ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – kompendium wiedzy!

Ograniczenie władzy rodzicielskiej często towarzyszy rozpadowi małżeństwa, ale nie jest to regułą. U jego źródła mogą leżeć różne powody – od nieprawidłowego zachowania rodzica po zamieszkiwanie w sporej odległości od siebie. Ograniczenie władzy rodzicielskiej może przybrać różne formy, jednakże zawsze decyduje o tym sąd.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – 2 przesłanki!

Istnieją 2 okoliczności, w których dochodzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej. Mianowicie są to:

1️⃣   Rozłączenie rodziców – gdy rodzice żyją w rozłączeniu podstawą prawną jest zwykle art. 107 KRO, często czytany łącznie z art. 58 KRO (tzw. „rozwodowy” artykuł).

2️⃣   Zagrożenie dobra dziecka – w sytuacji istotnego zagrożenia dobra dziecka podstawą prawną jest art. 109 KRO.

⚠️Uwaga!

W obu przypadkach, ograniczenie władzy rodzicielskiej polega na czymś innym! Sposób, w jaki sąd ograniczy Twoją władzę rodzicielską zależy od tego, która z tych okoliczności ma zastosowanie w Twoim przypadku. 

Przesłanka nr 1 – Rozłączenie rodziców 

Kiedy przesłanka znajdzie zastosowanie?

Przesłanką do ograniczenia władzy rodzicielskiej w przypadku rozłączenia rodziców w przeważającej większości przypadków jest ich rozwód. Z ograniczeniem władzy rodzicielskiej, na mocy art. 107 KRO, możemy mieć także do czynienia w przypadku:

 • 🚪 pozostawania w separacji,
 • 🧭 życia w innych miastach,
 • ✈️ emigracji zarobkowej za granicę,
 • 🤬 pozostawania małżonków w stanie konfliktu,
 • 📄 występującej z nimi łącznie przesłanki polegającej na nieprzedłożeniu sądowi porozumienia o zgodnym wykonywaniu władzy rodzicielskiej.

 

przesłanki ograniczenia władzy rodzicielskiej

⚖️ Z praktyki

Przyjmuje się, że rodzice, którzy żyją daleko od siebie mogą mieć problem w tym, aby ją zgodnie wykonywać. Nie musi to jednak oznaczać, że rodzic, któremu w takich okolicznościach ograniczono władzę rodzicielską jest złym rodzicem. Tego typu ograniczenie ma czysto praktyczny charakter, choć także może zaboleć.

Możliwe rozstrzygnięcia sądu

Jeśli rodzice żyją w rozłączeniu, to sąd może podjąć jedną z 2 decyzji:

1️ 🧍‍♀️🧍‍♂️ Pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom – aby sąd mógł pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, to muszą oni przedstawić zgodne porozumienie, o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem.

2️  🧍‍♀️/🧍‍♂️ Powierzyć władzę rodzicielską jednemu z rodziców, ograniczając władzę drugiego z rodziców do określonych obowiązków lub uprawnień – wówczas sąd musi wprost wskazać, o czym będzie wolno decydować temu z rodziców, któremu ograniczono władzę nad dzieckiem. Przykładowo 👉 taki katalog uprawnień może być sformułowany następująco:

 • 🏘️decydowanie o miejscu zamieszkania i pobytu dziecka,
 • 🎓wybór szkoły i zawodu,
 • 🩺decydowanie o warunkach leczenia,
 • ✈️organizacja wypoczynku.

 

Jeśli katalog uprawnień rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską sformułowano w powyższy sposób, oznacza to, że:

 • rodzic ma prawa do decydowania o innych kwestiach dotyczących dziecka;
 • w powyższych kwestiach, musi on konsultować decyzje z drugim rodzicem, któremu pozostawiono pełną władzę rodzicielską.

 

Czym kieruje się sąd ograniczając władzę rodzicielską jednemu rodzicowi? 

Jeśli sąd zdecyduje się na powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z Was, z pewnością weźmie pod uwagę wiele aspektów. Warto tutaj wymienić:

 • wiek,
 • stopień więzi Waszego dziecka odpowiednio z Tobą oraz Twoim małżonkiem,
 • cechy psychiczne tego z Was, któremu przyznana będzie władza rodzicielska (przede wszystkim zdrowie psychiczne),
 • okoliczność u kogo dziecko wychowywało się przed rozwodem,
 • wspólne wychowywanie się wszystkich Waszych dzieci.

 

⚠️Uwaga!

Sąd może także zasięgnąć:

 • opinii odpowiedniego ośrodka diagnostycznego;
 • biegłego psychologa lub psychiatry.

 

Przesłanka nr 2 – Zagrożenie dobra dziecka

Kiedy przesłanka znajdzie zastosowanie?

Z o wiele poważniejszą sytuacją mamy zwykle do czynienia, gdy ograniczenie władzy rodzicielskiej ma miejsce z uwagi na zagrożenia dobra dziecka. Tego typu sytuacja może mieć miejsce w razie:

 • niewłaściwego postępowania rodziców,
 • nieudolności rodziców,
 • błędnego wyobrażenia rodziców o tym, co jest dobre dla dziecka.

 

Ryzyko naruszenia dobra dziecka 

Do najpowszechniejszych przesłanek ograniczenia władzy rodzicielskiej z uwagi na ryzyko naruszenia dobra dziecka należą:

 • 🍷 alkoholizm jednego lub obojga rodziców,
 • 👊 przemoc w rodzinie,
 • 🙅‍♂️ trwałe nieinteresowanie się dzieckiem,
 • ❌🏘️ porzucenie dziecka lub pozostawienie go bez opieki,
 • 🤬 rażące zaniedbywanie dziecka i jego demoralizacja.

 

Możliwe orzeczenia sądu

Jeśli sposób wykonywania przez rodziców władzy rodzicielskiej zagraża dobru dziecka, to sąd może podjąć 2 rodzaje zarządzeń:

1️   trwałe;

2️   doraźne.

Sąd powinien dobierać je tak, aby możliwe korzystnie wpłynęły na dobro dzieckanie były dla niego zbyt dokuczliwe. W miarę możliwości, organ orzekający powinien unikać środków najbardziej represyjnych, przykładowo👉 umieszczania dzieci w rodzinie zastępczej.

Zarządzenia sądu o charakterze trwałym

Do zarządzeń o charakterze trwałym zalicza się m.in.:

 • zobowiązanie rodziców do określonego postępowania przykładowo 👉 do pracy z tzw. asystentem rodziny;
 • umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka;
 • skierowanie dziecka do placówki z internatem lub do OHP (Ochotniczy Hufiec Pracy);
 • określenie jakie czynności nie mogą być dokonywane przez rodziców bez zezwolenia sądu, przykładowo 👉 zarządzanie majątkiem dziecka;
 • poddanie rodziców takim ograniczeniom, jakim podlega opiekun osoby ubezwłasnowolnionej (wówczas rodzice będą poddawani bieżącemu nadzorowi sądu opiekuńczego i powinni składać sprawozdania do sądu ze sprawowanej opieki nad dzieckiem);
 • poddanie rodziców pod nadzór kuratora.

 

Zarządzenia sądu o charakterze doraźnym

Zarządzenia o charakterze doraźnym wynikają z konkretnych okoliczności, w których znalazło się dziecko. Mogą one przybrać formę:

 • nakazu poddania się przez dziecko operacji lub zabiegowi,
 • poniesienia określonego wydatku z majątku dziecka,
 • złożenia wniosku o ściganie przestępstwa, przykładowo 👉 gdy dziecko było molestowane.

 

Wydanie tego typu zarządzeń nie musi oznaczać, że rodzina ma charakter dysfunkcyjny. Czasami jest wynikiem krótkotrwałego postępowania w sposób niespójny z obiektywnie rozumianym dobrem dziecka lub ze światopoglądu rodziców.

Skutki ograniczenia władzy rodzicielskiej

Skutkiem ograniczenia władzy rodzicielskiej jest uszczuplenie uprawnień rodzica w sytuacji, gdy (w ocenie sądu) rozwiązanie takie jest właściwe z punktu widzenia dziecka.

 • 👋Ograniczenie władzy rodzicielskiej z uwagi na rozłąkę zwykle sprowadza się do ograniczenia zakresu, w jakim rodzic ma wpływ na wychowanie dziecka. 
 • 👶 Ograniczenie władzy z uwagi na dobro dziecka, zwykle sprowadza się do tymczasowego zarządzenia sytuacją kryzysową w rodzinie. Po takim czasie sytuacja często wraca do normy, a rodzice odzyskują pełnię praw.

 

Rodzaje ograniczenia władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może dotyczyć:

 • 👩/👨 jednego rodzica (matki lub ojca) – przykładowo 👉 w przypadku rozwodu – zwykle dotyczy tego rodzica, u którego dzieci nie mieszkają po rozwodzie;
 • 👩👨 obojga rodziców – przykładowo 👉 jeśli doszło do naruszenia dobra dziecka.

 

⚖️ Z praktyki

Często nieco inaczej podchodzi się do ograniczenia praw rodzicielskich matce i ojcu. Poniżej opiszę podstawowe różnice między nimi.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej matce

Ograniczenie władzy rodzicielskiej matce ma miejsce wówczas, kiedy sprawuje ona pieczę nad dzieckiem w sposób nieprawidłowy. 

Przykład:

 • 🤬 rażące zaniedbywanie dziecka,
 • ❌🏘️ porzucenie dziecka,
 • 💊 narkomania.

 

O wiele rzadziej zdarza się ograniczenie władzy rodzicielskiej matce, w przypadku rozwodu. Po rozwodzie stosunkowo często dzieci zostają przy matce. W szczególności, jeśli są jeszcze na tyle małe, że z uwagi na ich dobro powinny jeszcze chować się przy matce.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej ojcu

Sąd może zdecydować również o ograniczeniu władzy rodzicielskiej ojcu. Z tym także często mamy do czynienia w przypadku zagrożenia dobra dziecka.

Przykład:

 • 🍷 alkoholizm,
 • 👊przemoc,

 

Niemniej, o wiele częściej do ograniczenia władzy rodzicielskiej ojcu dochodzi po rozwodzie między małżonkami. I to są najgorsze sytuacje! Bardzo często spotyka to świetnych ojców, dobrze dbających o dzieci i mających z nimi znakomity kontakt. A mimo to tracą kontrolę nad wychowaniem dzieci, mimo że absolutnie niczym względem nich nie zawinili.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom

Jeśli dochodzi do ograniczenia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, to w 99/100 przypadków, w rodzinie bardzo źle się dzieje. Stanowi to sygnał, że w rodzinie ma miejsce się dramat – niestety dramat dziecka. Oczywiście, od tego istnieją też pewne wyjątki! Dochodzi do nich w sytuacjach, w których ograniczenie władzy rodzicielskiej ma charakter doraźny.

Przykład:

Sądowe podjęcie decyzji o:

 • 🩺leczeniu, 
 • 🩸pobraniu krwi, 
 • 💉szczepieniu.

 

Takie sytuacje mogą mieć miejsce w zupełnie poprawnie funkcjonujących rodzinach.

Zakres ograniczenia władzy rodzicielskiej 

Faktem jest, że ograniczenie władzy rodzicielskiej może przybrać różne zakresy. W praktyce sądowej bardzo często padają zwroty, takie jak:

 • współdecydowanie o sprawach dziecka, 
 • zasięganie informacji o istotnych sprawach dziecka. 

 

Poniżej krótko wyjaśnię, o co w tym chodzi.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej do współdecydowania o istotnych sprawach małoletniego dziecka

Sytuacja polega na tym, że jeden z rodziców ma 100% władzy rodzicielskiej, a drugi z rodziców może decydować tylko o najważniejszych sprawach dziecka.

Owe najważniejsze sprawy muszą zostać wyliczone przez sąd. Zwykle chodzi tutaj o następujące kwestie:

 • 🏘️miejsce pobytu dziecka,
 • 🗽zmiana obywatelstwa,
 • ✈️wyjazd za granicę,
 • ✔️ zgoda na wydanie paszportu,
 • 🩺sposób leczenia,
 • 🎓wybór szkoły i udział w zajęciach pozalekcyjnych,
 • 🗣️ zmiana nazwiska i imienia dziecka.

 

W pozostałych kwestiach decydować będzie drugi z rodziców – ten, który posiada pełną władzę rodzicielską.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej do zasięgania informacji 

W tym przypadku rodzicowi, któremu ograniczono władzę rodzicielską, nie przysługuje prawo współdecydowania o żadnych sprawach dziecka. Może on jedynie dowiadywać się o tym, co się z dzieckiem dzieje.

⚖️  W praktyce 

Rodzic traci wpływ na proces wychowania dziecka. Jest to więc znaczna dolegliwość dla wielu rodziców, która poważnie wpływa na ich relację z dziećmi.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Jeżeli sąd ograniczy władzę rodzicielską jednemu z rodziców, zachowa on prawo do osobistego kontaktowania się z dzieckiem. Obejmuje to w szczególności:

 • 👧 przebywanie z dzieckiem, przykładowo 👉 odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;
 • 📲 utrzymywanie korespondencji, przykładowo 👉 wiadomości SMS, Messenger, WhatsApp;
 • 💻 korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej, przykładowo 👉 regularne telefony, Skype ‘a.

 

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej powinien zawierać:

 • 📆📌 datę i miejscowość;
 • ⚖️  oznaczenie sądu;
 • 👥 dokładne oznaczenie rodziców;
 • 👧 oznaczenie dzieci, w stosunku do których władza rodzicielska ma być ograniczona;
 • opis żądania ograniczenia władzy rodzicielskiej rodzica 👉 wnosząc o powierzenie Tobie wykonywania pełni władzy rodzicielskiej, musisz dokładnie wskazać, do czego zostanie ograniczona władza rodzicielska małżonka;
 • 🧐 uzasadnienie wniosku, wraz z przytoczeniem okoliczności uzasadniających wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • 📸  przytoczenie dowodów uzasadniających ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • 🖋️ własnoręczny podpis;
 • 🧷 wymienienie załączników.

 

Odpowiednie sporządzenie wniosku oraz szczegółowy opis praw i obowiązków Twojego małżonka znacznie ułatwiprzyspieszy postępowanie sądowe. W takiej sytuacji, warto skorzystać z umiejętności adwokata od alimentów i kontaktów z dziećmi!

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej – dowody

  Aby wykazać przed sądem, że władza rodzicielska Twojego małżonka powinna być ograniczona trzeba przedstawić odpowiednie dowody. Możesz wykorzystać:

  • 📄  dowód z opinii ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego – aby wykazać, jakie relacje łączą Twojego małżonka z dziećmi;
  • 👥 zeznania świadków – jeżeli członkowie Twojej rodziny (lub rodziny współmałżonka) będą w stanie wykazać przed sądem, że sprawowanie władzy rodzicielskiej przez Twojego małżonka zagraża Waszym dzieciom, to poproś ich o złożenie zeznań;
  • 🟦 dokumentację z ,,niebieskiej karty’’ – nałogi połączone ze złymi nawykami Twojego małżonka mogą mieć negatywny wpływ na zasady moralne Waszych dzieci i być podstawą ograniczenia władzy rodzicielskiej;
  • 📸  zdjęcia;
  • 📩  wydruki korespondencji;
  • 🎥  dowody z nagrań obrazu;
  • 👩⚕️ dokumentację medyczną (zaświadczenia lekarskie);
  • 👮‍♀️ notatki policyjne.

   

  Wskazówka🗝️

  Walcząc o korzystne rozstrzygnięcie sprawy, roztropnie dobieraj materiał dowodowy!

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej – jak się bronić?

  Jeżeli jesteś po drugiej stronie i Twój małżonek stara się ograniczyć Twoją władzę rodzicielską, nie jesteś na przegranej pozycji! 

  Obrona ⚔️

  Wykaż, że Twoja pełnia władzy rodzicielskiej będzie dobra dla Waszych dzieci, że nie zaniedbujesz rodzinychcesz dla niej dobrze. Możesz udowodnić, że oskarżenia strony przeciwnej, w których małżonek mszcząc się za zdradę, dąży do ograniczenia władzy rodzicielskiej są bezpodstawne. Dlatego też, skorzystaj z:

  • 👥 zeznań świadków, 
  • 📲 wiadomości SMS,
  • 📸 wspólnych zdjęć

   

  z których będzie wynikało, że zawsze realizowałeś swoje obowiązki względem dzieci.

  Mam ograniczone prawa rodzicielskie – co dalej?

  Głowa do góry. Masz szanse walczyć o dzieci! 😊 Orzeczenie sądu, w którym ograniczono Twoją władzę rodzicielską nie musi Cię wiązać do końca życia. Możesz żądać przywrócenia Ci władzy rodzicielskiej lub rozszerzenia jej zakresu.

  Moja rada🎯

  Twoim zadaniem będzie przekonanie sądu, że obecne stosunki panujące w Waszej rodzinie ułożyły się w taki sposób, iż dobro dziecka wymaga, aby władza została Ci przywrócona lub rozszerzona. Wykaż więc we wniosku, co zmieniło się od czasu ostatniego wyrokowania. Zbieraj więc cierpliwie dowodyargumenty!

   

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Bzdura.
   Może i w teorii to tak ładnie wygląda jednak w życiu sprawa wygląda zupełnie inaczej Jestem po rozwodzie i ograniczono mi moją władzę rodzicielską pomimo tego że moja była żona przyznała się do zdrady i do porzucenia mnie i moich dzieci. W Sądzie przedstawiłem nagrania z dziećmi w których dzieciaki skarżą się na to że matka ich bije i wyzywa ich, ale nikt w Sądzie nawet się do tego nie odniósł. Jedyne co to mi zarzucono że nagrywając dzieciaki naruszyłem ich godność. Ale żeby nie był, dostałem od Pani sędzi propozycję że jeśli będę płacił co miesiąc 2000 zł alimentów to mi władzy rodzicielskiej nie ograniczy. Więc jak widać kto ma kasę ten ma wszystko. Jako że nie stać mnie na takie alimenty władza została mi ograniczona. Kpina z polskiego prawa. Niby wszystko dla dobra dzieci ale tylko na papierze.

   1. Przykro mi, że tak potoczyła się Pana sprawa w sądzie. Żałuję, że nie byłam Pana pełnomocnikiem. Mężczyźni mają zwykle o wiele trudniejszą sytuację w sprawach o dzieci. Niemniej kwestie zw. z ograniczeniem władzy rodzicielskiej wyglądają tak, jak w powyższym artykule. Nie piszę o tym teoretycznie – od wielu lat reprezentuję mężczyzn w walce o dzieci.

  • Bardzo często teoria nie idzie w parze z praktyką. Wiem że nie ja pierwszy i nie ostatni zostałem tak potraktowany przez Sąd. Nie stać mnie na pisanie odwołania i przedstawiania swoich racji raz jeszcze. W Polsce zawsze to matka dostaje dzieci z tzw. klucza. Ojciec żeby dostać dzieci to musi udowodnić Bóg wie co a i tak nie będzie miał gwarancji że to on dostatnie dzieciaczki. W moim przypadku to co się stało to kpina z polskiego wymiaru sprawiedliwości. Zastanawiałem się żeby to gdzieś szeroko opisać ku przestrodze dla innych mężczyzn którzy robią sobie złudne nadzieje. W Polsce niestety panuje takie przekonanie że wszystkiemu winien jest facet. Nawet wtedy gdy jego żona w Sądzie przyzna się do wszystkiego to i tak mężczyzna jest do niczego Brak słów na takie postępowanie. Szedłem do rozwodu z nadzieją że w Sadzie znajdę sprawiedliwość, a skończyło się jak zwykle w takich przypadkach. Tak więc mężczyźni nie róbcie sobie nadziei nawet wtedy gdy macie naprawdę mocne dowody. Lepiej dogadajcie się poza Sądem bo skończy to się tak jak w moim przypadku, Sad zabierze was wszystko, i nie ma znaczenia że to co się stało nie jest z waszej winy.

  • O rany. A ja się boję złożyć pozew o ograniczenie praw ojcu. Jest alkoholikiem, hazardzistą, narkomanem i w dodatku mamy niebieska kartę. A prawnik X powiedzial mi zebym się przygotowała na to, że sąd moze nam obojgu ograniczyc wladze, jeśli on nakłamie w sądzie. Już sama nie wiem czy chcę ruszac ten temat ;(

  • Witam, Jestem po rozwodzie, ojciec dziecka ma ograniczone prawa rodzicielskie do informowania się o edukacji i zdrowiu dziecka. Czy gdy złożę wniosek o paszport dla dziecka urząd wyda dokument bez zgody drugiego rodzica?

  • Ja jestem matką, której ograniczona władzę nad dziećmi jak i mojemu mężowi. Kiedyś wrócę na stronę i opiszę sytuację, bo nie mam chwili na odpoczynek, podjęłam się różnych warsztatów, terapii, załatwianiem spraw i wszystko okazuje się teraz nie potrzebne i jest do podważenia (przynajmniej twierdzi tak nasz kurator) a los moich Dzieci i ich psychika co czują, jak cierpią nikogo nie interesuje. Dlaczego w problemach między dorosłymi, nie tylko w małżeństwie, ale gdy swój udział w tym mają osoby trzecie, NAJWIĘKSZA TRAUMA I NAJWIĘKSZY BÓL SPADA NA DZIECI. Dlaczego to Dzieci musiały opuścić swój dom, swoje zwierzęta, koleżanki, podwórko, wolałabym, żeby to mnie umieszczono w więzieniu, skazano na prace fizyczne, by tylko moje DZIECI POCZUŁY ZNÓW SIĘ WOLNE I SWOBODNE. ŻYJĄ W CIĄGŁYM STRACHU, CZY TO NORMALNE, ŻE DZIECKO OD ROKU CZASU CODZIENNIE ZADAJE TE SAMO PYTANIE. Jaką MUSZE BYĆ PODŁĄ MATKĄ, ŻE NIE POTRAFIĘ DZIECI ODZYSKAĆ. JESTEM ZWYKŁYM SZARYM CZŁOWIEKIEM. ZASTANAWIAM SIĘ, PO CO ŻYŁAM SKROMNIE I UCZCIWIE, UCZYŁAM UCZCIWOŚCI, DZIECI, DOBROCI I CZASAMI ZASTANAWIAM SIĘ CO ZE MNĄ JEST NIE TAK, SKORO NADAL NIE POTRAFIĘ PRZESTAĆ POMAGAĆ, CHOĆ TYLE SMUTKU, BÓLU I ŁEZ SPOTKAŁO MOJE DZIECI i mnie. LUDZIE SĄ OBOJĘTNI NA LOS DRUGIEGO CZŁOWIEKA A TYM BARDZIEJ DZIECI. WIEM, ŻE MUSZĘ BYĆ DZIELNA, TRZYMAĆ SIĘ BY NIE ZAWIEŚĆ DZIECI, BY BYĆ DLA NICH OPARCIEM, POCIESZENIEM. KOCHAM JE NADŻYCIE I BARDZO TĘSKNIĘ. BARDZO BYM CHCIAŁA, ŻEBY STAŁ SIĘ CUD.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu