kiedy mozna przestac placic alimenty

Kiedy można przestać płacić alimenty?

Obowiązek płacenia alimentów wynika z konieczności dostarczenia dziecku po rozwodzie środków na utrzymanie oraz wychowanie. Wielu rodziców żyje w przeświadczeniu, że alimenty należą się dziecku do ukończenia 18-tego albo 26-tego roku życia. To nie jest dobre podejście. Do kiedy można przestać płacić alimenty? To zależy, czy wystąpiły jakieś z przesłanek określonych w ustawie. Najczęściej spotykaną w praktyce okolicznością, jest usamodzielnienie się dziecka, czyli podjęcie przez nie pracy. W naszym artykule pt. „Kiedy można przestać płacić alimenty” znajdziesz również omówienie innych przypadków. Opiszemy także, kiedy można przestać płacić alimenty na byłą żonę. Zapraszamy do lektury.

 

Twój rodzic przestał płacić Ci alimenty? A może jesteś rodzicem, który nie chce już dłużej wykładać pieniędzy na dorosłe dziecko? W obu przypadkach jestem w stanie pomóc! Prowadzę Kancelarię Adwokacką specjalizującą się w SPRAWACH O ALIMENTY. Udzielam konsultacji online i porad telefonicznych dla klientów z Całej Polski. Przyjmuję też klientów w moich Kancelariach Adwokackich w Poznaniu, Wolsztynie i w Świeciu. Zapraszam!

   

  Kiedy można przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko?

   

  Obowiązek płacenia alimentów na dorosłe dziecko nierzadko wzbudza wiele emocji. Wynika to przede wszystkim z tego, że dla wielu rodziców jest to znaczne obciążenie finansowe.

   

  Należy zwrócić uwagę, że rodzice mają obowiązek łożyć na utrzymanie dziecka, dopóki nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Jeżeli zatem dziecko ukończyło 18. rok i na przykład studiuje w trybie dziennym, wówczas nie ma ono możliwości osiągania dochodów w wysokości umożliwiającej samodzielne utrzymanie (zwykle tak jest). W związku z tym obowiązek alimentacyjny z reguły wciąż istnieje w takiej sytuacji. Podobnie wygląda kwestia choroby, która uniemożliwia podjęcie zatrudnienia.

   

  Optyka zmienia się jednak, jeśli dorosłe dziecko podejmie pracę. W szczególności, jeżeli jej charakter i osiągane przez dziecko wynagrodzenie pozwala na samodzielne utrzymanie się. W takiej sytuacji otwiera się furtka do zwolnienia się od obowiązku dalszego łożenia na dziecko. Jeśli praca dziecka pozwala mu na utrzymanie się w 100% samodzielnie, to można w ogóle uchylić się od alimentów. Natomiast jeśli dziecko jedynie sobie dorabia, ale wynagrodzenie nie pokrywa w pełni jego uzasadnionych potrzeb, to można wnioskować o zmniejszenie alimentów.

   

  Istotne są także okoliczności leżące po stronie zobowiązanego rodzica. Otóż może on uwolnić się od płacenia alimentów poprzez wykazanie, że łożenie na dziecko wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla sytuacji finansowej zobowiązanego rodzica. Może się również tak zdarzyć, że dziecko po prostu nie ma zamiaru się usamodzielnić. Objawia się to poprzez chociażby nieprzykładanie się do nauki, niezdawanie egzaminów, niepodejmowanie pracy, życie ponad stan. W takiej sytuacji rodzice również mogą przestać łożyć na jego utrzymanie.

   

  Jeżeli natomiast dziecko poważnie choruje lub jest niepełnosprawne, może się tak zdarzyć, że obowiązek alimentacyjny nigdy nie wygaśnie. Tego rodzaju problemy zdrowotne mogą bowiem wykluczać podjęcie pracy – całkowite bądź w wymiarze pozwalającym na samodzielne utrzymanie.

  Przeczytaj również: Kiedy sąd odbiera dziecko matce

  kiedy mozna przestac placic alimenty
  kiedy można przestać płacić alimenty

   

  Kiedy można przestać płacić alimenty na małoletnie dziecko?

   

  Kwestia dotycząca obowiązku alimentacyjnego została uregulowana w art. 133 KRiO. Zanim przejdę do opisywania istoty problemu, pozwól, że przytoczę Ci treść tego przepisu. Dzięki temu lepiej się zrozumiemy. Otóż przepis ten posiada następujące brzmienie:

   

  Art. 133 KRiO:

  1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

  2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

  3. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

   

  Z przepisu tego wynika wprost, że JEDYNĄ okolicznością, która pozwalałaby rodzicom uwolnić się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, jest osiąganie przez nie dochodu z posiadanego majątku. W praktyce taka sytuacja zdarza się jednak niezwykle rzadko. W praktyce są to sytuacje, w których dziecko dziedziczy spadek i dochody z niego pozwalają na jego utrzymanie. Na przykład: dziecko odziedziczyło mieszkanie w spadku i jest utrzymywane z jego wynajmu.

   

  Istnieje jednak możliwość uwolnienia się od obowiązku alimentacyjnego, jeżeli zobowiązany rodzic przebywa w więzieniu. Dzieje się tak w szczególności, jeśli zobowiązany przebywa w „izolatce”. Niemniej jednak w każdym takim przypadku o sprawie decyduje sąd, który bierze pod uwagę jej całokształt. Przede wszystkim chodzi o rodzaj popełnionego przestępstwa oraz typ winy jego sprawcy. W rzeczywistości jednak bardzo rzadko sądy decydują się na zwolnienie z obowiązku alimentacji, częściej natomiast obniżają kwotę miesięcznego zobowiązania.

  Przeczytaj także – kontakty z dzieckiem po rozwodzie

  Co zwalnia z płacenia alimentów?

   

  Wiele osób zastanawia się, jakie konkretnie okoliczności zwalniają z obowiązku płacenia alimentów na dziecko. Otóż zwykle są to następujące przypadki:

   

  • Osiągnięcie przez dziecko samodzielności finansowej – To jest absolutnie najważniejsza przesłanka – zgodna z art. 133 § 1 KRiO. Zauważ, że nie oznacza ona wyłącznie sytuacji, w której dziecko znajdzie pracę. Równie dobrze może sobie znaleźć męża/żonę, zdobyć dobre wykształcenie lub wyjechać za granicę;

   

  • Zaprzestanie przez dziecko dalszej edukacji – Dopóki dziecko pilnie się uczy, to może tłumaczyć się brakiem czasu na pracę. Jednak jeśli jego edukacja się zakończy lub nie rokuje sukcesów, to rodzic ma prawo zrewidować chęci dziecka do nauki i zarazem wysokość płaconych alimentów;

   

  • Nieprzykładanie się do nauki po uzyskaniu pełnoletności – widziałam już cwaniaków, którzy regularnie „kończyli” studia i wtem rozpoczynali kolejne. Wszystko tylko po to, by zachować prawo do alimentów. W takich sytuacjach rodzic również może wnosić o zwolnienie z alimentów;

   

  • Zawarcie przez dziecko związku małżeńskiego – Młodzi, którzy decydują się założenie własnej rodziny muszą mieć świadomość, że zwykle tracą prawo do otrzymywania alimentów;

   

  • Znalezienie się przez rodzica w trudnej sytuacji osobistej lub materialnej – jeśli dziecko jest pełnoletnie, to także okoliczności leżące po stronie rodzica mogą wygasić jego obowiązek alimentacyjny.

   

  Pamiętaj jednak, że powyższa lista nie ma zamkniętego charakteru. Oznacza to, że mogą wystąpić także inne okoliczności, nie ujęte na powyższej liście, które będą skutkować zaprzestaniem opłacania alimentów. Życie często pisze trudne do przewidzenia scenariusze.

  Sprawdź także: Miesięczny koszt utrzymania dziecka wzór

  co zwalnia z placenia alimetow
  co zwalnia z płacenia alimentów

   

  Jak przestać płacić alimenty przez komornika?

   

  Jeśli już dojdzie do ściągania alimentów przez komornika, to mówić krótko – jest źle. Jak w takiej sytuacji można obronić się przed działaniami ze strony wierzyciela, ściągającego alimenty (zwykle jest nim matka)? Otóż istnieją dwie możliwości.

   

  Po pierwsze, zawsze można porozmawiać z drugim rodzicem, który wystąpił do komornika. To nic nie kosztuje, a można na tym sporo zyskać. Można bowiem spróbować przekonać drugiego małżonka do złożenia wniosku o zawieszenie albo umorzenie wszczętej egzekucji. Brzmi naiwnie? To prawda, ale jest to najszybszy sposób i zaskakująco skuteczny.

   

  Po drugie, regulacja zawarta w art. 883 § 2 KPC umożliwia złożenie wniosku o umorzenie egzekucji świadczeń wymagalnych w przyszłości, czyli przyszłych alimentów. Żeby to jednak było możliwe, trzeba złożyć do depozytu sądowego równowartość świadczenia alimentacyjnego za okres 6 miesięcy wraz z umocowaniem komornika do podjęcia tej kwoty w przypadku zaległości po stronie dłużnika.

   

  Niestety nasze przepisy są bardzo niekorzystne dla niesumiennych dłużników alimentacyjnych. Czasami wystarczy tylko trochę się spóźnić z ratą alimentów, a matki ze zwykłej złośliwości kierują sprawę do komornika. Dlatego należy bardzo rygorystycznie przestrzegać terminów płatności alimentów.

   

  Kiedy można przestać płacić alimenty na byłą żonę?

   

  Pierwotnie ten artykuł miał być tylko o relacjach rodzic – dziecko, ale postanowiłam dołożyć coś „gratis” dla byłych mężów. 😊

   

  Niektórzy mężczyźni zobowiązani są do płacenia alimentów na rzecz swoich byłych żon. Wynika to z następujących sytuacji:

   

  • popadnięcie przez żonę w niedostatek w przypadku rozwodu bez orzekania o winie albo uznania przez sąd, że żaden z małżonków nie jest winny rozpadu pożycia bądź też obydwoje ponoszą za niego odpowiedzialność (art. 60 § 1 KRiO);
  • orzeczenie przez sąd wyłącznej winy w rozkładzie pożycia po stronie męża, nawet gdy żona nie znajduje się w niedostatku (art. 60 § 2 KRiO).

   

  Kiedy można przestać płacić alimenty na byłą żonę? Obowiązek alimentacyjny zawsze wygasa, jeśli była żona zawrze nowy związek małżeński (art. 60 § 3 KRiO). Jeśli więc jesteś z żoną po rozwodzie i musisz płacić na nią alimenty, to powinieneś jej bardzo kibicować, aby znalazła nową miłość.

   

  Jeżeli sąd nie rozpoznawał kwestii winy za rozpad pożycia, wówczas obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie 5 lat. Termin ten liczony jest od chwili uprawomocnienia się wyroku, czyli od dnia, w którym niemożliwe staje się wniesienie środka odwoławczego (apelacji). Jednakże, jeśli zachodzą wyjątkowe okoliczności, sąd może na żądanie uprawnionego małżonka przedłużyć ten termin. O jakie okoliczności chodzi? W praktyce najczęściej jest to choroba, która uniemożliwia podjęcie pracy.

   

  W sytuacji, gdy sąd uzna wyłączną winę męża za rozpad małżeństwa albo uzna go za współwinnego, obowiązek alimentacyjny ma charakter dożywotni, czyli wygasa dopiero ze śmiercią którejś ze stron. Co ważne, w takim przypadku żona nie może dochodzić alimentów od spadkobierców byłego męża, tak samo jej spadkobiercy nie mogą żądać od niego świadczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że obowiązek alimentacyjny w tym przypadku również wygasa, jeżeli małżonek uprawniony zawrze nowy związek małżeński.

   

  kiedy mozna przestac placic alimenty na byla zone
  kiedy można przestać płacić alimenty na byłą żonę

   

  Jak zakończyć obowiązek alimentacyjny?

   

  Odpowiadając na powyższe pytanie, należy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż alimenty mogą być płacone na podstawie nieformalnej umowy pomiędzy byłymi małżonkami albo na podstawie orzeczenia sądowego.

   

  W pierwszym ze wskazanych przed chwilą przypadków sprawa jest prosta. Skoro rodzice sami ustalili kwotę świadczenia oraz zasady jego płatności, to sami mogą również zadecydować o zakończeniu obowiązku.

   

  Jeżeli zaś alimenty zostały ustanowione przez sąd, wówczas konieczne jest wniesienie sprawy dotyczącej wygaśnięcia tego obowiązku wskutek wskazanych okoliczności. Oczywiście przed wydaniem rozstrzygnięcia sąd dokładnie zbada całą sytuację.

   

  Zaprzestanie płacenia alimentów – wzór

   

  Wiele osób poszukuje w Internecie gotowych wzorów pism, za pomocą których zakończy płacenie alimentów samodzielnym już dzieciom. Problem w tym, że z prawnego punktu widzenia takie wzory są absolutnie nieskuteczne prawnie.

   

  Jeśli chcesz zakończyć opłacanie alimentów Twojemu dziecku, to musisz wnieść sprawę do sądu. W takim stanie rzeczy postąpisz rozsądnie, jeśli zlecisz mi napisanie dla Ciebie pozwu do sądu w tym zakresie. Taka usługa kosztuje u mnie kilkaset złotych. A zyskujesz pewność, że Twoja była żona nie będzie w przyszłości złośliwie zakładać Ci spraw u komornika i blokować konta w banku.

   

  Nawet jeśli masz dobre relacje z dzieckiem, to warto zakończyć kwestie płacenia alimentów przed sądem, aby mieć spokój i pewność, że sprawa została załatwiona w prawnie skuteczny sposób.

   

  Zobacz też: Jak napisać pozew o alimenty?

   

  Potrzebujesz pomocy radcy prawnego? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych i alimentacyjnych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód i alimenty to poważne sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Witam pani Mecenas.
   Jestem po rozwodzie ponad 5 lat. Płacę regularnie alimenty na córkę w kwocie 300 zł / mc. Zasądzone przez Sąd. Po rozwodzie wyprowadziłem się z domu. Nie utrzymuję kontaktu z byłą żoną ani dziećmi (Mam jeszcze 2 starszych dzieci już ożenione, usamodzielnione) Córka studiuje. Niestety nie wiem na jakim kierunku i ile lat trwają te studia? Być może w tym roku ukończyła już studia. Domniemywam, że od października 2021 nie będzie już kontynuować nauki. Nie zamierzam się uchylać od płacenia jeśli istnieje przesłanka do dalszego płacenia alimentów będę to czynił choć zarabiam na rękę 2060 zł , wynajmuję mieszkanie i muszę się utrzymać. Moje pytanie brzmi: Jak wyegzekwować od córki jakieś zaświadczenie z uczelni, że nadal się uczy? Pisałem kiedyś list i zarazem prośbę o taki dokument, ale córka odmówiła mi wydania takiego zaświadczenia. Chciałbym po prostu wiedzieć czy córka nadal się uczy i czy mam nadal płacić alimenty? Do jakiego roku mam płacić? Tak jak pisałem wyżej nie uchylam się od płacenia, tylko dokąd ? Dziękuję za odpowiedź. Z poważaniem Jerzy K.

   1. Najlepiej od razu założyć w sądzie sprawę o zniesienie alimentów. Nawet jeśli córka jeszcze studiuje, to w tym wieku powinna już być w stanie utrzymać się samodzielnie.
    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  • Syn już ma18 lat. Była żona zalozyła rodzine i syn mieszka z nimi. pisze:

   Dzień Dobry Pani Mecenas.
   Jestem po rozwodzie 15 lat. Była żona rok po rozwodzie już wstąpiła w kolejny związek małżeński. Płacę alimenty na syna 500 zł/mies .
   Od 6 lat jestem osobą niepełnosprawną 1 stopień. Mam rentę. Żyję samotnie. Mam 50 lat. Syn nie utrzymuje ze mną kontaktu. Wczoraj skończył 18 lat.
   PYTANIE: Czy nadal mam płacić alimenty pomimo, że jest już pełnoletni ,a była żona jest po związku małżeńskim z innym?
   Mają własną rodzinę. Ten nowy mąż mojej ex wziął syna pod swoje skrzydła. Czy nie jest tak, że w związku z tym mój obowiazek alimentacyjny wygasa? Syn nadal się uczy w gimnazjum.
   Alimenty płacę na konto byłej żony.
   Teraz zamierzam żądać zaświadczenia od syna, że nadal się uczy. Oraz chcę (jeśli nadal będę musiał płacić) aby syn założył swoje konto bankowe i płacić na jego konto, a nie jak dotychczas na konto ex żony.
   Pozdrawiam
   Zbigniew

   1. Dzień dobry. Zalecam wziąć oświadczenie od syna. Jednak jeśli nadal się uczy, to obawiam się, że obowiązek alimentacyjny nie odpadnie. Życzę wszystkiego dobrego w rozwiązaniu Pana problemów!

    1. Witam. Od 6 lat płace alimenty na 2 dzieci w kwocie 950zl dzieci zabieram do siebie co drugi weekend. Zona po rozwodzie wyjechała do Niemiec i tam złożyła papiery na dodatkowe alimenty które teraz będę musiał płacić w kwocie 550 euro. Rozwód wzięliśmy ze względu na dobro dzieci ( przynajmniej tak mi się wydawało) bez orzekania o winie choć wina byla po jej stronie(zdrada). Teraz ożenilem się po raz drugi z obecną żoną mamy dwoje dzieci, zona przebywa na bezplatnym urlopie wychowawczym ja pracuję jako kierowca zawodowy i moje zarobki na obecną chwilę wynoszą 1200-1600 euro i jestem jedynym zywicielem rodziny. Dodam ze dzieci z obecnego związku mają 4 lata córka i 18 miesięcy syn. Z poprzedniego 13 lat syn i 9 tak córka. Alimenty płace zawsze na czas bez opóźnień. Czy jest szansa na zmniejszenie alimentów ze względu na moją obecna sytuację? Z góry dziękuję za odpowiedź.

   2. Witam.
    Mąż olaci alimenty na syna. Dziecka nie widzial juz 4 lata bo byla zona zabrania sootkan. Czy jest możliwość odstąpienia od alimentów lub ich zmiejszenie ze względu na brak widzen z dzirckiem

  • Witam Pani Mecenas. Place alimenty na pelnoletniego już syna (21lat)po 450zl msc. Ze względu na to, że place przez komornika, kwota ta wzrasta do 518zl.Nie utrzymuje z synem kontaktów i nie wiem czy podjął dalsza naukę po szkole średniej. Wiem, że syn ma już swoje dziecko, ale nie wiem czy jest w związku małżeńskim.
   Zastanawiam się jak długo jeszcze będę musiał płacić alimenty. Mój dochód z pracy to 2600zl brutto miesiecznie,z którego utrzymuje się wspólnie z żoną i córka (8lat)+alimenry na syna.
   Bardzo proszę o odpowiedź. Z poważaniem Jarosław Sz.

   1. Dzień dobry nie mieszkam z ojcem dzieci.Alimenty na dzieci są z FA.Gdybym podjęła zamieszkania z ojcem dzieci.np gdyby kupowal jedzenie,utrzymanie np.hotelu za nas 4.W tym momencie nie przysługuje alimenty?

  • Witam Pani mecenas przy rozwodzie zostały mi zasądzi e alimenty na córkę która obecnie M 21 lat w kwocie 300 zł córka nie zdała matury więc nie poszła na studia czy ja mogę zaprzestać płacić alimenty czy muszę to zgłaszać do sądu alimenty płacił em dobrowolnie. Nie przez komornika. Pozdrawiam

  • place almenty nawet wtedy gdy matka wyjezdza do pracy na 2 miesiace a dzieco jest ze mna to trwa juz 3 lata co zrobic

  • Sąd wydał wyrok zaoczny bez prawa mojej obrony ,nie było żadnej sprawy tylko mediator i wyrok zaoczny .

  • Witam pani Mecenas mam na imię Krzysztof jestem po rozwodzie 6 lat płace co miesiąc 650zł na syna,wiem tylko tyle że syn uczęszcza do technikum elektroniczne w Poznaniu,nie mam żadnego kontaktu ani z matką ani z synem który w listopadzie kończy 21 lat,i nie wiem co mam robić ponieważ nie mam informacji czy pracuje czy się uczy,alimenty mam przesądzone przez sąd pozdrawiam Krzysztof Koliński

   1. Proszę postarać się uzyskać w miarę wiarygodne informacje, czy syn utrzymuje się samodzielnie, czy pracuje, studiuje. Może Pan się nawet przejechać do syna i porozmawiać. Można też do niego napisać.

    Jeśli uzyska Pan wiarygodne informacje, to można rozważyć wystąpienie do sądu z wnioskiem o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. W razie wątpliwości może Pan się umówić na konsultację.

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  • Dzien dobry mam pytanie place alimenty od urodzenia dziecka curka ma 21 lat nie wiem czy sie uczy wiem ze dorabiala w galeri mieszka z matka i innym rodzenstwem matak jez mezatka i ma inne dzieci z mezem bylym od urodzenia matka dziecka pozbawila mnie praw do dziecka nie posiadam zadnych kontaktuw z matka oraz curka czy jak skonczy 18 lat to curka nie powinna ponownje zlorzyc pozwu o alimenty bo nie wiem czy dalej musze placic czy juz nie curka na prawojazdy auto ale nie posiadam kontaktu

   1. Niestety musi Pan płacić. Jeśli dowie się Pan o tym, że córka utrzymuje się samodzielnie, wówczas to Pan (a nie córka) wychodzi z inicjatywą uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  • Dzień dobry,
   mam następujące dwa pytania: partner jest w upadłości konsumenckiej – posiada syndyka, ma zasądzone 450zł alimentów na dwójkę dzieci. Okazało się, że jedna córka od około 2 lat kłamała, nie mówiąc, że pracuje i utrzymuje się sama, obecnie bez zgody rodziców mieszka i prowadzi gospodarstwo domowe z dużo starszym mężczyzną – oboje mają świetne zarobki. Partner składa wniosek w sądzie o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Stąd pytanie: czy syndyk z pieniędzy w masy upadłości będzie dalej wpłacał pieniądze tej córce, czy zaprzestanie dopiero po wyroku sądu o ich uchyleniu? Czy można prosić syndyka, żeby partner sam opłacał alimenty, czy musi być tak, że tylko syndyk je płaci?? Bardzo proszę o pomoc.

  • dobry wieczór. Płacę na syna alimenty w wysokości 900 zł. Syn w wieku 13 lat został zmanipulowany i do dziś nie odzywa się do mnie…w kwietniu 2022 roku skończy 21 lat a ja nie mam możliwości sprawdzić czy podjął naukę w wyższej szkole…płacę regularnie alimenty, bo wiem, że się mojemu dziecku należą ale jest mi coraz ciężej, 900 zł. to dla mnie duże obciążenie finansowe…jak mogę się dowiedzieć, bez kontaktu, czy podjął naukę…nie chcę zrezygnować z płacenia, lecz tylko wnioskować o obniżenie

  • Witam pani mecenas.mam pytanie w związku z alimentami mojego byłego męża. Otóż złożył on do sądu pozew o zniesienie obowiązku alimentacyjnego na dzieci dodam że one są nieletnie czy ma on szansę żeby uzyskać takie odstąpienie od płacenia z góry dziękuję za odpowiedź.Z poważaniem zmartwiona

  • POJEB…. PRAWO

   TOTALNA PATOLOGIA = RODZIC TO NIEWOLNIK A NIE RODZIC

   NIGDY WIĘCEJ DZIECI W TYM KRAJU = NIGDY!!!!

   1. iłem na syna a synalek za granicom niby sie uczył…. okazało sie ze odsiadywał 3 wyroki prawie 5 lat razem WITAMY W POLSCE to nie jest prawo to kloaka

  • Dzień dobry. Mój partner płaci alimenty na córkę. Która skończy 25 lat Nie ma z nia kat aktualnie nie wiem czy się uczy . Nie Wiem gdzie mieszka nic o niej nie wiem. Co tu zrobić Przez sąd płaci 750zl .

  • Witam.Mam zasądzone alimenty juz5 lat,w tym roku zostały podwyzszone.Syn skonczyl także w tym roku 18lat,wiem że pracuje na 3/4etatu ma praktyki płatne i się uczy jeszcze rok.Czy jak skończy szkole będę mógł składać wniosek do sądu o uchylenie się od alimentów,bo wiem że już uczyć się nie bedzie.

  • Dzień Dobry.
   Pytanie dotyczy płacenia alimentów na 22 letnią córkę która pracuje na umowie o pracę w wydziale komunikacji i studiuje zaocznie (co drugi weekend) czy jest szansa na uchylenie się od płacenia alimentów?
   Pozdrawiam.

  • Witam ciazy na mnie dług alimentacyjny który muszę spłacić na nie swoje dzieci, zostało to potwierdzone przez badania DNA. W sądzie wygrałem zaprzestanie płacenia alimentów lecz dług przed rozprawa który powstał muszę spłacić. Czy istnieje jakiś przepis by móc ułożyć ten dlug

  • Witam od 5lat nie widuję dziecka które ma obecnie 9lat i przebywa w Niemczech z matką bez zgody mojej na wyjazd i bez zgody sądu który odrzucił jej wniosek.jestem zablokowany na wszystkich portalach i każda próba kontaktu wierzę się z zablokowaniem mnie i kolejnego konta.nie płace alimentów do komornika mimo że powinienem. A nie płacę ponieważ matka i jej obecny partner mieli bądź nadal mają problemy z narkotykami i nie wiem na co szły by te pieniądze. Ja mam wyroki sądu o kontaktach z dzieckiem ale matka nie stosuję się do ich realizacji

  • Witam, mam pytanie natury prawnej – co w przypadku, gdy rodzice mają równe prawo do dziecka i utrzymują z nim kontakt, a to ojciec zarabia mniej i ma większe wydatki? Czy istnieje możliwość zniesienia obow. alimentacyjnego?

  • Witam Pani mecenas , moja studiująca córka dostawała alimenty przez komornika , ale gdy ukończyła 26 lat zrzekła się alimentów wysyłając oswiadczenie do komornika i alimenty zostały wstrzymane . Czy ojciec może wnioskować o to aby córka podpisała oswiadczenie ze już nigdy w życiu nie będzie żądała alimentów . Twierdzi ze tytuł zobowiązuje . Pozdrawiam

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu