Co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich

Co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich?

Co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich
Co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich

Rozwód to nierzadko dopiero początek spraw sądowych, które czekają rozstających się małżonków. Najlepszym tego przykładem jest postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej, która w języku potocznym jest nazywana prawami rodzicielskimi. Jak każda sprawa w sądzie, również i ograniczenie praw rodzicielskich jest sytuacją stresującą dla stron. Jak zatem zachować się, aby uzyskać oczekiwany rezultat? Co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich? Jakie dowody mogą znaleźć zastosowanie w postępowaniu? W niniejszym wpisie prezentujemy krótki przewodnik, na temat co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o dzieci? Moja Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach rodzinnych. Zapraszam do sprawdzenia mojej oferty (Alimenty i kontakty z dziećmi Poznań) oraz do kontaktu:

   

  Na czym polega ograniczenie praw rodzicielskich?

   

  Jak już zostało wspomniane we wstępie, pojęcie praw rodzicielskich jest używane w języku potocznym i nie do końca odpowiada ono prawniczej rzeczywistości. Prawidłowym pojęciem jest bowiem władza rodzicielska.

   

  Na treść władzy rodzicielskiej składają się dwa elementy. Mianowicie są to prawa rodzicielskie oraz obowiązki rodzicielskie. Różnica pomiędzy nimi bywa niekiedy nieostra. Dla przykładu, utrzymywanie kontaktu z małoletnim dzieckiem stanowi zarówno prawo, jak i obowiązek każdego rodzica. Jest ono bowiem konieczne dla jego prawidłowego rozwoju emocjonalnego oraz społecznego. Należy mieć świadomość tej zależności, kiedy występuje się do sądu z odpowiednim żądaniem.

   

  W nawiązaniu do powyższego warto także zwrócić uwagę na stanowisko Sądu Najwyższego. Otóż w jednej z uchwał przyznał on, że:

   

  „Zaspokajanie naturalnej i podstawowej potrzeby dziecka styczności z rodzicami stanowi element starań rodziców o sprawy dziecka (pieczy). Przez utrzymywanie styczności osobistej z dzieckiem rodzice zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa oraz uczestniczą w jego wychowaniu. Codzienne, osobiste kontakty z dzieckiem pozwalają rodzicom poznać potrzeby dziecka, a w konsekwencji należycie troszczyć się o nie i jego wychowanie. Utrzymywanie osobistej styczności z dzieckiem, warunkujące prawidłowość działań wychowawczych jest więc niezbędne dla właściwego wykonywania władzy rodzicielskiej. W takim zakresie oraz w zakresie, w jakim osobiste kontakty stanowią obiektywną potrzebę dziecka, utrzymywanie osobistej styczności z dzieckiem jest obowiązkiem rodziców, który należy do normatywnych składników władzy rodzicielskiej.”

   

  (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r., sygn. akt III CZP 98/05, OSNC 2006/10/158).

   

  Istota ograniczenia władzy rodzicielskiej

   

  Omawiając problem ograniczenia władzy rodzicielskiej, należy również zwrócić uwagę na kwestię jej pozbawienia. Otóż ograniczenie polega na sądowym zawężeniu katalogu praw i obowiązków. W orzeczeniu sąd precyzyjnie określa sposób ich ograniczenia. Zwykle jest to na przykład jedynie dowiadywanie się o ważnych sprawach dotyczących dziecka, a nie współdecydowanie o nich wraz z drugim rodzicem. Z kolei pozbawienie władzy rodzicielskiej wiąże się z odebraniem przez sąd praw i obowiązków danego rodzica względem małoletniego dziecka.

   

  Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Mianowicie władza rodzicielska, która została ograniczona, może zostać przywrócona w pełni, o ile ustaną powody jej ograniczenia. W tym celu niezbędne jest jednak stosowne postępowanie sądowe.

   

  Na temat ograniczenia władzy rodzicielskiej więcej znajdziesz we wpisie – ograniczenie władzy rodzicielskiej.

   

  Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu – powody

   

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć zarówno ojca, jak i matki dziecka. W praktyce to jednak kobiety częściej decydują się na wszczęcie postępowania w tym zakresie.

   

  Jakie są powody ograniczenia władzy rodzicielskiej? Otóż istnieją dwie następujące okoliczności:

   

  • rozłączenie małżonków, a więc zwykle orzeczenie rozwodu (bez względu na to, czy w danym postępowaniu rozpatrywana była kwestia winy w rozpadzie pożycia, czy też nie);
  • sytuacja, w której dobro dziecka jest zagrożone.

   

  Pierwszy powód ograniczenia praw rodzicielskich nie wymaga dłuższego komentarza. Po prostu, jeżeli małżonkowie rozstają się, wówczas ten, z którym zostaje małoletnie dziecko, może żądać ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiemu.

   

  Natomiast ograniczenie praw rodzicielskich związane z zagrożeniem dobra dziecka jest zdecydowanie bardziej złożoną okolicznością. Otóż zagrożenie to musi być realne i poważne. Doświadczenie procesowe pokazuje, że zwykle taką okoliczność stanowi nadużywanie przez ojca alkoholu bądź zażywanie narkotyków, pozostawianie dziecka bez opieki, czy też zaniedbywanie jego stanu zdrowia.

  Przeczytaj również: Dostałem pozew o alimenty – co robić?

  Jak wygląda sprawa o ograniczenie praw rodzicielskich?

   

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej możliwe jest wyłącznie na drodze sądowej. Aby zainicjować postępowanie, należy złożyć stosowny wniosek. Sądem właściwym będzie w tym przypadku sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka. Co ważne, może go złożyć nie tylko któryś z rodziców, ale również osoba, która posiada wiedzę o niepokojącej sytuacji dziecka.

   

  To jednak nie wszystko, ponieważ postępowania może także zostać wszczęte z urzędu. Żeby jednak tak się stało, sąd musi dowiedzieć się o zaniedbaniach względem dziecka. Zawiadomienie w tym zakresie składa najczęściej policja lub lokalny miejski ośrodek pomocy społecznej (MOPS).

   

  Po tym, jak sąd przyjmie do rozpoznania daną sprawę, zawiadomi o tym strony, czyli rodziców dziecka. Będą oni musieli stawić się w sądzie w celu przedstawienia swoich stanowisk. Rodzice mogą posługiwać się różnego rodzaju środkami dowodowymi, aby uzasadnić swoje racje. Zazwyczaj są to oświadczenia stron, zeznania świadków, nagrania, fotografie, notatki policyjne, czy też zaświadczenia lekarskie.

   

  Postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej ma charakter nieprocesowy, co oznacza, że kończy się ono wydaniem postanowienia. Strona, która jest niezadowolona z rozstrzygnięcia, ma prawo wniesienia apelacji do sądu okręgowego. Co ważne, w tego rodzaju sprawach nie przysługuje skarga kasacyjna.

  Przeczytaj także – Dzieci po rozwodzie – kwestie prawne

  Pytania na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich

   

  Jeśli ograniczenie władzy rodzicielskiej ma miejsce w sprawie o rozwód, to być może będziesz potrzebować adwokata. Możesz skorzystać z mojej pomocy – znajdziesz mnie tutaj: Adwokat od rozwodów. 

   

  W postępowaniach dotyczących ograniczenia władzy rodzicielskiej duże znaczenie proceduralne odgrywają pytania stron. Mają one na celu wyjaśnienie pewnych okoliczności oraz doprecyzowanie niektórych kwestii.

   

  Jakie pytania warto zadać stronie, której władza rodzicielska ma zostać ograniczona? Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

   

  • w jaki sposób sprawuje Pani/Pan pieczę nad dzieckiem?
  • czy ma Pani/Pan problemy z alkoholem lub innymi używkami?
  • co wie Pani/Pan na temat problemów zdrowotnych dziecka?
  • czy wie Pani/Pan, że dziecko posiada problemy w nauce?
  • w jaki spędza Pani/Pan wolny czas z dzieckiem?

   

  Osoba, której władza rodzicielska ma zostać ograniczona, również może zadawać pytania stronie przeciwnej. O co warto zapytać w takim przypadku? Oto kilka przykładowych pytań:

   

  • skąd Pani/Pan wie, że dobro dziecka jest zagrożone?
  • w jaki sposób jest ono zagrożone?
  • czy o sprawie zawiadomione zostały jakieś służby, na przykład policja?
  • czy Pani/Pana stan zdrowia pozwoli na to, aby sprawować pieczę nad dzieckiem w szerszym zakresie, niż miało to miejsce dotychczas?

   

  Należy również pamiętać, że prawo do zadawania pytań ma także sąd. Z całą pewnością będzie on pytał o szczegóły sprawy nie tylko strony, ale i powołanych świadków. Tym ostatnim pytania mogą również zadawać strony i ich pełnomocnicy. W krzyżowym ogniu pytań łatwo jest zostać złapanym na nieścisłości. Dlatego jeśli zastanawiasz się co mówić w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej, to warto skonsultować to z adwokatem przed rozprawą.

  Sprawdź także – Jak napisać dobry pozew o podwyższenie alimentów?

  Argumenty do ograniczenia praw rodzicielskich

   

  Podstawowym argumentem do ograniczenia praw rodzicielskich jest zaniedbywanie obowiązków względem dziecka przez któregoś z rodziców. W związku z tym rozważając wszczęcie postępowania w takim zakresie, należy zastanowić się nad tym, czy zachowanie rodzica stanowi rażące zaniedbywanie jego obowiązków.

   

  Każdy rodzic powinien przede wszystkim szanować swoje dziecko i wspierać je (art. 87 KRiO) oraz sprawować nad nim opiekę w sposób właściwy. Ponadto zobowiązany jest on do sprawowania pieczy również nad majątkiem dziecka z poszanowaniem jego praw i godności (art. 95 § 1 KRiO). Oprócz tego rodzice mają obowiązek troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowania go należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1 KRiO). Co więcej, są oni również zobowiązani do utrzymywania kontaktów z małoletnim.

   

  Przed zainicjowaniem postępowania, którego przedmiotem jest ograniczenie władzy rodzicielskiej, należy przeanalizować, czy w danym przypadku doszło do rażących i poważnych naruszeń wskazanych powyżej obowiązków. Jeżeli tak było, wówczas sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej ma duże szanse powodzenia.

   

  Jakie dowody na ograniczenie praw rodzicielskich?

   

  Postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej ma charakter nieprocesowy, a więc niesporny. Niemniej jednak obowiązuje w nim ta sama zasada, która ma zastosowanie w przypadku większości procesów – osoba, która podnosi twierdzenia, musi je udowodnić.

   

  Jakie zatem środki dowodowe mogą zostać wykorzystane w tego rodzaju postępowaniu? Otóż przede wszystkim będą to oświadczenia stron składane podczas przesłuchania przez sąd. Ponadto mogą to być zeznania świadków posiadających wiedzę co do okoliczności danej sprawy, dokumenty urzędowe oraz prywatne, fotografie i nagrania video. Dowody, które są składane w toku postępowania, warto skonsultować z prawnikiem. Dzięki temu można staranniej przygotować strategię i lepiej wykazać pewne istotne okoliczności.

   

  Należy jednak pamiętać, że cały materiał dowodowy podlega ocenie sądu. Kieruje się on nie tylko swobodą, ale również tak zwanym doświadczeniem życiowym.

   

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest instytucją prawa rodzinnego, która znajduje częste zastosowanie w praktyce. Wynika to z faktu, że przyczyną rozpadu wielu małżeństw są różnego rodzaju negatywne zachowania po którejś ze stron, na przykład uzależnienie od alkoholu, czy też stosowanie przemocy. W takich przypadkach poważnie zagrożone jest dobro dziecka, przez co złożenie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej staje się jak najbardziej uzasadnione.

   

  Nie wiesz co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich? Potrzebujesz pomocy prawnika?

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach rodzinnych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Witamy. Czy najpierw muszę wnieść sprawę do sądu o ograniczenie praw rodzicielskich a po sprawie do urzędu?

  • Dzień dobry.a raczej dibry wieczór i chcę założyć byłemu mężowi jak : najszybciej: tego miesiąca :sprawę o zawieszenie lub pozbawienie mu praw nad dzieckiem. Dawalam mu szanse integracji z nami a in zlozyl: wniosek mi ograniczenia praw nad naszą córka. Czy mam szansę ja to wygrać? Dla dobra dziecka? Ex nie chce ewidentnie łożyć alimenty na: nią a nawet założył taką sorawe co wzbudziło we mnie duże poczucie wstrętu jego zachowaniem. Będąc moim mężem pil a nawet mnie bil: na oczach 3 – letniej corki. Czy ja o tym powinnam w założonej – przez niego sprawiei nformowac sad??..

   1. Pani Moniko,

    Wszystko zależy od okoliczności Pani sprawy, a w szczególności od przyczyn, dla których chce Pani odebrać prawa do dzieci. W Pani przypadku rozsądnie będzie się umówić na konsultację z prawnikiem. Zapraszam do kontaktu na biuro@slupinska.eu

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

    1. Witam.Żona w lutym założyła mi Niebieska Kartę. Zekomo nadużywanie alkoholu a ja podejrzewam ja o romans.To był powód mojego nadużywania.Nigdy nie było przemocy policji itd.W karcie podała że wyzywać ja i syna popycham.jutro mam rozprawę o ograniczenie art 570.nie wiem co ma robić. Pomóż

  • Sąd w postępowaniu o ograniczenie praw rodzicielskich nie wyraził zgody na zadawanie pytań do świadków ze strony Matki, natomiast pełnomocnik matki mogl zadawać pytania do moich świadków. Nie podając jakiegokolwiek powodu braku możliwości zadania Pytań. Czy to jest legalne?

   1. Dzień dobry,

    Czy korzystał Pan z pełnomocnika? W takim wypadku należało niezwłocznie zgłaszać zastrzeżenia do protokołu. Dzięki temu łatwiej byłoby podważyć orzeczenie sądu w Pana sprawie.

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

    1. Problem polega na tym, nie sprawa została założona o ograniczenia władzy rodzicielskiej w październiku 2019 r.do tej pory sąd nie wyznaczył terminu sprawy, adwokat strony przesłuchał korespondencyjne moich świadków. Mi natomiast nie udzielił możliwości zadania pytań do świadków od strony matki. Trzykrotnie skladalem wniosek z prośbą o umożliwienie mi przesłuchania świadków od strony matki. Do dziś bez odzewu z Sądu.

  • Czy Sąd rodzinny może sprawdzić czy miało się już dzieci z poprzedniego związku, ale prawa zostały zabrane i mieszkało się po innym mieście

  • Dzień dobry. Co napisać w uzasadnieniu jeśli chce ograniczyć prawa ojcu o decydowaniu we wszystkim co dotyczy dziecka. Zaznaczam że ojciec praktycznie wogóle się nie interesuje córka i nie płaci alimentów. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję.

  • Witam małżonka złożyła przeciwko mnie wniosek do sądu o ograniczenie praw rodzicielskich po przez znęcanie się psychiczne nad córką po przez smsy w których tłumaczyłem córce co to jest kurator i czy nie żal jej tego co jej matka odebrała zabierając córki z domu i uciekając nie mając żadnych podstaw ani postanowień sądowych .dodam że cały czas mi blokowała z dziećmi wszelkie kontakty.ustaliła sobie że po jakimś czasie miałem prawo do jednego telefonu dziennie po 10 min.w obecności dorosłego który mówił dzieciom co mają mi mówić.tak to w skrycie wygląda

  • Dzień dobry. Mam pytanie. Czy maż który zostawił nas mnie i dwójkę dzieci i odszedł do kochanki może mi ograniczyć prawa. Dodam że mąż nie daje mi żadnych pieniędzy nadużywa alkoholu bierze narkotyki do tego jeszcze mnie zastrasza i mieszka u kochanki i nie interesuje się dzieckiem. Ja nie pracuje ze względu na częste choroby synka związane z tym że ma słaby organizm i często załapuje infekcje. Dodam również że pomieszkujemy na działce ROD która ma warunki mieszkalne. Również był karany. Ja nie posiadam żadnych nałogów. Czy taka osoba może mi ograniczyć prawa do dziecka która cały czas mnie czymś zastrasza. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam

  • Czy jesli ojciec nigdy nie widzial dziecka przez 10 lat,nie interesowal sie nim jego zdrowiem nauka nie utrzymuje zadnych kontaktow itd ale placi dobrowolne alimenty czy jest szansa na odebranie mu wladzy rodzicielskiej

  • Czy na 1sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich mogą odebrać dziecko

  • Czy jeśli ograniczyli mi prawa rodzicielskie a przeszłam terapię stacjonarna i kontynuuje ja dalej mogą mi nie przywrócić praw z powodu braku pracy i kiepskich warunków mieszkalnych?

  • Dostałam przerwę w odbywaniu kary urodziłam córkę i jak miała 11 miesięcy zatrzali mnie do odbycia kary po opuszczeniu z k 2 lata chce odzyskac córkę z rodziny zastępczej czy jest to możliwe gdyż była zabrana na czas ustania przeszkody czyli z k

  • Witam, czy na sprawie wszczętej z urzędu w przedmiocie władzy rodzicielskiej można wnieść o odebranie oraw ojcu.
   Jesteśmy po rozwodzie, ostatnio uderzył dziecko po pupie. Pani psychiatra napisała do sądu.
   Wcześniej też o tym myslalam bo byly mąż nigdy nie mial dobrego kontaktu z dzieckiem a teraz mu nerwy zaczynają puszczać.
   Czego można się spodziewać na takiej rozprawie?
   Czy matce też coś może grozić za to?

  • Jak udowodnić byłemu partnerowi że jest narkomanem ( ograniczenie praw rodzicielskich)) pisze:

   Witam
   Mój był partner jest narkomanem. Jest uzależniony od amfetaminy i marihuany.Mamy synka 9 miesięcznego bardzo się o niego boje ponieważ były partner jeździ pod wpływem narkotyków z naszym synkiem , mieszkamy osobno ,jak zaczęłam mówić że jest nacpany i nie dostanie małego, zaczął wysyłać swoją matkę żeby przyjeżdżał po synka. Jakich potrzebuje dowodów w sądzie żeby mu ograniczyć praw rodzicielskich ? Czy za brak dowodów sąd umorzy ograniczenie praw.

  • Witam czy mogę cofnąć sprawę założona z urzędu o ograniczenie praw ojcu ponieważ byłyśmy u psychologa mąż się leczy bo pił. Policja była w domu ja składałam zeznania w mopsie . Jednak dzisiaj wszystko jest ok a ta sprawa bardzo mnie stresuje i nie chce by się odbyła. Czytałam że można wnieść prośbę o oddalenie wniosku o pogranicze władzy. Nie wiem czy to prawda dlatego proszę o informację.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu