Ograniczenie władzy rodzicielskiej jak się bronić

Ograniczenie władzy rodzicielskiej jak się bronić

 Władza rodzicielska a rozwód

W trakcie rozwodu sąd może zadecydować o władzy rodzicielskiej rozstających się małżonków. Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki rodziców względem dzieci. Określenie sposobu  wykonywania władzy rodzicielskiej może w kapitalny sposób przełożyć się na relacje z dziećmi, wpływ na ich wychowywanie i sposób sprawowania opieki. Jako doświadczony radca prawny w Poznaniu pomogę Ci się odnaleźć w tym niełatwym temacie.

Jeśli jesteś w trakcie sprawy o rozwód lub walczysz o dzieci, to mogę Ci pomóc. Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Udzielam konsultacji online i konsultacji telefonicznych dla klientów z całej Polski. Możemy spotkać się też w mojej Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu lub w Świeciu. Zapraszam do kontaktu – Adwokat Alimenty Poznań!

  W niniejszym artykule opiszę następujące kwestie:

  • władza rodzicielska
  • ograniczenie praw rodzicielskich przesłanki
  • ograniczenie władzy rodzicielskiej jak się bronić
  • dzieci po rozwodzie
  • ograniczenie praw rodzicielskich ojcu alkoholikowi

   
  Przeczytaj również: Ograniczenie władzy rodzicielskiej – kompendium wiedzy

  Władza rodzicielska po rozwodzie

  W przypadku rozwodu może dojść do kilku rodzajów rozstrzygnięć w tej kwestii:

  • pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom
  • powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy drugiego do określonych praw i obowiązków względem dziecka
  • pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców
  • zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

   

  Pamiętaj, że orzekanie o władzy rodzicielskiej przy rozwodzie to nie to samo, co orzekanie o władzy rodzicielskiej w zw. z zaniedbaniami czy nadużyciami rodziców. Jeśli sąd odbierze Ci władzę rodzicielską przy rozwodzie (bądź ją ograniczy), to nie oznacza jeszcze, że jesteś złym ojcem lub matką.

  Dzieci po rozwodzie – orzeczenie o władzy rodzicielskiej

  Pamiętaj, że sąd rozstrzygnie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej przez Ciebie i Twojego byłego małżonka, gdy nie osiągniecie żadnego porozumienia. Jeżeli jednak zgodnie wniesiecie odpowiedni wniosek, sąd nie będzie pochylał się nad tą sprawą. Jako radca prawny zawsze namawiam klientów, aby w pierwszej kolejności zawrzeć pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. To dobrze rokuje między małżonkami, jeśli kwestię władzy rodzicielskiej uda się załatwić polubownie.

  Pamiętaj bowiem, że nawet jeśli wygrasz sprawę o rozwód, to może przyjść Ci jeszcze wspólnie decydować o ważnych sprawach dziecka. Czy chciałbyś, aby Twoje dzieci po rozwodzie były przedmiotem dogrywki? Dlatego musisz zrobić wszystko by porozumieć się z Twoim małżonkiem w jaki sposób współwychowywać dzieci. Po rozwodzie będą one miały dość traum i nie potrzeba im dodatkowych konfliktów, na których zarabiają tylko prawnicy.

  Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu przesłanki

  Najczęstszą praktyką sądową jest ograniczenie praw rodzicielskich ojcu. Przesłanki takiego stanu rzeczy to pozostawienie dzieci po rozwodzie matce. Niestety to bardzo niesprawiedliwa praktyka.

  Spotykałam się z tym już reprezentując klientów zarówno z Poznania, jak również ze Świecia i Grudziądza. W takim przypadku wybierając rodzica, któremu przypadnie sprawowanie władzy rodzicielskiej sąd powinien kierować się dobrem dziecka, w tym jego wiekiem, płcią, relacjami z rodzicami. Niestety, najczęściej prawa rodzicielskie ogranicza się ojcu. Czy tak musi być?

  Okazuje się, że po nowelizacji KRIO wydaje się, że powyższa praktyka ma szanse się zmienić. Wprowadzenie art. 58 § 1a KRIO stwarza możliwość powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Spójrzmy jak brzmi rzeczony przepis:

  „1a. W braku porozumienia (wychowawczego – przyp. MSS), sąd, uwzględniając prawo dziecko do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wychowywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.”

  Czas pokaże czy nowe brzmienie wspomnianego przepisu przychyli się do zmiany linii orzeczniczej.

  Przesłanki ograniczenia praw rodzicielskich ojcu

  Istnieją 2 przesłanki przesądzające, że może nastąpić ograniczenie praw rodzicielskich ojcu:

  • rozłączenie rodziców –  zwykle następuje przy rozwodzie. Wówczas sąd w wyroku rozwodowym określa, że miejscem zamieszkania dzieci po rozwodzie jest każdorazowe miejsce zamieszkania matki. To niemal automatycznie prowadzi do ograniczenia praw rodzicielskich ojcu po rozwodzie.
  • zagrożenie dobra dziecka – taka sytuacja może mieć miejsce w związku z rozwodem lub niezależnie od niego. Sąd wydając takie orzeczenie bierze pod uwagę, czy interes majątkowy lub osobisty dziecka jest odpowiednio chroniony.

   
  Przeczytaj także: Opieka naprzemienna

  Władza rodzicielska: wybór rodzica przez sąd

  Jeśli sąd zdecyduje się na powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z Was, z pewnością weźmie pod uwagę wiele aspektów. Warto tutaj wymienić:

  • wiek,
  • stopień więzi Waszego dziecka odpowiednio z Tobą oraz Twoim małżonkiem,
  • cechy psychiczne tego z Was, któremu przyznana będzie władza rodzicielska (przede wszystkim zdrowie psychiczne),
  • okoliczność u kogo dziecko wychowywało się przed rozwodem,
  • wspólne wychowywanie się wszystkich Waszych dzieci.

   

  Pamiętaj, że w przypadku dużych wątpliwości sąd może zasięgnąć opinii odpowiedniego ośrodka diagnostycznego bądź biegłego psychologa lub psychiatry.

  Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Zwróć uwagę, że w pozwie o rozwód należy bardzo dokładnie sformułować wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej. W związku z tym wnosząc o powierzenie Tobie wykonywania pełni władzy rodzicielskiej, musisz dokładnie wskazać, do czego zostanie ograniczona władza rodzicielska małżonka.

  W takiej sytuacji warto skorzystać z umiejętności radcy prawnego lub adwokata. Odpowiednie sporządzenie wniosku oraz szczegółowy opis praw i obowiązków Twojego małżonka znacznie ułatwi i przyspieszy postępowanie sądowe.

  Jeśli zdecydujesz się samodzielnie konstruować pozew rozwodowy, pamiętaj by zawarty w nim wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej zawierał:

  • dokładne oznaczenie małżonków (rodziców)
  • oznaczenie dzieci, w stosunku do których władza rodzicielska ma być ograniczona
  • uzasadnienie wniosku, wraz z przytoczeniem okoliczności uzasadniających wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • przytoczenie dowodów uzasadniających ograniczenie władzy rodzicielskiej.

   
  Przeczytaj również: Opieka naprzemienna a alimenty

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej – argumenty

  Aby wykazać przed sądem, że władza rodzicielska Twojego małżonka powinna być ograniczona trzeba przedstawić odpowiednie argumenty.

  Możesz wykorzystać dowód z opinii ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, by wykazać, jakie relacje łączą Twojego małżonka z dziećmi.

  Warto zwrócić uwagę sądu na nałogi czy złe nawyki Twojego małżonka, takie jak alkoholizm, uzależnienie od hazardu. Mogą one mieć negatywny wpływ na zasady moralne Waszych dzieci i być podstawą ograniczenia władzy rodzicielskiej.

  Pamiętaj, że dobrym dowodem na poparcie Twoich argumentów mogą być zeznania świadków. Dlatego jeżeli członkowie Twojej rodziny (lub rodziny współmałżonka) będą w stanie wykazać przed sądem, że sprawowanie władzy rodzicielskiej przez Twojego małżonka zagraża Waszym dzieciom, to poproś ich o złożenie zeznań.

  W razie wątpliwości skonsultuj się z radcą prawnym lub adwokatem rozwodowym. Pamiętaj bowiem, że cały czas walczysz o korzystne rozstrzygnięcie Twojej sprawy rozwodowej. Musisz więc uważać, aby roztropnie dobierać materiał dowodowy.

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej a prawa rodziców

  Sąd orzekając ograniczenie praw rodzicielskich jednocześnie wskazuje, jakie prawa i obowiązki służą rodzicowi z ograniczoną władzą.

  Często pojawia się przyznanie stronie z ograniczeniem władzy rodzicielskiej prawa do decydowania o:

  • sprawach dotyczących przyszłości dziecka, w tym:

  – wybór szkoły, do której dziecko będzie uczęszczało,

  – miejsca wyjazdu na wakacje,

  – wydanie dziecku paszportu,

  • sprawach dotyczących życia codziennego dziecka , w tym:

  – wybór zajęć pozaszkolnych,

  – w kwestiach leczenia,

  – sposobu leczenia dziecka w trakcie choroby.

  Zdarza się także, że sąd nakłada obowiązek sprawowania tymczasowej opieki na rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską sprawowania opieki nad dzieckiem, na przykład w okresie wakacji.

  Pamiętaj, że w zakresie, w którym władza rodzicielska została przyznana obojgu z Was, decyzje trzeba podejmować wspólnie. W pozostałych sprawach decyzje podejmuje ta strona, której przyznano pełnię władzy rodzicielskiej.

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

  Musisz być świadomy, że jeżeli sąd ograniczy władzę rodzicielską Twojego małżonka, to zachowa on prawo do osobistego kontaktowania się z dzieckiem. Obejmuje to:

  • przebywanie z dzieckiem, czyli odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
  • utrzymywanie korespondencji (np. wiadomości SMS),
  • korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej (np. regularne telefony, przy pomocy Skype’a).

   

  Więcej o ustaleniu kontaktów z dziećmi po rozwodzie przeczytasz w artykule „Uregulowanie kontaktów z dziećmi”. A teraz przejdźmy do kluczowego zagadnienia – a więc – „ograniczenie władzy rodzicielskiej jak się bronić”.

  Ograniczenie władzy rodzicielskiej jak się bronić?

  Pamiętaj, że jeżeli jesteś po drugiej stronie i Twój małżonek stara się ograniczyć Twoją władzę rodzicielską, nie jesteś na przegranej pozycji.

  Musisz wykazać, że Twoja pełnia władzy rodzicielskiej będzie dobra dla Waszych dzieci, że nie zaniedbujesz rodziny i chcesz dla niej dobrze. Często zdarzają się sytuacje, w których małżonek mszcząc się za zdradę, dąży do ograniczenia władzy rodzicielskiej współmałżonka. Możesz udowodnić, że oskarżenia strony przeciwnej są bezpodstawne.

  Pamiętaj także, że wina za rozpad małżeństwa nie ma wpływu na kwestię władzy rodzicielskiej. Teoretycznie mogłeś więc zdradzić małżonka, a mimo to będziesz mieć przyznaną władzę rodzicielską.

  Dlatego skorzystaj z zeznań świadków, wiadomości SMS czy wspólnych zdjęć, z których będzie wynikało, że zawsze realizowałeś swoje obowiązki względem dzieci.

  Pamiętaj też, żeby do stanowiska małżonka co do sprawowania przez Was władzy rodzicielskiej odnieść się już w odpowiedzi na pozew. Jak sporządzić takie pismo dowiesz się z artykułuOdpowiedź na pozew rozwodowy”.

  Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu alkoholikowi

  W ostatnim czasie coraz częściej trafiają do mnie klienci walczący o ograniczenie praw rodzicielskich ojcu alkoholikowi. Na szczęście przepisy prawa i orzecznictwo w takich sytuacjach jednoznacznie stają po stronie dzieci.

  Przesłanką do odebrania praw rodzicielskich ojcu alkoholikowi jest naruszenia dobra dziecka. Sąd rozpatrujący sprawę bada jaki wpływ na sytuację dziecka ma choroba alkoholowa ojca. W szczególności bierze się pod uwagę stopień zaawansowania alkoholizmu ojca i współistnienie innych negatywnych skutków alkoholizmu. Należą do nich przemoc, brak zainteresowania dzieckiem, niemożliwość podejmowania decyzji w istotnych sprawach dziecka oraz roztrwanianie majątku dziecka lub majątku rodziny.

  Aby odebrać prawa rodzicielskie ojcu alkoholikowi należy odpowiednio wykazać ww. okoliczności przed sądem. Ze względu na to, można skorzystać z takich dowodów jak:

  • niebieska karta
  • dokumentacja medyczna
  • raporty policyjne
  • zeznania świadków
  • opinia poradni psychologicznej

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online – w tym w temacie „ograniczenie władzy rodzicielskiej jak się bronić”. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat Rozwody Poznań
  Rozwody Poznań

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Jeśli spodobał Ci się ten wpis może zainteresują Cię także:

  § Alimenty dla mnie lub dzieci

  § Kiedy nie można uzyskać rozwodu?

  § Rozwód a dalsze wspólne mieszkanie

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Ma pytanie czy jak rodzi ma ograniczeń władze rosyjskie czy mamo prawo odebrać dziecko macie

   1. Ma pytanie czy jak rodzi ma ograniczeń władze rosyjskie czy mamo prawo odebrać dziecko macie

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu