kiedy sąd odbiera dziecko matce

Kiedy sąd odbiera dziecko matce – odebranie dziecka matce

Sąd może pozbawić matkę praw rodzicielskich z 4 powodów. Może dojść wręcz do fizycznego odebrania dziecka i rozdzielenia matki i dziecka. Poniżej opisałam wszystko, co musisz wiedzieć i odpowiadam na pytanie: kiedy sąd odbiera dziecko matce.

 

Jeśli masz problem z odbiorem dziecka lub uważasz, że dla dobra dziecka powinno zostać ono odebrane matce, to możesz skontaktować się z naszą Kancelarią. Udzielamy porad online oraz porad telefonicznych. Możesz spotkać się z nami w naszej Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu lub w Świeciu.

   

  Kiedy sąd odbiera dziecko matce? – odebranie władzy rodzicielskiej 

  Sąd ma prawo odebrać dziecko matce z 4 powodów:

  1. Trwałej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie władzy rodzicielskiej;
  2. Nadużywania władzy rodzicielskiej;
  3. Rażącego zaniedbywania obowiązków względem dziecka;
  4. Utrzymywania się przyczyn umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

   

   Sprawdź również: kontakty z dzieckiem po rozwodzie

   

  Powód nr 1  – Trwała przeszkoda uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej

  Po pierwsze, sąd odbiera dziecko matce z powodu trwałej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie władzy rodzicielskiej.

  Odniosę to do konkretnego przypadku:

  Matka 6 – letniej Zuzi trafiła do zakładu karnego. Miała tam odbyć wieloletnią karę pozbawienia wolności.

  Kolejnym ciekawym przykładem może być:

  • wyjazd matki na stałe poza granice kraju połączony z brakiem zainteresowania dzieckiem;
  • ciężka choroba związana z długotrwałą hospitalizacją, która uniemożliwia prawidłową opiekę nad dzieckiem;
  • choroba psychiczna;
  • inne poważne zaburzenia psychiczne;
  • zaginięcie matki.

   

  Uwaga na Orzecznictwo!

  ,,Zgodnie z doktryną i utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego trwała przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej oznacza tego rodzaju przeszkodę, która uniemożliwia sprawowanie władzy rodzicielskiej przez długi okres czasu lub przez okres, którego nie da się ustalić. Nie ma znaczenia, czy przeszkoda ta wynikła z winy rodzica, czy niezależnie od niego. Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie jest bowiem karą dla rodzica, a ma jedynie służyć dobru dziecka i temu, aby  władza rodzicielska była wykonywana przez osobę, która ma rzeczywiste możliwości jej wykonywania”.  (wyrok SR z dnia 11 stycznia 2018 roku, VIII RC 113/17)

  Sprawdź także: Miesięczny koszt utrzymania dziecka wzór

   

  Powód nr 2  – Nadużywanie władzy rodzicielskiej

  Po drugie, sąd odbiera matce dziecko z powodu nadużycia władzy rodzicielskiej.

  I znów odniosę to do konkretnego przypadku:

  Pani Ewa była matką 7- letniego Antka. Sąd odebrał matce dziecko, ponieważ stosowała ona wobec niego przemoc nie tylko fizyczną, ale i psychiczną. Pani Ewa zmuszała dziecko do pracy i nadmiernie karciła.

  ,,Sąd Najwyższy wskazał , że podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej może być stan zaniedbań wychowawczych rodziców wobec dziecka, który doprowadził do stanu wyobcowania środowiskowego, nieufności i zalęknienia oraz spowodował potrzebę udzielenia małoletniemu niezwłocznej pomocy, zwłaszcza dydaktycznej’ (postanowienie SN z dnia 11 lipca 2000 r., II CKN 999/00).

   

  Powód nr 3 – Rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka 

  Po trzecie, sąd pozbawia matkę władzy rodzicielskiej z powodu rażącego zaniedbywania dziecka.

  Wytłumaczę Ci to na konkretnym przykładzie:

  Sąd odebrał prawa rodzicielskie matce 10-letniego Kuby, ponieważ rażąco zaniedbywała ona swoje obowiązki względem chłopca. W domu dziecka nie było jedzenia. Kuba chodził głodny, brudny i zaniedbany. Co więcej, w miejscu zamieszkania dziecka nie było czystej odzieży.

  Zastanawiasz się, kiedy matka dziecka może w inny sposób rażąco zaniedbywać obowiązki? Przykładem niech będzie 11 poniższych zachowań:

  • niepoddawanie leczeniu dziecka;
  • porzucenie dziecka;
  • niepłacenie alimentów;
  • zaniedbywanie obowiązków szkolnych;
  • nierealizowanie obowiązku kontaktów z dzieckiem.
  • podawanie alkoholu małoletniemu,
  • porwanie lub zatrzymanie małoletniego poniżej 15 lat,
  • pozostawienie małoletniego w sytuacji, w której może ona wywołać pożar,
  • dopuszczenie przebywania dziecka życia na drodze publicznej lub na torach kolejowych,
  • namawianie małoletniego do żebrania,
  • dopuszczenie przebywania dziecka w innych sytuacjach zagrażających zdrowiu.

   

  Zauważ, że pojęcie zaniedbań jest bardzo szerokie. Warto więc bazować na orzecznictwie:

  ,,Z kolei zaniedbywanie przez rodziców ich obowiązków względem dziecka uzasadnia pozbawienie władzy rodzicielskiej tylko wtedy, gdy maja one charakter rażący. Muszą to być więc zaniedbania poważne lub zaniedbania o mniejszej wadze, lecz nacechowane nasileniem złej woli, uporczywością i niepoprawnością. (...) Jego zakres obejmuje więc każde zawinione zaniedbanie właściwego sposobu postępowania, które sprawia – choćby tylko pośrednio – że dobro dziecka jest poważnie zagrożone i które świadczy o tym, że rodzicom brak jest dostatecznych kwalifikacji do wykonywania władzy rodzicielskiej.” (postanowienie SR z dnia 25 kwietnia 2017 roku, III Nsm 130/16)

   

  Powód nr 4 – Utrzymywanie się przyczyn umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej

  Po czwarte, sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej kiedy nie ustaną przyczyny umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, mimo udzielonej rodzicom pomocy.

  Uwaga! Sąd może to zrobić... ale nie musi. Dużo zależy od konkretnego sędziego.

  Działanie sądu w ramach 4. przesłanki jest fakultatywne. W przeciwieństwie do wcześniejszych 3 przesłanek, które są obligatoryjne.

  Przykładem zastosowania 4. przesłanki może być trwały brak zainteresowania dzieckiem. Oczywiście, mowa o zupełnym braku kontaktu – zarówno osobistym, jak i przez telefon/online.

   

  Prawo matki do dziecka 

  Skoro wiesz już kiedy sąd odbiera dziecko matce, to wróćmy jeszcze do podstaw. Fakt, że matka ma prawo do mieszkania z dzieckiem wynika z tego, że posiada ona władzę rodzicielską nad dzieckiem.

  Otóż dziecko do 18 roku życia pozostaje pod władzą rodzicielską matki i ojca. Zastanawiasz się, czym właściwie ona jest? To ogół praw i obowiązków przysługujący obojgu rodzicom. Tak więc władza rodzicielska obejmuje:

  1. reprezentację dziecka;
  2. zarząd majątkiem dziecka ;
  3. pieczę nad dzieckiem.

  Prawo matki do dziecka bierze się więc z okoliczności sprawowania pieczy nad dzieckiem – czyli mówiąc prościej – prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem i jego wychowywania. Od strony formalnej odebranie dziecka matce wiąże się więc z ograniczeniem (lub wręcz odebraniem) matce władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.

   

  Skutki pozbawienia matki władzy rodzicielskiej

  Jeśli ziści się najdalej idący scenariusz i matka zostanie pozbawiona władzy rodzicielskiej, to będzie to rodzić następujące skutki:

  1. Traci ona ogół praw i obowiązków składających się na władzę rodzicielską! A zatem zarówno w zakresie reprezentacji dziecka, jaki i zarządzania jego majątkiem oraz pieczy nad dzieckiem.
  2. Władzę rodzicielską wykonywać będzie samodzielnie drugi rodzic – ojciec dziecka (chyba że jemu także zostanie ona odebrana).
  3. Matka nadal ma ona prawo do kontaktu z dzieckiem (chyba że zostanie jej odebrane lub ograniczone z uwagi na dobro dziecka).
  4. Nie ma to bezpośredniego wpływu na kwestie spadkowe (ale w niektórych przypadkach może wpływać na pozbawienie matki prawa do ewentualnego spadku po dziecku).

  Przykład:

  Pani Karolina znęcała się fizycznie nad swoją 4-letnią córeczkę. Ojciec dziewczynki – Pan Adam, mieszkał w innym mieście i spotykał się z nią tylko w weekendy. Kiedy ojciec dowiedział się o tym, postanowił powiadomić policję o popełnieniu przestępstwa. Jednocześnie złożył on wniosek do sądu opiekuńczego o pozbawienie Pani Karoliny praw rodzicielskiej nad córką. Sąd zgodził się z Panem Adamem. Od tego czasu córka mieszkała razem z ojcem, który teraz sam sprawuje władzę rodzicielską.

   

  Czy sąd może przywrócić matce władzę rodzicielską?

  Tak. Możliwość taką przewidują przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:

  Art. 111 §  2 KRiO:

  W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.

  Przykład:

  Pani Joanna została pozbawiona władzy rodzicielskiej nad małoletnią Julią z powodu rażącego zaniedbywania obowiązków. Powodem tym było uzależnienie od środków psychoaktywnych. Po 3 latach Pani Joanna przeszła kompleksowe leczenie i terapię. Przestała też całkowicie zażywać jakiekolwiek używki i wróciła do życia zawodowego. Organ orzekający przywrócił Pani Joannie władzę rodzicielską. Stan zdrowotny i podejście matki dziecka potwierdziły, że przyczyna odebrania jej praw rodzicielskich ustała.

   

  Czy bezrobotnej matce można odebrać prawa rodzicielskie?

  Nie. Okoliczność, że nie masz pracy lub masz mało pieniędzy, to nie powód, aby zabrać Ci dziecko!

  A zatem .. jeżeli matka sprawuje prawidłową opiekę nad małoletnimi dziećmi nie zostanie pozbawiona praw tylko dlatego, że jest bezrobotna lub biedna.

   

  kiedy sąd odbiera dziecko matce
  kiedy sąd odbiera dziecko matce

   

  Kiedy MOPS może odebrać dziecko rodzicowi?

  W wyjątkowych sytuacjach. Natomiast chcę zaznaczyć, że nie pozbawia on matki władzy rodzicielskiej! Tyle, że ma on możliwość zareagowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia dziecka.

  Przykładowo:

  Matka dziecka upija się do nieprzytomności i pozostawia dziecko bez opieki. Co więcej stosuje ona wobec dziecka przemoc. W takiej sytuacji pracownik MOPS nie działa w pojedynkę. Podejmuje on decyzję o odebraniu dziecka wspólnie z funkcjonariuszem Policji, lekarzem, ratownikiem medycznym albo pielęgniarką i odbiera dziecko matce. Finalnie umieszcza je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej – u pełnoletniego rodzeństwa.

  Uwaga! Chcę Ci przez to pokazać, że ma to charakter interwencji.

  Jaki jest następny krok? W ciągu 24 godzin od odebrania dziecka, pracownik socjalny zawiadamia o tym sąd opiekuńczy. Od tego momentu decyzyjny staje się sąd! 

  Jak widzisz, finalnie od decyzji sądu zależy:

  • dalszy los dziecka,
  • ewentualne pozbawienie matki władzy rodzicielskiej,
  • jak długo potrwa rozłąka matki i dziecka.

   

  Do reprezentacji przed sądem warto zaangażować adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych.

   

  Czy babcia może odebrać dziecko matce?

  W niektórych sytuacjach tak. Podobnie zresztą jak dziadek. Jednak do tak daleko idących kroków może dojść, gdy matka:

  • nie sprawuje nad dzieckiem prawidłowej opieki,
  • istnieją podstawy do pozbawienia jej praw rodzicielskich.

   

  W takiej sytuacji babcia, alternatywnie dziadkowie, mogą wystąpić do sądu z wnioskiem o pozbawienie matki władzy rodzicielskiej. To otwiera drogę do sporu sądowego, który często toczy się przez wiele miesięcy.

  Co więcej, babcia może wnosić o ustanowienie siebie jako rodziny zastępczej dla wnuka.

  Zanim więc sąd powierzy opiekę nad dzieckiem babci, żadne z rodziców nie może mieć pełnej władzy rodzicielskiej. Załóżmy bowiem, że ojciec dziecka ma prawa rodzicielskie. To on jako rodzic będzie miał pierwszeństwo przed babcią.

  Sprawdź również: Ograniczenie praw rodzicielskich ojcu

   

  Który rodzic ma większe prawa do dziecka: matka czy ojciec?

  Nie wiem czy wiesz, ale każdy z rodziców ma równe prawa do dziecka! Okazuje się, że nie można przechylić szali na korzyść jednego z nich. Chyba, że jeden z rodziców:

  • ma ograniczoną władzę rodzicielską;
  • jest całkowicie pozbawiony władzy rodzicielskiej.

   

  Uwaga! Ograniczenie praw rodzicielskich nie jest tożsame z pozbawieniem praw rodzicielskich!

   

  Co jest czynnikiem determinującym o tym, który z rodziców będzie mieszkać z dzieckiem?

  Zadecyduje o tym:

  1. dobro dziecka,
  2. warunki osobiste każdego rodzica 
  3. silniejsza więź emocjonalna.

  Czyli zauważ, może dojść do sytuacji, że pomimo pełnej władzy rodzicielskiej przysługującej Wam obojgu, mieszkacie oddzielnie. Od początku albo dopiero po jakimś czasie, np. na skutek rozwodu.

  Przykład:

  Dzieci w wieku niemowlęcym bądź przedszkolnym będą raczej pozostawione u matki kosztem ojca.

  Uwierz, że sądy opierają się na aspekcie biologicznym (np. potrzeba karmienia dziecka piersią). Poza tym chodzi o właściwą matce troskę zaspokajania potrzeb małego dziecka.

  Pamiętaj: Oddzielne zamieszkiwanie nie oznacza, że rodzic wspólnie niezamieszkujący z dzieckiem nie ma praw rodzicielskich. Jak widzisz rodzic ten nadal ma prawo współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Mimo nie sprawowania całodziennej opieki nad dzieckiem!

   

  Kiedy sąd odbiera dziecko matce – podsumowanie

  • Sąd odbierze matce dziecko tylko z ważnych powodów.
  • Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.
  • Sąd dokładnie przygląda się postawie rodzica i jego kompetencjom wychowawczym zanim orzeka o pozbawieniu go władzy rodzicielskiej nad dzieckiem.
  • Priorytetem dla sądu jest zawsze dobro dziecka.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Kiedy sąd odbiera dziecko matce”.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o dzieci?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rodzinnych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o dzieci to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata od rozwodów.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Mam problem z matką chamem i samolubem. rodzinę poświeciła dla kariery odeszła i zabrała dziecko którym się nigdy nie zajmowała:(

   1. Niestety, w sporach o dzieci ojciec zwykle startuje ze słabszej pozycji. Proszę przygotować się na wielomiesięczną walkę o dzieci. Przede wszystkim zalecam zbierać dowody.

    1. Zbieram te dowody od początku związku aby właśnie mnie tym taka madka nie zaskoczyła mam przewagę tylko strasznie długo to wszystko trwa zanim się przekonają kim jest matka dziecka.

    2. Nie wiem co mam zrobić. Syn 13 lat mieszka że mną ojcem . Matka ms z nim tylko widzenia . Syn źle się zachowuje chodzi na wagary .

   2. Witam jeżeli ja zostawiłam babci dziecko na dwa tygodnie i ona wystąpiła do sądu i teraz stwierdziła że do sprawy sądowej dziecko ma być z nią czy ona tak może

  • Była dziewczyna jest w ciąży zemna ale uwarzam że nie nadaje się na matkę i chciałbym być żeby dziecko zostało zemna z ojcem co zrobić w tej sprawie i dodam że matka już ma 4 dzieci ale jest alkocholiczka i nie chcial bym zaszkodzić dziecka co już ma żeby jej odebrali bo nie jest do końca złą matką

   1. Błagam o pomoc. Czy jeśli mam sprawę o nieudowodniona jeszcze zniewagę pod adresem pracownika socjalnego , to czy sąd rodzinny ma prawo kierować sie tym w ograniczaniu mi nadal praw rodzicielskich ,ktore zaczęło się od fałszywych zeznań tego pracownika socjalnego ? I kiedy przedłożyłam sodowi dowody na to,że te zeznania są fałszywe ?

  • Kobieta młodą brała narkotyki zaszła w ciąży jest w 8 miesiącu. Przestała brać i chce być czysta i skupić się na dziecku. Panie z mops przychodzą i mawia że sąd zaborze jej dziecko bo może zacząć cpac. Czy ma się bać o dziecko czy to możliwe, ma wyniki krwi ze że nie bierze

   1. Pani Małgosiu,

    Sprawa jest bardzo delikatna. Niestety problemy z narkotykami zwykle rzucają bardzo negatywne światło na rodzica. Wiele zależy od konkretnych okoliczności Pani sprawy.

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

    1. Witam moja kolezanka ma odebrane prawa do dzieci rodzila w swoim szpitalu rejonowym i szpital odrazu nastepnego dnia wystoslwal pismo so sadu czy mpze wydac dziecko matce skad szpital ma takie informacje i dlaczego taka procedura?

   2. Mam problem rozeszliśmy się z partnerem . W niosłam sprawę do sądu o zamieszkanie dziecka u mnie z prośba o rozmowe psychologa sądowego z dzieckiem . Psycholog rozmawiał z dzieckiem 10 min . Sąd ustalił ze miejscem zamieszkania dziecka jest adres ojca . Nie wiem dla czego skoro pracuje , nie pije , nie pale mam swój dom . Co mogę zrobić ?

  • Witam.ojciec dziecka chce zabrać dziecko na wakacje.cxy moim obowiązkiem jest spakowanie rzeczy na tydzień czasu

   1. Mam wielką prośbę i prosił o pomoc wsprawie dziecka sad zabrał matce syna z powodu alcocholu i umieścił bez mojej wiedzy w rodzinie zastepczej i teraz mam problem by odzyskać syna

  • Jeśli mamy z ojcem dziecka pisemna ugodę na alimenty to czy może się z tego wycofać i nie dawać na dziecko?,I potrącać sobie tam np jakieś wydatki z alimentów

   1. Pani Magdo,

    Jeśli ugoda zawarta jest przed sądem, to absolutnie nie. Jeśli nie jest spisana przed sądem, to proszę uregulować kwestie alimentacyjne w sądzie rodzinnym.

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

    1. Witam.mam problem.moj były mąż, ma ograniczone prawa,nie płaci alimentów ogólnie uchyla się od płacenia, ma kontakt z synem, nasz syn ma 15 lat tak zmanipilowal go i namieszal w głowie żeby kuba poszedł mieszkac do niego, ja absolutnie nie chce się na to zgodzić, czy on ma szansę na wygraną w sądzie?podkreślę ze on tylko się z nkmi widuje .zero zainteresowania szkoła, ani jego problemami zdrowotnymi przez 10 lat.prosze o pomoc

  • Witam w nerwach zdarzalo mi się wyzywać dzieci ale chodzę do psychologa chcem się zmienić czy sąd zabierze mi dzieci

   1. Witam mam pytanie moja siostra urodziła wcześniaka i przyszło pismo że dziecko gdy będzie mogło wyjść ze szpitala odrazy trafia do rodziny zastępczej bo jak siostra twierdzi że nie mają warunków dla dziecka czy to jest możliwe czy jest jakiś inny powód o którym mi nie mowi

  • Ojciec dziecka od urodzenia dziecka, znęca się nade mną psychicznie. Ciagle mówi, że odbierze mi dziecko bo on ma układy. Dodam, że nie mieszkamy razem. Myśle, że opiekuje się dzieckiem bardzo dobrze. Ostatnio kiedy spotkaliśmy się u niego doszło do awantury w której uczestniczył jego ojciec. Wybuchłam i wyzywałam. Moja bezradność i złość w ich obecności. Dodam, że ojciec dziecka wiele razy w moim domu wyzywał mnie, obrażał moich rodziców. Jego ojciec nagrał cała sytuacje. Boje się ze może to wykorzystać przed sądem. Jestem przykładną matką. Dla dobra dziecka poszłam na urlop wychowawczy, żeby nie chorowało, zależało mi żebym zapewniła jak najlepsza jej opiekę.

   1. Proszę nie dać się prowokować. Jeśli ojciec dziecka znęca się nad Panią psychicznie, to musi Pani wiedzieć, że jest to przestępstwo z art. 207 KK. Zachęcam do konsultacji, zaplanujemy strategię działania w Pani sprawie.

    1. Dzien dobry moja siostrę nękają psychicznie mąż i teściowie grosza że odbiorą jej dziecko zamykają dziecko w domu żeby go nie brała na pole.co ma zrobić od czego ma zacząć proszę o odpisanie.

  • Witam.
   Sprawa dotyczy mojej 4 letniej bratanicy. Oboje rodzice mają ograniczone prawa rodzicielskie, z jednoczesnym ustanowieniem kuratora do podejmowania ważnych dla dziecka decyzji. Rodzice są w wiecznym konflikcie, oboje korzystają z pomocy psychiatry oraz psychologa. Przez ich zachowanie bardzo cierpi dziecko – matka jest manipulowana przez MOPS i swoją matkę, nastawia dziecko negatywnie do ojca oraz bezprawnie uniemożliwia mu kontakt z dzieckiem. Dziecko jest strasznie znerwicowane i wystraszone, co bardzo źle wpływa na jego rozwój. Czy jest szansa na odebranie im dziecka ze względu na to, że swoim zachowaniem tylko robią mu ogromną krzywdę?

   1. Pani Kamilo, tak jest na to szansa w opisywanej przez Panią sytuacji. Wiele będzie jednak zależało od uznania sądów i opinii biegłych. W naszym systemie prawnym odebranie praw rodzicom biologicznym to ostateczność. Niemniej absolutnie priorytetem jest dobro dziecka. Jeśli sąd uzna, że przebywanie pod opieką biologicznych rodziców mu zagraża, to może odebrać im dziecko.

  • Dzień dobry. Walczę z ojcem psychopatą uzależnionym od narkotyków. Sąd przymyka na to oko , uważając że jest to „mała szkodliwość ” czynu. A on pod wpływem przyjeżdża do małego dziecka. Współpracuje z policją i ta raczej trzyma jego stronę. Nie spieszyli się gdy wzywałam do awantur, gdy wyciągał ręce, ale gdy dziecko nie chce wyjść do niego na kontakt to przyjeżdżają bardzo szybko. Ojciec wystąpił o wydanie dziecka do rodziny zastępczej i o pozbawienie mnie władzy (bo przecież to moja wina że dziecko nie chxe do niego na kobtakt). Myślę ze do drugiej sprawy dołączyła też pani kurator. Sama o nią wnosiłam w sądzie by była przy kontaktach, dla bezpieczeństwa mojego i dziecka. Sąd przyznał 8 takich spotkań, ale dziecko uciekało, dostawało histerii i do kontaktów nie doszło, kurator stanęła po stronie ojca udając że nie słyszy wrzasków dziecka. W lipcu pojechałam z dzieckiem na wakacje. Napisałam pismo do ojca, kuratora, sądu informując o swoich planach. Podałam adres gdzie będziemy ojcu. Ten zawiadomił policję o porwaniu dziecka. Czy to wszystko może spowodować że faktycznie Sąd pozbawi mnie praw i odbierze dziecko? Nie stosuję przemocy wobec dziecka. Dbam o nie. Jest dzieckiem wymagającym kontroli lekarskich, rehabilitacji i dbam również o to. Ojciec podważa wszelkie opinie lekarskie z obawy o podwyższenie alimentów, a wie że dziecko przeszło operacje. Proszę o odpowiedź

  • Dziendobry miałam ostatnio taką sytuację z mopsem na początku sierpnia rozstałam się byłam partnerem z którym mam 2 dzieci i za mej więcej tydzień po rozstaniu poznałam nowego chłopaka dam że mój obecny chłopka chróje na padaczkę i mama chorobę dwu biegunową i teraze właściwe zaczynają się problemy bo panie z opieki powiedziały że jeże z nim będzie to zabiorą mi dzieci i że prze że nie moralne prawdę moje pytanie co mogę w taki stacji zrobić i czy jak mam Kurta to mogę się prowadzi do innego miasta

   1. Dzień dobry,

    Obawiam się, że mam za mało informacji, aby doradzić Pani w tej sytuacji. Być może rozsądnie będzie umówić się na konsultację z adwokatem w Pani mieście.

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  • Mam problem z pracownikiem mopsu i asystentem rodziny wygraza mi ze odbierze mi dzieci jak nie zapisze 2 letniego dziecka za rok 3 do przedszkola dodam ze mam corke 6 lat ktora za rok idzie do 1 klasy . Pracownik socjalny straszy mnie ze jesli nie zapisze dziecka 2 letniego do przedszkola to odbierze mi dzieci . Pomocy !!!

   1. Dzień dobry,

    Zachęcam do udziału w konsultacji prawnej. Wówczas będę mogła ocenić pobudki, jakimi kieruje się pracownik MOPS-u.

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

   1. Witam, rozstajemy się z partnerem i chciałabym zapytać jakie ma partner szansę żeby dziecko zostało z nim ?? Jest to osoba która ma pieniądze i wielokrotnie wspomina o tym i że odbierze mi córkę bo ma pieniądze. Dodam że partner mnie wyzywa przy dziecku, uczy dziecko że mama jest taka, taka…. Codziennie pije piwo. Córka ma 2 lata jest związana ze mną od małego bo śpimy razem, jest na piersi do tej pory i spędza ze mną całe dnie najdłużej nie było jej przy mnie 5h, dodam że jestem na wychowawczym i siedzę z córką w domu. Proszę o poradę

  • Złamanie ustawy o odbieraniu praw rodzicielskich.
   Trzy lata temu kolega z pracy nasmarował na mnie fałszywy donos.Skierował go do OPS -u.Z którego „usług’ nie korzystałam już od roku. Ponieważ mieliśmy oboje z mężem pracę i prac.socjalne popełniły wobec nas liczne nadużycia – nawet odnotowane na policji. Sąd od trzech lat ignoruje moje dowody na to ,że donos jest fałszywy ,dostarczone zaraz po tym jak je zdobyłam od życzliwej osoby. Jest to m.in przyznanie się autora donosu do jego celowego napisania z zawodowej zemsty na mnie.Kurator ,która przyszła zaraz po założeniu mi sprawy przez ops, w wywiadzie nadmieniła o lodówce ,którą akurat mieliśmy do zmiany i o tym,że mąż kilka dni wcześniej stracił pracę.Nie nadmieniła,że szuka nowej.Wiem ,ze w swietle ustawy z 2016 r,mówiącej o tym,że z powodu braku pracy i biedy czy barku czegoś nie wolno odbierać dzieci ,sąd nie powinien ograniczać nam praw. Przecież to groteska. Nadzór kuratorski z powodu zepsutej lodówki i to jak wiedzieli ,że żywność trzymam u sąsiadki i szukam nowego sprzętu oraz ,że pomaga mi mama Wszyscy prawnicy mówią mi ,że nie powinno mi się tego zrobić. Chcę to też mieć potwierdzone od kolejnego prawnika. W zasadzie zaraz na początku sprawy- niezależnie od nadzoru i zastraszenia jakiemu nas poddano – i tak zdobylismy lodówkę ,a mąż dostał pracę. Ja głownie zajmuję się dzieckiem i wiem,że jak mąż ma dobre dochody,to nie muszę pracować.Choć kurator próbowal mnie zastraszać i wymuszać podj,ęcie pracy. Co było dla mnie trudne. Chcę tez wiedzieć ,czy jesli sąd ma stos zdjęć ,dowodzących zadbanie dziecka,dobre opinie ze szkoły , brak dowodów na moją chorobę psychiczną ,którą chciały mi nieudolnie wmówić prac.socjalne, jeśli w domu są wszystkie media i sprzęty,to czy sprawa powinna dalej trwać ?

    1. Mój były kochanek błagał mnie, abyśmy wrócili za wszelką cenę po tym, jak przez 2 miesiące zostawił mnie ze złamanym sercem. Po raz kolejny mówię: „Wahoo!” Ja i mój były wróciliśmy.. Dzięki temu rzucającemu zaklęcie__________R.buc k ler 11 ( g ma i l… co m ) ………….

  • Dzień dobry mam pytanie czy ojciec może matce odebrać dziecko i wjaki sposób ale nie jesteśmy małżeństwem jak ona przeklina na dziecko z góry dziękuję

   1. Panie Marcinie,

    Jakby przeklinanie na dziecko było podstawą do odbierania ich matce, to pewnie z 98% matek w Polsce straciłoby prawa. By odebrać dziecko matce muszą zachodzić poważne przesłanki!

    pozdrawiam serdecznie
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  • Dzień Dobry. Mam 2letnie dziecko i jestem nalogowym palaczem. Od jakiegoś czasu mam kuratora i za miesiąc czasu jest rozprawa w sądzie o odebranie mi praw do dziecka . Stąd moje pytanie. Czy to,że zostawiam moje dziecko w domu na dosłownie 2 minuty żeby zapalić papierosa na dworze może mi zaszkodzić jeżeli chodzi o sprawę w sądzie?

   1. Pani Malwino,
    Wszystko zależy od okoliczności. Za palenie papierosów sądy nie odbierają dzieci. Za brak opieki już jednak tak. Jeśli sąd uzna, że w czasie, w którym idzie Pani na papierosa dziecku może stać się krzywda, to będzie rozważał ograniczenie Pani władzy na dzieckime.
    Pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  • Witam, bede brala rozwod z moim mezem , moj maz cale zycie mnie ponizal zdradzal , bral i bierze sterydy i jest agresywny , zawsze mnie prowokuje i nagrywa . Nie pomagal mi nigdy przy dziecko jak urodzilo sie drugie dziecko nic nie chcial pomoc zawiesc do sklepu czy cos to byl dla niego wyczyn , maz ma zawiasy za liczne oszustwa za wyludzanie kredytow , obecnie znowu ma dlugi bo bral kredyty w domu kiedys trzymal bron mnie zastraszal ze mi dzieci zabierze , nic na siebie nie ma bo wszystko jest na jego matke zeby ukryc od sadu majatek jego bo skarbowka by zabrala za dlugi . I nie wiem czy w tej sytuacji mam sie martwic o dzieci zawsze dbalam korepetycje zalatwialam w nauce pomagalam w szpitalach ja siedzialam dzien noc on jezdzil sie bawil .

  • Ostatnio miałam sprawę o ustalenie zamieszkania 11 letniego syna . Sąd zdecydował ze dziecko będzie mieszkało u ojca mimo ze do mnie nic nie ma . Ojciec ma dużo wolnego czasu . Dziecko było badane przez psychologa sądowego który wg mnie bo zaledwie w 10 min zrobił z dzieckiem badanie . Uważam to za krótki czas na takie badanie . Czy jest możliwość odwołać się i czy mam jakieś szanse ? Co mogę napisać w odwołaniu

  • Ostatnio miałam sprawę o ustalenie zamieszkania 11 letniego syna . Sąd zdecydował ze dziecko będzie mieszkało u ojca mimo ze do mnie nic nie ma . Ojciec ma dużo wolnego czasu . Dziecko było badane przez psychologa sądowego który wg mnie bo zaledwie w 10 min zrobił z dzieckiem badanie . Uważam to za krótki czas na takie badanie . Czy jest możliwość odwołać się i czy mam jakieś szanse ? Co mogę napisać w odwołaniu

  • Witam, mój mąż ma 7-letniego syna. Z ex małżonką mają takie same prawa do dziecka. Na stałe chłopiec mieszka z mamą ale z nami spędza coraz więcej czasu (jest już prawie pół miesiąca). Niechętnie wraca do mamy, ostatnio mówi, że nie jest z nią szczęśliwy. Jego rysunki przedstawiają naszą trójkę. Bez mamy. Bardzo się martwię. Niedawno dowiedzieliśmy się, że systematycznie zostawiała go samego w domu wieczorami i w nocy wychodząc ze swoim partnerem do pubu. Dziecko ma lęki. Czy jest szansa odebrać małego mamie, żeby mieszkał z nami na stałe?

  • Witam Pani Mecenas
   Sprawa jest dosyć skomplikowana.Wyjechalam że Szwecji po kilkunastu latach jak mój syn miał pół.roku,nie był wpisany jako ojciec dziecka dopiero złożyłam pozew już po powrocie do kraju.Sprawa ustalenia ojcostwa oraz alimentów trafiła do mediatora i będzie wkrótce spotkanie ,ale pojawia się konflikt tego że zanim urodziłam syna to mój eks partner ojciec dziecka znęcał się psychicznie nade mnąi groził może odbierze mi dziecko bo jestem wariatka i wmawiał mi że znęcam się nad dzieckiem.Terwz straszy że ma nagrania jak krzyczę na dziecko i że zrobi wszytsko by odebrali mi dziecko.Pracowak u Rutkowskiego ,mówił że wrócił do Polski ale to nie prawda bo lata do Szwecji co jakiś czas.Grozi mi że zrobi wszystko by odebrać mi prawa ,zaczął wyciągać wszelkie informacje na mój temat od mojej rodziny który h przepłacił ,moich przyjaciół ,zbiera informacje na mój temat by później je wykorzystać przeciwko mnie.Straszy mnie w mailach że będę poddana pod wariograf i wszytskie moje klamstwa wyjdą na jaw.Wiem że jest w stanie zrobić wiele by nawet przerobić nagranie na moje nie korzyść ,czy jakiekolwiek filmy itp.a kłóciliśmy się.Mam jakieś dowodu na niego ale nie za duzo.Przyznak się że naslal na mnie detektywów i jakie są tutaj podstawy żeby odebrać mi dziecko ? Maluszek ma półtora roku i cały czas się nim opiekuje ,jest cały czas ze mną ,więź jest między nami ogromna i nie ma siły żeby ktoś to zmienił.Dziecko jest zadbane ,ma co jeść ,uczes,cza do żłobka za który ja wykładam pieniędze bo on powiedział że nie widzi dziecka to nie będzie płacił.Czy mam jakieś szanse na to by mu udowodnić że jest chory psychicznie i to jest zwykła nienawiść. I zazdrość jego ,bo jak dla mnie to nie wygląda na sugerowanie się dobrem dziecka tylko zwykła nienawiśćcia.

  • Witam jestem ojcem 4 dzieci w wieku 12lat 10lat 8lat i roczek. (tak mi się zdaje) gdyby po rozwodzie okazało się że nie jestem biologicznym ojcem któregoś z nich, czy mimo tego mogę starać się o opiekę nad nim? Matka najprawdopodobniej pójdzie do więzienia za oszustwa. Jest też chora na schizofrenie ( jej mama oraz siostra też choruje)

   1. Dodam jeszcze że żona od samego początku mnie oszukuje (wstyd o tym wszystkim pisać) najstarsza córka powiedziała trzy dni temu babci (mojej mamie) że wolała by iść do domu dziecka niż być z mamą…

  • Witam piszę w takiej sprawie zostalam pozbawiona praw na 2 dzieci które są w rodzinne adopcyjnej nie dawno urodziłam dziecko 15 grudnia 2021 piszę bo nie chcą mi dziecka wypisać że szpitala. Był pracownik socjalny na wywiadzie dobra opinie mi dał . I teraz też musi sąd wystawić opinie a boję się że mi zabiolra córeczkę . Czy jest taka możliwość że jak moje 2 dzieci jest w rodzinnie adopcyjnej to mogą mi zabrać te młodsze dziecko

  • Dzień dobry. Bardzo proszę o poradę odnośnie tej sprawy. Córka 6 letnia mieszka z ojcem. Wyjechałam do innego miasta, w którym pracuje i buduje dom. Na wyjazd dziecka wraz ze mną nie chciał zgodzić się ojciec, który ma połowę praw orzeczona przez sąd. Dogadaliśmy się tak, że dziecko skończy zerówkę w jego miejscu zamieszkania, natomiast szkole będzie kończyła mieszkając już ze mną na stałe w nowym domu. Teraz nagle (już drugi raz) nie chce się na to zgodzić, zmienia zdanie, utrudnia kontakty z dzieckiem. Jakie mam szanse na to, aby mała była tak jak ustalaliśmy, na stałe przy mnie ? Pozdrawiam

  • Witam.. Moja była a zarazem matka mojej nastoletniej córki znęca sie nad nią psychicznie.. 3 lata temu wyszła ona za mąż (matka mojej córki) Jej mąż równiez zneca sie nad Naszą córka.. dokładnie robi w domu awantury, krzyczy, przychodzi pijany i krzyczy na moją córkę ze jest K***Ą i że ma wypie****ać z domu. córka ma nagrania na dyktafonie jak używa on wobec niej tych wyzwisk.. Co mogę w tej sprawie zrobić?? córka ma 14 lat, ja obecnie pracuję za granica ale co 4 tyg jestem w Polsce.. mieszkam w tym samym mieście co córka, wraz z obecną partnerką. Córka moja ma o wiele lepsze relacje z moja partnerką niź z własną matką.. co moge zrobić? córka chciałaby z nami mieszkać.. czy to ze nie ma mnie stale w Polsce nie daje mi szans na to?? nie moge wrócić i pracowac w PL gdyż pracując za granicą spłacam dług alimenatycjny który mam między innymi przez matkę mojej córki.. POMOCY!

  • Z całym szacunkiem dla autorów tego artykułu, ale w Polsce nie przyznaje się opieki nad dzieckiem ojcu. No chyba że matka się tego prawa zżeknie. Jestem po rozwodzie i na własnej skórze przekonałem się że te wszystkie przesłanki opisane w artykule mówiące o tym że ojciec ma jakąś szansę w Sądzie to bic innego jak tylko puste słowa. Sądy zupełnie nie biorą pod uwagę dowodów i zeznań świadków, matka dostaje dzieci z tzw klucza. A tzw dobro dziecka którym zasłania się Sąd aby uzasadnić swoje wyroki to zwykła kpina z polskiego wymiaru sprawiedliwości. Moja była żona znalazła sobie kochanka i porzuciła mnie i nasze dzieci. Zostawiła mnie z dziećmi i poprostu się wyprowadziła. W Sądzie przyznała się do tego że zdradzala mnie przez pół roku i że porzuciła mnie i dzieci, a jednak to ona dostała prawo opieki nad nimi a mi ograniczono władzę rodzicielską. Nawet fakt że złożyłem do Sądu dowód w postaci nagrań w których dzieci opowiadają że matka ich bije nie wpłynęły na wyrok. Ojciec zawsze jest zły według Sądu i nie łudzcie się Panowie że w waszym przypadku będzie inaczej. W Sądach rodzinnych sprawiedliwości nie ma.

  • Dzień dobry,
   Jestem z mężem 3 lata po ślubie. Mamy 10miesięczne dziecko. Zawsze nam się ukladało. Byliśmy naprawdę idealną parą. Ale odkąd mamy dziecko coraz częsciej były klotnie.
   Mąż 2 razy chciał mnie zbić ale zatrzymał sie w ostatniej chwili. Ale dziś sie rzucił na mnie-mocno ścisnął kark i ramię, zostały slady. Sytuacja byla przy dziecku.
   Obecnie jestem na macierzyńskim a po jego zakończeniu nie mam pracy bo skończyła mi się umowa. Co robić?
   Gdybym odeszła to czy zabiorą mi dziecko bo nie będe miala dochodu? Oczywiście bede chciala pracować bo lubie swoją pracę i zadnej sie nie boję. Boję sie tylko że mi zabiorą dziecko..
   Druga sprawa, to właśnie wybudowaliśmy dom. Kredyt jest na męża-bo mnie nie brali pod uwagę ze względu na koniec mojej umowy o pracę. Czy dom będzie przyslugiwał tylko mężowi i ja muszę sie wyprowadzić?

  • Dzień dobry
   Niedawno przepisałam córkę do szkoły w mieście, codziennie ją doworze do szkoły. Pedagog z byłej szkoły nęka mnie i donosi do Gipsy bo jak to stwierdził że jestem alkoholiczką co nie jest prawdą że względu na to że biorę leki na nadciśnienie nie mogę spożywać alkoholu i nie mam problemu z alkoholem.
   Cały czas wydzwania do mnie i mnie nęka wraz z panią z gopsu. Córka jest zadbana nic jej nie brakuje

  • Witam co moge zrobic w sytuacji kiedy mam 2 letnia corke .ojciec dziecka zostawil nas jak mala miala 3 miesiace i wyjechal za granice od tamtego czasu w pierwszym roku zycia corki byl u niej 2 razy po pol godziny .w 2021 byl 4 razy po godzinie . Corka nie ma zadnej wiezi ze swoim ojcem ktorego praktycznie nie zdązyla poznac , przez te dwa lata nie probowal nawet nawiazac kobtaktu z corka przez kamerke . z ojcem dziecka nie potrafimy w zaden sposob dojsc do porozumienia , twierdzi ze czesciej nie moze przyjezdzac do polski bo mu praca na to nie pozwala, robi mi ze wszystkim problemy nie mam zadnej pomocy od niego . Jak potrzebowalam jego adres pracy do wniosku o 500 + to zbywal przez dwa tygodnie ostatnio jak jego numer ubezpieczenia potrzebowalam to tez mi nie podal . czy moge mu ograniczyc prawa ze sie nie chce ze mna dogadac zyje ze mna w konflikcie i mi utrudnia wszystko .jaka jest szansa ze sad mu przyzna widzenia z corka bez mojej obecnosci u niego w domu .

  • Witam , moja znajoma ma 2 letnie dziecko nie jest z ojcem dziecka praktycznie on wcale się nim nie interesuje . Zanim zaczęła być z ojcem dziecka była w ciąży i oddała do adopcji dziecko oczywiście legalnie w szpitalu … Z tego co też slyszalam była jeszcze raz w ciąży ale zażyła tabletki wczesnoporonne . Czy w takiej sytuacji ojciec dziecka może pozbawić ja praw ? Dodam też że jest dobra matka nie ma problemu z alkoholem , używkami nie ma na nią żadnych skarg interwencji policji czy też mopsu . Dziękuję za odpowiedź

  • Mam pytanie co Pani mi na to powie ? Moja córcia zaraz to kończy 6 lat przez kilka pierwszych miesięcy była przy mnie niestety jej matka od poczatk nie miała tego instynktu macieżyńskiego do dziecka ani podejścia ludzkiego do życia zeby stworzyc rodzine..powiem tylko ze interesuje ją najbardziej chulaszczy tryb życia wiem że zarzywa różne rzeczy dziecko absolutnie nie interesuje ją nic…ale to że jej mama „KOCHANA BABCIA” jest jeszcze w wieku odpowiednim do tego żeby mieć małe dziecko a niestety z powodu osobistego nowego partnera dzieci mieć nie może a poprzez bardzo rozległe znajomości w policji sądzie itp zrobili tak że mnie jako ojca słuchać nie warto i nie ma potrzeby mimo tego że od urodzenia mojej córci ja tylko byłem jej tatą i matka bo matce dziecka brakowało czasu na opiekę nad nią podczas bilansu a dosłownie chwilę po gdy wychodziłem od lekarza podjechała babcia z policja i odebrali mi dziecko siła, mnie skuli córkę wyrwali z nosidełkiem z ręki a podstawa do tego dla nich było to że nie mam papierów jako rodzic że dziecko może być przy mnie metryka dziecka dowod osobisty nie wystarczył …mysle czy w polsce rodzice ze swoimi dziecmi kiedy wychodza gdzie kolwiek musza mieć potwierdzenie tego ze to ich dzieci….mimo że na tamta chwile tylko ja miałem prawa i władze rodzicielską bo matka nie miała ukończonych 18lat wyjechali na ponad pół roku przepadli z moją córką beż śladu pozakładali mi mnóstwo spraw o co tylko się da i bandzior i alkocholik porywacz gwałciciel i co tylko do głowy im przyszło ….że wszystkiego zostałem oczyszczony ale czas mijał w latach.. później w sądzie kiedy doszło do walki o moją córkę pani sędzia stwierdziła że dziecko jest już tak długo tam że nie warto jest oddać jej mi …I okładką tej histori jest mama dziecka dla oczu sądu a w rzeczywistości babcia dostała te malutkie dziecko które chciała mieć pozniej to żebym znowu władzy nie pozbawił matki” bo ja cały czas walczę niby to z matka dziecka za którą kryje się babcia”” to wymyslili autyzm leczenia poradnie fundacje prywatne ktorych wyzej postawione osoby to przyjaciołki tej że babci itp kolejne moje pytanie czy nawet jeżeli moją córką była by na to chora to czy ja jako ojciec nie mogę z nią być walczyć z tym I pomagać jej i walczyć o nią o jej zdrowie ? W czym babcia jest lepsza ode mnie?? itp….historia jest dużo większą i dłuższą ale cały dzień musiałbym pisać …na litość boską czy jest na tym świecie w tym kraju ktoś kto nie pomoże mojej córce i mi żebyśmy znowu mogli być razem a nie tylko aby wydoić mnie z pieniadzy bo sporo już napłaciłem się obiecanki cacanki a potem walcz dalej sam… bo może i nie jestem najlepszym na świecie…nie uważam się za takiego ale lepiej żeby miała tatę który ja kocha i zrobi dla niej wszystko niż nie mieć nikogo czy naprawdę obcy człowiek czy babcia dziadek może zastąpić dziecku rodziców? ….jeżeli ktoś kto może mi pomóc i to czyta bardzo proszę o pomoc biednemu chłopakowi że Szczytna

  • Matka notorycznie przychodziła od koleżanek z dzieckiem pod wpływem alkoholu, zapraszała koleżanki do mieszkania i w towarzystwie dziecka spożywanie alkoholu . Przychodząc z pracy nad ranem , matka w najlepsze pijana spała z dzieckiem. Wielokrotnie musiałem brać urlop na zadanie – matka pijana – dziecko ma 5 lat . Zgłaszałem problem jej rodzicom i nikt nie reagował . Miara się przebrała , urwałem się z nocnej zmiany i zastałem natkę pijana z dzieckiem , nie wytrzymałem wezwałem policję . Matka przyznała się do spoczywania alkoholu lecz uniknęła badania alkomatem. Matka została skierowana na warsztaty aa oraz przydzielono kuratora . Na drugi dzień po interwencji policji matka stwierdziła ze się wyprowadza do matki i zabiera dziecko. Mam nagrania jak dziecko nie chce się wyprowadzać , nie chce iść do matki, nagrania jak matka jest agresywna w stosunku do ojca i robi to w towarzystwie dziecka. Sprawa trwa rok . Jej rodzice w między czasie wielokrotnie na jej prośbę nie wydawali mi dziecka. Wielokrotnie w ciągu 9 miesięcy utrudniano mi kontakty – dowody w postaci interwencji policji. W koncu pękla ma cierpliwość i ja wziąłem dziecko do siebie. Od razu założono mi kolejna sprawę o porwanie rodzicielskie – ja przedstawiłem dowody iż wyciągałem wielokrotnie rękę matce by się dogadać w sprawie opieki na czas trwania konfliktu. Dowodów na to iż dziecko woli być z ojcem mam mnóstwo, wynikiem tego było to iż ja zajmowałem się dzieckiem i spędzałem z nim większość czasu , matka była bardziej zajęta koleżankami , pazurkami i luzowaniem się po pracy alkoholem i oglądaniem seriali . Pierwsza sprawa odbyła się po 10 miesiącach . Ze mnie robią tyrana, matka zwymyślała historie ze ja biłem , ze dziecko biłem itp. Sprawa trwa a dziecko zostało zabezpieczone przy matce. Wyprowadzone z domu w którym mieszkało ju dwa lata . Tragedia. Sprawa jezt w toku ale po 2 posiedzeniach mam wrażenie ze my ojcowie mimo wszystko jesteśmy przegrani . Nam wrażenie iż wyciągniesz matkę z rynsztoka z dzieckiem a i tak ojciec będzie starał się o widzenia i płacił na dalsze bale matki.

   1. Odpowiedz pani brzmi . Opinie ozss . Proszę panią mecenas w mej małej miejscowości ojciec raz został przyłapany pod wpływem alkoholu z 7 letnia córka ,mino próśb małżonki by z tym
    Nic nie robiono ojciec w ciągu 2 tyg. Został osadzony w sądzie rodzinnym. Wiec te puste slogany ze niby ojciec ma te same prawa do dziecka wsadzamy sobie między karty naszego prawa jako zakładkę i nic więcej .

  • Były partner wyprowadził się z mojego domu zostawiając mnie samą z dzieckiem. Teraz chce widywać się z synem, nie doszliśmy jeszcze do porozumienia związanego z zabieraniem przez niego dziecka. Mówi mi że ja nie mogę mu mówić kiedy on będzie się widywać z synem, że kiedy będzie chciał to będzie go zabierać. Czy faktycznie nie mogę sama ustalić kiedy będzie mógł go zabierać, czy to ja mam się dostosować do niego? Druga sprawa to publikacja zdjęć na internecie, bardzo mi się to nie podoba, czy mogę mu zabronić wstawiania zdjęć ?

  • Witam mam pytanie, jak wygląda sprawa jeśli mieszkamy w Niemczech tzn: Ja, mąż i trojka naszych dzieci. Chce się rozstać z mężem bo nie układa nam się są wiecznie kłótnie a maz ma problemy z alkoholem. Ale nie pozwala wrócić dziecią ze mną do kraju(polski) grozi odebraniem mi dzieci bo nie mam dochodów a w Polsce mogę mieszkać u mamy z dziecmi ale na jednym pokoju(dopóki czegoś nie znajdę) to czy sąd może przyznać mu dzieci na podstawie ze mają lepszy byt?

  • Dzień dobry. Jestem po rozwodzie. Toczy się postępowanie karne w sprawie znęcania się psychicznego i fizycznego nade mną i moim synem z pierwszego związku. Z byłym mężem mam dwie córki. Choruję na chorobę dwubiegunową, a syn ma zespół Aspergera i z tego powodu adwokat byłego męża wniosła o nasze zbadanie przez psychologa sądowego. Po badaniach miała być ostatnia sprawa, na którą już czekam od 4 miesięcy. Wczoraj od byłego męża (alkoholika i prawdopodobnie narcyza) usłyszałam, że sąd wniósł o sprawdzenie moich recept lekarskich z NFZ. Muszę przyznać, że leki brałam nieregularnie odkąd się rozwiodłam i czy z tego powodu sąd może odebrać mi dzieci. Dbam o dzieci najlepiej, jak potrafię, uważam, że jestem dobrą matką, w wywiadzie wszystko jest w porządku.
   Dodam, że całe życie, najpierw rodzice zapewniali mi huśtawkę emocjonalną, następnie były partner i teraz były mąż, doprowadziło mnie to do ciężkiego stanu psychicznego, poszłam z własnej chęci na terapię i do lekarza. W międzyczasie były mąż doprowadził mnie do próby samobójczej, po której całkowicie otworzyłam oczy, następstwem po czasie, gdy stanęłam na nogi, rozstałam się z mężem, który miał zakaz zbliżania się i złożyłam zawiadomienie do prokuratury. Terapia już wtedy dużo mi dała, a po rozstaniu z mężem, gdy odzyskałam równowagę, zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście choruję na CHAD, czy po prostu doświadczenia z życia doprowadziły mnie do lęków i depresji i niestabilności. Teraz gdy jestem sama z dziećmi, pomimo nieregularności w zażywaniu lekarstw, czuję się normalnie/dobrze. Są czasem gorsze,l dni, przy trudach życia, ale jak u każdego.
   Czy odbiorą mi dzieci? Wizytę u psychiatry mam już ustaloną i nie wiem, czy mogę wnieść o ponowne zbadanie się pod kątem CHAD, czy faktycznie na to choruję.
   Poza tym nie zaniedbuję dzieci, dbam o nie.
   Martwi mnie ta sytuacja bardzo.
   Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.

  • Walczę o mojego 1.5 rocznego synka siostra napisała pismo o odebranie mi go ale mimo to nie pozwolę zabrać mojego malca a jest teraz w ośrodku bo zostałam oskarżona o dyrygowanie i bicie własnego dziecka i czy sąd patrzy w takiej sprawie na ślub abym mogła go odzyskac
   ?? .

  • Dzień dobry. Mam poważny problem wyprowadziłam się od partnera i w czasie opuszczenia miejsca zamieszkania zabrał mi 2letnie dziecko wynosząc je z domu przy tym mówiąc że dziecka nie odda chyba że przyjadę z policją. Ojciec awanturował się ją opuściłam miejsce poprzedniego zamieszkania. Złożyłam do sądu wniosek o zabezpieczenie dziecka minęło już dwa tygodnie ja nadal nie widzialam dziecka pomimo że powiadamialam policję że ojciec dziecka utrudnia mi z nią kontakt była interwencja gdzie stwierdzili ze dziecku nic nie grozi. W jej urodziny pojechałam by ją zobaczyć zabrać do siebie ojca dziecka z nią nie byla pilnowana przez jego matkę gdzie już widząc mnie na podworku zrobiła aferę ublizajac mi i nie wpuszczając do domu gdzie chyba moje dziecko tam było. W czasie tej awantury która sama wywoła dzwoniła po ojca dziecka. Gdy wkoncu był krzyczał że jej nie zobaczę tylko z policją. Zadzwoniłam po policję była interwencja u niego w domu ale beze mnie powiedzieli ze dziecku nic nie jest a to że ja ja też bym chciała wkoncu ja zobaczyć wziąć do siebie nic nie mogą zrobić bo dziecka wyszarpywać nie mogą. Rozkładam ręce sprawa niewiem kiedy się odbędzie bo o zabezpieczenie dziecka chyba już minęło zbyt długo czy to będzie już o kontakty i z kim ma przebywać dziecko. Jestem zablokowana przez niego on robi co chce ja też jestem matka i tez mam do niej prawa a nie mogę nawet jej zobaczyć gdzie do tego czasu tylko ze mną przebywała co ja mam zrobić błagam o jakąkolwiek podpowiedź.

  • Witam
   Zacznę od tego ze jestem w związku 4 letnim
   Od 19 miesięcy mamy synka cudowny chłopiec
   Kiedy synek miał miesiąc dostałam po twarzy od partnera trzymałam wtedy dziecko w ramionach razem upadliśmy na ziemie p przeprosinach partnera próbowaliśmy starać się załagodzić nasz związek jednak partner notorycznie wyzywa mnie słownie smsowo robi to nawet przy swojej rodzinie która później twierdzi ze sobie zasłużyłam obraza wyzywa mnie przy dziecku często powtarza ze jego mama to k…
   Robię skriny nagrywam filmiki tkwię w tym związku bo codziennie mnie już straszy ze odbierze mi dziecko , pozbawi mnie praw bo to on pracuje ma firmę i nas utrzymuje a ja nie mam nic to co robi to znęcanie się psychiczne
   Bardzo się boje ze mogę stracić mojego synka
   Po trzech poronieniach w końcu zostałam mama cudownego chłopczyka nie wyobrażam sobie życia bez niego
   Przeraża mnie fakt ze skoro on ma firmę i prace może odebrać mi dziecko
   Od paru dni robi mi na złość i próbuje odsunąć małego ode mnie

  • Dzień dobry grozi nam odebranie dzieci przez brak reakcji z mojej strony jak ojciec dzieci pił ojcu postawiono paragraf 207 a mi 106 chciałabym jeszcze o nie walczyć ale nie wiem jak dotychczasowo złożyłam wniosek o eksmisję mężowi.

  • Witam serdecznie.
   Otóż mam pytanie odnośnie warunków mieszkalnych. Mojego byłego partnera poznałam 2lata temu, w krótkim czasie zaszłam w ciążę. Mieszkałam z nim na wynajętym lokum, po kilku miesiącach okazało się, że partner ma problem z alkoholem i innymi uzywakami. Będąc już w ciąży dochodziło do przemocy fizycznej i psychicznej. Wielokrotnie odchodziłam i wracałam. Urodziłam rok temu, partner obiecywał poprawe- niestety doszlo do szarpaniny z dzieckiem na rękach w taki oto sposob donioslam na policje. Zostala zalozona aprawa karna. Nie bylismy ze soba pol roku, nie interesował sie mna ani dzieckiem w tym czasie mial juz nową partnerkę. Sprawa jednak miala nieoczekiwany obrot sytuacji, ponieważ przy namowach o „dobru nas wszystkich” wróciłam ponownie do partnera, z tym ze zamieszkalismy w domu. Świeżo wybudowanym. Partner ma o tyle wygodną sytuację, że jest z rodziny, która posiada spory majątek i gospodarstwo. Jednak pociąg do alkoholu I innych używek dalej brał górę. Ponownie odeszłam, wróciłam z dzieckiem do rodziców na 63m²… Otóż nie mamy najlepszych warunków, ale wszystko jest. Woda, toaleta, własny kąt i spokój. Pytanie moje jest takie: czy ojciec dziecka mógłby mi je zabrać ze względu na warunki? Czy sad przyzna mu jakiekolwiek prawa do dziecka, o ile mi ich nie zabierze? Czy moze mu przyznac opieke weekendowa po tym wszystkim? Po której stronie jest prawo?

  • Jest podstawa zeby stwierdzic ze rodzic cierpi na chorobe psychiczna i wychowuje sam dzieci w ty’m jednego nastolatka. Mieszkaja w biedzie z rodzicem ktory ma manie przesladowcza( zachowanie na to wskazuje) I nie chce sie leczyc. Wiekszosc rodziny jest za granica i chca pomoc. Nie chca zeby dzieci zostaly zabrane matce ale zeby zostaly w rodzinie. Czy jest mozliwosc zeby dzieci mogly wyjechac za granice do rodziny na dluzszy czas zeby wtedy mozna bylo sie matka zajac.

  • Witam rozeszlam sie z partnerem 31 stycznia tego roku.( urzedzal awanture cala noc. ) o 5 rano wkoncu pozwolil mi zabrac dziecko przy asyscie policji. Partner nie chce oddac rzeczy corki jak i moich. Twierdzi ze to jego wlasnosc. Sprawa o ograniczenie wladzy toczy sie w sadzie. Co moge w tym przypadku zrobic. Dodam ze rowniez przygarnol sobie dziecka 2 x 500 zl. ( razem 1000zl) zostawil nas bez pieniedzy jak i dal nam tylko 3 pampersy i 1 mleko dla córki. Co moge zrobic by odzyskac nasze rzeczy zabawki i pieniadze. Dobrowolnie nam tego nie odda.

  • Witam serdecznie jestesmy 10lat pp slubie ale od juz paru lat kazdy raczej osobno..mamy 5letnia corke ktora ma autyzm. Maz pracuje ja siedze w domu z corka nie zostala mi przedluzona umowa wma ze wzgledu na chorobe corki i to ze czesto choruje poki co jestem w domu..i w tym prohkem maz ubliza mi mowi ze on zarabia wylicxa z kazdej zlotowki zabrania jezdzuc do rodzicow z ktorymu wgl nie mam juz prawie kontaktu…gdy mialam ostatnoo jechac zabral mi samochod…uwaza ze on tylko pracuje ja w domu jego zdaniem nic nie robie..wrocu z pracy polozy sie i lezy a my z corka codzirn same…zero uwagi…kiedys chcialam z kims ppgadac i zaczelam pisac sms do znajomego ogolem do kogos kto mnie wyslucha…bo brakowalo mi tego bardzo nie mialam z kim pogadac ,teraz maz chce rozwodu mowi ze ma mnie dosc i ze ma screeny wszysykich rozmow i ze odbierze mi corke..dodam jeszcze ze zdarzylo sie ze podnosil na mnie rece mialam siniaki dusil itp jeszcze przed ciaza…zneca sie caly czas psychicznie nade mna…i chce zabrac mi dziecko mimo ze ja spedzam z nia kazda wolna chwile i kocham nad zycie?co moge zrobic czy to mozliwe ze sad zabierze mi mala ?

  • Mam podejrzenie że matka mojego syna ma problemy a konkretnie (jej narzeczony zostal zatrzymany przez policję kryminalna za narkotyki które znajdowały się u niej w mieszkaniu które ma na własność) jeżeli okaże się że to on czy ja mogę odebrać jej syna strasznie się o niego martwię nie widziałem go ponad rok nie wiem co u niego się dzieje matka syna nie pozwala mi się z nim zobaczyć

  • Co zrobić jeżeli oboje z matką mamy te same prawa do dziecka tylko że matka dziecka wielokrotnie zostawiała mnie samego noworodkiem i wyjeżdżała sobie na kilka godzin do tego jak nasz synek miał 3 miesiące dawała mu chrupki kukurydziane i dała mu parówkę i powiedziała że tak dziecko smaki poznaje i się zadlawilo na moich oczach oczywiście do tragedii nie doszło wiele było przypadków potrafila nawet dać papierek dziecku po cukierku czy to też jest jakiś dowód do odebrania matce dziecka ?

  • Jesteśmy po rozwodzie ponad 2 lata, bez orzekania o winie, córka lat 12 mieszka z była żoną i ja płacę regularnie alimenty. Niestety była zona bardzo pije , sąsiedzi zgłosili że pijana matka zajmuje się dzieckiem. Od 2 lat jest pod nadzorem kuratorskim ponieważ pije . Dziecko na początku kwietnia przyszło do mnie i nie chce wrócić ani słyszeć o matce.
   Moje pytanie co robić:
   płacę alimenty byłej żonie chociaż dziecko jest u mnie ( czy mogę jej po prostu nie zapłacić za kolejny miesiąc?) pobiera z MOPS 500 + na dziecko a jest córka u mnie – wszystko idzie na alkohol . Nie podejmuje leczenia , nie pracuje , żyje z pieniędzy które otrzymała po spłacie mieszkania po rozwodzie. co robić ?

  • Sąd nakazał córce oddać 5 miesieczne dziecko partnerowi na niejawnym posiedzeniu beż jakiegokolwiek uzasadnienia odwołanie napisane a sędzina stwierdziła tylko tyle że dziecku lepiej będzie przy ojcu co robić niech Pani pomoże

  • Proszę o pomoc moja córka zajmuje się babcia a była żona jest za granicą jak mam odzyskać dziecko

  • Mieszkam z żoną jesteśmy w trakcie rozwodu a ona chce abym się wyprowadził bo ma kochanka I chcę z nim zamieszkać, mamy 3 dzieci i dla nich tam mieszkam, chce wydzielić kontakty beż sądu…..szantazuje mnie

  • Witam , ustaliłam z byłym partnerem że nasz 6letni syn na próbę będzie mieszkać z nim a u mnie co drugi weekend. Napisaliśmy między sobą ugodę a były partner ostatnio mnie poinformował że che ją dać do sądu. Co jeśli mój 6letni syn zdecyduje że chce być ze mną na stałe a u taty na weekendy? Jak już miał jechać na cały tydzień do taty to mówił ,że jednak u mnie chce być cały czas. Na chwilę obecną też nie jestem w stanie płacić alimentów na syna , do tej pory miałam 500zl alimentów (400zl na przedszkole z tego) i 500+ i wyżywiłam i ubrałam dziecko. Teraz były partner nie płaci mi alimentów i przekazuje mu 800+. Chciałabym mieć syna przy sobie a żeby u taty był co drugi weekend, mieliśmy wizytę mopsu w domu,ponieważ pedagog i psycholog z przedszkola twierdziły że u mnie w domu jest stosowana przemoc psychiczna… Chciałabym udać się do sądu ale boje się że były partner wyciągnie te „brudy” w sądzie i ,ze dziecko będzie z nim … Czy lepsza byłaby wizyta u mediatora ?

  • Witam
   Wychowuję córkę. Ja mam zespół depresyjno-lękowy na który biorę leki ale wszystko jest ok , pracuję,dziecko jest zadbane. 5 lat temu miałam próbę samobójczą czy sąd może mi zabrać dziecko? Chciałabym złożyć dokument o upadłość konsumencką, prawnik nakazał załączyć wypisy ze szpitala i niestety ten zapis o próbie przewija się we wszystkich wypisach

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu