odszkodowanie za uszkodzenie rdzenia kregowego

Odszkodowanie za uszkodzenie rdzenia kręgowego

Do uszkodzenia rdzenia kręgowego może dojść w różnych sytuacjach. W szczególności do zdarzeń powodujących tego rodzaju uszkodzenie należy zaliczyć wypadek komunikacyjny lub wypadek przy pracy. W takich sytuacjach odszkodowanie za uszkodzenie rdzenia kręgowego jest możliwe. Musisz jednak pamiętać, że nie każde uszkodzenie rdzenia kręgowego jest takie samo i powoduje takie same konsekwencje. Na skutek wypadku może bowiem dojść, np. do całkowitego porażenia lub niedowładu dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn, niedowładu nieznacznego stopnia kończyn, zaburzenia czucia, lub zespołów bólowych bez niedowładów, itd. To, na jakie odszkodowanie za uszkodzenie rdzenia kręgowego możesz liczyć, zależy przede wszystkim od rodzaju doznanego urazu kręgosłupa i jego skutków.

 

Jeśli doznałeś urazu kręgosłupa i szukasz pomocy w walce o wysokie odszkodowanie, możesz skorzystać z pomocy mojej Kancelarii. Reprezentuję klientów z Całej Polski. Udzielam także konsultacji online oraz konsultacji telefonicznych. Zapoznaj się z naszą bogatą praktyką w zakresie PROWADZENIA SPRAW O ODSZKODOWANIA W POZNANIU.

   

  Jakie roszczenia mogą przysługiwać za uszkodzenie rdzenia kręgowego?

   

  Za uszkodzenie rdzenia kręgowego, w zależności od okoliczności sprawy, możesz liczyć na:

  • Odszkodowanie za uszkodzenie rdzenia kręgowego,
  • Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę,
  • Rentę,
  • Ustalenie odpowiedzialności za skutki wypadku na przyszłość.

   

  Roszczenia te są niezależne od siebie. Możesz domagać się ich wszystkich jednocześnie w jednym postępowaniu, bądź też możesz dochodzić tylko jednego lub kilku z nich.

   
  Przeczytaj także: Odszkodowanie za uszkodzenie wzroku i zadośćuczynienie za uszkodzenie wzroku
   

  odszkodowanie za uszkodzenie rdzenia kregowego
  odszkodowanie za uszkodzenie rdzenia kręgowego

   

  Odszkodowanie za uszkodzenie rdzenia kręgowego

   

  W ramach odszkodowania za uszkodzenie rdzenia kręgowego możesz żądać środków pieniężnych z kilku różnych tytułów jednocześnie. Przede wszystkim chodzi o odszkodowanie:

  • za szkody z momentu wypadku lub akcji ratowniczej, np. rozdartą odzież, obuwie, rozbity telefon,
  • z tytułu opieki sprawowanej przez osoby bliskie lub inne,
  • z tytułu kosztów leczenia i rehabilitacji, np. wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, zakupu leków,
  • w wyniku konieczności zakupu środków niezbędnych do powrotu do zdrowia lub ułatwiających życie po wypadku np. wózka inwalidzkiego,
  • z tytułu dojazdów do lekarzy, dojazdów do szpitala, także przez rodzinę poszkodowanego,
  • z tytułu ograniczenia lub uniemożliwienia zarobkowania przez dany okres po wypadku.

   

  Podstawą tych roszczeń jest art. 444 § 1 KC in prime, który stanowi:

  „W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.”

   

  Zatem katalog tytułów do naprawienia szkody jest otwarty i obejmuje wszelkie koszty związane ze szkodą – doznaną na skutek uszkodzenia rdzenia kręgowego.

   

  Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę po urazie kręgosłupa

   

  Jeżeli na skutek uszkodzenia rdzenia kręgowego doznałeś krzywdy – przysługuje Ci zadośćuczynienie. Krzywda, którą rekompensować ma zadośćuczynienie ma charakter niewymierny, co powoduje, że ustalenie jej rozmiarów jest możliwe tylko w odniesieniu do konkretnego przypadku. Niemniej dla oceny krzywdy istotne znaczenie ma wysokość trwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu. Im wyższy procentowy uszczerbek na zdrowiu, tym wyższego zadośćuczynienia możesz się domagać.

   

  Uszczerbek na zdrowiu nie jest jednak jedynym czynnikiem dla oceny krzywdy, którą ma naprawić zadośćuczynienie. Całościowa ocena doznanych krzywd opiera się na uwzględnieniu różnorodnych czynników, do których należy określenie między innymi:

  • okresu leczenia,
  • indywidualnego natężenia cierpień związanych z przebiegiem leczenia,
  • okresu rehabilitacji,
  • wieku i płci poszkodowanego,
  • możliwości realizacji zawodowej po wypadku.

   

  O wysokości należnego zadośćuczynienia powinien zatem w zasadzie decydować rozmiar doznanej krzywdy, tj. stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność, czas trwania, nieodwracalność następstw i inne okoliczności, których nie sposób wymienić wyczerpująco. Przy ocenie uszczerbku należy uwzględniać również konsekwencje wypadku w życiu osobistym i społecznym. Zostało to jednoznacznie określone zarówno w judykaturze jak i piśmiennictwie.

   

  Podstawą roszczeń w zakresie zadośćuczynienia jest art. 445 § 1 KC, zgodnie z którym:

  Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

   
  Sprawdź również: Odszkodowanie za wypadek w szkole lub przedszkolu
   

  renta po wypadku
  renta po wypadku

   

  Renta za uszkodzenie rdzenia kręgowego

   

  Jeżeli w wyniku wypadku doznałeś uszkodzenia rdzenia kręgowego możesz w określonych okolicznościach domagać się renty z tytułu:

  • utraty w całości lub części zdolności do pracy,
  • zwiększenia potrzeb,
  • zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

   

  Poniżej opiszę każdy z tych przypadków renty.

   

  Renta z tytułu utraty zdolności do pracy ma na celu wyrównanie uszczerbku, który wskutek szkody powstał w majątku poszkodowanego w związku z utratą dochodów lub obniżeniem dochodów z pracy. Uszczerbek ten określany jest jako różnica pomiędzy dochodami, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a dochodami, które uzyskuje bądź mógłby uzyskiwać po wyrządzeniu mu szkody, przy uwzględnieniu należności z tytułu ubezpieczeń społecznych.

   

  Renta z tytułu zwiększenia potrzeb przysługuje, gdy na skutek szkody wystąpi konieczność ponoszenia wyższych kosztów utrzymania w zakresie potrzeb poszkodowanego w porównaniu ze stanem przed powstaniem szkody (np. koszty zapewnienia opieki).

   

  Renta z tytułu zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość – jak sama nazwa wskazuje – uzasadniona jest tym, że wskutek uszczerbku na zdrowiu zmniejszyły się poszkodowanemu widoki powodzenia na przyszłość. Zgodnie zaś z orzecznictwem: „Zmniejszenie się widoków powodzenia na przyszłość związane jest z utratą wszelkich korzyści majątkowych, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć przy pełnej sprawności organizmu i z uwzględnieniem jego indywidualnych właściwości, w tym szczególnych uzdolnień, kwalifikacji, zainteresowań, a których osiągnięcie stało się na skutek doznanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia niemożliwe. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 21.5.2015 r., sygn.: I ACa 55/15).

   

  Roszczenie o rentę jest uzasadnione w wypadku zaistnienia choćby jednej ze wskazanych wyżej przyczyn. Podstawą prawną roszczenia o rentę jest art. 444 § 2 KC, zgodnie z którym: „Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

   

  Jak ustalić odszkodowanie za skutki występujące w przyszłości?

   

  Na skutek uszkodzenia rdzenia kręgowego możesz domagać się również ustalenia w procesie sądowym, że pozwany ponosi odpowiedzialność za dalsze, mogące w przyszłości wystąpić skutki wypadku. Zasądzenie samego odszkodowania nie wyłącza bowiem równoczesnego ustalenia odpowiedzialności pozwanego za szkodę mogącą powstać w przyszłości z tego samego zdarzenia. U podnóża takiego roszczenia leży założenie, że nie wszystkie skutki zdarzenia mogą być przewidziane w chwili wytaczania powództwa o zapłatę. Jeżeli na chwilę złożenia pozwu nie jest wiadomym, czy jakieś dalsze skutki wypadku nie ujawnią się w przyszłości, warto sformułować tego rodzaju żądane.

   

  Podstawę prawną tego żądania stanowi art. 189 KPC, zgodnie z którym: „Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.
   
  Zobacz również: Odszkodowanie za złamanie kompresyjne kręgosłupa
   

  Jak otrzymać odszkodowanie za uszkodzenie rdzenia kręgowego?

   

  Aby otrzymać odszkodowanie musisz najpierw wyartykułować swoje roszczenia. Najlepiej jest zgłosić swoje żądania wobec ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub ubezpieczyciela pracodawcy.

   

  Jeśli chodzi bowiem o wypadki komunikacyjne posiadanie ubezpieczenia OC jest obligatoryjne. Jeśli chodzi zaś o pracodawców – Ci bardziej przezorni posiadają wykupione ubezpieczenia i najlepiej jest uzyskać od nich dane ubezpieczyciela wraz z numerem polisy. W przeciwnym razie pozostaje nam skierowanie swojego roszczenia bezpośrednio do pracodawcy. Przy wypadkach przy pracy należy poczekać jeszcze na decyzję z ZUS, który ustali również świadczenie należne od organu rentowego oraz powinien określić doznany uszczerbek na zdrowiu.

   

  Jeżeli otrzymane kwoty nie zaspokoją wszelkich naszych roszczeń, warto zrobić krok dalej i domagać się roszczenia uzupełniającego od pracodawcy, które w pełni zrekompensuje skutki zdarzenia.

   

  wysokie odszkodowanie za kregoslup
  wysokie odszkodowanie za kręgosłup

   

  Czy warto pójść do sądu?

   

  Jeśli otrzymane świadczenia okażą się być zaniżone – warto rozważyć skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Nie bój się pójść do sądu po należne Ci kwoty! Częstą praktyką jest bowiem zaniżanie odszkodowań przez  podmioty zobowiązane do ich wypłacenia. Wtedy jedynie sąd jest w stanie przyznać Ci odpowiednią ilość środków pieniężnych. Wymaga to obrania odpowiedniej strategii procesowej, w tym sformułowania i przedstawienia odpowiednich środków dowodowych.

   

  Niejednokrotnie koniecznym jest przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków oraz z opinii biegłego sądowego z danej dziedziny. Sąd bowiem nie posiada specjalistycznej wiedzy medycznej, rachunkowości, etc. i w celu wydania sprawiedliwego wyroku musi wesprzeć się opiniami biegłych.

   

  Czy warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego?

   

  Jeśli starasz się uzyskać odszkodowanie w jakiejkolwiek postaci warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który przede wszystkim wesprze Cię na etapie zgłoszenia szkody wobec podmiotu zobowiązanego do jej naprawienia, a także na etapie postępowania sądowego.

   

  Dlaczego skorzystanie z pomocy adwokata jest ważne? Przede wszystkim dlatego, że adwokat sformułuje odpowiednie roszczenia, wskaże ich wysokość i będzie wiedział, jak udowodnić poniesioną szkodę, aby Twoje roszczenie nie zostało odrzucone. Wiedz bowiem, że po drugiej stronie w sporze też są prawnicy, działający na korzyść podmiotu który reprezentują. Nie chcesz chyba aby walka od początku była nierówna.

   

  Poza tym jako poszkodowany powinieneś wystrzegać się podpisywania ugód i porozumień jeszcze przed skierowaniem sprawy do sądu i to bez uzyskania opinii ze strony adwokata lub radcy prawnego. Istnieje bowiem ryzyko, że pozbawisz się na zawsze kwot, które mógłbyś uzyskać z tytułu doznanej szkody, gdyż kwota jaką przyjmiesz w zamian za ugodowe załatwienie sprawy nie będzie adekwatna do doznanej przez Ciebie szkody.

   

  W końcu działając na własną rękę, nie zgłaszając odpowiednich roszczeń, możesz narazić się na przedawnienie przysługujących Ci należności. Ich uzyskanie po latach, gdy dowiesz się, że mogłeś żądać wcześniej kwot z innych tytułów, może okazać się niemożliwe.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o odszkodowanie?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o odszkodowania za uszkodzenie rdzenia kręgowego działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka z ubezpieczycielem to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu