Jeśli masz podstawy do ubiegania się wydanie wyroku rozwodowego z orzeczeniem wyłącznej winy Twojego małżonka, to warto ubiegać się o takie orzeczenie. Przemawiają za tym co najmniej dwie główne okoliczności. Pierwszą z nich są alimenty. Małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, nie może domagać się alimentów od małżonka niewinnego. Ponadto małżonek niewinny będzie mógł domagać się alimentów od drugiego z małżonków, jeśli sytuacja majątkowa tego pierwszego ulegnie pogorszeniu. To ważne, ponieważ w przypadku braku orzeczenia o wyłącznej winie, małżonek niewinny rozkładu pożycia mógłby domagać się ewentualnych alimentów jedynie w sytuacji, w której znajduje się w niedostatku.

Druga okoliczność ma charakter etyczny. Jeśli bowiem jedna ze stron ponosi realną odpowiedzialność za rozkład związku, to warto, aby okoliczność ta została oddana w wyroku rozwodowym. Jest to szczególnie istotne, jeśli małżonkowie posiadają wspólne dzieci. Nawet jeśli w chwili rozwodu są jeszcze zbyt małe by zrozumieć co się dzieje, to z czasem wyrok rozwodowy ze wskazaniem wyłącznej winy małżonka może być obiektywnym dowodem na to, kto przyczynił się do rozkładu związku.

  Kiedy możemy mówić o wyłącznej winie jednego z małżonków.

  Istnieje nieskończenie wiele okoliczności, które mogą przesądzać o odpowiedzialności jednego z małżonków za rozwód. Niektóre z nich zachodzą na tyle często, że można ubrać je w powtarzalne kategorie. Należą do nich przede wszystkim zdrady, nadużywanie alkoholu, przemoc fizyczna lub psychiczna, niegospodarność finansowa, a także naganny stosunek do członków rodziny. Przyczyną rozpadu małżeństwa uzasadniającą orzeczenie o wyłącznej winie jest także wstrzemięźliwość seksualna w stosunku do małżonka. Jeśli Twój małżonek dopuszcza się jednej z ww. okoliczności, to masz całkiem spore szanse na uzyskanie korzystanego dla Ciebie rozstrzygnięcia.

  Jakich dowodów używać do wykazania winy w przypadku zdrady.

  Jeśli okolicznością, która jest przyczyną rozkładu pożycia jest zdrada katalog źródeł dowodowych jest naprawdę szeroki. W pierwszej kolejności możemy powołać się na dowody z korespondencji niewiernego małżonka, jak sms-y, e-maile, czy komunikacja z messengera. Należy jednak pamiętać, że małżonek, choćby niewierny, ma prawo do zachowania w tajemnicy swojej korespondencji. Jeśli więc dostęp do takiej korespondencji wiązałby się z pokonaniem zabezpieczenia, jak np. PIN-u lub hasła, małżonek musi liczyć się z ryzykiem odpowiedzialności karnej. Warto więc wcześniej ocenić ryzyko. Jako dowody mogą posłużyć także fotografie i wydruki z portali społecznościowych, a w szczególności z portali o charakterze towarzyskim.

  Znakomitym pomysłem jest zaangażowanie agencji detektywistycznej. Agencja, jako profesjonalista, wie jak zdobywać dowody bez ryzyka narażenia się na odpowiedzialność karną. Poza tym, agencja ma możliwość korzystania ze środków technicznych niedostępnych dla nieprofesjonalistów. Takimi środkami są w szczególności różnego rodzaju urządzenia podsłuchowe, począwszy od zwykłych „pluskiew”, skończywszy na zaawansowanych urządzeniach nasłuchowych. Popularnym jest także instalowanie nadajników GPS, pozwalających na ustalenie w jakim miejscu przebywa w danym momencie małżonek. Skorzystanie z agencji detektywistycznej jest także dobrym pomysłem, aby ustalić, że faktycznie doszło do zdrady. Małżonek nie zawsze ma bowiem 100% pewności, że jest zdradzany. Po potwierdzeniu zdrady łatwiej jest ją wykazać, ponieważ monitorowane są konkretne zachowania małżonka.

  Dowody w celu wykazania przemocy i nadużywania alkoholu.

   

  W celu wykazania przemocy najpopularniejszym dowodem jest tzw. niebieska karta. Jest ona kwestionariuszem wypełnianym przez funkcjonariusza Policji w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. W praktyce orzeczniczej coraz częściej stanowi samodzielny środek dowodowy. Jej założenie stanowi wskazówkę dla sądu, że w rodzinie źle się dzieje i jeden z małżonków dopuszcza się agresji. Kolejnym bardzo popularnym środkiem dowodowy jest dokumentacja medyczna, czyli tzw. „obdukcja”. Jeśli w rodzinie doszło już do aktów przemocy, to należy je niezwłocznie udokumentować. Obdukcja jest bardzo silnym środkiem dowodowym w postępowaniu sądowym.

  W przypadku nadużywania alkoholu świetnymi dowodami są dokumenty potwierdzające uzależnienie, w szczególności skierowanie na badanie odwykowe, dowody z interwencji Policji, obdukcje lekarskie lub nawet wyroki skazujące za przemoc domową. Często jednak brakuje tego typu dokumentów, dlatego nieocenione okazują się zeznania świadków a także wyjaśnienia małżonka, który wnosi o orzeczenie rozwodu.

  Dowody z wyjaśnień stron i z zeznań świadków.

  W praktyce pierwszymi dowodami, po które będziesz musiał sięgnąć w postępowaniu dowodowym są wyjaśnienia stron. Jest to obowiązkowy etap postępowania sądowego w sprawach rozwodowych. Sąd wysłucha każdego z małżonków na okoliczność przyczyn rozkładu pożycia, ustania więzi między małżonkami, wspólnego mieszkania i współżycia fizycznego. Jeśli w związku są dzieci, sąd może zapytać także o kwestie związane z ich wychowywaniem, wspólnym mieszkaniem i kosztami ich utrzymania. Wysłuchanie stron przez sąd jest obowiązkowym etapem postępowania i warto się do niego przygotować.

  Niejednokrotnie, w szczególności gdy strony nie domagają się orzekania o winie, sprawa może skończyć się na przesłuchaniu stron. Nierzadko należy jednak zaangażować świadków. W tym celu można wykorzystać rodzinę lub przyjaciół. Najlepiej aby były to osoby mające wiedzę o tym, co dzieje się w związku, a więc osoby często goszczące w domu małżonków, razem spędzające wolny czas lub wakacje. Pamiętajmy, że możemy wykorzystać zarówno świadków naocznych, jak i świadków ze słyszenia. Przez tych ostatnich rozumie się osoby, które nie widziały na własne oczy okoliczności, o których zeznają, ale słyszały o nich od innych osób.

  Inne dowody w sprawie rozwodowej.

  Pamiętajmy, że dowodów w sprawie rozwodowej może być tyle, ile przyczyn rozkładu pożycia. W postępowaniu sądowym nie jest tak, że jedne dowody są silniejsze od drugich. Sąd samodzielnie i swobodnie ocenia zebrany w sprawie materiał dowodowy, starając się wydać sprawiedliwy wyrok. Oczywiście, dobrze jest, jeśli strona dysponuje „twardymi” dowodami, jak zdjęcia czy wyciągi z korespondencji. Brak tego typu dowodów nie przesądza jednak o braku możliwości wykazania winy małżonka. W tego typu przypadku o wiele większą rolę odgrywa strategia procesowa i zeznania świadków. Strona, która nie dysponuje „twardymi” dowodami musi się przygotować na długi i trudny proces.

  5/5
  5/5

  Jak napisać odpowiedź na pozew rozwodowy? Przygotuj odpowiedź na pozew o rozwód

  Jak przygotować się do rozwodu?

  Chcę wykazać winę małżonka

  Jak przebiega sądowy podział majątku?

  Uregulowanie kontaktów z dziećmi

  Alimenty dla mnie lub dzieci

  Apelacja od wyroku rozwodowego

  Rozwody PREMIUM