Jak sporządzić testament żeby był ważny

Jak sporządzić testament żeby był ważny?

Większość osób nie myśli o uregulowaniu swoich spraw na wypadek śmierci. Boją się o reakcję rodziny albo po prostu nie wiedzą, jak się do tego zabrać. Jednym z rozwiązań jest sporządzenie testamentu. Jak sporządzić testament żeby był ważny i skuteczny? Jakie są rodzaje testamentów i który z nich jest najlepszy? Czy w testamencie można dokonać wydziedziczenia, a jeśli tak, w jaki sposób można to zrobić? Na powyższe pytania odpowiem w poniższym wpisie – „Jak sporządzić testament”.

 

Jeśli chcesz sporządzić dobry testament, to jestem w stanie Ci pomóc. Udzielam odpłatnych konsultacji prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Pomagam tworzyć dobre testamenty. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Prawo Spadkowe) oraz do kontaktu.

   

  Jak sporządzić testament – główne wnioski

   

  • W prawie polskim istnieją dwie grupy testamentów – zwykłe oraz szczególne.
  • Do testamentów zwykłych możemy zaliczyć testament holograficzny, notarialny i alograficzny.
  • Testamenty szczególne to testament ustny, podróżny oraz wojskowy.
  • Każdy z tych testamentów musi spełnić wymogi ustawowe, aby był ważny.
  • Podważenie testamentu odbywa się zawsze na drodze sądowej.
  • Z punktu widzenia spadkodawcy testament notarialny stanowi najlepsze zabezpieczenie interesów jego spadkobierców.
  • Spadkobiercy, który został pominięty w testamencie, przysługuje zachowek.
  • Wydziedziczenie wiąże się z pozbawieniem prawa do zachowku.
  • Można je przeprowadzić wyłącznie w testamencie.

   
  Przeczytaj także: Odrzucenie spadku a kolejność dziedziczenia
   

  Rodzaje testamentów

   

  Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem istnieją dwie kategorie testamentów. Pierwsza z nich to testamenty zwykłe. Testamentami zwykłymi są testamenty:

  • holograficzny,
  • notarialny,
  • alograficzny.

   

  Natomiast do drugiej grupy, testamentów szczególnych, możemy zaliczyć testamenty:

  • ustne,
  • podróżne,
  • wojskowe.

   

  Poniżej omówię każdy z tych testamentów oraz sposoby ich sporządzenia.

   

  Testament holograficzny (własnoręczny)

   

  Najprostszą formą testamentu jest testament holograficzny, czyli sporządzony własnoręcznie. Zgodnie z prawem powinien on spełniać określone wymogi do tego, aby był ważny. Mianowicie musi:

  • być sporządzony przez testatora w całości własnoręcznie,
  • być przez niego podpisany (poniżej rozporządzeń dotyczących majątku),
  • a także musi zawierać datę (art. 949 § 1 KC).

   

  Gdyby któryś z tych warunków nie został spełniony, testament byłby nieważny. Wyjątkiem jest jednak kwestia daty. Otóż jej brak nie spowoduje nieważności, jeżeli zdolność spadkodawcy do sporządzenia testamentu nie będzie budzić wątpliwości dotyczących treści dokumentu, a także wzajemnego stosunku pomiędzy innymi testamentami sporządzonymi przez tę samą osobę (art. 949 § 2 KC).

   

  W praktyce najczęstszy błąd zw. z testamentem holograficznym to przygotowanie go na komputerze, wydrukowanie i podpisanie. To kardynalny błąd! Pamiętaj, testament własnoręczny musi być odręcznie spisany przez testatora w całości!

   

  Ten rodzaj testamentu ma pewną niekwestionowaną zaletę – można go przygotować samodzielnie w domowym zaciszu. W praktyce jednak wiele testamentów holograficznych spotyka się z próbami podważenia przez spadkobierców. Ma to miejsce na drodze sądowej, a postępowania w tym zakresie bywają skomplikowane i długotrwałe.
   
  Sprawdź również: Odwołanie darowizny – cofnięcie darowizny
   

  Testament własnoręczny
  Testament własnoręczny

   

  Testament notarialny

   

  Drugim rodzajem testamentu jest testament notarialny (art. 950 KC). Jak sama nazwa wskazuje, jest on sporządzany przez notariusza, który spisuje oświadczenie woli testatora i nadaje mu formę aktu notarialnego. Jest to podstawowy warunek, jaki jest wymagany do ważności tego rodzaju testamentu, jednak koniecznie jest również spełnienie innych obwarowań. Mianowicie testament notarialny będzie nieważny, jeżeli:

  • nie zawarto w nim daty sporządzenia;
  • nie wskazano osoby notariusza, który go przygotował;
  • zapomniano wskazać miejsca dokonania czynności;
  • nie oznaczono kancelarii notarialnej;
  • nie wskazano precyzyjnie osoby albo osób, które brały udział w spisywaniu testamentu;
  • oświadczenie woli testatora zostało zawarte w sposób niedokładny;
  • nie zawarto istotnych faktów i okoliczności dotyczących sporządzenia testamencie, jeżeli prosił o to testator;
  • brakuje informacji o odczytaniu, przyjęciu i podpisaniu testamentu;
  • nie umieszczono podpisów osób, które były obecne przy spisywaniu testamentu oraz notariusza;
  • brakuje informacji dotyczącej niepodpisania testamentu przez osobę, która nie potrafi czytać i pisać;
  • nie zawarto rozporządzeń majątkiem typowych dla testamentów.

  Oczywiście istnieje możliwość podważenia ważności testamentu notarialnego. Jednak należy pamiętać, że nie jest to łatwe.

   

  W mojej praktyce spotykam jednak mnóstwo nieporozumień zw. z testamentami tworzonymi notarialnie. Otóż musisz wiedzieć, że notariusz nie projektuje aktu notarialnego tak, aby idealnie oddać zamiary spadkodawcy. Tym zajmuje się adwokat lub radca prawny. Rolą notariusza jest ocena, czy Twoje oświadczenie jest zgodne z prawem i przekucie go w akt notarialny. Rejent nie ocenia, czy tak sporządzony testament jest dla Ciebie korzystny czy nie.

   

  Dlatego przed wizytą u notariusza warto skonsultować treść testamentu z adwokatem, aby mieć pewność, że w 100% oddaje on intencje autora.

   

  Testament alograficzny

   

  Testament alograficzny to oświadczenie woli na wypadek śmierci składane w obecności określonej prawem osoby urzędowej w obecności dwóch świadków. W obecnym stanie prawnym uprawnienia do odbioru tego typu oświadczeń mają następujące podmioty:

  • wójt,
  • burmistrz,
  • prezydent miasta,
  • starosta,
  • marszałek województwa,
  • sekretarz powiatu albo gminy,
  • kierownik urzędu stanu cywilnego.

   

  Żeby sporządzony w tej formie testament był ważny, konieczne jest wysłuchanie oświadczeń testatora oraz spisanie ich w protokole, a także opatrzenie protokołu datą. Co ważne, dokument ten musi być podpisany przez spadkodawcę, świadków oraz urzędnika osobiście. Jeżeli spadkodawca nie może złożyć podpisu, wzmianka o tym powinna znaleźć się w protokole wraz ze wskazaniem przyczyny takiego stanu rzeczy (art. 951 § 2 KC). Testamentu w tej formie nie mogą sporządzić osoby głuche oraz nieme (art. 951 § 3 KC).

   

  Nie każda osoba może być również świadkiem przy sporządzaniu testamentu alograficznego. Zgodnie z prawem takiej możliwości są pozbawione osoby, które:

  • nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • są niewidome, głuche lub nieme;
  • nie potrafią czytać ani pisać;
  • nie władają językiem, którym posługuje się testator;
  • skazano prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo składania fałszywych zeznań.

   

  Zwróćmy uwagę, że protokół powinien zawierać wskazanie daty jego sporządzenia. Gdyby jednak zabrakło tej informacji, wówczas testament alograficzny nie byłby nieważny, o ile nie zachodzą wątpliwości w przedmiocie zdolności testatora do sporządzenia testamentu, do jego treści lub do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

   

  Tego rodzaju testament są raczej rzadkością. Cechuje je także wysoka liczba błędów.

   

  "<yoastmark

   

  Testament ustny

   

  Pierwszy z testamentów szczególnych. Można go sporządzić wyłącznie w razie obawy rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione (art. 952 § 1 KC).

   

  To jednak nie wszystko, albowiem istnieje również konieczność obecności co najmniej trzech świadków w trakcie wyrażania woli.

   

  Zgodnie z art. 952 § 2 KC treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

   

  Jeżeli jednak treść testamentu nie zostanie stwierdzona w powyższy sposób w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku, istnieje możliwość jej potwierdzenia przed sądem poprzez złożenie zgodnych zeznania świadków (art. 952 § 3 KC).

   

  Testament podróżny

   

  Testament podróżny uregulowano w art. 953 KC. W myśl tego przepisu istnieje możliwość sporządzenia testamentu podczas podróży polskim statkiem morskim lub powietrznym.

   

  Testator musi oświadczyć swoją wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków. Następnie jest ona spisywana przez dowódcę statku lub jego zastępcę, który podaje datę sporządzenia dokumentu, po czym go odczytuje spadkodawcy w obecności świadków.

   

  Szczerze mówiąc, nigdy jeszcze nie spotkałam klienta, który przyszedł do mnie z takim testamentem. To wyjątkowo rzadkie dokumenty.

   

  Testament wojskowy

   

  Ostatnim z testamentów szczególnych jest testament wojskowy (art. 954 KC). Jak sama nazwa wskazuje, jest on sporządzany najczęściej przez żołnierzy pełniących służbę. Kwestia ta została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 1965 roku w sprawie testamentów wojskowych (Dz.U.1965.7.38).

   

  Istnieją 3 formy testamentów wojskowych. Otóż chodzi tutaj o następujące przypadki:

   

  • złożenie oświadczenia woli ustnie przed sędzią wojskowym, który spisuje ją w protokole z podaniem daty i miejsca jego sporządzenia oraz odczytuje protokół spadkodawcy i czyni o tym wzmiankę w protokole;
  • złożenie oświadczenia woli w obecności dwóch świadków jednocześnie obecnych, z których jeden spisuje wolę spadkodawcy podając datę i miejsce, a następnie tak sporządzony testament podpisują spadkodawca i dwaj świadkowie;
  • w razie niemożności podpisania się przez spadkodawcę oświadcza on ustnie swą ostatnią wolę w obecności trzech świadków jednocześnie obecnych, z których jeden spisuje wolę spadkodawcy podając miejsce i datę jej spisania wraz z wyjaśnieniem powodu braku podpisu spadkodawcy; tak sporządzony testament po odczytaniu go spadkodawcy i dokonaniu o tym wzmianki podpisują wszyscy trzej świadkowie.

   

  Bez względu na formę testamentu wojskowego traci on swoją moc po upływie sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja śmierci testatora. Gdyby jednak spadkodawca wciąż nie miał możliwości sporządzenia testamentu zwykłego, wówczas termin sześciu miesięcy uległby zawieszeniu do czasu ustania przeszkody (art. 955 KC).

   
  Przeczytaj również: Pozew o zachowek

  Testament wojskowy
  Testament wojskowy

   

  Jak sporządzić testament, żeby był ważny?

   

  Żeby testament był ważny, konieczne jest spełnienie przez niego warunków przewidzianych w ustawie. Jak widzisz, wszystkie te wymogi już opisałam powyżej.

   

  Jeśli chcesz sporządzić nie tylko ważny, ale i dobry testament, to udaj się do Twojego adwokata lub radcy prawnego. Opowiedz mu o tym, jak chcesz uregulować sprawy spadkowe. W szczególności opowiedz, jakie składniki majątku planujesz zapisać poszczególnym osobom.

   

  Prawnik pomoże Ci spisać testament w taki sposób, aby możliwie dokładnie oddawał Twoje zamiary. A jednocześnie, aby nie został zniekształcony przez przepisy prawa spadkowego.

   

  Musisz bowiem wiedzieć, że na to jak w praktyce potoczy się dziedziczenie wpływ będzie mieć nie tylko to, co zapiszesz w testamencie, ale także ewentualne zachowki, wcześniej dokonane darowizny, intercyzy i wiele innych okoliczności. Dlatego etap projektowania treści testamentu wspólnie z adwokatem jest krytyczny.

   

  Gdy już przygotujecie projekt testamentu będziesz mógł udać się z nim do notariusza, aby sporządzić go w najpewniejszej możliwej formie – w formie aktu notarialnego.

   

  Jak sporządzić testament u notariusza?

   

  Sporządzenie testamentu w formie notarialnego daje pewność, że oświadczenie woli w nim zawarte jest wyrażone w sposób nie tylko ważny, ale i czytelny. W razie ewentualnego sporu spadkobierców tego rodzaju dokument jest znacznie trudniej obalić aniżeli testament własnoręczny.

   

  Wydawać by się mogło, że sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego jest skomplikowane. Nic bardziej mylnego, jest to bowiem bardzo prosta czynność, która nie zajmuje zbyt wiele czasu.

   

  Osoba, która pragnie sporządzić testament u notariusza, powinna zabrać ze sobą odpowiednie dokumenty. Chodzi tutaj o:

  • ważny dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty lub paszport;
  • informacje dotyczące spadkobierców – ich imiona, nazwiska, imiona rodziców, daty urodzenia, a także numery PESEL);
  • w przypadku umieszczenia w testamencie zapisu windykacyjnego odnoszący się do nieruchomości konieczny jest numer księgi wieczystej lub dane dotyczące prawa do lokalu.

   

  Sporządzenie testamentu u notariusza wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. W przypadku zwykłego testamentu wynosi ona 50 złotych plus wartość podatku VAT (23%). Testament zawierający zapis windykacyjny to wydatek do 200 złotych plus VAT, z kolei testament z zapisem zwykłym, wydziedziczeniem lub poleceniem prawa do zachowku to koszt 150 złotych plus VAT. Płatne jest również odwołanie testamentu – 30 złotych plus VAT. Ponadto koszt wypisu to 7,38 złotego plus VAT za każdą stronę.

   

  Jak sporządzić testament własnoręczny (holograficzny)?

   

  Jeśli nie chcesz korzystać z usług notariusza, to dobrą alternatywą jest przygotowanie testamentu własnoręcznego.

   

  Testament własnoręczny jest najczęściej spotykanym w praktyce rodzajem oświadczenia woli na wypadek śmierci. Wynika to z bardzo prostego faktu, otóż można go najłatwiej sporządzić, nawet nie wychodząc z domu.

   

  Pamiętaj, że testament napisany na komputerze i następnie wydrukowany nie ma żadnej mocy prawnej, nawet, jeżeli zostanie własnoręcznie podpisany!

   

  Testament własnoręczny musi być opatrzony datą. Co ważne, testament może stanowić oświadczenie woli na wypadek śmierci wyłącznie jednej osoby. Niemożliwe jest więc na przykład sporządzenie testamentu przez małżeństwo, rodzeństwo bądź też osoby ze sobą w żaden sposób niespokrewnione. Musimy jeszcze dodać, że prawo wymaga, aby podpis został złożony pod oświadczeniem woli, a nie gdzieś z boku, co nieraz można spotkać w praktyce.

   

  Może się tak zdarzyć, że dana osoba sporządzi kilka testamentów. Który w takim przypadku będzie ważny? Otóż jeżeli w nowym testamencie znajduje się zastrzeżenie o odwołaniu mocy poprzedniego, wówczas nowy testament ma moc, z kolei poprzedni ją traci. Gdyby jednak nie było takiego zastrzeżenia, wszystkie zapisy starego testamentu, które dadzą się pogodzić z nowymi rozporządzeniami, pozostałyby w mocy.

   

  Jak sporządzić testament żeby był ważny
  Jak sporządzić testament żeby był ważny

   

  Wzór testamentu własnoręcznego

   

  Poniżej prezentujemy wzór bardzo prostego testamentu własnoręcznego. Zawiera on podstawowe typy rozporządzeń majątkiem na wypadek śmierci testatora.

   

  Poznań, dnia 12 października 2021 r.

   

  Testament

   

  Ja, niżej podpisany Jan Kowalski, zamieszkały w Krakowie przy ulicy Pochmurnej 23, PESEL …...................., będąc świadomym podejmowanych czynności i działając bez jakiegokolwiek przymusu, oświadczam, że na wypadek mojej śmierci ustanawiam spadkobiercami w częściach równych moją żonę Alinę Kowalską, PESEL …................., oraz syna Grzegorza Kowalskiego, PESEL …......................

   

  W skład mojego majątku na dzień sporządzenia testamentu wchodzą:

   

  • udział w wysokości 1/2 własności domu położonego w Krakowie przy ulicy Pochmurnej 23, dla którego Sąd Rejonowy w Krakowie prowadzi księgę wieczystą numer ….....................;
  • samochód osobowy Toyota Auris o numerze rejestracyjnym …............................;
  • oszczędności na rachunku bankowym o numerze …................................

   

  Moją wolą jest, aby samochód przypadł po mojej śmierci mojemu synowi Grzegorzowi Kowalskiemu jako zapisobiorcy.

   

  Wykonawcą testamentu ustanawiam moją żonę Alinę Kowalską.

   

                                                                                                         Jan Kowalski

   

  Jak sporządzić testament nie do podważenia?

   

  Żeby testament był nie do podważenia, powinien spełniać wszystkie wymogi, jakie przewidziano w przepisach prawa. Musimy jednak zwrócić uwagę, iż zdecydowanie najtrudniej jest podważyć testament przygotowany w formie aktu notarialnego. Wynika to przede wszystkim z faktu, że taki dokument ma charakter urzędowy. Nie bez znaczenie jest również to, że oryginał testamentu przechowuje się w kancelarii notarialnej, natomiast spadkobiercy mogą uzyskać wyłącznie jego odpis.

   

  W tym miejscu zwróćmy uwagę na to, kiedy testament może zostać uznany za nieważny. Otóż zgodnie z prawem są to następujące okoliczności:

   

  • sporządzenie go w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  • napisanie testamentu pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  • sporządzenie oświadczenia woli na wypadek śmierci pod wpływem groźby.

   

  Dlatego warto też zadbać o to, aby w przygotowaniu testamentu uczestniczył świadek, który potwierdzi, że osobie spadkodawcy nie towarzyszyła żadna z ww. okoliczności. W praktyce najczęściej testamenty bywają podważane w taki sposób, że podważa się stan świadomości spadkodawcy.

   

  Istnieją również inne okoliczności, które mogą stanowić podstawę do podważenia testamentu. W tym kontekście możemy wskazać na przykład przygotowanie oświadczenia woli przez inną osobę, niezachowanie wymaganej przez prawo formy (przykładowo, testament holograficzny napisany na komputerze), brak zdolności danej osoby do bycia świadkiem przy sporządzaniu testamentu ustnego, czy też wygaśnięcie terminu ważności testamentu szczególnego.

   

  Jeśli więc chcesz stworzyć testament nie do podważenia, to powinieneś zadbać nie tylko o jego treść, ale i o zachowanie odpowiedniej formy.

   

  Jak sporządzić testament z wydziedziczeniem?

   

  Sporządzając testament, można dokonać wydziedziczenia.

   

  Wydziedziczenie to pozbawienie spadkobiercy ustawowego prawa do zachowku.

   

  W tym celu konieczne jest dokonanie odpowiedniego zapisu. Należy w nim dokładnie wskazać, kogo wydziedziczenie dotyczy – najlepiej podać imię i nazwisko tej osoby, jej datę urodzenia oraz stopień pokrewieństwa – a ponadto określić powód takiej decyzji. W praktyce najczęściej spotyka się zachowanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Może to więc być na przykład brak jakiegokolwiek zainteresowania podczas ciężkiej choroby testatora.

   

  Istnieją 3 powody wydziedziczenia. Mianowicie chodzi tutaj o następujące przypadki:

   

  • uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego;
  • dopuszczenie się względem spadkodawcy czy jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci;
  • wydziedziczenie z powodu niedopełniania obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.

   

  To jednak nie wszystko, ponieważ testament musi spełniać wszystkie warunki wymagane do jego ważności. Gdyby okazało się, że oświadczenie woli na wypadek śmierci jest z jakiegoś powodu nieważne, wówczas nieważny byłby również zapis dotyczący wydziedziczenia. Najlepszym rozwiązaniem jest więc sporządzenie testamentu przed notariuszem, który zadba o to, aby wszystkie wymogi zostały spełnione.

   

  Jak napisać testament, aby nie płacić zachowku?

   

  Osoba przygotowująca testament, ma kilka sposobów na to, aby zwolnić spadkobierców..

   

  Pierwszym z nich jest wydziedziczenie, czyli pozbawienie prawa do zachowku w testamencie. Opisałam je szerzej omówione w poprzedniej części niniejszego artykułu.

   

  Drugim sposobem jest sporządzenie umowy dożywocia jeszcze za życia spadkodawcy. Zawarcie tego rodzaju kontraktu powoduje zwolnienie spadkobierców z obowiązku zapłaty zachowku.

   

  Spadkobiercy mogą uwolnić się od płacenia zachowku również na inne sposoby. Po pierwsze, może to być uznanie danego spadkobiercy przez sąd za niegodnego dziedziczenia. Żeby jednak było to możliwe, musi zaistnieć któraś z poniższych okoliczności:

  • dopuszczenie się przez spadkobiercę umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciw spadkodawcy;
  • nakłonienie podstępem lub groźbą spadkodawcy przez spadkobiercę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z powyższych czynności;
  • umyślne ukrycie lub zniszczenie testament spadkodawcy przez spadkobiercę, jego podrobienie lub przerobienie albo świadome skorzystanie z testamentu przez kogoś podrobionego lub przerobionego.

   

  Innym sposobem jest zrzeczenie się dziedziczenia. Jeszcze za życia spadkodawcy istnieje możliwość zawarcia przez niego odpowiedniej umowy ze spadkobiercą, na mocy której dojdzie do tego rodzaju czynności. W ten sposób dany spadkobierca utraci prawo nie tylko do dziedziczenia, ale i do zachowku po zmarłym.

   

  Istnieje jeszcze jeden sposób, który zazwyczaj stanowi ostatnią deskę ratunku w wielu sprawach cywilnych. Otóż jest nim art. 5 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Jak zatem widać, jego treść jest niezwykle ogólna, co powoduje, że strony próbują podnieść zarzut niezgodności ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Skuteczność takiego działania bywa jednak różna, wiele zależy bowiem od przytoczonej argumentacji.

   

  Powoływanie się na art. 5 KC to jednak zwykle akt desperacji. Taki manewr niezwykle rzadko okazuje się skuteczny.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Nie wiesz jak sporządzić testament?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach spadkowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że przygotowanie testamentu to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

  adwokat Marlena Słupińska-Strysik
  mec. Marlena Słupińska-Strysik

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu