Rozwiazanie umowy o prace za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustawodawca przewidział w Kodeksie pracy kilka sposobów zakończenia stosunku pracy. Jednym z nich jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. To pozornie prosty temat, ale są w nim ukryte pewne pułapki, na których boleśnie można się pośliznąć. Dlatego temat „Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron” zostanie poniżej kompleksowo opisany. I to językiem zrozumiałym dla Ciebie!

 

Dla uważnych czytelników, w dalszej części artykułu, przygotowaliśmy darmowe wzory następujących dokumentów:

 • Wzór porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę
 • Wzór podania o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w skutecznym rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, to możesz skorzystać z mojej Kancelarii Prawnej. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy i HR. Udzielamy konsultacji online i telefonicznych dla klientów z całej Polski. Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej (Adwokat Prawo Pracy). Zapraszam do kontaktu.

   

  Sposoby rozwiązania umowy o pracę

   

  W myśl obecnie obowiązujących przepisów istnieją 3 główne sposoby rozwiązania umowy o pracę. Mianowicie są to:

   

  • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron;
  • wypowiedzenie umowy o pracę;
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

   

  Należy również zwrócić uwagę, że umowa o pracę może ulec rozwiązaniu po upływie czasu, na który została zawarta.

   

  Tyle teoria, ale musieliśmy od niej zacząć, abyś miał odpowiednią „bazę” teoretyczną pod dalszą część tego wpisu.

   

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – artykuł i podstawa prawna

   

  Podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron stanowi art. 30 § 1 KP. Przepis ten posiada następujące brzmienie:

   

  Art. 30 § 1 Kodeksu pracy:

  Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1) na mocy porozumienia stron;

  2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);

  3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);

  4) z upływem czasu, na który była zawarta.

  5) (uchylony).

   

  Informacji o tym, jaki przepis z Kodeksu pracy stanowi podstawę rozwiązania umowy za porozumieniem stron bardzo często poszukują kadrowi, którzy nie wiedzą co wpisać w świadectwie pracy. No to teraz już wiedzą.😊

   
  Zobacz także: Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony przez pracodawcę
   

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

   

  Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana za porozumieniem stron. Aby to jednak było możliwe, konieczne jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. Porozumienie rozwiązujące to swoista ugoda, na mocy której strony decydują się zakończyć umowę o pracę.

   

  Dlatego mówienie o „rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika” (lub pracodawcę) – nie ma większego sensu. Porozumienie rozwiązujące to przecież nie wypowiedzenie umowy o pracę. Choć oczywiście w praktyce używa się tych skrótów myślowych, aby wskazać, która ze stron była inicjatorem zakończenia stosunku pracy.

   

  Rozwiazanie umowy o prace za porozumieniem stron
  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

   

  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracownika

   

  Tak oto, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może być zainicjowane przez pracownika. W takim przypadku najlepiej będzie, jeśli pracownik na piśmie zwróci się do pracodawcy z oświadczeniem woli dotyczącym rozwiązania stosunku pracy. Można złożyć wniosek o rozwiązanie umowy za porozumieniem.

   

  Pismo to powinno zawierać następujące elementy: miejscowość i datę, dane pracownika oraz pracodawcy, wyrażenie woli zakończenia stosunku pracy wraz z proponowaną datą, podpis pracownika i miejsce na podpis pracodawcy. Trzeba je bardzo starannie zredagować, aby nie było odebrane jako wypowiedzenie stosunku pracy.

   

  Należy jednak pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku podpisania przygotowanego przez pracownika dokumentu. Oznacza to, że może on nie zgodzić się na rozwiązanie umowy o pracę w trybie przewidzianym w art. 30 § 1 pkt 1 KP. A wówczas może zrobić się niezręcznie.

   

  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron przez pracodawcę

   

  Z inicjatywą zawarcia porozumienia rozwiązującego może wyjść także pracodawca. W takim przypadku to właśnie pracodawca powinien przygotować pismo zawierające wolę rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

   

  Powinno ono zawierać te same elementy, co w przypadku opisanym powyżej. Są to więc: miejscowość i data, dane pracownika oraz pracodawcy, wola zakończenia stosunku pracy wraz z proponowaną datą, podpis pracodawcy i miejsce na podpis pracownika.

   

  Tyle teoria, a w praktyce wygląda to zupełnie inaczej. Jeśli pracodawca nie ma pewności, że pracownik zgodzi się na zawarcie porozumienia, to musi jednocześnie „zaszachować” pracownika jednostronnym wypowiedzeniem umowy o pracę. W przeciwnym wypadku istnieje spore ryzyko, że pracownik długotrwale się rozchoruje albo zdąży wyrządzić szkody. Oczywiście wiele zależy od kultury organizacji firmy oraz od relacji między szefem a pracownikiem, ale praktyka jest, jaka jest.

   
  Sprawdź również: Badanie alkomatem w pracy
   

  Brak zgody pracownika na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

   

  Warunkiem rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron jest złożenie zgodnych oświadczeń woli przez pracodawcę i pracownika. Jeżeli jedna strona nie zgodzi się na warunki zaproponowane przez drugą, wówczas rozwiązanie umowy za porozumieniem stron stanie się niemożliwe.

   

  Oznacza to, że pracownik nie musi godzić się na rozwiązanie umowy zaproponowane przez pracodawcę. W takim razie pracodawca, jeżeli w dalszym ciągu będzie chciał rozwiązać umowę, będzie musiał złożyć jej wypowiedzenie z zachowaniem przewidzianych przepisami terminów.

   

  Brak zgody pracownika na rozwiazanie umowy
  Brak zgody pracownika na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

   

  Czy możliwe jest wypowiedzenie za porozumieniem stron?

   

  Nie, wypowiedzenie za porozumieniem stron nie jest możliwe. To pomieszanie dwóch różnych trybów rozwiązania umowy o pracę: jej jednostronnego wypowiedzenia i zgodnego porozumienia rozwiązującego. Niemniej w praktyce ludziom myli się to zaskakująco często.

   

  Jak już wcześniej zostało powiedziane, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest możliwe jedynie wówczas, gdy pracodawca i pracownik złożą zgodne oświadczenie woli w tym zakresie. Z kolei wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną czynnością prawną, która polega na zakomunikowaniu drugiej stronie woli zaprzestania świadczenia pracy na jej rzecz.

   

  Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy na czas nieokreślony

   

  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest możliwe bez względu na rodzaj kontraktu. Oznacza to, że można w ten sposób zakończyć również umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, która to jest najkorzystniejsza z punktu widzenia pracownika.

   

  Należy zwrócić uwagę, że zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony wiąże się z długimi okresami jej wypowiedzenia. Otóż zasadniczo wynoszą one:

   

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata.

   

  Jeśli stronom zależy, aby wcześniej zakończyć stosunek pracy, to jedyną opcją jest zawarcie porozumienia.

   
  Zobacz również: Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych
   

  Zaległy urlop a rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

   

  Możliwość rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron wiąże się z pewnymi konsekwencjami, z których nie wszystkie są pozytywne. Otóż pracownik, który decyduje się na takie rozwiązanie, musi mieć świadomość, że nie przysługuje mu urlop na poszukiwanie pracy. Stąd też odchodząc od dotychczasowego pracodawcy, dobrze jest mieć już zapewnione inne źródło zarobkowania.

   

  Istnieje natomiast możliwość wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego, Jednak jeśli pracownikowi nie uda się go wykorzystać, to może on ubiegać się o jego pieniężny ekwiwalent. Pracodawcy zwykle nie chcą płacić ekwiwalentu, dlatego często wysyłają pracownika na przymusowy urlop. W takiej sytuacji pracownik nie może odmówić jego wykorzystania.

   

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a prawo do odprawy

   

  Jedną z najczęściej spotykanych pułapek jest przekonanie, że przy porozumieniu rozwiązującym umowę nie istnieje ryzyko wypłacania pracownikowi odprawy.

   

  Tymczasem, rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron nie zawsze oznacza utratę prawa do odprawy. Wiele zależy od okoliczności, w których rozstały się strony. Otóż zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do odprawy przysługuje wówczas, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i zwalnia, chociażby jednego z nich, w sytuacji niezawinionej przez pracownika. Jest to tzw. „indywidualne zwolnienie grupowe”.

   

  W praktyce z ryzykiem konieczności wypłacania odprawy będziemy mieć do czynienia, jeśli dominujące przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżały po stronie pracodawcy (np. trudna sytuacja ekonomiczna). I to nawet jeśli z pracownikiem zostanie zawarte porozumienie! Jeśli potrzebujesz pomocy, to możesz na nas liczyć – zajmujemy się obsługą prawną firm.

   

  Rozwiazanie umowy za porozumieniem stron a prawo do odprawy
  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a prawo do odprawy

   

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a prawo do trzynastki

   

  Na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. nr 160, poz. 1080 ze zm.) niektórym pracownikom przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w ciągu roku. Jest to tak zwana „trzynastka”. Co ważne, w ustawie uregulowane zostały warunki, które należy spełnić, aby otrzymać trzynastą pensję. Pamiętaj jednak, że trzynastki dotyczą budżetówki, czyli urzędników. Jeśli więc np. prowadzisz prywatne przedsiębiorstwo, to co do zasady w ogóle nie musisz wypłacać trzynastek.

   

  Zasadniczo, aby otrzymać trzynastkę, należy przepracować u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy. Jeżeli natomiast pracownik przepracuje co najmniej 6 miesięcy, jego dodatkowe wynagrodzenie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu – w stosunku do faktycznie przepracowanego okresu.

   

  W tym kontekście należy zwrócić uwagę, iż nie jest istotne, czy do rozwiązania umowy doszło w związku z porozumieniem czy z wypowiedzeniem umowy. O wiele ważniejsze są okoliczności, z powodu których doszło do ustania stosunku pracy. W niektórych okolicznościach przepracowanie nawet 6-miesięcznego okresu nie będzie konieczne, a pracownik otrzyma prawo do trzynastki. Taka sytuacja będzie mieć miejsce m.in. w następujących przypadkach:

  • nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem w trakcie roku szkolnego,
  • rozwiązanie stosunku pracy w zw. z przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
  • likwidacja pracodawcy albo zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
  • likwidacja jednostki organizacyjnej lub jej reorganizacja.

   

  Tego typu okoliczności jest więcej. Kompletną listę zawiera ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Pamiętaj jednak, że co do zasady to, zawarcie z pracownikiem porozumienia rozwiązującego nie ma wpływu na prawo do trzynastki.

   

  Wyrejestrowanie z ZUS po rozwiązaniu za porozumieniem stron

   

  Każde rozwiązanie umowy o pracę, również to za porozumieniem stron, wpływa na sytuację pracownika w ZUS. Jednym z głównym skutków rozwiązania umowy za porozumieniem stron jest obowiązek wyrejestrowania byłego już pracownika z ZUS – tj. z ubezpieczeń społecznych (emerytalnego, rentowych, chorobowego i wypadkowego) oraz z ubezpieczenia zdrowotnego.

   

  Aby tego dokonać, pracodawca powinien złożyć w terminie 7 dni druk ZUS ZWUA. Jako datę wyrejestrowania należy podać następny dzień po rozwiązaniu umowy o pracę.

   

  W przypadku porozumienia rozwiązującego, w polu 05 rzeczonego druku ZUS ZWUA, należy wpisać odpowiedni kod. Będzie to kod „1” lub „2”, w zależności od tego z czyjej inicjatywy doszło do rozwiązania umowy o pracę. Tak więc:

  • wpisz kod „1” – jeśli stroną był pracownik (nawet gdy doszło do porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę),
  • wpisz kod „2” – jeśli stroną inicjującą był pracodawca lub nie można ustalić, kto nią był (to także może dotyczyć porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę).

   

  Podanie o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

   

  Jak już napisaliśmy, jeśli nie wiesz jak zebrać się do rozmowy na temat rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, to możesz złożyć podanie. Takie dokumenty czasami są wymagane przez pracodawców, szczególnie w dużych firmach lub placówkach publicznych. Ja osobiście nie zachęcam Cię do tego, byś składał podanie o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Dużo rozsądniej będzie, jeśli po prostu porozmawiasz z szefem i wyjaśnisz mu motywy swojego odejścia. To o wiele lepszy sposób niż składanie nieco stetryczałych już podań.

   

  Co powinno zawierać podanie o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Zadbaj, aby znalazły się w nim takie elementy, jak:

  • wskazanie miejscowości oraz daty,
  • oznaczenie stron (pracownika i pracodawcy),
  • prośba o rozwiązanie umowy,
  • podpis pracownika,
  • oraz miejsce na podpis pracodawcy.

   

  Jeśli nie masz ochoty pisać podania samodzielnie, to możesz skorzystać z darmowego wzoru, który dla Ciebie przygotowaliśmy.

   

   

  Pamiętaj, że zanim złożysz podanie, powinieneś dokładnie przeanalizować swoją sytuację od strony prawnej, abyś nie zrobił sobie krzywdy, nieroztropnie składając takie pismo.

   

  Zgoda pracodawcy na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

   

  Często pytacie, czy pracodawca musi wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Otóż musi, gdyby było inaczej, to ta forma zakończenia stosunku pracy nie nazywałaby się „porozumieniem”. Tymczasem istotą porozumienia jest właśnie to, że pracodawca i pracownik idą sobie wzajemnie na ustępstwa. Dzięki temu zwykle rozstają się w lepszej atmosferze (choć to nie jest regułą…).

   

  W jakiej formie pracodawca powinien udzielić zgody? W zasadzie nie ma to żadnego znaczenia. Zgodą będzie bowiem sam dokument w przedmiocie porozumienia o rozwiązaniu umowy. Jeśli więc złożysz do pracodawcy podanie o rozwiązanie umowy za porozumieniem, a pracodawca wyrazi na to zgodę, to istnieje ryzyko, że to może zostać prawnie wzruszone w przyszłości. Nawet jeśli cała korespondencja miała miejsce na piśmie! Dlatego zawsze trzeba pamiętać, aby zawrzeć porozumienie w formie osobnego dokumentu. To bardzo ważne!

   

  Należy również pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. W takiej sytuacji pracownik, jeżeli w dalszym ciągu zamierza odejść z pracy, powinien złożyć jednostronne wypowiedzenie. Jest to o tyle niekorzystna sytuacja, że pracownik będzie musiał zachować terminy wypowiedzenia.

   

  Zgoda pracodawcy na rozwiazanie umowy za porozumieniem stron
  Zgoda pracodawcy na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

   

  Wzór porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę

   

  Jeśli szukasz darmowego wzoru porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Przygotowaliśmy dla Ciebie właśnie taki dokument. Możesz ściągnąć go w tym miejscu:

   

   

  Powinieneś jednak pamiętać, że ze wzoru korzystasz na własne ryzyko. Przed zawarciem porozumienia o rozwiązaniu umowę o pracę należy dokładnie ocenić sytuację pod kątem prawnym. Korzystanie ze wzoru może okazać się szczególnie kłopotliwe, jeśli:

  • strony mają jakieś nieuregulowane rozliczenia lub roszczenia,
  • pracownik posiadał mienie pracownika,
  • pracownik był zobowiązany do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

   

  W takiej sytuacji warto skontaktować się z naszą kancelarią. Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach, których przedmiotem jest PRAWO PRACY.

   

  Czy po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

   

  Tę kwestię wyjaśnia przepis z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

   

  Otóż prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy przed dokonaniem rejestracji w powiatowym urzędzie pracy rozwiązał stosunek pracy lub służbowy za wypowiedzeniem umowy. Podobnie, prawo do zasiłku nie przysługuje, jeśli doszło do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Wyjątkiem są sytuacje, w których do porozumienia rozwiązującego doszło z uwagi na:

  • upadłość lub likwidację pracodawcy,
  • zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy,
  • zmianę miejsce zamieszkania pracownika.

   

  W powyższych sytuacjach pracownik nabędzie prawo do zasiłku, mimo zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę. W pozostałych sytuacjach pracownik nabędzie prawo do zasiłku dopiero po upływie 90 dni od zakończenia stosunku pracy.

   

  Zawierając porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, pracownik powinien być bardzo ostrożny. Z reguły prowadzi to do pozbawienia się prawa do zasiłku na 3 miesiące.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz problem z prawem pracy?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach z prawa pracy działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwiązanie umowy o pracę to ważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu