WNIOSEK O ZMNIEJSZENIE ALIMENTÓW

Wniosek o zmniejszenie alimentów

Zdarza się, że ustalona przez sąd kwota alimentów jest zbyt duża dla zobowiązanego. Dzieje się tak szczególnie wówczas, gdy dojdzie do zmiany sytuacji finansowej ojca. W takim przypadku warto rozważyć wniesienie pozwu o zmniejszenie alimentów. O tym, jak to zrobić, dowiesz się z mojego artykułu – „Wniosek o zmniejszenie alimentów”.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie o rozwód lub o alimenty, to możesz skorzystać z moich usług. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód i alimenty. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Alimenty Poznań) oraz do kontaktu.

 

   

  Wniosek o zmniejszenie alimentów – główne wnioski

   

  • Jeżeli dojdzie do zmiany sytuacji życiowej zobowiązanego, istnieje możliwość wniesienia o obniżenie alimentów.
  • W tym celu należy wnieść pozew do sądu, który rozpozna sprawę.
  • Okolicznościami, które mogą uprawniać do obniżenia alimentów, są na przykład: obniżenie lub utrata dochodów, utrata majątku, utrata pracy, pogorszenie stanu zdrowia zobowiązanego, obniżenie potrzeb uprawnionego dziecka, narodziny nowego dziecka czy też założenie nowej rodziny.
  • Istnieje możliwość obniżenia alimentów z datą wsteczną.
  • Wniesienie pozwu o obniżenie alimentów wiąże się z koniecznością uiszczenia stosownych opłat.

   

  Kiedy warto złożyć wniosek o obniżenie alimentów?

   

  Wniosek o obniżenie alimentów warto złożyć, kiedy opłacanie świadczeń w dotychczasowej wysokości sprawia Ci poważny problem finansowy. Po prostu może się tak zdarzyć, że po tym, jak przekażesz pieniądze na utrzymanie dziecka, niewiele zostanie Ci na zaspokojenie własnych, usprawiedliwionych potrzeb. Przyjrzyjmy się zatem najczęściej występującym sytuacjom.

   

  Obniżenie lub utrata dochodów

   

  Może się zdarzyć tak, że wskutek niezawinionych przyczyn Twoje dochody ulegną istotnemu zmniejszeniu. Taki stan rzeczy może być wynikiem gorszej sytuacji u Twojego pracodawcy, ogólnego kryzysu, inflacji, spadku liczny klientów prowadzonej przez Ciebie firmy. Co więcej, możesz również całkowicie utracić swoje źródło utrzymania i zostać zmuszonym do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia, a to niestety zawsze zajmuje trochę czasu.

   

  Utrata majątku

   

  Utrata majątku może być skutkiem różnego rodzaju okoliczności – zarówno zawinionych, jak i niezawinionych. Może do niej dojść na przykład wskutek nietrafionej inwestycji giełdowej, egzekucji komorniczej, czy też pożaru.

   

  Musisz wiedzieć, że Twój stan majątkowy jest brany pod uwagę przez sąd podczas ustalania wysokości zobowiązania alimentacyjnego. Jeżeli zatem ulegnie on pomniejszeniu, możesz domagać się obniżenia alimentów, o ile sytuacja ta nie jest wynikiem Twojego celowego działania. Wówczas bowiem nie mógłbyś powoływać się na tę okoliczność.

  Przeczytaj również: Zabezpieczenie alimentów – wykonalność

  ZMNIESZENIE ALIMENTÓW – BRAK PIENIĘDZY
  ZMNIESZENIE ALIMENTÓW – BRAK PIENIĘDZY

   

  Utrata pracy

   

  Utrata pracy to dla zdecydowanej większości osób niezwykle poważny problem. Nic dziwnego, brak pieniędzy stanowi istotną przeszkodę w realizacji nawet najbardziej podstawowych potrzeb. Z tego względu utrata pracy, która stanowi podstawowe źródło dochodu, może być okolicznością przemawiającą za obniżeniem wysokości alimentów.

   

  Co jednak niezwykle ważne, utrata pracy nie może być efektem zamierzonego działania. Oznacza to, że nie możesz na przykład odejść z pracy z powodu konfliktu z przełożonym albo odmówić bez uzasadnionego powodu przyjęcia nowych warunków pracy.

   

  Pamiętaj, że trudno będzie Ci obniżyć alimenty, jeśli masz możliwość znalezienia równie dobrej pracy, zgodnej z Twoimi kwalifikacjami. Wówczas sąd będzie raczej badał ile zarabiają pracownicy o Twoich kwalifikacjach i na tej podstawie obliczy alimenty.

   

  Pogorszenie stanu zdrowia ojca

   

  Pogorszenie stanu zdrowia jest zwykle najlepszym argumentem na obniżenie alimentów!

   

  Ustalając wysokość zobowiązania alimentacyjnego, sąd bierze bowiem pod uwagę stan zdrowia rodzica zobowiązanego. Jeżeli bowiem jesteś zdrowy, Twoje możliwości zarobkowe są lepsze niż wówczas, gdy cierpisz na różnego rodzaju dolegliwości. Szczególnie jeśli dokuczają Ci choroby przewlekłe bądź urazy związane z rozmaitymi wypadkami.

   

  W sytuacji, gdy jesteś aktywny zawodowo i osiągasz wysokie dochody, sąd zobowiąże Cię do płacenia wysokich alimentów na rzecz dziecka. Natomiast poważna choroba, na przykład nowotwór albo wypadek drogowy może spowodować poważne utrudnienia w Twoim codziennym funkcjonowaniu, w tym również w pracy zarobkowej. W ich skutek możesz bowiem przebywać przez dłuższy czas na zwolnieniu, a nawet utracić dotychczasowe źródło zarobkowanie. Tego typu okoliczność stanowi podstawę do żądania obniżenia wysokości alimentów.

   

  Obniżenie potrzeb uprawnionego dziecka

   

  Każdy człowiek ma swoje usprawiedliwione potrzeby. Dotyczą one przede wszystkim zakupu żywności, odzieży oraz uiszczenia opłat związanych z mieszkaniem. Jeżeli jednak Twoje dziecko choruje bądź ponosi dodatkowe wydatki na edukację, również należy je uznać za usprawiedliwione.

   

  W sytuacji, gdy Twoje dziecko było na przykład ofiarą wypadku samochodowego, a powstałe w jego skutek urazy spowodowały konieczność leczenia i rehabilitacji, z czym wiązały się koszty, a następnie jego stan zdrowia uległ poprawie i zabiegi te przestały być konieczne, wówczas jego potrzeby uległy zmniejszeniu. Jeśli potrzeby Twojego dziecka się obniżyły, to także Twoje alimenty powinny zostać zmniejszone. Możesz więc powołać się na tę okoliczność we wniosku o zmniejszenie alimentów.

   

  Narodziny nowego dziecka

   

  Narodziny dziecka zawsze wiążą się z nowymi wydatkami. Noworodek potrzebuje bowiem wyprawki, a wraz z rozwojem jego potrzeby są coraz większe. Nic zatem dziwnego, że możesz poszukiwać oszczędności.

   

  Pojawienie się na świecie dziecka będącego owocem nowego związku nie zwalnia Cię z obowiązku alimentacyjnego względem pozostałych dzieci. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2002 roku (sygn. akt V CKN 1032/00), w którym przyznano, iż

  sam fakt urodzenia się kolejnego dziecka nie pociąga za sobą automatycznie ustania obowiązku alimentacyjnego w stosunku do pozostałych dzieci. Może on ewentualnie wpłynąć na rozmiar istniejącego obowiązku (wysokość rat alimentacyjnych).

   

  Jak widzisz, urodzenie nowego dziecka może stanowić podstawę do domagania się obniżenia wysokości alimentów na starsze dziecko. Wiele zależy tutaj jednak od zmiany stosunków, o której mowa w art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO). Czyli mówiąc prościej – od tego w jakim stopniu zmieni się Twoja sytuacja finansowa.

   

  W każdym przypadku oceny sytuacji majątkowej zobowiązanego rodzica dokonuje sąd. Co ważne, może on także zasięgnąć informacji o dochodach matki nowo narodzonego dziecka. Sąd będzie oceniał Waszą stopę życiową. W praktyce jednak dzieci uprawnione do alimentów nie mogą cierpieć po narodzinach kolejnego potomka. Ponadto sprawiedliwe orzeczenie w tym zakresie niekoniecznie oznacza, że każde z nich musi otrzymać świadczenie w tej samej wysokości.

   

  Obniżenie alimentów a nowa rodzina

   

  Założenie nowej rodziny zawsze wiąże się z wzięciem na siebie nowych obowiązków, w tym również finansowych. Jeżeli zatem zawarłeś nowy związek małżeński, będąc przy tym zobowiązanym do płacenia alimentów na dzieci z poprzedniego związku, może być to okoliczność uprawniająca do złożenia wniosku o obniżenie ich wysokości.

   

  Oczywiście w tym przypadku również ostatecznej oceny sytuacji dokonuje sąd. Bierze on pod uwagę nie tylko Twoje dochody, ale i dochody Twojej żony.

   

  Zastanówmy się teraz, jak powinien wyglądać wniosek o obniżenie alimentów.

  Przeczytaj także: Zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

  Jak napisać wniosek o obniżenie alimentów?

   

  Wniosek o obniżenie alimentów jest w rzeczywistości częścią pozwu w tym przedmiocie. W związku z tym musi on spełniać wymogi przewidziane dla pism procesowych w Kodeksie postępowania cywilnego (KPC). Otóż chodzi tutaj o następujące elementy:

  • miejscowość i datę sporządzenia;
  • wskazanie stron postępowania oraz ich adresów i numeru PESEL – powoda i pozwanego;
  • oznaczenie sądu, do którego wnoszone jest pismo;
  • oznaczenie rodzaju pisma, na przykład pozew o obniżenie alimentów;
  • oświadczenie dotyczące ewentualnej próby polubownego rozwiązania sporu;
  • sprecyzowane żądanie;
  • wnioski dowodowe;
  • uzasadnienie;
  • własnoręczny podpis;
  • wymienienie załączników.

   

  Dla wielu osób, które samodzielnie przygotowują pozew, najtrudniejszą częścią jest uzasadnienie. Zastanówmy się, jak przygotować je poprawnie.

  Sprawdź także: Zaprzeczenie ojcostwa – terminy

  WNIOSEK O ZMNIEJSZENIE ALIMENTÓW
  WNIOSEK O ZMNIEJSZENIE ALIMENTÓW

   

  Jak uzasadnić wniosek o obniżenie alimentów?

   

  Każde żądanie wnoszone do sądu musi zostać uzasadnione. W uzasadnieniu wniosku o zmniejszenie alimentów musisz wyjaśnić, co zmieniło się w Twoim życiu, że chcesz płacić mniej. Jeśli nic się nie zmieniło od czasu ostatniego orzeczenia, to sąd nie zmniejszy Twoich alimentów.

   

  Co zatem powinieneś napisać w uzasadnieniu? Przede wszystkim wskaż, kiedy zostały zasądzone alimenty w obecnej wysokości. Następnie powołaj się na okoliczności, które powodują, że kwota zobowiązania powinna zostać zmniejszona. Argumenty na zmniejszenie alimentów to przykładowo:

  • obniżenie Twoich dochodów,
  • zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb dziecka,
  • założenie przez Ciebie nowej rodziny,
  • czy też trudna sytuacja zdrowotna, w której się znalazłeś.

   

  Przywołaj również dowody potwierdzające przywoływane przez Ciebie fakty.

   

  Staraj się pisać konkretnie, nie powołuj się na swoje emocje i odczucia. One dla sądu nie mają większego znaczenia, istotne są bowiem tylko fakty.

   

  A czy można obniżyć alimenty z datą wsteczną? Innymi słowy, czy możesz otrzymać zwrot części uiszczonych już świadczeń?

   

  Pozew o obniżenie alimentów z datą wsteczną?

   

  Zgodnie z obecnym stanem prawnym możliwe jest złożenie pozwu o obniżenie alimentów z datą wsteczną. Można też domagać się zabezpieczenia wniosku o zmniejszenie alimentów na czas trwania procesu.

   

  A jak wygląda kwestia opłat?

   

  Wniosek o obniżenie alimentów – opłata

   

  W myśl art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od pozwu o obniżenie alimentów pobierana jest opłata stała ustalona na podstawie wartości przedmiotu sporu. Jej wysokość zależy od tego, ile wynosi roczna wartość obniżenia alimentów, którego się domagać.

   

  Wynosi ona:

  • do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
  • ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
  • ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
  • od 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
  • ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
  • ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
  • powyżej 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

   

  Przykład:

  Pan Jan płacił 1500 zł alimentów. Złożył wniosek o zmniejszenie alimentów do 900 zł, czyli o 600 zł. Wartość, od której naliczana jest opłata to 7.200 zł (12 x 600 zł). Czyli opłata wyniesie 400 zł.

   

  Musisz mieć jednak świadomość, że to nie wszystkie opłaty, które będziesz musiał uiścić, jeżeli zdecydujesz się na pomoc adwokata. Mianowicie jego honorarium jest ustalane w indywidualnej umowie, aczkolwiek zazwyczaj wynosi ono kilka tysięcy złotych. Oprócz tego jest jeszcze opłata od pełnomocnictwa – 17 złotych.

   

  Dziękuję za przeczytanie wpisu – „Wniosek o zmniejszenie alimentów„.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Chcesz obniżenia alimentów?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu