Rozwód co z dziećmi

Rozwód – co z dziećmi?

Rozstanie małżonków jest szczególnie trudne, gdy mają oni małoletnie dzieci. Wówczas pozostaje do uregulowania wiele kwestii, które nierzadko znajdują swój finał na sali sądowej. Jest to spowodowane tym, że wszelkie sprawy rodzinne niosą ze sobą silny ładunek emocjonalny. Co dzieje się z dziećmi podczas rozwodu? Zapraszam do artykułu „Rozwód – co z dziećmi?”.

 

Potrzebujesz pomocy adwokat w Twojej sprawie o rozwód? Doradzam klientom z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód, kontakty z dziećmi i alimenty. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą Adwokat Rozwody Poznań oraz Alimenty Poznań.

 

   

  Rozwód – co z dziećmi – główne wnioski

   

  • Fakt, iż strony mają wspólne małoletnie dzieci, ma wpływ na przebieg procesu rozwodowego.
  • W takim przypadku sąd zawsze w pierwszej kolejności kieruje się dobrem małoletnich.
  • Jeżeli strony mają małoletnie dzieci, wówczas pojawia się konieczność uregulowania takich kwestii jak alimenty, władza rodzicielska, kontakty oraz miejsce zamieszkania – można to zrobić polubownie albo na drodze sądowej.
  • W razie utrudniania przez jednego małżonka wykonywania kontaktów z dzieckiem drugiemu istnieje możliwość wszczęcia procedury egzekucyjnej.

   

  Jak wygląda rozwód, gdy są dzieci?

   

  Jeżeli rozwodzący się małżonkowie mają małoletnie dzieci, okoliczność ta ma wpływ na przebieg postępowania sądowego. Przede wszystkim sąd musi zbadać, czy nie zachodzi negatywna przesłanka rozwodowa, a więc sytuacja, która wyklucza możliwość orzeczenia rozwodu, czyli jego sprzeczność z dobrem małoletnich dzieci. Gdyby wskutek wydania wyroku rozwiązującego małżeństwo ucierpiałyby dzieci, wówczas sąd nie da Wam rozwodu.

   

  To jednak nie wszystko. Wobec małoletnich dzieci ich rodzicom przysługuje zespół praw i obowiązków, który jest rozumiany jako władza rodzicielska. Rozwiązanie małżeństwa nie powoduje jej ustania, co oznacza, że rodzice muszą zorganizować na nowo wiele aspektów wychowywania dzieci. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, z kim będą one stale mieszkać i jak będą wyglądać kontakty z nimi drugiego rodzica. Ustalenia wymaga także wysokość alimentów.

   

  O władzy rodzicielskiej napiszę więcej w dalszej części artykułu.

   

  Rozwód rodziców dorosłych dzieci

   

  W sytuacji, gdy rozwodzący się małżonkowie mają dorosłe już dzieci, problem władzy rodzicielskiej oraz wykonywania kontaktów nie istnieje. Zgodnie z przepisami władza rodzicielska ustaje bowiem z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletności, czyli najczęściej ukończenia 18. roku życia. Dziecko w tym wieku może już samodzielnie kształtować relacje z rodzicami, w tym decydować, jak mają wyglądać wzajemne kontakty.

   

  Nieco inaczej wygląda natomiast kwestia alimentów. Otóż rodzice obowiązani są do utrzymywania dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, bez względu na swój wiek. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, które studiują w trybie dziennym i nie zawsze mogą podjąć pracę, który pozwoliłby im na całkowite usamodzielnienie. Podobnie rzecz się ma z dorosłymi dziećmi, które nie mogą się same utrzymywać z uwagi na swój stan zdrowia (np. niepełnosprawność).

   

  Musisz jednak pamiętać, że problem interpretacji danych okoliczności należy do sądu i to on zdecyduje, czy płacenie alimentów na dorosłe dziecko jest w Twoim przypadku uzasadnione, czy też nie.

  Przeczytaj również: Zgoda na wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców

  reakcja rodziny na rozwód
  reakcja rodziny na rozwód

   

  Reakcja rodziny na rozwód

   

  Podjęcie decyzji o rozwodzie wiąże się z koniecznością poinformowania o tym fakcie członków rodziny. Ich reakcja może być różna, co jest uzależnione od rodzaju relacji oraz okoliczności. Niemniej jednak starsi członkowie rodziny – rodzice małżonków oraz ich rodzeństwo – przyjmują tego wiadomość częściej ze spokojem niż dzieci.

   

  Niemniej powyższe także nie jest regułą. Często zdarza się, że rodzice małżonków sprzeciwiają się rozwodowi. Kierują się zwykle przyczynami religijnymi lub światopoglądowymi. W takich sytuacjach warto spokojnie wytłumaczyć im przyczyny decyzji o rozstaniu. Jeśli to nie pomoże, warto skorzystać z pomocy terapeuty.

   

  Najbliższa rodzina powinna być wsparciem w czasie rozwodu. Niestety zdarza się, że bywa ona ciężarem.

  Sprawdź także – 500 plus a alimenty – kompendium wiedzy

  Pozew o rozwód a dzieci

   

  Powróćmy jeszcze do dzieci. Dla najmłodszych informacja o rozpadzie rodziny może być swego rodzaju końcem świata, który wywoła ogromną traumę. W takiej sytuacji wiele zależy od Was, jak zachowacie się w obliczu takiego problemu. Dlatego zawsze namawiam strony, aby rozejść się z klasą!

   

  Przede wszystkim powinniście unikać wszelkich form konfliktu, a szczególnie przy dzieciach. Zadbajcie również o to, aby najmłodsi mieli kontakt z każdym z rodziców oraz członkami ich rodzin generacyjnych. Nie używajcie ich jednak jako karty przetargowej we wzajemnych rozgrywkach. Nie wprowadzajcie także szybko gwałtownych zmian. Dużo rozmawiajcie z dziećmi i zapewnijcie je, że rozwód to koniec Waszego małżeństwa, a nie koniec bycia rodzicami.

   

  Kwestie dotyczące dzieci powinny zostać zawarte w pozwie o rozwód. W tym celu należy umieścić w piśmie inicjującym postępowanie wnioski dotyczące wysokości alimentów, kształtu władzy rodzicielskiej, miejsca stałego zamieszkania oraz modelu wykonywania kontaktów.

   

  Dobrze przemyśl swoją strategię w zakresie dzieci. Często rozchodzący się małżonkowie tak bardzo fiksują się na relacjach między sobą (zdrada, wina, alimenty na siebie, podział majątku), że zapominają, że sprawy związane z dziećmi także wymagają solidnego przygotowania. Są one elementem Twojej strategii rozwodowej, więc omów je z adwokatem jeszcze przed wniesieniem pozwu o rozwód!

  Przeczytaj także: Adopcja dziecka krok po kroku

  Rozwód co z dziećmi
  Rozwód co z dziećmi?

   

  Rozwód – co z dziećmi?

   

  Rozstanie rodziców oznacza dla dzieci istotne zmiany w ich życiu. Przede wszystkim jedno z ich rodziców nie będzie już z nimi mieszkać, a co za tym idzie, powstaje konieczność uregulowania na nowo funkcjonowania wielu aspektów rodziny, w tym:

  • władzy rodzicielskiej,
  • miejsca zamieszkania,
  • kontaktów z dziećmi,
  • alimentów.

   

  Władza rodzicielska

   

  Władza rodzicielska to zespół praw i obowiązków, które przysługują rodzicom względem ich małoletnich dzieci. Wynika z tego wprost, że przysługuje ona do chwili uzyskania przez dzieci pełnoletności.

   

  W tym kontekście muszę wskazać, że pełnoletność uzyskuje się zgodnie z polskim prawem po ukończeniu 18. roku życia albo poprzez zawarcie małżeństwa przez kobietę, która ukończyła 16 lat.

   

  Na czym dokładnie polega władza rodzicielska? Otóż rodzice mają prawo i obowiązek decydować o ważnych sprawach dziecka. Chodzi tutaj na przykład o wybór szkoły czy też podjęcie odpowiedniej formy leczenia.

   

  Podczas rozwodu rodzice mają prawo wnieść o ograniczenie, a nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z nich. Oczywiście, aby sąd orzekł zgodnie z tego rodzaju żądaniem, konieczne jest wystąpienie odpowiednich okoliczności. Co może być powodem takiego rozstrzygnięcia? Otóż w praktyce najczęściej ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej ma miejsce wówczas, gdy któreś z rodziców nadużywa alkoholu, stosuje jakieś formy przemocy, czy też w inny sposób zagraża dobru dziecka. Czasami taką okolicznością jest zamieszkiwanie przez jednego z rodziców w znacznej odległości od dziecka.

   

  Zobacz także: Ograniczenie władzy rodzicielskiej

   

  Miejsce zamieszkania

   

  Rozstanie rodziców wiąże się z koniecznością ustalenia z którym z nich będą dalej mieszkać dzieci. Praktyka polskich sądów pokazuje jednoznacznie, że najczęściej jest to miejsce zamieszkania matki.

   

  Rozstrzygając w tej kwestii, sąd bierze pod uwagę wiele różnych okoliczności. Chodzi tutaj między innymi o warunki mieszkaniowe danego rodzica, odległość do szkoły, a przede wszystkim o to, jaką rękojmię zapewnienia dobra dziecka jest w stanie dać rodzic.

   

  Miejsce zamieszkania z dziećmi
  Miejsce zamieszkania z dziećmi

   

  Kontakty z dziećmi

   

  Kontakty rodziców z dziećmi są nie tylko prawem, ale i obowiązkiem. Dzięki nim kształtują się bowiem więzi rodzinne, co pozytywnie wpływa na rozwój nieletnich. Ich wykonywanie staje się jednak problematyczne, gdy dziecko mieszka na stałe tylko z jednym rodzicem.

   

  W takiej sytuacji rodzice mogą samodzielnie ustalić, w jaki sposób będą odbywać się kontakty. Jeżeli jednak nie jest to możliwe ze względu na istniejący pomiędzy nimi konflikt, wówczas konieczne staje się rozstrzygnięcie przez sąd. Żeby było możliwe, musisz zawrzeć odpowiedni wniosek w pozwie albo wnieść go w odrębnym postępowaniu.

   

  Jak sformułować wniosek o sądowe uregulowanie kontaktów z dzieckiem? Możesz posłużyć się następującym przykładem:

   

  Wnoszę o ustalenie kontaktów Jana Kowalskiego z małoletnią Julią Kowalską urodzoną w dniu 23 listopada 2015 roku w Białymstoku w następujący sposób:

   

  1. w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca w godzinach od 9 do 18, każdorazowo w miejscu zamieszkania ojca;
  2. każdego roku od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca, w miejscu zamieszkania ojca;
  3. każdego roku w drugi tydzień ferii zimowych, w miejscu zamieszkania ojca;
  4. w latach parzystych począwszy od wigilii Bożego Narodzenia od godziny 15 do drugiego dnia Świąt Bożego Narodzenia do godziny 15;
  5. w latach nieparzystych począwszy od soboty wielkanocnej od godziny 9 do Poniedziałku Wielkanocnego do godziny 16.

   

  Jeżeli dziecko jest już pełnoletnie, wówczas ustalanie kontaktów jest bezprzedmiotowe, ponieważ nie pozostaje ono pod władzą rodzicielską.

  Zobacz także: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

   

  Alimenty

   

  O alimentach wspominaliśmy już wcześniej. Przypomnijmy, że nie jest prawdą, iż wskutek osiągnięcia przez dziecko pełnoletności obowiązek alimentacyjny wygasa. Dzieje się tak dopiero wówczas, gdy może ono samodzielnie się utrzymać.

   

  Musimy przyznać, że nie istnieje żaden oficjalny taryfikator dotyczący wysokości świadczeń alimentacyjnych. Natomiast w polskim prawie rodzinnym obowiązuje zasada równej stopy życiowej, która oznacza, że dziecko ma prawo do życia na tym samym poziomie co jego rodzice. Istotne są także wydatki, jakie są konieczne w związku z utrzymaniem dziecka, jak i możliwości zarobkowe rodziców. W tym kontekście musimy jednak wspomnieć, że pewne kategorie dochodów nie są uwzględniane przy ustalaniu wysokości alimentów. Chodzi tutaj o świadczenia:

  • z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego;
  • świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej;
  • wychowawcze;
  • rodzinne.

   

  Dlatego np. świadczenia 500+ nie wlicza się do alimentów.

   

  Pamiętaj, że o wysokości alimentów decyduje sąd. Twoim zadaniem jest więc wykazanie, że kwoty, które wydajesz na utrzymanie dziecka, są faktycznie uzasadnione.

   

  Zobacz także: Kalkulator alimentów na dziecko

   

  Co zrobić, gdy po rozwodzie tracę kontakt z dzieckiem?

   

  Wielu ojców skarży się, że po rozwodzie traci kontakt ze swoimi dziećmi. Często pytacie mnie, co zrobić w takiej sytuacji.

   

  Musisz walczyć! Co jest w życiu ważniejszego, niż Twoje dzieci?

   

  Jeżeli tracisz kontakt z dzieckiem w wyniku tak zwanej alienacji rodzicielskiej stosowanej przez matkę, a sposób wykonywania kontaktów został ustalony na drodze sądowej, wówczas możesz skorzystać z egzekucji kontaktów. W tym celu możesz sporządzić wniosek kierowany do sądu o zagrożenie matce karą pieniężną w określonej wysokości za każde niewykonanie kontaktu. Jeżeli dalej nie będzie ona wywiązywać się ze swoich obowiązków, wówczas będziesz mógł złożyć wniosek w przedmiocie jej ukarania. Ogólnie procedura egzekucyjna jest dość długotrwała, niemniej regularne kary finansowe nakładane na matkę dziecka mogą sprawić, że przestanie utrudniać kontakty z dzieckiem.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Rozwód – co z dziećmi?„. Być może zainteresują Cię także inne wpisy na moim blogu.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu