odszkodowanie-komunikacyjne

Odszkodowanie komunikacyjne

Jeśli padłeś ofiarą wypadku komunikacyjnego, to nie bój się walczyć o należne Ci pieniądze! W ten sposób możesz poprawić sytuację swoją i Twojej rodziny. Możesz uzyskać odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy. Możesz też pozwać sprawcę bezpośrednio. W poniższym artykule opiszę wszystko, co musisz wiedzieć o odszkodowaniu komunikacyjnym.

 

Jeśli padłeś ofiarą wypadku i szukasz profesjonalnej pomocy, to jestem w stanie Ci pomóc. Jestem adwokatem z bogatym doświadczeniem w sprawach o odszkodowania. Udzielam konsultacji online i porad telefonicznych dla klientów z całej Polski. Zapraszam do kontaktu!

   

  Odszkodowanie komunikacyjne – główne wnioski

   

  Jeśli nie masz czasu czytać całego artykułu, w poniższych punktach streściłam najważniejsze wnioski:

   

  • Poszkodowanemu w wyniku wypadku komunikacyjnego przysługuje odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. To dwa, różne świadczenia.
  • Odszkodowanie dotyczy szkody o charakterze majątkowym – np. utraty dochodów, wzrostu wydatków. Zadośćuczynienie zaś odnosi się do doznanej krzywdy – bólu oraz cierpienia.
  • Świadczenia te można uzyskać na drodze polubownej. Zwykle jednak, tak uzyskiwane odszkodowania i zadośćuczynienia są zaniżone.
  • Jeśli zaproponowana przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania lub zadośćuczynienia nie będzie satysfakcjonująca, warto skierować sprawę do sądu.
  • Sprawę warto powierzyć profesjonalistom z odpowiednimi uprawnieniami: adwokatowi lub radcy prawnemu.
  • Każdy kierowca ma obowiązek wykupienia polisy od odpowiedzialności cywilnej.
  • Kompensacja szkody powinna mieć charakter pełny.

   

  A teraz zapraszam do przeczytania dalszej części artykułu, w której wgłębię się w temat odszkodowania komunikacyjnego.

   
  Przeczytaj również: Odszkodowanie za błąd medyczny
   

  Czym jest odszkodowanie komunikacyjne?

   

  Pod pojęciem odszkodowania komunikacyjnego należy rozumieć świadczenie, które przysługuje osobie poszkodowanej w wyniku jakiegoś zdarzenia – wypadku albo kolizji. Jest to świadczenie jednorazowe, o charakterze kompensacyjnym, co oznacza, że pełni ono funkcję wyrównującą powstały uszczerbek majątkowy.

   

  Ubezpieczenie OC charakteryzuje się ściśle określonym zakresem ochrony. Dlatego odszkodowanie staje się możliwe do uzyskania w następujących sytuacjach:

  • śmierci
  • uszkodzenia ciała
  • rozstroju zdrowia
  • utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia.

   

  Pamiętaj, że odszkodowanie komunikacyjne wypłacane jest w razie szkody, powstałej w związku z ruchem pojazdu mechanicznego. Otóż nie chodzi tutaj wyłącznie o jazdę samochodem. Odszkodowanie komunikacyjne jest możliwe także w razie szkody powstałej podczas wsiadania do pojazdu mechanicznego i wysiadania z niego, bezpośrednio w trakcie załadunku i rozładunku pojazdu mechanicznego oraz w czasie zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

   
  Sprawdź także: Odszkodowanie za encefalopatię i zadośćuczynienie za encefalopatię
   

  odszkodowanie-komunikacyjne
  odszkodowanie komunikacyjne

   

  Wypadek komunikacyjny – definicja

   

  Jako wypadek komunikacyjny należy rozumieć zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczy przynajmniej jeden pojazd, a jego skutkiem są szkody majątkowe lub uszczerbek na zdrowiu. Do najczęściej spotykanych zdarzeń w ruchu drogowym wypada zaliczyć zderzenie boczne, czołowe oraz tylne.

   

  Ok, wiemy już czym jest wypadek komunikacyjny. Teraz sprawdźmy jak uzyskać wysokie odszkodowanie. 😊

   

  Jak uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek komunikacyjny?

   

  Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, bardzo ważne jest, abyś skompletował dokumentację dotyczącą Twojego wypadku. Powinna być ona możliwie jak najbardziej szczegółowa, wówczas będzie można liczyć na wyższe świadczenie. Na jej podstawie Twój adwokat będzie w stanie oszacować, na jakie odszkodowanie możesz liczyć. Oceni także Twoje szanse w sporze z ubezpieczycielem.

   

  Zacznij od tego, aby pozyskać dane sprawcy zdarzenia. Chodzi tutaj o jego imię i nazwisko, numer PESEL, numer polisy OC, numer rejestracyjny i markę pojazdu, datę i okoliczności, w których doszło do wypadku komunikacyjnego. Jeżeli sprawca utrudnia ich pozyskanie, wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie powiadomienie Policji.

   

  Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi sprawcy. Można to uczynić osobiście w oddziale, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. W ten sposób zostanie zainicjowana wewnętrzna procedura mająca na celu likwidację szkody. Na końcu tej procedury ubezpieczyciel może:

  • odrzucić Twój wniosek o odszkodowanie,
  • uwzględnić Twój wniosek i zaproponować Ci jakąś kwotę pieniężną.

   

  Praktyka pokazuje, że w obu tych przypadkach warto udać się do adwokata. Niestety nawet jeśli ubezpieczyciel zaproponuje Ci jakieś odszkodowanie, to zwykle są to o wiele niższe kwoty, niż mógłbyś wywalczyć w sądzie. Na tym etapie nie powinieneś podpisywać z ubezpieczycielem żadnej ugody, już na pewno nie powinieneś zrzekać się roszczenia! To jest etap, w którym powinieneś udać się do adwokata i oszacować Twoje szanse w sądzie.

   
  Zobacz także: Odszkodowanie za padaczkę i zadośćuczynienie za padaczkę
   

  Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

   

  Jak już wcześniej zostało wspomniane, w wyniku wypadku komunikacyjnego dochodzi do różnego rodzaju szkód. Jeśli chcesz walczyć o wysokie odszkodowanie, to musisz zidentyfikować te szkody i je wycenić! Szkody dzielimy na:

  • szkody majątkowe
  • oraz szkody osobowe.

   

  Suma wycen tych szkód będzie odpowiadała kwocie odszkodowania, o które będziesz walczył.

   

  wypadek-komunikacyjny
  wypadek komunikacyjny

   

  Co pokrywa OC sprawcy wypadku?

   

  Co pokrywa OC sprawcy wypadku? Otóż z odszkodowania z OC sprawcy możesz otrzymać:

  • odszkodowanie za zniszczony pojazd – możesz walczyć zarówno o zwrot kosztów napraw, części, itd., ale także o rekompensatę za utratę wartości w zw. z wypadkiem,
  • zwrot kosztów za auto zastępcze – podobnej klasy lub typu,
  • rekompensatę za koszty holowania lub parkingu,
  • zwrot kosztów leczenia – czyli pobytu w szpitalu, opłat za leki i lekarzy, specjalnej diety, badań i innych uzasadnionych kosztów,
  • zwrot kosztów rehabilitacji,
  • zrekompensowanie utraconych korzyści – jeśli w zw. z wypadkiem nie mogłeś wykonywać pracy lub utraciłeś inne przychody lub korzyści,
  • rentę – jeśli po wypadku nie będziesz mógł wykonywać Twojego zawodu lub trwale utraciłeś sprawność,
  • zadośćuczynienie za krzywdę – czyli rekompensatę za: ból, stres i cierpienie, a także uszczerbek na zdrowiu. Istnieją sposoby, aby wycenić te okoliczności.

   

  Odszkodowanie komunikacyjne za uszczerbek na zdrowiu

   

  Uszczerbek na zdrowiu stanowi szkodę niematerialną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. W związku z tym poszkodowanemu przysługuje z tego tytułu zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które również pełni funkcję kompensacyjną. W języku potocznym zazwyczaj nazywa się je odszkodowaniem za uszczerbek na zdrowiu.

   

  Jest rzeczą oczywistą, że żadne pieniądze nie są w stanie wynagrodzić cierpienia, które przeżywa ofiara wypadku drogowego. Niemniej środki uzyskane z tytułu zadośćuczynienia można przeznaczyć na sfinansowanie różnego rodzaju dóbr i usług, które mogą złagodzić konsekwencje naruszenia zdrowia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 1971 r., II CR 475/70, OSPiKA 1971/12 poz. 231).

   

  Wysokość zadośćuczynienia jest ustalana w oparciu o procentowy uszczerbek na zdrowiu. Wskazania tego dokonuje lekarz orzecznik, co stanowi niezwykle cenną wskazówkę dla ubezpieczyciela bądź sądu, jeżeli sprawa do niego trafi.

   

  Zadośćuczynienie, podobnie jak odszkodowanie, można uzyskać w ramach wewnętrznej procedury prowadzonej przez zakład ubezpieczeń. Jeżeli tego typu postępowanie nie przyniesie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia, wówczas możliwe będzie skierowanie sprawy na drogę sądową. Co ważne, istnieje także możliwość zawarcia ugody przed mediatorem.

   

  Odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy

   

  Odszkodowanie, które możesz uzyskać z tytułu wypadku komunikacyjnego, wypłaca najczęściej ubezpieczyciel, u którego sprawca wykupił polisę OC. Jeżeli natomiast sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia albo nie posiadał ubezpieczenia, wówczas świadczenie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

   

  Należy pamiętać, że każdy kierowca zobowiązany jest do wykupienia polisy OC u dowolnie wybranego ubezpieczyciela. Rozwiązanie to wpływa pozytywnie na ochronę interesów poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach drogowych. Nie każdy kierowca posiada bowiem środki na wypłatę świadczeń, których wysokość sięga nierzadko kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy złotych. Tymczasem popatrz jak wysoko zawieszono granicę odpowiedzialności dla ubezpieczycieli (minimalne wysokości sum gwarancyjnych ubezpieczenia OC):

  • 5 120 000 euro – w przypadku szkód osobowych,
  • 1 050 000 euro – w przypadku szkód majątkowych.

   

  Dzięki obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zakłady ubezpieczeń są zobligowane do naprawienia szkód wyrządzonych przez kierowców. Tego rodzaju podmioty posiadają nieporównywalne wyższe środki finansowe niż sprawcy. Dzięki czemu stać je na wysokie odszkodowania, o które możesz walczyć.

   

  odszkodowanie-komunikacyjne-a-vat
  odszkodowanie komunikacyjne a VAT

   

  Odszkodowanie komunikacyjne a VAT

   

  W polskim prawie cywilnym obowiązuje zasada pełnego odszkodowania, która została wyrażona w art. 361 § 2 Kodeksu cywilnego (KC). Oznacza to, że świadczenie, które uzyskuje poszkodowany, powinno odpowiadać wartości wszystkich szkód, które powstały w wyniku danego zdarzenia. Co więcej, w myśl art. 363 § 3 KC, Naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

   

  W kontekście powyższego należy zwrócić uwagę na kwestię dotyczącą podatku VAT. Wzbudza ona wiele kontrowersji w odniesieniu do wypłacanych świadczeń odszkodowawczych.

   

  Sąd Najwyższy podjął w dniu 17 maja 2017 roku uchwałę w składzie 7 sędziów, w której stwierdzono, iż w judykaturze Sądu Najwyższego i w literaturze nie ma w zasadzie wątpliwości co do tego, że podatek od towarów i usług ma charakter cenotwórczy,
  ponieważ jego rozmiar może w zasadniczy sposób wpływać na wysokość ceny
  towaru lub usługi. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o
  cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), cena stanowi wartość wyrażoną w
  jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy
  za towar lub usługę, przy czym w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług
  oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru
  (usługi) podlega obciążeniu tymi podatkami
  (uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów, sygn. akt III CZP 150/06, OSNC 2007, Nr 10, poz. 144).

   

  Z powyższego wynika, że odszkodowanie, które wypłaca zakład ubezpieczeń, swoim zakresem obejmuje również wartość podatku VAT. W ten sposób realizowana jest zasada pełnej kompensacji.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o odszkodowanie?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o odszkodowania działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka z ubezpieczycielem to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu