rozwód z orzeczeniem o winie co daje

Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje?

Rozwód z orzeczeniem o winie jest podstawowym typem rozwodu w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO). Wielu małżonków decyduje się jednak na odstąpienie od rozpatrzenia przez sąd kwestii winy, ponieważ nie chcą oni zaogniać konfliktu, a ponadto zależy im na szybkim rozwodzie. Mimo wszystko rozwód z orzeczeniem o winie daje wiele korzyści. O co dokładnie chodzi? Wyjaśniam to w poniższym artykule, „Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje”. Zapraszam do lektury.

 

Chcesz uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie? A może zostałeś niesłusznie pozwany przez małżonka?  Możesz skorzystać z moich usług. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód. Udzielam porad prawnych dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Poznań Rozwody) oraz do kontaktu.

 

   

  Co daje rozwód z orzeczeniem o winie – główne wnioski

   

  • Rozwód z orzeczeniem o winie jest wybierany przez małżonków, którzy pozostają w silnym konflikcie.
  • Dla wielu osób stanowi on formę walki o moralne zadośćuczynienie.
  • Rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się z korzyścią w postaci możliwości zasądzenia przez sąd alimentów na rzecz małżonka niewinnego od winnego.
  • Powodem do uznania danego małżonka za winnego rozpadu pożycia może być na przykład jego uzależnienie, stosowanie przemocy bądź niewierność.
  • Uznanie małżonka za winnego może mieć wpływ na kwestię władzy rodzicielskiej oraz wykonywania przez niego kontaktów z dziećmi po rozwodzie.
  • Rozwód z orzekaniem o winie jest droższy i trwa dłużej niż rozwód bez rozpoznawania kwestii winy.

   
  Przeczytaj również – Rozwód z winy męża

  Przesłanki rozwodowe

   

  Rozwód jest instytucją prawa rodzinnego, która polega na rozwiązaniu małżeństwa w przypadku zaistnienia określonych przesłanek. Otóż aby jego orzeczenie było w ogóle możliwe, pomiędzy małżonkami musi zaistnieć zupełny i trwały rozpad pożycia.

   

  Poprzez zupełny rozpad pożycia należy rozumieć ustanie trzech więzi – emocjonalnej, fizycznej i ekonomicznej. Więź emocjonalna to uczuciowy wymiar związku małżeńskiego, fizyczna to pożycie intymne, z kolei więź ekonomiczna polega na wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego. Rozpad ten jest trwały, jeżeli małżonkowie nie wyobrażają już sobie powrotu do siebie w celu kontynuowania wspólnego życia.

   

  Co jednak niezwykle istotne, orzeczenie rozwodu może być niedopuszczalne z punktu widzenia prawnego. Mianowicie jest tak wówczas, gdy rozstanie małżonków byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (na przykład opuszczenie w przypadku ciężkiej choroby) lub, gdy wskutek orzeczenia rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Należy jednak pamiętać, iż to sąd zawsze dokonuje ostatecznej oceny całokształtu okoliczności danej sprawy i to on podejmuje decyzję rozstrzygającą.

   

  Jak już zasygnalizowałam na wstępie, w polskim prawie istnieją dwa rodzaje rozwodu – z orzeczeniem o winie oraz bez niego. Poniżej dowiesz się, jaka jest pomiędzy nimi różnica.

   

  Rozwód z orzeczeniem o winie – powody

   

  Pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami nierzadko dochodzi do silnego konfliktu oraz wzajemnego przerzucania się odpowiedzialnością za rozpad związku. W takim przypadku strony decydują się często na rozwód z orzekaniem o winie, chcąc, aby sąd rozstrzygnął, kto przyczynił się do rozstania. Niemniej jednak praktyka pokazuje, iż istnieje pewien nieformalny katalog zachowań, które przemawiają za uznaniem danego małżonka za winnego.

   

  rozwód z orzeczeniem o winie co daje
  rozwód z orzeczeniem o winie co daje

   

  Zdrada małżeńska

   

  Zdrada małżeńska jest statystycznie najczęstszą przyczyną rozwodów. Niestety, jest ona sprzeczna z przysięgą małżeńską, w której to strony zobowiązują się do zachowania wierności.

   

  Dlatego zdrada bywa uznawana za „twardą” przyczynę orzekania winy.

   

  Należy zwrócić uwagę, że zdrada małżeńska może mieć nie tylko charakter fizyczny. Mianowicie Sąd Najwyższy podkreślił, że są również wszelkie inne zachowanie małżonka wobec osoby płci przeciwnej, które mogą stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości (orzeczenie Sądu Najwyższego z 24 kwietnia 1951 r., sygn. akt C 735/50). Co więcej, za zdradę może zostać uznane zamieszkiwanie przez mężatkę w jednym pomieszczeniu z mężczyzną trwające stale przez dłuższy czas może zostać uznane za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego, bez potrzeby zakwalifikowania tego jako cudzołóstwo (orzeczenie Sądu Najwyższego z 19 grudnia 1950 r., sygn. akt C 322/50). Podobnie wygląda sytuacja, w której jeden z małżonków zachowuje się w sposób stwarzający pozory zdrady. Muszą one jednak wzbudzić przekonanie u drugiego, iż faktycznie doszło do złamania przysięgi wierności (wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 1971 r., sygn. akt III CRN 442/70).

   

  Zobacz także: Prawne konsekwencje zdrady małżeńskiej

   

  Uzależnienia

   

  Wszelkiego rodzaju nałogi potrafią skutecznie zakłócić codzienne funkcjonowanie człowieka. Najczęściej spotykanymi w kontekście spraw rozwodowych są alkoholizm, narkomania oraz hazard. Są one niezwykle poważnym zagrożeniem dla rodziny uzależnionego, ponieważ nierzadko uzależnienie wiąże się z występowaniem agresji, a także z zaniedbywaniem spraw rodziny.

   

  Stosowanie przemocy – zarówno fizycznej, jak i psychicznej – negatywnie wpływa nie tylko na rozwój dzieci, ale i na atmosferę w rodzinie. Wiele osób nie wyobraża sobie związku z osobą, która potrafi zaatakować bez powodu. Równie poważnym problemem jest wydawanie pieniędzy na używki bądź gry hazardowe. W ten sposób bowiem rodzina traci środki, które mogą zostać przeznaczone na zaspokojenie jej potrzeb.

   

  Zobacz także: Rozwód z alkoholikiem

   

  Porzucenie małżonka

   

  Przyczyną rozpadu pożycia może być również porzucenie małżonka. Żeby jednak mogło zostać ono uznane za winę w rozpadzie związku, musi być ono trwałe i zawinione. Nie wystarczy bowiem, że jedno z małżonków po kłótni wyprowadzi się na miesiąc do rodziców, a następnie wróci.

   

  Ponadto liczą się również okoliczności porzucenia. Mianowicie opuszczenie małżonka, który ciężko zachorował i wymaga z tego powodu opieki, jest czynem nagannym z moralnego punktu widzenia, a ponadto stoi w sprzeczności z art. 23 KRiO. W przepisie tym postanowiono bowiem, że małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

   

  Zupełnie inaczej sąd podejdzie jednak do porzucenia alkoholika lub osobę stosującą przemoc domową. Wówczas winę za rozpad będzie mieć małżonek stosujący przemoc lub nadużywający alkoholu. To bowiem ta przyczyna była pierwotnym zalążkiem rozpadu związku.

   

  Popełnienie przestępstwa przez małżonkami

   

  Popełnienie przestępstwa jest czynem uznawanym za nieakceptowalny społecznie. Z tego względu wiele osób uznaje popełnienie czynu zabronionego przez małżonka za koniec związku. Podniesienie tego typu okoliczności w toku postępowania sądowego stanowi poważną przesłankę przemawiającą za orzeczeniem o winie za rozpad pożycia po stronie tego, kto się dopuścił przestępstwa.

   

  małżonek winny rozwodu
  małżonek winny rozwodu

   

  Brak współżycia małżeńskiego

   

  Współżycie intymne jest jednym z obowiązków małżonków. Odmawianie współżycia może być podstawą do orzeczenia rozwodu z winy tego z małżonków, który odmawia bliskości.

   

  Zobacz także: Brak współżycia w małżeństwie a rozwód

   

  Oczywiście niekiedy dochodzi do sytuacji, w których nie jest ono możliwe, na przykład podczas choroby. Wówczas zaniechanie współżycia nie jest podstawą do orzekania winy. Co więcej, odmowa współżycia przez żonę, nad którą znęcał się mąż, nie stanowi przesłanki rozpadu pożycia małżeńskiego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 maja 2009 r., sygn. akt POSAG 2009, nr 1, poz. 59, LEX nr 524885).

   

  Warto również zwrócić uwagę na pogląd, jaki został wyrażony w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Otóż małżeństwo, które nie przystępuje do wypełnienia obowiązków, jakie nakłada zawarcie związku małżeńskiego (…), jest od samego początku martwe i nie spełnia swych zadań społecznych (…). Sama odmowa rozpoczęcia współżycia przez jednego z małżonków może być uznana za ważny powód rozkładu pożycia małżeńskiego, a jej motywa miałyby znaczenie dla oceny winy w spowodowaniu rozkładu tego pożycia (orzeczenie Sądu Najwyższego z 2 maja 1952 r., sygn. akt C 1096/51; orzeczenie Sądu Najwyższego z 2 maja 1959 r., sygn. akt CR 219/58).

   

  Zły stosunek do rodziny małżonka

   

  Nie od dziś wiadomo, że relacje pomiędzy jednym małżonkiem a rodzicami drugiego układają się rozmaicie. Niekiedy pojawiają się konflikty, które są naprawdę silne i przenoszą się na relację małżeńską, co może prowadzić do rozpadu związku.

   

  Jeżeli ktoś wiąże się z osobą, która posiada małoletnie dzieci z poprzedniego związku, powinien dbać o ich dobro. Chodzi tutaj przede wszystkim o podjęcie wspólnych starań dotyczących utrzymania i wychowania dzieci. Jeżeli natomiast małżonek sprawia trudności drugiemu małżonkowi w wypełnianiu obowiązku troski o fizyczny i duchowy rozwój jego dzieci, w szczególności gdy bez uzasadnionych powodów nie zgadza się na pobyt dzieci we wspólnym domu lub doprowadza drugiego małżonka do oddania dzieci na wychowanie poza wspólnotę rodzinną (orzeczenie Sądu Najwyższego z 7 marca 1953 r., C 2031/52, OSN 1953, poz. 123).

   

  Zastanówmy się teraz, jakie korzyści daje uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka.

   

  Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje?

   

  Jak widzisz, katalog okoliczności, w których możesz walczyć o winę współmałżonka jest bardzo szeroki. Ale czy warto się bić?

   

  Orzeczenia winy w za rozwód nie należy rozpatrywać w kategoriach kary. Proces cywilny nie zmierza bowiem do wymierzenia nikomu sankcji. Tego rodzaju rozstrzygnięcie daje natomiast pewną satysfakcję moralną, a także korzyści natury prawnej.

   

  Jeżeli chodzi o pierwszy z wymienionych przeze mnie przed chwilą wymiarów, orzeczenie winy drugiego małżonka stanowi rodzaj kompensacji szkód, jakie wyrządził on pierwszemu. W ten sposób małżonek, który nie przyczynił się do rozpadu związku, może szybciej pogodzić się z tym faktem i rozpocząć nowe życie.

   

  W aspekcie prawnym rozwód z orzeczeniem o winie daje także istotne korzyści. Przede wszystkim dotyczą one sfery alimentacyjnej. Otóż sąd może orzec na żądanie małżonka niewinnego, którego sytuacja finansowa wskutek rozwodu uległa pogorszeniu, obowiązek przyczyniania się przez małżonka wyłącznie winnego rozpadu pożycia do zaspokajania potrzeb małżonka niewinnego nawet wówczas, gdy nie znajduje się on w niedostatku. Tego rodzaju świadczenia przysługują comiesięcznie, aż do momentu zawarcia przez małżonka niewinnego nowego związku, jednakże nie dłużej niż przez 5 lat. Z wyjątkowych względów sąd może przedłużyć ten czas.

   

  Czy wiesz, jakie dokumenty mogą mieć kluczowe znaczenie dla uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie? Zaraz Ci to wyjaśnię.

   

  Rozwód z orzekaniem o winie – jak go uzyskać?

   

  Zgodnie z polskim prawem uzyskanie rozwodu zawsze wiąże się z koniecznością przeprowadzenia postępowania sądowego. Do jego zainicjowania potrzebne jest sporządzenie pozwu, które powinno być poprzedzone dogłębną analizą sprawy oraz przygotowaniem materiału dowodowego.

   

  Pozew o rozwód jest pismem procesowym, a co za tym idzie, powinien on spełniać wymogi przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego (KPC). Mianowicie w pozwie rozwodowym należy zamieścić takie informacje jak wskazanie miejsca i daty jego sporządzenia, dane stron (imiona, nazwiska, adresy, a także numery PESEL), wskazanie sądu okręgowego, do którego wnoszony jest pozew, oznaczenie rodzaju pisma, precyzyjne przedstawienie swoich żądań, uzasadnienie swojego stanowiska, własnoręczny podpis oraz wymienienie załączników.

   

  Jeżeli chodzi o sprecyzowanie swojego żądania, powinieneś napisać tutaj, że wnosisz o orzeczenie rozwodu z orzeczeniem o winie drugiej strony. W tym miejscu wskaż również dowody, o dopuszczenie i przeprowadzenie których wnosisz, a także podaj fakty, które mają być udowodnione w postępowaniu dowodowym. W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, dowody pozwalają wykazać, czy strona, której jest zarzucana wina, rzeczywiście przyczyniła się swoim zachowaniem do rozpadu związku.

   

  Zobacz także: Jak napisać pozew rozwodowy

   

  W uzasadnieniu natomiast przedstaw historię Waszego małżeństwa. Wskaż, gdzie i w jakich okolicznościach się poznaliście, jak wyglądało Wasze wspólne życie, czy w jego trakcie dochodziło do jakichś nieprawidłowości i jak mocno zakłócały one pożycie, a także w jakich okolicznościach doszło do rozstania.

   

  Co ważne, w pozwie rozwodowym możesz domagać się rozstrzygnięcia również innych kwestii związanych z ustaniem małżeństwa. Chodzi tutaj o alimenty, ustalenie harmonogramu kontaktu z dziećmi, czy też ewentualne ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Wiele zależy jednak od okoliczności Twojej sprawy.

   

  A czy wiesz, jaki wpływ ma uznanie małżonka za winnego rozpadu związku na kwestię dzieci? Omówię ten problem poniżej.

   

  Rozwód z orzekaniem o winie a władza rodzicielska, alimenty na dzieci i kontakty

   

  Okoliczności, które przemawiają za uznaniem danego małżonka za winnego rozpadu pożycia, mogą stanowić także podstawę do ograniczenia, a nawet pozbawienia władzy rodzicielskiej. Dzieje się tak wówczas, gdy na przykład rodzic stosował wobec dzieci przemoc fizyczną lub psychiczną, poważnie zaniedbywał ich bieżące sprawy lub nie przyczyniał się do ich utrzymania. Chodzi więc o sytuacje, w których wina małżonka rzutowała także na relacje z dziećmi.

   

  Inaczej więc będzie przy zdradzie. W takiej sytuacji niewierność małżonka nie będzie wpływać na jego prawa do dzieci.

   

  Podobnie wygląda kwestia alimentów na dzieci. Rodzic uznany za winnego rozpadu małżeństwa wciąż jest zobowiązany do łożenia na utrzymanie swoich dzieci. Wynika to z faktu, iż na obojgu rodzicach spoczywają takie same prawa i obowiązki względem potomstwa, chyba że inaczej orzeknie w tej sprawie sąd.

   

  Zasadniczo, jeżeli dany rodzic nie mieszka na stale ze swoim dzieckiem, ma on prawo i zarazem obowiązek realizować kontakty z nim. Kontakty te mogą mieć różną formę – spotkań, rozmów telefonicznych, a także rozmów prowadzonych za pomocą komunikatorów internetowych i portali społecznościowych. Jeżeli rodzic zostanie uznany za winnego, wówczas sąd może ograniczyć jego kontakty z dzieckiem, a nawet ich zakazać. Kiedy tak się stanie? Otóż z całą pewnością kontakty rodzica, który jest alkoholikiem bądź narkomanem nie służą dobru małoletniego dziecka. Mogłyby one, w szczególności osobiste spotkania, prowadzić do demoralizacji małoletniego bądź też stanowić zagrożenie dla jego zdrowia fizycznego i psychicznego.

   

  konflikty małżonków
  konflikty małżonków

   

  A czy wiesz, ile kosztuje rozwód z orzekaniem o winie? Za chwilę postaram się przybliżyć Ci nieco ten temat.

   

  Rozwód z orzekaniem o winie – ile kosztuje?

   

  Jeżeli o chodzi o koszty sądowe związane z uzyskaniem rozwodu z orzeczeniem o winie, to opłata za wniesienie pozwu wynosi 600 złotych. To jednak nie wszystko, albowiem jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z pomocy prawnika, dochodzą również inne koszty, np. honorarium adwokata.

   

  Należy przypomnieć o jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie, gdy adwokat lub radca prawny zastępuje Cię w sądzie, musisz uiścić opłatę od pełnomocnictwa. Obecnie wynosi ona 17 złotych.

   

  Rozwód z orzeczeniem o winie stanowi dla wielu osób jedyną formę rozstania, jaką są w stanie zaakceptować. Wynika to przede wszystkim z pragnienia uzyskania moralnej satysfakcji. Oprócz tego w grę mogą wchodzić kwestie alimentacyjne – małżonek niewinny może domagać się bowiem świadczenia od winnego. Decydując się na rozwód z orzekaniem o winie, należy mieć jednak świadomość dwóch rzeczy. Mianowicie ta forma rozstania jest droższa i trwa dłużej niż rozwód bez rozstrzygania kwestii winy.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o rozwód działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu