Rozwód z winy męża

Rozwód z winy męża

Rozwód z winy męża
Rozwód z winy męża

Rozpad rodziny jest wydarzeniem dramatycznym. Bardzo często to nie tylko rozstanie małżonków, ale również dramat dzieci, które muszą uporać się z traumą. Tymczasem zdradzonej kobiecie zależy (i słusznie!), aby przeprowadzić rozwód z winy męża. Po rozstaniu byli już małżonkowie muszą uregulować takie kwestie jak opieka nad dziećmi i sposób wykonywania kontaktów z nimi, alimenty, czy też podział majątku. Coraz więcej klientem zgłasza się do mnie z tematem rozwód z winy męża. Jak zatem wygląda specyfika takich spraw? W niniejszym wpisie prezentujemy krótki przewodnik, w którym omówione zostały problemy związane z rozwodem z winy męża.

 

Przeczytaj artykuł do końca. Pod koniec artykułu napiszę bowiem dlaczego przegrasz swoją sprawę o rozwód. Tak, średnio 4 na 5 czytelniczek tego artykułu przegra swoją sprawę rozwodową, a ja opiszę dlaczego tak się stanie.

 
Potrzebujesz adwokata, który poprowadzi rozwód z winy męża? Skontaktuj się ze mną, mam bogate doświadczenie w sprawach o rozwód i alimenty. Udzielam porad telefonicznych oraz online. Sprawdź również moją ofertę – Adwokat Rozwodowy Poznań.

   

  Rozwód z winy męża – powody (teoria)

   

  Zasadniczo można powiedzieć, że istnieją dwa rodzaje powodów rozstań małżonków. Mianowicie mogą być one zawinione albo niezawinione. Wszystko uzależnione jest od okoliczności danej sprawy, która rozpatrywana jest w sądzie.

   

  Aby jednak móc przypisać winę w rozkładzie pożycia mężowi, sąd musi uzyskać pewność, iż jego zachowanie doprowadziło do powstania kryzysu w związku bądź też do jego pogłębienia. W tym celu powstaje konieczność zbadania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zachowaniami męża a rozpadem małżeństwa. Należy jednak dodać, że sąd nie ustala stopnia winy danej strony. Gdyby w toku postępowania okazało się, że nie tylko mąż, ale i żona ma swój, nawet niewielki, udział rozpadzie związku, wówczas sąd orzeknie winę po obydwu stronach.

   

  Sędziowie mają takie piękne powiedzenie, że aby przypisać winę jednej ze stron – druga musi być KRYSTALICZNIE CZYSTA. W praktyce nie zawsze tak to jednak działa… 😊

  Przeczytaj również – Rozwód z winy obu stron

  Powody rozwodu z winy męża (praktyka)

   

  Jakie są najczęściej spotykane powody rozwodu z winy męża? Jak się okazuje, jest ich całkiem sporo. Poniżej podajemy kilka przykładów:

   

  • niewierność małżeńska;
  • stosowanie przemocy (fizycznej lub psychicznej);
  • uzależnienia (alkoholizm, narkomania, hazard);
  • porzucenie drugiego małżonka;
  • bezczynny tryb życia, uchylanie się od podjęcia pracy;
  • odmowa współżycia fizycznego;
  • brak wsparcia i pomocy drugiemu małżonkowi;
  • negatywny stosunek do rodziny współmałżonka;
  • nieetyczne postępowanie;
  • zmiana religii powodująca konflikt w małżeństwie.

   

  Każda z tych okoliczności musi zostać dokładnie zbadana przez sąd. W tym celu konieczne będzie ustalenie częstotliwości oraz ciężaru negatywnych poczynań męża.

  Sprawdź również nasz wpis – Skutki niestawiennictwa na rozprawie rozwodowej

  Rozwód z winy męża a zdrada

   

  Niewierność małżeńska jest jednym z najczęstszych przyczyn rozwodów. Wiele kobiet nie potrafi bowiem wybaczyć swoim mężom zdrady, dlatego też decydują się one na definitywne zakończenie związku.

   

  W art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO) postanowiono, iż:

   

  „Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.”

   

  Z przepisu tego wynika wprost, że zdrada stanowi poważne naruszenie wspólnoty życia małżeńskiego.

   

  Dopuszczenie się zdrady małżeńskiej, nawet jednorazowe, może być przyczyną rozwodu. Jednakże istnieją sytuacje, w których niewierność nie musi mieć wpływu na rozpad związku. Chodzi o przypadek, gdy na przykład mąż stosował wobec swojej żony przemoc, w związku z czym wyprowadziła się ona do innego mężczyzny. Wówczas to on zerwał wspólnotę życia małżeńskiego. Pogląd ten można znaleźć w orzecznictwie Sądu Najwyższego, który stwierdził, że związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład (wyrok Sądu Najwyższego z 28 września 2000 r., IV CKN 112/2000, OSNC 2001, nr 3, poz. 41).

   

  Co jest niezwykle istotne, zdradę należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również emocjonalnym. W takim ujęciu poprzez niewierność rozumie się stwarzanie pozorów zdrady, jak również inne zachowania, które godzą w społecznie przyjęte normy przyzwoitości oraz obyczajowości.

   

  Rozwód z winy męża alkoholika

   

  Wszelkiego rodzaju uzależnienia mają poważny wpływ na jakość życia małżeńskiego. Najczęściej spotykanym jest uzależnienie od alkoholu. Wynika to chociażby ze stresującego trybu życia, nadmiaru obowiązków, czy też osobistych skłonności. Z problemem tym zmagają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

   

  Należy zwrócić uwagę, że alkoholizm to choroba i trzeba ją leczyć. W praktyce często nie jest to wcale takie proste, ponieważ uzależniony niekoniecznie chce udać się na terapię. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele. Co więcej, taka osoba może stosować wobec swojego współmałżonka przemoc fizyczną lub psychiczną. Będąc pod wpływem alkoholu, wielu mężów nie tylko bowiem bije swoje żony, ale również im ubliża. Mogą również pojawić się podejrzenia o urojone zdrady, czy też naruszanie nietykalności cielesnej.

   

  Jeśli spotyka to także Ciebie to nie wstydź się. Wszystko to już widziałam. Nie jesteś sama!

   

  To wszystko sprawia, że rozwód z winy męża – alkoholika – jest jak najbardziej możliwy. Niemniej jednak w toku postępowania sąd zbada wszystkie okoliczności i oceni ich wpływ na rozpad małżeństwa. Alkoholizm męża bardzo często przemawia o jego wyłącznej winie.

   

  Rozwód z winy męża – konsekwencje

   

  W przypadku rozwodu winę należy rozpatrywać przede wszystkim w kategoriach moralnych.  Niemniej posiada ona również przełożenie na sytuację prawną byłych już małżonków. Czyli pisząc wprost – ma to przełożenie na stan Twojego portfela. Niekiedy to przełożenie jest naprawdę poważne.

   

  Konsekwencje rozwodu z winy męża – dożywotnie alimenty

   

  W tym kontekście warto zwrócić uwagę na art. 60 § 2 KRiO. Otóż przepis ten posiada następujące brzmienie:

  Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.”

   

  ALIMENTY OD MĘŻA są więc zasadniczą korzyścią, jaką może odnieść żona, uzyskując rozwód z winy męża.

   

  Co jednak istotne, mąż, który został uznany za wyłącznie winnego, nie może żądać alimentów od żony. Niemożność ta dotyczy również sytuacji, gdy mąż znajdzie się w niedostatku. Przepis ten jest więc symetryczny. Czyli nawet jeśli sama nie chcesz otrzymywać alimentów od męża to zastanów się nad wykazaniem winy, aby mąż z czasem nie zażądał ich od Ciebie!

   

  Konsekwencje rozwodu z winy męża – alimenty dożywotnie.

   

  Druga istotna korzyść wynika z art. 60 § 3 KRiO. Mianowicie w przepisie tym postanowiono, iż  obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

   

  Jak widać obowiązek płacenia alimentów na żonę co do zasady wygasa po 5 latach. Jeśli natomiast sąd orzekł wyłączną winę po stronie męża, wówczas żona może liczyć na alimenty bez ograniczenia czasowego trwania takiego obowiązku. Mogą to być nawet alimenty DOŻYWOTNIE.

   

  To teraz spokojnie sobie usiądź i policz ile alimentów musiałby w sumie zapłacić Ci mąż, jeśli płaciłby je do końca życia… To co, opłaca się walczyć o winę? :)

   

  Rozwód z winy męża a alimenty na żonę – wysokość

   

  Jak już wcześniej zostało powiedziane, wina po stronie męża bywa niezwykle istotna z punktu widzenia żony, która zamierza dochodzić alimentów na siebie. W tym kontekście wiele kobiet zadaje sobie pytanie, jak długo może liczyć na wsparcie byłego już małżonka.

   

  Aby móc ubiegać się o alimenty od byłego męża, żona nie może zostać uznana za wyłącznie winną rozpadu pożycia. Wystarczy, że oświadczy ona, iż jej sytuacja materialna uległa pogorszeniu, by sąd rozpoznał żądanie.

   

  Mąż, który zostanie zobowiązany do płacenia alimentów, musi je opłacać w takiej wysokości, aby pokryć usprawiedliwione potrzeby byłej żony. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który stwierdził, że podział ról w małżeństwie, w ramach których żona zajmowała się wychowaniem i codzienną troską o dziecko, a mąż pracując zawodowo, miał dostarczać środków utrzymania dla rodziny – w sytuacji kiedy niepracująca żona – po rozwodzie – zostaje tych środków pozbawiona i musi sama zabiegać o ich pozyskiwanie, stanowi o znacznym pogorszeniu jej sytuacji spowodowanej rozwiązaniem małżeństwa (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 5/15, LEX nr 1711443).

   

  Widzisz to orzeczenie? Okazuje się więc, że alimenty na żonę mogą okazać się naprawdę wysokie!

   

  Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest pragnienie ustawodawcy zapobiegnięcia sytuacji polegającej na pogorszeniu się warunków materialnych niewinnego małżonka. Na problem ten zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który przyznał, że środkiem do osiągnięcia tego celu jest roszczenie przyznane małżonkowi niewinnemu o przyczynienie się małżonka uznanego za wyłącznie winnego w odpowiednim zakresie do zaspokojenia jego usprawiedliwionych potrzeb, chociażby nie znajdował się w niedostatku. Zakres, w jakim to ma nastąpić, określa z jednej strony stopień pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego, a z drugiej strony zasady słuszności (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 września 2009 r., sygn. akt I ACa 565/09, LEX nr 756661).

  Sprawdź również – Skutki prawne zawarcia małżeństwa

  Rozwód z winy męża a podział majątku

   

  Zasadniczo problem winy męża w rozpadzie małżeństwa nie ma wpływu na kwestię podziału majątku. W przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie ma bowiem regulacji w tym zakresie. Jednakże może pojawić się sytuacja, w której do rozwodu doszło ze względów zaniedbań finansowych po stronie męża. Może tak być na przykład, gdy mężczyzna jest hazardzistą.

   

  W tego rodzaju przypadku sąd orzekający w sprawie o podział majątku z całą pewnością weźmie pod uwagę kwestię winy męża. Co może zrobić sąd? Otóż sąd może on ustalić nierówne udziały. W praktyce wygląda to tak, że na przykład 60% wartości majątku przypadnie żonie, z kolei 40% mężowi. Na uwagę zasługuje jedna rzecz. Otóż tego typu ustalenie możliwe jest wyłącznie w przypadku całego majątku, nie zaś jego poszczególnych składników.

   

  W kontekście powyższego warto zwrócić uwagę na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy. Otóż w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 27 czerwca 2003 r. przyznano, iż małżonek rażąco lub uporczywie naruszał swe obowiązki wobec rodziny bądź doprowadził do zawinionego rozkładu pożycia, choćby znalazł on wyraz tylko w separacji faktycznej, a do rozwodu nie doszło. Kwestia winy nie jest więc bez znaczenia przy ocenie ,,ważnych powodów”, dlatego przyjmuje się, że art. 43 § 2 k.r.o. nie powinien działać na niekorzyść małżonka, któremu nie można przypisać winy (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2003 r., sygn. akt IV CKN 278/01, OSNC 2004/9/146).

   

  Rozwód z orzekaniem o winie – korzyści

   

  Jak przyznał w jednym z wyroków Sąd Najwyższy, orzeczenie o winie, niezależnie od poważnych następstw prawnych, zwłaszcza w zakresie obowiązku alimentacji byłego małżonka, stanowi swoiste podsumowanie i ocenę wspólnego pożycia. Dlatego jego uzasadnienie powinno być szczególnie wyważone i wszechstronnie uargumentowane (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 kwietnia 2005r., sygn. akt II CK 609/04, LEX nr 1110951).

   

  Uzyskanie orzeczenia o winie męża za rozpad małżeństwa, daje żonie pewne korzyści – mniej lub bardziej oczywiste. Przede wszystkim jest to kwestia alimentów, która została omówiona wcześniej, podobnie jak korzystny podział majątku wspólnego. Jednakże pozostaje jeszcze problem opieki nad dziećmi. W takim przypadku sąd ustalający model sprawowania pieczy również może wziąć pod uwagę winę za rozpad pożycia. Jeżeli bowiem przejawia się ona na przykład w stosowaniu przemocy fizycznej lub psychicznej bądź też w nadużywaniu alkoholu, sąd może uznać, że dziecko nie powinno mieć kontaktu z ojcem albo powinien być on zdecydowanie ograniczony.

   

  Wyrok, w którym ustalono winę męża, może być również przydatny w postępowaniu w przedmiocie pozbawienia albo ograniczenia władzy rodzicielskiej. Na jej treść składają się prawa i obowiązki rodzicielskie. Istnieje wiele okoliczności, które przemawiają za jej pozbawieniem albo ograniczeniem. Dla przykładu można tu wskazać chociażby uzależnienie od narkotyków czy też innych środków odurzających, przemoc lub zły wpływ męża.

   

  Dlaczego przegrasz swoją sprawę o rozwód?

   

  Przegrasz, bo jesteś za dobra. Otóż znakomita większość moich klientek – kobiet, wykazuje ogromny opór przed walką o winę męża. Kobiety zwykle chcą tak przejść przez rozwód, aby uniknąć problemów. Dlatego odpuszczają sobie przygotowanie się do rozwodu, zbieranie dowodów itd. Łatwo dają się też zwodzić mężowi, wierząc że istnieje szansa na zachowanie małżeństwa.

   

  A gdy dochodzi do rozprawy rozwodowej to okazuje się, że mąż jest świetnie przygotowany, dysponuje dowodami i stara się przerzucić winę na żonę. Mężczyźni mają mniejszą empatię i potrafią skuteczniej chłodno kalkulować. Kobiety kierują się emocjami, które ich zawodzą w sądzie.

   

  Co więc powinnaś zrobić?

   

  Jeśli czujesz, że Twoje małżeństwo się rozpada i może nastąpić rozwód, powinnaś szybko umówić się na konsultację z adwokatem lub radcą prawnym specjalizującym się w rozwodach. Możesz umówić się ze mną – udzielam porad online i porad telefonicznych dla klientów z całej Polski. Możesz też udać się do adwokata w swojej miejscowości.

   

  Konsultacja z prawnikiem nie oznacza jeszcze decyzji o rozwodzie! Wspólnie z prawnikiem powinniście ocenić sytuację i określić plan działania. Może być bowiem tak, że mąż już przygotowuje się na prawdziwą wojnę, a Ty jeszcze o tym nie wiesz.

   

  Dobry adwokat rozwodowy nie będzie zachęcał Cię do rozwodu. Pomoże Ci jednak dobrze się do niego przygotować.

   

  Potrzebujesz pomocy Adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

    Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Jestem alkoholikiem, nie biłem żony, żona mnie zdradza przez pół małżeństwa i tłumaczy się że robi to dlatego że piję. Chcę się rozwieść, jakie mam szanse. Rozwód z orzeczeniem o winie żony

   1. Dzień dobry,

    Wszystko zależy od okoliczności Pana sprawy. Co do zasady, zdrada jest podstawą do orzekania rozwodu z wyłączną winą. Jeśli czuje Pan potrzebę skonsultowania swojej sytuacji, to zapraszam na konsultację online/telefoniczną.

    pozdrawiam serdecznie
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  • Witam jestem w ciąży mam dwójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa obecnie mąz zrezygnowała bez mojej wiedzy z wynajętego mieszkania które muszę opuścić gdyż nie stać mnie na jego utrzymanie a on pracuje za granicą od 3 miesięcy wcześniej nie łożył ma utrzymanie rodziny bo nie pracował i mnie strasznie wyzywał co zmusiło mnie zamieszkać chwilowo u mamy natomiast miesiąc temu wynajoł mieszkanie żeby niby dla nas a teraz muszę je opuścić za dwa miesiące rodzę nie mam już siły chce się rozwieść dodam że wcześniej mieszkaliśmy u jego matki ja i mnie źle traktował co zmusiło mnie do pójścia do mamy o dowiedziałam się że jestem w ciąży to był grudzień

  • Witam,
   Mąż mnie porzucił i od ponad roku nie mieszka w domu. Czy mogę składać pozew o rozwód z wyłącznej winy męża??

   1. Witam złożyłam o rozwód z wyłącznej winy męża który nadużywał alkohol zdradzał i znęcał się nad rodziną ma też niebieską kartę i w toku sprawę karna czego mogę się spodziewać na sprawie rozwodowej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu