Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej przy rozwodzie

Rozwód a władza rodzicielska

W trakcie rozwodu sąd może zadecydować o władzy rodzicielskiej rozstających się małżonków. Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki rodziców względem dzieci. Określenie sposobu jej wykonywania może w kapitalny sposób przełożyć się na relacje z dziećmi, wpływ na ich wychowywanie i sposób sprawowania opieki. Jako doświadczony radca prawny w Poznaniu pomogę Ci się odnaleźć w tym niełatwym temacie.

W przypadku rozwodu może dojść do kilku rodzajów rozstrzygnięć w tej kwestii:

 • pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom
 • powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy drugiego do określonych praw i obowiązków względem dziecka
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Pamiętaj, że orzekanie o władzy rodzicielskiej przy rozwodzie to nie to samo, co orzekanie o władzy rodzicielskiej w zw. z zaniedbaniami czy nadużyciami rodziców. Jeśli sąd odbierze Ci władzę rodzicielską przy rozwodzie (bądź ją ograniczy), to nie oznacza jeszcze, że jesteś złym ojcem lub matką.

Orzeczenie o władzy rodzicielskiej

Pamiętaj, że sąd rozstrzygnie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej przez Ciebie i Twojego byłego małżonka, gdy nie osiągniecie żadnego porozumienia. Jeżeli jednak zgodnie wniesiecie odpowiedni wniosek, sąd nie będzie pochylał się nad tą sprawą. Jako radca prawny zawsze namawiam klientów, aby w pierwszej kolejności zawrzeć pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. To dobrze rokuje między małżonkami, jeśli kwestię władzy rodzicielskiej uda się załatwić polubownie. Pamiętaj bowiem, że nawet jeśli wygrasz sprawę o rozwód, to może przyjść Ci jeszcze wspólnie decydować o ważnych sprawach dziecka. Czy chciałbyś, aby Twoje dziecko było przedmiotem dogrywki?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – przesłanki

Bardzo często stosowanym przez sądy rozwiązaniem jest powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców i ograniczenie praw rodzicielskich drugiego. Spotykałam się z tym już reprezentując klientów zarówno z Poznania, jak również ze Świecia i Grudziądza. W takim przypadku wybierając rodzica, któremu przypadnie sprawowanie władzy rodzicielskiej sąd powinien kierować się dobrem dziecka, w tym jego wiekiem, płcią, relacjami z rodzicami.

Jednak po nowelizacji KRIO wydaje się, że powyższa praktyka ma szanse się zmienić. Wprowadzenie art. 58 § 1a KRIO uwypukla możliwość powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Czas pokaże czy nowe brzmienie wspomnianego przepisu przychyli się do zmiany linii orzeczniczej.

Wybór rodzica przez sąd

Jeśli sąd zdecyduje się na powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z Was, z pewnością weźmie pod uwagę wiele aspektów. Warto tutaj wymienić:

 • wiek,
 • stopień więzi Waszego dziecka odpowiednio z Tobą oraz Twoim małżonkiem,
 • cechy psychiczne tego z Was, któremu przyznana będzie władza rodzicielska (przede wszystkim zdrowie psychiczne),
 • okoliczność u kogo dziecko wychowywało się przed rozwodem,
 • wspólne wychowywanie się wszystkich Waszych dzieci.

Pamiętaj, że w przypadku dużych wątpliwości sąd może zasięgnąć opinii odpowiedniego ośrodka diagnostycznego bądź biegłego psychologa lub psychiatry.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Zwróć uwagę, że w pozwie o rozwód należy bardzo dokładnie sformułować swoje żądanie. Wnosząc o powierzenie Tobie wykonywania pełni władzy rodzicielskiej, musisz dokładnie wskazać, do czego zostanie ograniczona władza rodzicielska małżonka.

W takiej sytuacji warto skorzystać z umiejętności radcy prawnego lub adwokata. Odpowiednie sporządzenie wniosku oraz szczegółowy opis praw i obowiązków Twojego małżonka znacznie ułatwi i przyspieszy postępowanie sądowe.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – argumenty

Aby wykazać przed sądem, że władza rodzicielska Twojego małżonka powinna być ograniczona trzeba przedstawić odpowiednie argumenty.

Możesz wykorzystać dowód z opinii ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, by wykazać, jakie relacje łączą Twojego małżonka z dziećmi.

Warto zwrócić uwagę sądu na nałogi czy złe nawyki Twojego małżonka, takie jak alkoholizm, uzależnienie od hazardu. Mogą one mieć negatywny wpływ na zasady moralne Waszych dzieci i być podstawą ograniczenia władzy rodzicielskiej.

Pamiętaj, że dobrym dowodem na poparcie Twoich argumentów mogą być zeznania świadków. Jeżeli członkowie Twojej rodziny (lub rodziny współmałżonka) będą w stanie wykazać przed sądem, że sprawowanie władzy rodzicielskiej przez Twojego małżonka zagraża Waszym dzieciom, to poproś ich o złożenie zeznań.

W razie wątpliwości skonsultuj się z radcą prawnym lub adwokatem rozwodowym. Pamiętaj bowiem, że cały czas walczysz o korzystne rozstrzygnięcie Twojej sprawy rozwodowej. Musisz więc uważać, aby roztropnie dobierać materiał dowodowy.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej a prawa rodziców

Sąd orzekając ograniczenie praw rodzicielskich jednocześnie wskazuje,jakie prawa i obowiązki służą rodzicowi z ograniczoną władzą.

Często pojawia się przyznanie stronie z ograniczeniem władzy rodzicielskiej prawa do decydowania o:

 • sprawach dotyczących przyszłości dziecka:

o wybór szkoły, do której dziecko będzie uczęszczało,

o wybór miejsca wyjazdu na wakacje,

o wydanie dziecku paszportu,

 • sprawach dotyczących życia codziennego dziecka , w tym:

o wybór zajęć pozaszkolnych,

o wybór lekarza,

o sposobu leczenia dziecka w trakcie choroby.

Zdarza się także, że sąd nakłada obowiązek sprawowania tymczasowej opieki na rodzica z ograniczoną władzą rodzicielską sprawowania opieki nad dzieckiem, na przykład w okresie wakacji.

Pamiętaj, że w zakresie, w którym władza rodzicielska została przyznana obojgu z Was, decyzje trzeba podejmować wspólnie. W pozostałych sprawach decyzje podejmuje ta strona, której przyznano pełnię władzy rodzicielskiej.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej a kontakty z dzieckiem

Musisz być świadomy, że jeżeli sąd ograniczy władzę rodzicielską Twojego małżonka, to zachowa on prawo do osobistego kontaktowania się z dzieckiem. Obejmuje to:

 • przebywanie z dzieckiem, czyli odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
 • utrzymywanie korespondencji (np. wiadomości SMS),
 • korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej (np. regularne telefony, przy pomocy Skype’a).

Więcej o ustaleniu kontaktów z dziećmi po rozwodzie przeczytasz w artykule „Uregulowanie kontaktów z dziećmi”.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej – jak się bronić?

Pamiętaj, że jeżeli jesteś po drugiej stronie i Twój małżonek stara się ograniczyć Twoją władzę rodzicielską, nie jesteś na przegranej pozycji.

Musisz wykazać, że Twoja pełnia władzy rodzicielskiej będzie dobra dla Waszych dzieci, że nie zaniedbujesz rodziny i chcesz dla niej dobrze. Często zdarzają się sytuacje, w których małżonek mszcząc się za zdradę, dąży do ograniczenia władzy rodzicielskiej współmałżonka. Możesz udowodnić, że oskarżenia strony przeciwnej są bezpodstawne. Pamiętaj także, że wina za rozpad małżeństwa nie ma wpływu na kwestię władzy rodzicielskiej. Teoretycznie mogłeś więc zdradzić małżonka, a mimo to będziesz mieć przyznaną władzę rodzicielską.

Skorzystaj z zeznań świadków, wiadomości SMS czy wspólnych zdjęć, z których będzie wynikało, że zawsze realizowałeś swoje obowiązki względem dzieci.

Pamiętaj też, żeby do stanowiska małżonka co do sprawowania przez Was władzy rodzicielskiej odnieść się już w odpowiedzi na pozew. Jak sporządzić takie pismo dowiesz się z artykułuOdpowiedź na pozew rozwodowy”.

Szukasz radcy prawnego lub adwokata rozwodowego? Zapraszam:)

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Prowadzę rozwodową kancelarię prawną na terenie Poznania i okolic, a także mam oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola. Udzielam także konsultacji telefonicznych. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy dobrego radcy prawnego lub adwokata.

Jeśli spodobał Ci się ten wpis może zainteresują Cię także:

§ Alimenty dla mnie lub dzieci

§ Kiedy nie można uzyskać rozwodu?

§ Rozwód a dalsze wspólne mieszkanie