Co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich

Co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich?

Co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich
Co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich

Rozwód to nierzadko dopiero początek spraw sądowych, które czekają rozstających się małżonków. Najlepszym tego przykładem jest postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej, która w języku potocznym jest nazywana prawami rodzicielskimi. Jak każda sprawa w sądzie, również i ograniczenie praw rodzicielskich jest sytuacją stresującą dla stron. Jak zatem zachować się, aby uzyskać oczekiwany rezultat? Co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich? Jakie dowody mogą znaleźć zastosowanie w postępowaniu? W niniejszym wpisie prezentujemy krótki przewodnik, na temat co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich.

 

Na czym polega ograniczenie praw rodzicielskich?

 

Jak już zostało wspomniane we wstępie, pojęcie praw rodzicielskich jest używane w języku potocznym i nie do końca odpowiada ono prawniczej rzeczywistości. Prawidłowym pojęciem jest bowiem władza rodzicielska.

 

Na treść władzy rodzicielskiej składają się dwa elementy. Mianowicie są to prawa rodzicielskie oraz obowiązki rodzicielskie. Różnica pomiędzy nimi bywa niekiedy nieostra. Dla przykładu, utrzymywanie kontaktu z małoletnim dzieckiem stanowi zarówno prawo, jak i obowiązek każdego rodzica. Jest ono bowiem konieczne dla jego prawidłowego rozwoju emocjonalnego oraz społecznego. Należy mieć świadomość tej zależności, kiedy występuje się do sądu z odpowiednim żądaniem.

 

W nawiązaniu do powyższego warto także zwrócić uwagę na stanowisko Sądu Najwyższego. Otóż w jednej z uchwał przyznał on, że:

 

„Zaspokajanie naturalnej i podstawowej potrzeby dziecka styczności z rodzicami stanowi element starań rodziców o sprawy dziecka (pieczy). Przez utrzymywanie styczności osobistej z dzieckiem rodzice zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa oraz uczestniczą w jego wychowaniu. Codzienne, osobiste kontakty z dzieckiem pozwalają rodzicom poznać potrzeby dziecka, a w konsekwencji należycie troszczyć się o nie i jego wychowanie. Utrzymywanie osobistej styczności z dzieckiem, warunkujące prawidłowość działań wychowawczych jest więc niezbędne dla właściwego wykonywania władzy rodzicielskiej. W takim zakresie oraz w zakresie, w jakim osobiste kontakty stanowią obiektywną potrzebę dziecka, utrzymywanie osobistej styczności z dzieckiem jest obowiązkiem rodziców, który należy do normatywnych składników władzy rodzicielskiej.”

 

(uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2006 r., sygn. akt III CZP 98/05, OSNC 2006/10/158).

 

Istota ograniczenia władzy rodzicielskiej

 

Omawiając problem ograniczenia władzy rodzicielskiej, należy również zwrócić uwagę na kwestię jej pozbawienia. Otóż ograniczenie polega na sądowym zawężeniu katalogu praw i obowiązków. W orzeczeniu sąd precyzyjnie określa sposób ich ograniczenia. Zwykle jest to na przykład jedynie dowiadywanie się o ważnych sprawach dotyczących dziecka, a nie współdecydowanie o nich wraz z drugim rodzicem. Z kolei pozbawienie władzy rodzicielskiej wiąże się z odebraniem przez sąd praw i obowiązków danego rodzica względem małoletniego dziecka.

 

Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię. Mianowicie władza rodzicielska, która została ograniczona, może zostać przywrócona w pełni, o ile ustaną powody jej ograniczenia. W tym celu niezbędne jest jednak stosowne postępowanie sądowe.

 

Na temat ograniczenia władzy rodzicielskiej więcej znajdziesz we wpisie – ograniczenie władzy rodzicielskiej.

 

Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu – powody

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć zarówno ojca, jak i matki dziecka. W praktyce to jednak kobiety częściej decydują się na wszczęcie postępowania w tym zakresie.

 

Jakie są powody ograniczenia władzy rodzicielskiej? Otóż istnieją dwie następujące okoliczności:

 

 • rozłączenie małżonków, a więc zwykle orzeczenie rozwodu (bez względu na to, czy w danym postępowaniu rozpatrywana była kwestia winy w rozpadzie pożycia, czy też nie);
 • sytuacja, w której dobro dziecka jest zagrożone.

 

Pierwszy powód ograniczenia praw rodzicielskich nie wymaga dłuższego komentarza. Po prostu, jeżeli małżonkowie rozstają się, wówczas ten, z którym zostaje małoletnie dziecko, może żądać ograniczenia władzy rodzicielskiej drugiemu.

 

Natomiast ograniczenie praw rodzicielskich związane z zagrożeniem dobra dziecka jest zdecydowanie bardziej złożoną okolicznością. Otóż zagrożenie to musi być realne i poważne. Doświadczenie procesowe pokazuje, że zwykle taką okoliczność stanowi nadużywanie przez ojca alkoholu bądź zażywanie narkotyków, pozostawianie dziecka bez opieki, czy też zaniedbywanie jego stanu zdrowia.

 

Jak wygląda sprawa o ograniczenie praw rodzicielskich?

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej możliwe jest wyłącznie na drodze sądowej. Aby zainicjować postępowanie, należy złożyć stosowny wniosek. Sądem właściwym będzie w tym przypadku sąd rejonowy miejsca zamieszkania dziecka. Co ważne, może go złożyć nie tylko któryś z rodziców, ale również osoba, która posiada wiedzę o niepokojącej sytuacji dziecka.

 

To jednak nie wszystko, ponieważ postępowania może także zostać wszczęte z urzędu. Żeby jednak tak się stało, sąd musi dowiedzieć się o zaniedbaniach względem dziecka. Zawiadomienie w tym zakresie składa najczęściej policja lub lokalny miejski ośrodek pomocy społecznej (MOPS).

 

Po tym, jak sąd przyjmie do rozpoznania daną sprawę, zawiadomi o tym strony, czyli rodziców dziecka. Będą oni musieli stawić się w sądzie w celu przedstawienia swoich stanowisk. Rodzice mogą posługiwać się różnego rodzaju środkami dowodowymi, aby uzasadnić swoje racje. Zazwyczaj są to oświadczenia stron, zeznania świadków, nagrania, fotografie, notatki policyjne, czy też zaświadczenia lekarskie.

 

Postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej ma charakter nieprocesowy, co oznacza, że kończy się ono wydaniem postanowienia. Strona, która jest niezadowolona z rozstrzygnięcia, ma prawo wniesienia apelacji do sądu okręgowego. Co ważne, w tego rodzaju sprawach nie przysługuje skarga kasacyjna.

 

Pytania na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich

 

Jeśli ograniczenie władzy rodzicielskiej ma miejsce w sprawie o rozwód, to być może będziesz potrzebować adwokata. Możesz skorzystać z mojej pomocy – znajdziesz mnie tutaj: Adwokat od rozwodów. 

 

W postępowaniach dotyczących ograniczenia władzy rodzicielskiej duże znaczenie proceduralne odgrywają pytania stron. Mają one na celu wyjaśnienie pewnych okoliczności oraz doprecyzowanie niektórych kwestii.

 

Jakie pytania warto zadać stronie, której władza rodzicielska ma zostać ograniczona? Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

 

 • w jaki sposób sprawuje Pani/Pan pieczę nad dzieckiem?
 • czy ma Pani/Pan problemy z alkoholem lub innymi używkami?
 • co wie Pani/Pan na temat problemów zdrowotnych dziecka?
 • czy wie Pani/Pan, że dziecko posiada problemy w nauce?
 • w jaki spędza Pani/Pan wolny czas z dzieckiem?

 

Osoba, której władza rodzicielska ma zostać ograniczona, również może zadawać pytania stronie przeciwnej. O co warto zapytać w takim przypadku? Oto kilka przykładowych pytań:

 

 • skąd Pani/Pan wie, że dobro dziecka jest zagrożone?
 • w jaki sposób jest ono zagrożone?
 • czy o sprawie zawiadomione zostały jakieś służby, na przykład policja?
 • czy Pani/Pana stan zdrowia pozwoli na to, aby sprawować pieczę nad dzieckiem w szerszym zakresie, niż miało to miejsce dotychczas?

 

Należy również pamiętać, że prawo do zadawania pytań ma także sąd. Z całą pewnością będzie on pytał o szczegóły sprawy nie tylko strony, ale i powołanych świadków. Tym ostatnim pytania mogą również zadawać strony i ich pełnomocnicy. W krzyżowym ogniu pytań łatwo jest zostać złapanym na nieścisłości. Dlatego jeśli zastanawiasz się co mówić w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej, to warto skonsultować to z adwokatem przed rozprawą.

 

Argumenty do ograniczenia praw rodzicielskich

 

Podstawowym argumentem do ograniczenia praw rodzicielskich jest zaniedbywanie obowiązków względem dziecka przez któregoś z rodziców. W związku z tym rozważając wszczęcie postępowania w takim zakresie, należy zastanowić się nad tym, czy zachowanie rodzica stanowi rażące zaniedbywanie jego obowiązków.

 

Każdy rodzic powinien przede wszystkim szanować swoje dziecko i wspierać je (art. 87 KRiO) oraz sprawować nad nim opiekę w sposób właściwy. Ponadto zobowiązany jest on do sprawowania pieczy również nad majątkiem dziecka z poszanowaniem jego praw i godności (art. 95 § 1 KRiO). Oprócz tego rodzice mają obowiązek troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowania go należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień (art. 96 § 1 KRiO). Co więcej, są oni również zobowiązani do utrzymywania kontaktów z małoletnim.

 

Przed zainicjowaniem postępowania, którego przedmiotem jest ograniczenie władzy rodzicielskiej, należy przeanalizować, czy w danym przypadku doszło do rażących i poważnych naruszeń wskazanych powyżej obowiązków. Jeżeli tak było, wówczas sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej ma duże szanse powodzenia.

 

Jakie dowody na ograniczenie praw rodzicielskich?

 

Postępowanie w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej ma charakter nieprocesowy, a więc niesporny. Niemniej jednak obowiązuje w nim ta sama zasada, która ma zastosowanie w przypadku większości procesów – osoba, która podnosi twierdzenia, musi je udowodnić.

 

Jakie zatem środki dowodowe mogą zostać wykorzystane w tego rodzaju postępowaniu? Otóż przede wszystkim będą to oświadczenia stron składane podczas przesłuchania przez sąd. Ponadto mogą to być zeznania świadków posiadających wiedzę co do okoliczności danej sprawy, dokumenty urzędowe oraz prywatne, fotografie i nagrania video. Dowody, które są składane w toku postępowania, warto skonsultować z prawnikiem. Dzięki temu można staranniej przygotować strategię i lepiej wykazać pewne istotne okoliczności.

 

Należy jednak pamiętać, że cały materiał dowodowy podlega ocenie sądu. Kieruje się on nie tylko swobodą, ale również tak zwanym doświadczeniem życiowym.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jest instytucją prawa rodzinnego, która znajduje częste zastosowanie w praktyce. Wynika to z faktu, że przyczyną rozpadu wielu małżeństw są różnego rodzaju negatywne zachowania po którejś ze stron, na przykład uzależnienie od alkoholu, czy też stosowanie przemocy. W takich przypadkach poważnie zagrożone jest dobro dziecka, przez co złożenie wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej staje się jak najbardziej uzasadnione.

 

Nie wiesz co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich? Potrzebujesz pomocy prawnika?

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

W trudnych sprawach rodzinnych działam w CAŁEJ POLSCE!

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

Adwokat

Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

Komentarze:

 • Witamy. Czy najpierw muszę wnieść sprawę do sądu o ograniczenie praw rodzicielskich a po sprawie do urzędu?

 • Dzień dobry.a raczej dibry wieczór i chcę założyć byłemu mężowi jak : najszybciej: tego miesiąca :sprawę o zawieszenie lub pozbawienie mu praw nad dzieckiem. Dawalam mu szanse integracji z nami a in zlozyl: wniosek mi ograniczenia praw nad naszą córka. Czy mam szansę ja to wygrać? Dla dobra dziecka? Ex nie chce ewidentnie łożyć alimenty na: nią a nawet założył taką sorawe co wzbudziło we mnie duże poczucie wstrętu jego zachowaniem. Będąc moim mężem pil a nawet mnie bil: na oczach 3 – letniej corki. Czy ja o tym powinnam w założonej – przez niego sprawiei nformowac sad??..

  1. Pani Moniko,

   Wszystko zależy od okoliczności Pani sprawy, a w szczególności od przyczyn, dla których chce Pani odebrać prawa do dzieci. W Pani przypadku rozsądnie będzie się umówić na konsultację z prawnikiem. Zapraszam do kontaktu na biuro@slupinska.eu

   pozdrawiam
   Marlena Słupińska-Strysik
   Adwokat

 • Sąd w postępowaniu o ograniczenie praw rodzicielskich nie wyraził zgody na zadawanie pytań do świadków ze strony Matki, natomiast pełnomocnik matki mogl zadawać pytania do moich świadków. Nie podając jakiegokolwiek powodu braku możliwości zadania Pytań. Czy to jest legalne?

  1. Dzień dobry,

   Czy korzystał Pan z pełnomocnika? W takim wypadku należało niezwłocznie zgłaszać zastrzeżenia do protokołu. Dzięki temu łatwiej byłoby podważyć orzeczenie sądu w Pana sprawie.

   pozdrawiam
   Marlena Słupińska-Strysik
   Adwokat

 • Czy Sąd rodzinny może sprawdzić czy miało się już dzieci z poprzedniego związku, ale prawa zostały zabrane i mieszkało się po innym mieście

 • Dzień dobry. Co napisać w uzasadnieniu jeśli chce ograniczyć prawa ojcu o decydowaniu we wszystkim co dotyczy dziecka. Zaznaczam że ojciec praktycznie wogóle się nie interesuje córka i nie płaci alimentów. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *