zadoscuczynienie od sprawcy wypadku

Zadośćuczynienie od sprawcy wypadku

Zadośćuczynienie od sprawcy wypadku jest jednym ze świadczeń, które może należeć się ofierze. Zazwyczaj towarzyszy ono odszkodowaniu i, podobnie jak ono, jest wypłacane z ubezpieczenia sprawcy zdarzenia. Na czym właściwie polega zadośćuczynienie od sprawcy wypadku? Za jakie szkody jest ono należne?  Jakie są szanse na jego uzyskanie po wypadku drogowym? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w poniższym wpisie.

 

Pamiętaj, że jeśli doznałeś wypadku i zastanawiasz się, czy możesz uzyskać zadośćuczynienie od jego sprawcy, to możesz skonsultować się ze mną. Doradzam osobom pokrzywdzonym z całej Polski. Jestem dostępna w ramach konsultacji telefonicznych, konsultacji online, a także w moich Kancelariach: w Poznaniu i w Świeciu. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Odszkodowania Poznań) oraz do kontaktu!

   

  Istota zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

   

  Według przepisów Kodeksu cywilnego (KC), zadośćuczynienie jest sposobem wyrównania szkody niemajątkowej. Jego podstawę stanowią art. 445 i związany z nim art. 444 KC.

   

  W art. 445 § 1 KC ustawodawca postanowił, że:

   

  1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

   

  Natomiast wspomniany w przepisie „artykuł poprzedzający”, to art. 444 § 1 KC, który przywołuje takie okoliczności jak: „uszkodzenie ciała” lub „wywołanie rozstroju zdrowia”. Jeśli więc na skutek czyjegoś działania dojdzie do powstania tych okoliczności, to oprócz wyrównania strat (odszkodowanie) można powalczyć także o zrekompensowanie krzywdy, stresu i cierpienia. Temu właśnie służy zadośćuczynienie od sprawcy wypadku.

   

  To jednak nie wszystko ponieważ zadośćuczynienie może otrzymać również rodzina poszkodowanego, który zmarł w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia. Podstawę takiego rozwiązania stanowi art. 446 § 4 KC.

   

  Funkcje zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

   

  Zadośćuczynienie pełni trzy zasadnicze funkcje:

  • Po pierwsze, jest to funkcja kompensacyjna, która polega wyrównaniu szkody niemajątkowej powstałej wskutek zdarzenia. Ma ona kompensować ból, cierpienie, stres i krzywdę.
  • Po drugie, jest to funkcja prewencyjna, której celem jest zapobieganie naruszeniom prawa – szczególnie chodzi tutaj o ochronę dóbr osobistych (choć to akurat ma bardzo ograniczone zastosowanie w wypadkach…).
  • Po trzecie, to również funkcja represyjna, która jednoznacznie wskazuje sprawcy, że jego działanie było nieakceptowalne z punktu widzenia porządku społecznego.

   
  Przeczytaj także: Zadośćuczynienie za stres
   

  Zadośćuczynienia a odszkodowanie – różnice

   

  Zadośćuczynienie bywa niekiedy mylone z odszkodowaniem. Obydwa te świadczenia mają bowiem charakter kompensacyjny, jednakże ich funkcją jest wyrównanie innego rodzaju szkód. Na czym zatem polega różnica między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem?

   

  Zgodnie z prawem, odszkodowanie odnosi się do szkody majątkowej. Oznacza to, że można je uzyskać na przykład za uszkodzenie samochodu, utracone zarobki czy też zalane mieszkanie. Można je uzyskać od sprawcy zdarzenia lub jego ubezpieczyciela, jeżeli wykupił wcześniej polisę.

   

  Zadośćuczynienie z kolei należne jest w przypadku szkody o charakterze niemajątkowym. Najczęściej jest to więc ból i cierpienie, które jest skutkiem wypadku samochodowego. Niezwykle istotnym problemem jest jednak ustalenie jego wysokości. Trudno bowiem dokonać wyceny ludzkiego cierpienia, tym bardziej, że nie ma ono charakteru obiektywnego. Każdy człowiek inaczej odczuwa ból i cechuje się innym stopniem tolerancji na niego. Podobnie jak w przypadku odszkodowania świadczenie to można uzyskać od sprawcy lub jego ubezpieczyciela.

   

  Należy zwrócić uwagę, że istnieją zdarzenia, które skutkują zarówno powstaniem szkody majątkowej, jak i niemajątkowej. Najlepszym tego przykładem jest wypadek drogowy, w wyniku którego dochodzi nie tylko do uszkodzenia pojazdów, ale i obrażeń ofiar. W takiej sytuacji poszkodowanym przysługują obydwa świadczenia – odszkodowanie i zadośćuczynienie.

   
  Sprawdź także: Zaniżone odszkodowania
   

  Zadośćuczynienie od sprawcy wypadku samochodowego

   

  Aby uzyskać zadośćuczynienie od sprawcy wypadku samochodowego, należy przede wszystkim zgłosić fakt jego zajścia ubezpieczycielowi. Świadczenie zostanie bowiem wypłacone z wykupionej uprzednio polisy od odpowiedzialności cywilnej. Gdyby jednak okazało się, że sprawca wypadku nie miał ubezpieczenia, wówczas swoje roszczenie należy skierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

   

  W jaki sposób można dokonać zgłoszenia? Najlepiej zrobić to na piśmie, w oddziale ubezpieczyciela bądź przesłać je pocztą przesyłką poleconą. Wielu ubezpieczycieli umożliwia również zgłaszanie szkód przez telefon, Internet, a nawet przez specjalne aplikacje na telefony komórkowe. W zgłoszeniu należy podać takie informacje jak miejsce i okoliczności zdarzenia, doznane obrażenia oraz dolegliwości powypadkowe.

   

  Po dokonaniu zgłoszenia sprawa nabiera biegu. Ubezpieczyciel ma bowiem 30 dni na jej rozpatrzenie. Jeżeli poszkodowany nie będzie zadowolony z przyznanej mu kwoty, może złożyć odwołanie. Wówczas ubezpieczyciel jeszcze raz pochyli się nad jego sprawą. Gdyby i to nie usatysfakcjonowało poszkodowanego, może on skierować swoją sprawę na drogę sądową.

   

  Uraz psychiczny po wypadku – odszkodowanie

   

  Poszkodowanemu, który w wyniku wypadku doznał urazu psychicznego, należy się oprócz zadośćuczynienia także odszkodowanie. Podstawę do jego uzyskania stanowi art. 444 § 1 KC, który zawiera następującą dyspozycję: W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

   

  Z powyższego jednoznacznie wynika, że odszkodowanie powinno obejmować zwrot wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, również psychicznego. W takim rozumieniu mieszczą się jak najbardziej zakupy lekarstw, wizyty u różnego rodzaju lekarzy, a także terapia u psychologa czy też psychoterapeuty. Także koszty związane z dojazdami do placówek medycznych powinny zostać zwrócone tytułem odszkodowania.

   
  Zobacz również: Zerwane ścięgno Achillesa odszkodowanie
   

  zadoscuczynienie od sprawcy wypadku
  zadośćuczynienie od sprawcy wypadku

   

  Uraz psychiczny – objawy

   

  Wypadek drogowy jest jednym z najbardziej stresujących przeżyć, jakie może przytrafić się człowiekowi. Nic więc dziwnego, że niekiedy jego skutkiem jest uraz psychiczny zwany również traumą.

   

  Wśród charakterystycznych objawów urazu psychicznego wskazać należy:

   

  • natrętne wspomnienia polegające na ponownym przeżywaniu sytuacji, która wywołała traumę;
  • wycofanie się z niektórych aspektów życia, unikanie sytuacji, które mogłyby przypomnieć o traumatycznym przeżyciu;
  • koszmary oraz bezsenność;
  • otępienie uczuciowe;
  • chwilowe zamieranie w bezruchu;
  • przyspieszony oddech oraz tętno;
  • drgawki;
  • płacz;
  • izolowanie się, unikanie kontaktu z innymi osobami;
  • zamartwianie się o życie swoje oraz najbliższych;
  • przewrażliwienie, nadmierna czujność;
  • nadmierne pobudzenie;
  • stan napięcia lękowego;
  • depresja;
  • brak zdolności do odczuwania przyjemności (anhedonia);
  • wahania nastroju;
  • niestabilność emocjonalna;
  • występowanie myśli samobójczych;
  • bóle różnych części ciała – na przykład głowy oraz kręgosłupa.

   

  Przytoczone powyżej objawy to przykłady problemów, z którymi mogą zmagać się osoby, które doznały urazu psychicznego. Nie wszystkie z nich muszą wystąpić u każdego poszkodowanego. Niemniej jednak pokazują one, jak silny wpływ na zdrowie psychiczne ofiary ma wypadek drogowy.

   

  Zadośćuczynienie z OC sprawcy wypadku

   

  Uzyskanie zadośćuczynienia z polisy OC sprawcy wypadku wiąże się z koniecznością złożenia wniosku w tym zakresie. Pismo to musi jednak zawierać sprecyzowane żądanie oraz uzasadnienie, ponieważ ubezpieczyciel musi mieć podstawę do wypłaty każdego świadczenia.

   

  W jaki sposób określić kwotę zadośćuczynienia? Odpowiedź na to pytanie na pewno nie jest prosta, ponieważ trudno jest wycenić ludzkie cierpienie. Niemniej jednak pomocne może okazać się orzecznictwo polskich sądów, a w szczególności Sądu Najwyższego.

   

  Istotna jest jeszcze kwestia przedawnienia roszczeń. Otóż w przypadku zadośćuczynienia termin przedawnienia wynosi 3 lata, licząc od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie lub o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. To jednak nie wszystko, ponieważ, jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa, ofiara ma 20 lat na jej zgłoszenie.

   

  Jakie są szanse na zadośćuczynienie po wypadku?

   

  Trudno jest określić w procentach szanse na uzyskanie zadośćuczynienia po wypadku drogowym, niemniej zdecydowana większość poszkodowanych otrzymuje pieniądze z tego tytułu. Otwartą kwestią jest natomiast jego wysokość. Uzależniona jest ona bowiem od wielu okoliczności, przede wszystkim od stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz cierpienia będącego wynikiem wypadku.

   

  Wiele spraw zostaje załatwionych w sposób polubowny, na etapie postępowania prowadzonego przez zakłady ubezpieczeń. Co więcej, nawet jeżeli poszkodowany nie będzie usatysfakcjonowany z takiego rozstrzygnięcia i zdecyduje się wnieść sprawę do sądu, wciąż pozostaje możliwość polubownego jej załatwienia. Strony sporu mogą bowiem udać się do mediacji, a jeśli okaże się ona owocna, wówczas mogą one zawrzeć ugodę, która po zatwierdzeniu przez sąd będzie mieć taką samą moc prawną jak wyrok. Należy jednak uważać, aby przy próbie polubownego załatwienia sporu na etapie przedsądowym nie zamknąć sobie drogi do zgłoszenia ewentualnych dalszych roszczeń w przypadku pogorszenia stanu zdrowia w przyszłości.

   

  Z kolei aby zwiększyć swoje szanse w postępowaniu, zarówno przedsądowym jak i sądowym, warto skorzystać z pomocy prawnika – adwokata lub radcy prawnego. Wsparcie z jego strony to nie tylko przygotowanie strategii działań, ale przede wszystkim reprezentowanie poszkodowanego przed sądem. Jest ono tym bardziej cenne, że zakłady ubezpieczeń korzystają z pomocy kancelarii prawnych. Dzięki pomocy prawnika poszkodowany będzie miał znacznie większe szanse na wywalczenie satysfakcjonującej go kwoty.

   

  Zadośćuczynienie należne jest ofierze wypadku drogowego za ból oraz cierpienie, które są wynikiem zdarzenia. Te mogą naprawdę pogorszyć jakość życia oraz możliwości codziennego funkcjonowania. Szczególnie w przypadku ludzi młodych, którzy mają przed sobą wiele lat życia, a wypadek przekreślił ich plany oraz marzenia. W takiej sytuacji pieniądze uzyskane z tytułu zadośćuczynienia mogą zostać przeznaczone na zrehabilitowanie negatywnych skutków wypadku. Dlatego też warto starać się o uzyskanie tego rodzaju świadczenia, jeżeli ktoś został poszkodowany w wyniku wypadku drogowego.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Szukasz pomocy po wypadku?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach odszkodowawczych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o zadośćuczynienie to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata. Zapraszam do zapoznania się ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej w zakresie odszkodowań.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu