pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzica jest uzasadnione, gdy dobro dziecka jest poważnie zagrożone. O odebraniu władzy rodzicielskiej zawsze decyduje sąd, który działa na wniosek drugiego rodzica. W artykule „Pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej” wyjaśnię, jak sporządzić właściwy wniosek, zwany potocznie pozwem o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Szukasz pomocy adwokata? 👉 Adwokat Prawo Rodzinne Poznań 📞 ☎️

 

Wzór pozwu o pozbawienie władzy rodzicielskiej (wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej)

Miejscowość, data

Sąd Rejonowy w ______

Wydział Rodzinny i Nieletnich

adres: ______

Wnioskodawca: 

imię i nazwisko rodzica

PESEL: _________

adres: _________

Uczestnik postępowania:

imię i nazwisko drugiego rodzica

PESEL: _________

adres: _________

WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ wzór

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

– pozbawienie uczestnika postępowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem [imię i nazwisko], urodzonym [data] w [miejsce urodzenia],

– zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy,

– dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu:

 • z zeznań stron na potwierdzenie faktów: sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego dziecka; rażącego zaniedbywania przez uczestnika postępowania swoich obowiązków względem małoletniego dziecka;
 • z zeznań świadków: ____ (adres: ___) na potwierdzenie faktów: sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego dziecka; rażącego zaniedbywania przez uczestnika postępowania swoich obowiązków względem małoletniego dziecka;
 • z odpisu skróconego aktu urodzenia małoletniego dziecka na potwierdzenie faktu przysługiwania uczestnikowi postępowania władzy rodzicielskiej względem małoletniego dziecka.

 

Uzasadnienie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej

W dniu ___________ urodziło się małoletnie dziecko _________ (imię i nazwisko) stron. Od momentu urodzenia uczestnik postępowania nie realizował prawidłowo swoich obowiązków względem dziecka. 

Uczestnik postępowania nigdy nie przejawiał zainteresowania dzieckiem. Cały ciężar wychowania spoczywa na wnioskodawcy.

[PRZYTOCZENIE WSZYSTKICH FAKTÓW NA POPARCIE WNIOSKU O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ]

Z powyższych względów wnoszę jak na wstępie.

_________

własnoręczny podpis

 

Załączniki do wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej:

dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku,

odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego dziecka,

odpis wniosku wraz z załącznikami.

 

Pozew o pozbawienie praw rodzicielskich – jak go napisać?

Pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej to pismo procesowe, które inicjuje postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Potocznie nazywany jest pozwem, a formalnie przyjmuje formę wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Zobacz także: Kiedy sąd odbiera dziecko matce?

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej powinien spełniać wymogi określone w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (KPC). Ogólne wymagania dotyczące treści pism i wniosków zawarte są w art. 126§1 KPC, zgodnie z którym:

Każde pismo procesowe powinno zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowę wniosku lub oświadczenia;
 • w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.”

Uwaga! W treści wniosku dobrze również wskazać miejscowość i datę jego sporządzenia.

Dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku kluczowe jest jego szczegółowe i wyczerpujące uzasadnienie.

   

  Pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej – uzasadnienie

  Uzasadnienie stanowi najważniejszą część wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Musi z niego jasno wynikać, że zachodzą przesłanki do pozbawienia władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców.

  Pamiętaj! 

  Po przeczytaniu uzasadnienia, sąd wyrabia sobie wstępne przekonanie dotyczące danej sprawy. Na podstawie uzasadnienia sąd ułoży też pytania do stron postępowania oraz ewentualnych świadków, którzy zostali powołani w sprawie.

  Jak napisać uzasadnienie? Skup się na faktach. Szczegółowo opisz, dlaczego chcesz odebrać władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi. Wskaż, w jaki sposób jego zachowanie zagraża dobru Waszego dziecka.

  Ważne! Nie pisz o swoich uczuciach i emocjach, które dla sądu nie są istotne. Powinieneś natomiast przedstawić stan emocjonalny dziecka. Jeżeli zachowanie rodzica negatywnie odbija się na psychice dziecka, jest to dobry argument przemawiający za pozbawieniem władzy rodzicielskiej.

  Zobacz także: Co mówić na sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich?

  Sporządzając uzasadnienie wniosku, musisz też pamiętać o kilku podstawowych kwestiach:

  • czym jest władza rodzicielska,
  • kiedy ustaje władza rodzicielska,
  • kiedy możliwe jest pozbawienie władzy rodzicielskiej.
  pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej
  pozew o pozbawienie władzy rodzicielskiej

   

  Władza rodzicielska – co to takiego?

  Pojęcie władzy rodzicielskiej zostało zdefiniowane w art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

  Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

  W języku potocznym władza rodzicielska często nazywana jest prawami rodzicielskimi. 

  Ważne! Władza rodzicielska nie jest tożsama z prawem do widzeń z dzieckiem.

  Pamiętaj!

  We wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej trzeba wykazać, dlaczego rodzic nie powinien mieć udziału w podejmowaniu istotnych decyzji w sprawie jego wychowania.

  Zobacz także: Wniosek matki o uregulowanie kontaktów ojca z dzieckiem

   

  Kiedy ustaje władza rodzicielska?

  Władza rodzicielska trwa do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Aż do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia, pozostaje ono pod władzą rodzicielską obojga rodziców.

  Przed osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości władza rodzicielska ustaje na skutek:

  • utraty przez rodzica pełnej zdolności do czynności prawnych (przez ubezwłasnowolnienie);
  • śmierci rodzica;
  • pozbawienia rodzica władzy rodzicielskiej przez sąd;
  • zaprzeczenia ojcostwa;
  • zaprzeczenia macierzyństwa;
  • unieważnienia uznania dziecka;
  • zmiany prawomocnego wyroku, na mocy którego ustalono ojcostwo, po wniesieniu skargi o wznowienie postępowania;
  • przysposobienia (dotyczy władzy rodzicielskiej rodziców biologicznych);
  • rozwiązania przysposobienia (dotyczy władzy rodzicielskiej przysposabiających).

  Pamiętaj!

  O odebranie władzy rodzicielskiej można wnioskować tylko w stosunku do rodzica:

  • którego władza nie ustała na skutek żadnej z wyżej wymienionych okoliczności,
  • a ponadto jeżeli jego dziecko nie ukończyło jeszcze 18 lat.
  wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
  wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

   

  Przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej przez sąd

  O możliwości pozbawienia rodzica przysługującej mu władzy rodzicielskiej stanowi Konstytucja RP. W jej art. 48 ust. 2 uregulowano, że:

  Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.”

  Przesłanki ustawowe odebrania władzy rodzicielskiej opisuje art. 111 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

  Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.”

  W orzecznictwie przesądzono, że pozbawienie władzy rodzicielskiej: „to najostrzejszy środek ingerencji sądu opiekuńczego w sferę stosunków między rodzicami a dziećmi, bowiem przez jego zastosowanie rodzice tracą całkowicie władzę rodzicielską. Sąd może o nim orzec tylko wtedy, gdy stosowane dotychczas łagodniejsze instrumenty prawne nie dały rezultatu, bądź gdy ze względu na drastyczne okoliczności danego przypadku jest oczywiste, że użycie mniej dotkliwych środków byłoby niecelowe.”

  (wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z 19 lutego 2019 roku, II Ca 1432/18)

  Pamiętaj!

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej możliwe jest wyłącznie, gdy:

  • rodzic nadużywa władzy rodzicielskiej;

  Przykłady:

  • Rodzic stosuje względem dziecka przemoc fizyczną.
  • Rodzic stosuje względem dziecka przemoc psychiczną (zastraszanie, groźby).
  •  Rodzic nadużywa alkoholu w trakcie opieki nad dzieckiem. Do tego organizuje libacje alkoholowe w obecności dziecka.
  • Rodzic stosuje kary cielesne wobec dziecka.
  • rodzic zaniedbuje obowiązki rodzicielskie;

  Przykłady:

  • Rodzic notorycznie uchyla się od świadczeń alimentacyjnych i w żaden inny sposób nie łoży na utrzymanie dziecka.
  • Rodzic nie przejawia zainteresowania edukacją dziecka. Nie dba o frekwencję dziecka w szkole. Nigdy nie uczestniczy w wywiadówkach.
  • Rodzic nie przejawia zainteresowania leczeniem dziecka. Nie chodzi z dzieckiem do lekarza, nie stawia się na żadne kontrole. Ignoruje dolegliwości, które dziecko zgłasza (np. nie podejmuje leczenia zapalenia oskrzeli bądź ospy).
  • istnieje trwała przeszkoda, która uniemożliwia rodzicowi wykonywanie władzy rodzicielskiej;

  I kolejne przykłady:

  • Wyjazd rodzica na stałe za granicę.
  • Ciężka choroba rodzica, przez którą wymaga on pomocy osób trzecich i nie ma możliwości sprawowania opieki na dzieckiem.

  Ważne! Sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej jednego bądź obojga rodziców, jeżeli zachodzą ku temu przesłanki.

   

  Opłata od wniosku o pozbawienie praw rodzicielskich

  Pamiętaj! Od wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej należy uiścić opłatę sądową, która wynosi 100 złotych.

  Wniesienie sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej wiąże się jeszcze z innymi kosztami:

  • honorarium profesjonalnego pełnomocnika, jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z jego usług – w wysokości zależnej od zakresu umowy zawartej z adwokatem lub radcą prawnym, może być to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych;
  • opłatą skarbową od pełnomocnictwa – 17 zł,
  • kosztami sporządzenia opinii biegłych (psychologów, psychiatrów) – do tysiąca złotych.

  Ważne! Dowód uiszczenia opłaty sądowej (potwierdzenie przelewu) trzeba wysłać do sądu razem z wnioskiem o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

  Zobacz także: Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu

  odebranie praw rodzicielskich ojcu
  odebranie praw rodzicielskich ojcu

   

  Przebieg sprawy o pozbawienie praw rodzicielskich

  Po prawidłowym sporządzeniu wniosku i wysłaniu go do sądu do właściwego sądu rejonowego (wydziału rodzinnego) razem z opłatą, wszczęte zostanie postępowanie o charakterze nieprocesowym.

  Zobacz także: Jak ubrać się do sądu

  Ważne! Wniosek składa się w sądzie właściwym miejscowo dla miejsca zamieszkania dziecka.

  Po złożeniu wniosku sąd wyznaczy termin posiedzenia. Wysłucha on stanowisk każdej ze stron i przystąpi do ich przesłuchania. Zapyta o kwestie związane ze sprawą:

  • relacje stron z dzieckiem,
  • sposoby sprawowania nad nim opieki przed każdego z rodziców.

  Sąd zapozna się także ze zgromadzonymi w sprawie dowodami. Po zamknięciu postępowania wydane zostanie postanowienie.

  Od rozstrzygnięcia stronom przysługuje prawo do wniesienia apelacji do sądu okręgowego. Sąd II instancji zapozna się ze zgłoszonymi zarzutami, a następnie:

  • zmieni wydane postanowienie,
  • skieruje sprawę do ponownego rozpoznania
  • albo oddali apelację.

   

  Skutki pozbawienia władzy rodzicielskiej

  Prawomocne postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej skutkuje brak możliwości podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących dziecka.

  Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma wpływu nawet na istotne kwestie dotyczące dziecka takie jak:

  • miejsce pobytu,
  • sposób leczenia,
  • przebieg edukacji.

  Wniosek:

  Rodzicowi pozbawionemu władzy rodzicielskiej nie przysługuje:

  • dostęp do dokumentacji medycznej dziecka,
  • prawo do wyboru szkoły, do której dziecko będzie uczęszczać;
  • prawo do decydowania o miejscu pobytu dziecka;
  • prawo do sprzeciwu wobec wyjazdu dziecka za granicę.

  Ważne! Pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego rodzica, umożliwia drugiemu z nich sprawniejsze sprawowanie pieczy nad dzieckiem. W żadnej sprawie nie trzeba uzyskiwać pisemnej zgody rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej.

   

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty rodzica z dzieckiem

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje, że dany rodzic nie może już kontaktować się ze swoim dzieckiem.

  Zgodnie bowiem z art. 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

  Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.”

  Wniosek:

  Rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej, wciąż ma prawo i obowiązek realizować kontakty z dzieckiem.

  Kontakty, o których mowa powyżej, mogą być realizowane nie tylko w sposób osobisty. Coraz częściej rodzice wykorzystują w tym celu:

  • telefon,
  • komunikatory internetowe (Messenger, WhatsApp, Skype, Zoom),
  • portale społecznościowe,
  • pocztę elektroniczną.

  Pamiętaj!

  Rodzic, z którym dziecko mieszka na stałe, nie ma prawa ograniczać kontaktów dziecka z drugim rodzicem, nawet jeżeli został on pozbawiony władzy rodzicielskiej.

  Warto zwrócić też uwagę na stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z 8 marca 2006 roku (III CZP 98/05):

  Zakres władzy rodzicielskiej nie oznacza wyłączności rodziców w stosunku do dziecka i powinna być ona wykonywana tak, jak wymaga dobro i interes dziecka. Rodzicom przysługuje prawo do osobistej styczności z dzieckiem, jest ono ich prawem osobistym i niezależnym od władzy rodzicielskiej. Przysługuje rodzicom, mimo pozbawienia ich władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia. Pozbawienie lub ograniczenie tych kontaktów wymaga odrębnego orzeczenia przez sąd, takie bowiem uregulowanie zawarte jest w odrębnym przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 113).”

   

  Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty

  Obowiązek alimentacyjny rodzica nie jest uzależniony od zakresu jego władzy rodzicielskiej.

  Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej, w dalszym ciągu zobowiązany jest do płacenia alimentów.

  Zobacz także: Kalkulator alimentów na dziecko

  Od zakresu władzy rodzicielskiej nie zależy również wysokość alimentów.

  Zgodnie bowiem z art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

  Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.”

  W związku z powyższym sąd ustalając wysokość alimentów na dziecko, bierze pod uwagę wyłącznie:

  • potrzeby (koszty utrzymania) dziecka
  • i dochody osiągane przez rodzica zobowiązanego do alimentów.

  Wniosek pozbawienie władzy rodzicielskiej, który bywa nazywany pozwem, to pismo wszczynające postępowanie sądowe w tym zakresie. Z tego względu musi on zostać przygotowany starannie, aby sąd go nie odrzucił ani nie oddalił. Co ważne, nie tylko samo żądanie musi być dokładnie sprecyzowane, również uzasadnienie trzeba przygotować tak, aby nie wzbudzało wątpliwości. Z tego względu warto skorzystać z pomocy prawnika.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? 

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu