak było porozumienia o zgodnym wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Sąd ograniczył władzę rodzicielską panu Krystianowi. W tym przypadku ograniczenie praw rodzicielskich ojcu polega na tym, że nie dysponuje on już pełną, 100 % pulą praw, lecz niektóre z nich zostają mu odebrane. W tych sprawach w pełni decyduje Pani Krystyna. Natomiast w zakresie tych praw, których Panu Kamilowi nie ograniczono, nadal nie ma on wyłącznej władzy rodzicielskiej.

  A teraz odniosę to do 2 przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej:

  Sąd ograniczył władzę rodzicielską panu Arkowi, ojcu 8- letniej Olgi z uwagi na zaniedbanie dziecka i przemoc w rodzinie. W tym przypadku ograniczenie praw rodzicielskich ojcu może prowadzić nawet do utraty kontroli nad dzieckiem. Taka sytuacja miałaby miejsce, gdyby Olga została umieszczona w domu dziecka, ochotniczym hufcu pracy lub gdyby pan Arek został poddany pod nadzór kuratora.

  Chcę Ci przez to pokazać, że to 2 całkowicie odmienne sytuacje. 

   

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca a kontakty z dzieckiem

  Ojciec w dalszym ciągu ma prawo i obowiązek do utrzymywania relacji z małoletnim!

  Może je realizować w różnoraki sposób:

  • osobiście,
  • za pomocą wiadomości SMS, Messenger, WhatsApp;
  • za pomocą poczty elektronicznej;
  • za pomocą komunikatorów internetowych (np. Skype).

   

  Wniosek: Ograniczenie praw rodzicielskich nie wpływa na utrzymywanie kontaktów z dzieckiem.

  Zobacz także: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

  prawa rodzicielskie
  prawa rodzicielskie

   

  Ograniczenie praw rodzicielskich a alimenty

  Zastanawiasz się, czy ojciec musi dalej łożyć na utrzymanie swojego dziecka? Tak.

  Kwota alimentów może jednak zostać przez sąd zmniejszona. W jakich okolicznościach? Najprościej mówiąc, ze względu na zmianę sytuacji stron.

  Przykład:

  • pogorszenie stanu zdrowia zobowiązanego;
  • konieczność ponoszenia kosztów leczenie;
  • konieczność ponoszenia rehabilitacji;
  • zwolnienie z pracy z przyczyn nie zależnych od ojca.

   

  Wniosek: Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu nie ma wpływu na jego obowiązek alimentacyjny! 

   

  Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu za granicą (w Anglii, w Niemczech)

  Ojciec dziecka wyjechał po rozwodzie do innego kraju? Możesz zwrócić się do sądu z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej.

  Czyli zobacz, teoretycznie mowa o:

  •  trwałej przeszkodzie uniemożliwiającej wykonywanie władzy rodzicielskiej;
  •  samej rozłące ojca z dzieckiem.

   

  Sprawy te należą do skomplikowanych! Nie zawsze udaje się je rozstrzygnąć korzystnie dla ojca. Niestety często walka sprowadza się do tego, aby ograniczenie władzy rodzicielskiej nastąpiło w jak najmniejszym stopniu. Tak, o to także warto walczyć!

   

  Co robić, gdy dostałem pozew o ograniczenie praw do dziecka?

  Nie jest to sytuacja beznadziejna! Trzeba wykazać przed sądem, że pełnia władzy rodzicielskiej jest zgodna z dobrem dziecka. Jak to zrobić?

  1. Po pierwsze wykaż, że rodzina jest dla Ciebie ważna;
  2. Po drugie wykaż, że interesujesz się dzieckiem;
  3. Po trzecie posłuż się odpowiednimi środkami dowodowymi:
  • zeznaniem świadków,
  • zdjęciami;
  • filmami;
  • wyciągami z rachunków bankowych;
  • wydrukami korespondencji;
  • dokumentami;
  • zaświadczeniami o terapiach odwykowych;
  • zaświadczeniami lekarskimi o stanie zdrowia.
  • wydrukami e-maili,
  • wiadomościami wysyłanymi za pomocą różnego rodzaju komunikatorów.

   

  1. Po czwarte twierdzenia w przedmiocie niestosowności wniosku strony przeciwnej podnieś już w pisemnej odpowiedzi na pismo inicjujące postępowanie.

  Uwaga! Wnioski o ograniczenie praw rodzicielskich ojcu często bazują na gniewie towarzyszącemu sprawie o rozwód. Czy słusznie? Zobacz, ze zakres władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na orzeczenie o winie w rozpadzie małżeństwa!

   

  Jak ograniczyć prawa rodzicielskie ojcu?

  O ograniczeniu władzy rodzicielskiej ojca decyduje sąd. Aby zajął się on Twoją sprawą, będzie to wymagało od Ciebie złożenia wniosku. Dlaczego? Ponieważ konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego.

  Możesz tego dokonać na 2 sposoby:

  1. w pozwie rozwodowym;
  2. w odrębnym piśmie, które zainicjuje odrębne postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej.

  Bez względu na to, który sposób wybierzesz, przygotuj odpowiednią strategię!

  A zatem... Chcesz udowodnić przed sądem, że władza rodzicielska nie jest wykonywana w sposób prawidłowy? Zbierz materiał dowodowy!  Na okoliczność np. pracoholizmu ojca, jego uzależnienie od hazardu, alkoholu, bądź też przesadnie rozrzutnego stylu życia przedstaw:

  • zdjęcia;
  • filmy;
  • wyciągi z rachunków bankowych;
  • wydruki korespondencji;
  • dokumenty;
  • zaświadczenia o terapiach odwykowych;
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

   

  Uwaga! Zadbaj również o zeznania świadków.

  Jaki jest następny krok? Sąd rejonowy zapozna się z dowodami i podejmie decyzję w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej. Pamiętaj, że stronom postępowania – ojcu lub matce dziecka, przysługuje prawo do złożenia apelacji.

  Sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu nie jest przyjemna. Czasami jednak jest ona konieczna – gdy władza rodzicielska wykonywana jest w sposób niewłaściwy!

   

  Ograniczenie a odebranie praw rodzicielskich ojcu

  Uwaga! Ograniczenie władzy rodzicielskiej nie jest tożsame z pozbawieniem władzy rodzicielskiej!

  Poniżej porównam ograniczenie z odebraniem praw rodzicielskich.

   

  Ograniczenie władzy rodzicielskich ojcu

  • Podstawa prawna: 107 KRO lub art. 109 KRO.
  • Prawa i obowiązki ojca zostały zawężone w sposób określony przez sąd – do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka albo dowiadywania się o nich.
  • Co do zasady nie wpływa na kwestie kontaktów z dzieckiem.

   

  Przesłanki:

  • Życie rodziców w rozłączeniu,
  • Zagrożenie dobra dziecka.

   

  Odebranie praw rodzicielskich ojcu

  • Podstawa prawna: 111 KRO.
  • Ojciec nie ma żadnych praw i obowiązków względem swojego dziecka, z wyjątkiem obowiązku alimentacyjnego.
  • Sąd często ogranicza kontakty z dzieckiem.

   

  Przesłanki:

  • trwała przeszkoda uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej,
  • nadużywanie władzy rodzicielskiej,
  • rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka,
  • utrzymywanie się przyczyn umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

   

  Uwaga na orzecznictwo!

  ,,Podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej może być stan zaniedbań wychowawczych rodziców wobec dziecka, który doprowadził do stanu wyobcowania środowiskowego, nieufności i zalęknienia oraz spowodował potrzebę udzielenia małoletniemu niezwłocznej pomocy, zwłaszcza dydaktycznej.” (postanowienie SN z dnia 11 lipca 2000 r., II CKN 999/00).

  Przeczytaj również: Ograniczenie władzy rodzicielskiej jak się bronić

  ograniczenie praw rodzicielskich ojcu
  ograniczenie praw rodzicielskich ojcu

   

  Przywrócenie władzy rodzicielskiej ojcu

  Oczywiście, po ustaniu powodów ograniczenia praw rodzicielskich, można podjąć walkę o ich przywrócenie. Sąd przywróci władzę rodzicielską:

  • jeżeli będzie to zgodne z dobrem dziecka;
  • o ile ustąpiła przyczyna ich ograniczenia.

   

  Przykład:

  Sąd ograniczył prawa rodzicielskie panu Zbyszkowi z powodu alkoholizmu. Po roku Pan Zbyszek przeszedł kompleksowe leczenie, odwyk i terapię. Organ orzekający przywrócił Panu Zbyszkowi władzę rodzicielską. Stan zdrowotny i podejście ojca potwierdziły, że przyczyna ograniczenia praw rodzicielskich ustała.

  W praktyce będziesz musiał udowodnić, jakie zmiany zaszły od ostatniego sądowego postanowienia. Należy więc się odpowiednio przygotować, skrupulatnie gromadząc materiał dowodowy i argumenty. Warto też skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata, ponieważ w kwestii władzy rodzicielskiej nie ma miejsca na błędy.

   

  Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu – ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzica Podsumowanie

  • Ograniczenie władzy rodzicielskiej może mieć miejsce w 2 sytuacjach.
  • Przesłanką do ograniczenia władzy rodzicielskiej w sytuacji rozłączenia rodziców najczęściej jest rozwód.
  • Przesłanka do ograniczenia władzy rodzicielskiej w sytuacji zagrożenia dobra dziecka to zwykle poważniejsza okoliczność.
  • Sąd może podjąć 2 rodzaje zarządzeń: trwałe i doraźne.
  • Możesz żądać przywrócenia władzy rodzicielskiej lub rozszerzenia jej zakresu.
  • Priorytetem dla sądu jest zawsze dobro dziecka.

   

  Sprawdź także – Ograniczenie władzy rodzicielskiej – kompendium wiedzy

  pozew o ograniczenie praw rodzicielskich
  pozew o ograniczenie praw rodzicielskich

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata w walce o dzieci? 

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  Reprezentuję klientów walczących o dzieci w sprawach o rozwód: Adwokat od rozwodu (kliknij!)

  W trudnych sprawach o dzieci działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o dzieci to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Witam P. Marleno z tej strony Wojciech Jabłoński, piszę ponieważ w marcu będzie odbywac się sprawa w sądzie o ograniczenie władzy rodzicielskiej.
   Nie mieszkamy razem z partnerka i nie mieliśmy ślubu, w tej chwili przebywam od kilku lat w Niemczech .
   Zanim się rozstaliśmy a zrobione to było nagle spakowała się i wyjechała do innego faceta i tu pojawia się pierwsze pytanie czy nie powinna tego jakoś uzgodnić ze mną?!? , tu odrazu powiem ze z pieniędzmi było krucho bo pracowałem na czarno z powodu braku legalnej pracy więc po jej wyjeździe nie widziałem sensu siedzieć w kraju gdzie nie było pracy albo stawki były głodowe a partnerce zasądzili 500zl alimentów, musiałem jakoś zarobić na alimenty , po za tym zdecydowałem się na wyjazd bo ona już utrudniała mi kontakty z dzieckiem min. Ze teraz nie ma czasu albo jak się umawialiśmy na dany czas to nagle wyjeżdżała gdzieś do rodziny i tak w kółko jakieś preteksty , nie mówiąc jak wyglądał jej wyjazd do owego partnera bo wyglądało to jak porwanie .
   Po dwóch latach za granicą miałem operacje barku leć, było już za późno więc mam powikłania czyli zwyrodnienie stawu barkowego , przez co w chwili obecnej jestem na bezrobociu , nie mam żadnych dochodów ponieważ trudno jest znaleźć dla mnie pracę dodam że mam 31 lat a choroba poważnie uszkodziła bark a każdy pracodawcą od młodych wymaga ciężkiej fizycznej pracy na co też nie mogę so ie pozwolić, .
   I tu pada kolejne pytanie czy w tej sytuacji przy nie zawsze udanych kontaktach telefonicznych z synkiem Antkiem , czy może mi ograniczyć prawa i podwyższyć alimenty??? Dodam że jak jestem u synka to ewidentnie chce żebym został często gubię się i nie wiem jak mu to wytłumaczyć bo będzie mieć niedługo 5 lat , .
   Po krutce dodam że nie przejawiałem agresji alkohol piłem i pije w granicach normy , nie jestem uzależniony, pijam alkohol tylko dla relaksu i wtedy kiedy mam na to czas .
   Jeszcze jedna ważna sprawa . Jak to jest , że jak jestem w PL. To zawsze zabrania brać mi synka na spacery bo ponoć się boi ale nie wiem czego bo nie chce mi odpowiedzieć.
   Innym razem ukrywa dane np. Gdzie będzie sprawa sądową bo do mnie później przychodzi korespondencja albo nie chciała mi oddać aktu urodzenia dziecka przez co znowu musiałem iść do urzędu i zapłacić niepotrzebnie za kolejne trzy egreplaze .
   . Staram się to zrozumieć o co tutaj chodzi przecież ja jej nic złego nie robię nigdy nie nastawiałem dziecka przeciwko niej ani nie krzyczę na synka i a nią, zawsze powtarzam synkowi że mama i tata bardzo go kochamy , po prostu ie przelewam na dziecko złych emocji które są po między mną a jego mamą bo.
   Nie jestem idealnym ani nawet dobrym ojcem bo mnie nie ma przy nim zato staram się być jak najleprzy np. Zanim wyjadę do synka to jużkilka tygodni wcześniej czytam o tym jakie zabawy są kreatywne , czym się dzieci w tym wieku interesują jak zachęcić go do wspólnej zabawy czy też jak wzbudzić w nim ciekawość do świata, na noc jak jestem to czytam mu bajke i kładę się obok czekając aż zaśnie po czym muszę wyjść bo nie jestem u siebie to akurat zrozumiałe, tylko nie rozumiem jej zachowania choć mam pewne podejrzenia że jej siostra może nastawiać ja przeciwko mnie bo te zeczy dzieją się nagle I z pełnym impetem , po za tym jej siostra ma w rodzinie prawnika i już nie raz słyszałem groźby pelne przekonania ,że apewno pożegnam ta sprawę bo on im to załatwi ze będę w czarnej d…. no wiadomo gdzie.
   To tyle, jeśli zdania nie są do końca składne to dlatego że nie jestem poliglotą tylko prostym facetem.
   Proszę mi coś doradzić a tym czasem miłego dnia życzę i szczęśliwego nowego roku z poważaniem : Wojciech Jabłoński

  • Jak widać to jest niekończącą się opowieść, prawdziwa rzeka absurdów, a to tylko ułamek tego co się dzieje choć nie powiem bo odpowiednią rozmową jest trochę łatwiej dogadywać ale nic się nie zmieniło tylko tyle że ja już trochę przywilej do jej zachowania i nawet jak gada głupoty czy zakłada kolejna sprawę sondowa to już nauczyłem się że klutnia nic tu nie da bo o a i tak to zrobi nawet jak nie ma racji to i tak jest pewna wygranej , w jaki sposób można bez konfliktów dogadać się z taką osobą jak tam pod tą czapkę nic nie dociera. A jak się nakręci to wolę się rozlaczyc bo znowu nie porozmawiam z synem, i ciągle tylko kasa kasa i kasa, widzę że to tylko o to chodzi bo o co , skoro zna wie że jestem o cenie bezrobotny z powodu stanu zdrowia to po co ograniczać prawa skoro jestem tam bardzo rzadko i podwyższyć alimenty skoro ciężko jest mi samemu się utrzymać do puki nie znajdę pracy która nie będzie obciążała ręki.
   Ona tlumaczy się tym że chodzi o widzenia żebym miał ustalone terminy a nie wtedy kiedy ja chce mimo tego że dzwonie i pytam się kilka tygodni wcześniej, .
   Albo tą podwyżka tlaczego akurat teraz jak mam problemy zdrowotne. Albo to ezsensow e i bez podstawne za branianie brania dziecka na spacer , ona chy a myśli ze chcem go porwać?? Nie mam zielonego pojęcia dlaczego tak się dzieje , tak jak nie rozumiem dlaczego ukrywa gdzie ma być sprawa Albo wyjeżdżanie do rodziny 600 km. Od domu do rodziny a jak ja zapraszam z synem na kilka dni do nas i miała by własny pokuj . Opłacony transport to też nie działa, jak grochem o ścianę?????

  • Dzień dobry. Jesteśmy 10 po rozwodzie> syn jest już pełnoletni, ale córka ma 14 lat. Ojciec dzieci od kilku lat nie płaci alimentów. Kontaktuje się tylko telefonicznie i sporadycznie z córką. Obecnie od kilku miesięcy przebywa w areszcie. Nie mam żadnego kontaktu z nim. Nie wiem gdzie mieszka, gdzie mieszka jego matka, zmienia numery telefonu co chwilę. W razie sytuacji kryzysowej dziecka i tak nie mam szans na kontakt z nim . Córce kończy się ważność paszportu , a będzie potrzebowała nowy. Rozważa też wyjazd na wymianę uczniowską do USA. Potrzebna jest tu zgoda ojca, który jest nieuchwytny. W tej sytuacji chciałabym ograniczenia władzy rodzicielskiej ojca. Czy jest na to szansa ? Czy bez pisemnej zgody ojca dziecko może wyjechać na taką wymianę uczniowską?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu