umowa spółki zoo na co zwrócić uwagę

Umowa spółki zoo – 13 rzeczy, o których musisz wiedzieć

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać utworzona w każdym prawnie dozwolonym, czyli legalnym, celu. Aby można swobodnie go realizować, trzeba szczegółowo określić zasady funkcjonowania spółki. Służy temu dokument podpisywany przez wspólników, jakim jest umowa spółki zoo. Podpisanie umowy jest warunkiem koniecznym dla powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Z artykułu „Umowa spółki zoo – 13 rzeczy, o których musisz wiedzieć” dowiesz się, co powinna zawierać umowa spółki zoo oraz w jaki sposób prawidłowo ją sporządzić tak, aby bezproblemowo prowadzić działalność w formie spółki zoo.

 

Jeśli planujesz założenie spółki zoo, to jestem w stanie Ci pomóc. Moja Kancelaria Adwokacka posiada doświadczenie w tworzeniu dobrych umów spółki zoo dla klientów z całej Polski. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Zakładanie Spółek Poznań) oraz do kontaktu.

 

   

  Po pierwsze: Co powinna zawierać umowa spółki zoo?

   

  Umowa spółki zoo to dokument, w którym swobodnie można ustalić ramy działania zakładanej spółki. Niemniej przewidziane są pewne elementy, które umowa spółki musi bezwzględnie zawierać – niezależnie od woli założycieli spółki.

   

  W umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba umieścić:

  • firmę (nazwę) spółki – nazwa może zostać wybrana dowolnie, przy czym musi zawierać określenie „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;
  • siedzibę – w umowie wystarczy wskazać miejscowość, w której będzie mieściła się spółka, a dopiero w zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców trzeba podać dokładny adres siedziby;
  • przedmiot działalności spółki – zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności. Pamiętaj, że w KRS ujawnia się również główny przedmiot działalności, dlatego żeby uniknąć późniejszych wątpliwości, warto wyróżnić go już w umowie spółki,
  • wysokość kapitału zakładowego – w spółce zoo wynosić on musi minimum 5.000 zł, czyli powinien się składać przynajmniej ze stu udziałów (każdy o wartości przynajmniej 50 zł);
  • informację, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
  • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez każdego ze wspólników;
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

   

  Jeżeli przy sporządzaniu umowy spółki nie zawrzecie w niej któregoś z wymienionych elementów, sąd odmówi rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W pozostałym zakresie treść umowy spółki może zawierać dowolne postanowienia, o ile będą one zgodne z przepisami prawa.

   

  Po drugie: Forma umowy spółki zoo

   

  Oprócz wpisania do umowy spółki wymaganego minimum jej postanowień, musicie zadbać o sporządzenie jej w odpowiedniej formie. Umowę spółki zoo trzeba zawrzeć w formie aktu notarialnego bądź elektronicznie. W przeciwnym wypadku umowa będzie nieważna.

   

  Zobacz także: Obsługa prawna firm

   

  Umowa spółki zoo u notariusza

   

  Jeżeli zdecydujecie się na zawarcie umowy w tradycyjnej formie, będziecie musieli udać się do notariusza celem sporządzenia jej w formie aktu notarialnego.

   

  W tym przypadku trzeba liczyć się dodatkowymi kosztami – przede wszystkim z koniecznością uiszczenia taksy notarialnej. Wysokość taksy ustalona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialne i zależy od wysokości kapitału zakładowego tworzonej spółki.

   

  Przykładowo za sporządzenie umowy spółki z minimalnym kapitałem zakładowym (5.000 zł) maksymalna wysokość taksy notarialnej wyniesie 160 zł netto, a dla kapitału zakładowego wynoszącego 10.000 zł – już 310 zł netto. Do taksy doliczyć należy podatek VAT, którego stawka wynosi 23%. Notariusz ponadto obliczy oraz pobierze od założycieli podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% kapitału zakładowego spółki.

   

  Pamiętaj, że akt notarialny trzeba przekazać sądowi rejestrowemu wraz z wnioskiem o wpis spółki do KRS. Bardzo ważne jest, żeby zgłosić spółkę do rejestru przedsiębiorców w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy u notariusza. W przeciwnym wypadku spółka automatycznie ulegnie rozwiązaniu.

   

  umowa spółki zoo u notariusza
  umowa spółki zoo u notariusza

   

  Elektroniczna umowa spółki zoo

   

  Drugą możliwością założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawarcie umowy w formie udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości wzorca teleinformatycznego umowy. Jest to możliwe po założeniu konta na portalu S24 prowadzonym pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/s24/strona-glowna.

   

  W systemie macie możliwość wyboru gotowych zapisów umownych i następnie podpisania umowy przez wszystkich jej założycieli (podpisem kwalifikowanym bądź profilem zaufanym ePUAP). Spółkę automatycznie zgłosi również do rejestru przedsiębiorców powołany przez Was zarząd.

   

  Niewątpliwie jest to tańszy i szybszy sposób na założenie spółki zoo. W tej sytuacji nie musicie ponosić kosztów sporządzenia aktu notarialnego, a jedynie obciążą Was opłaty sądowe za rejestrację spółki w KRS. Musicie się jednak liczyć z tym, że wzór umowy daje Wam ograniczone możliwości przyjęcia treści poszczególnych jej postanowień.

   

  Po trzecie: Statut spółki zoo czy umowa spółki zoo?

   

  Wyjaśnijmy jeszcze jedną rzecz. W obrocie zamiennie stosuje się pojęcia „statut” oraz „umowa spółki”. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymagane jest dokładnie sporządzenie umowy spółki. Wynika to wprost z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

  Wspólnicy powinni zatem podpisać umowę spółki bądź akt założycielski – jeżeli spółka zakładana jest przez jedną osobę. Statut natomiast podpisują akcjonariusze spółki akcyjnej. Każdy jednak z tych dokumentów wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

   

  Po czwarte: Umowa spółki zoo – na co zwrócić uwagę

   

  Wiesz już, że do założenia spółki niezbędne jest zawarcie stosownej umowy, bądź to w formie aktu notarialnego bądź elektronicznie. Zapisy można wykroić pod potrzeby wspólników danej spółki jak szyty na miarę garnitur, pamiętając jedynie o wymaganych podstawach, które umowa spółki musi regulować w każdym wypadku.

   

  Aby uniknąć problemów przy codziennym funkcjonowaniu spółki, w umowie warto zawrzeć zapisy obejmujące:

  • uprzywilejowanie udziałów,
  • dodatkowe obowiązki wspólników,
  • ograniczenia w zbyciu udziałów
  • rok obrotowy spółki,
  • możliwość podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki,
  • możliwość wypłaty zaliczek na rzecz wspólników,
  • zasady reprezentacji spółki,
  • sposób podejmowania uchwał przez organy spółki.

   

  Miej na uwadze, że umowę dostosowaną do Waszych potrzeb możecie spisać tylko u notariusza. Jeżeli korzystacie z narzędzi online, udostępniony zostanie Wam wzór umowy, którego nie można tak swobodnie modyfikować.

   

  umowa spółki zoo na co zwrócić uwagę
  umowa spółki zoo na co zwrócić uwagę

   

  Po piąte: Uprzywilejowanie udziałów

   

  Zasadą jest, że wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mają równe prawa i obowiązki. Nie ma jednak przeszkód, by uregulować tę kwestię w inny sposób i części wspólników przyznać większe prawa lub dalej idące obowiązki.

   

  W pierwszej kolejności przeanalizujmy przyjemniejszy aspekt – czyli dodatkowe prawa przysługujące wspólnikom. Uprzywilejowanie wspólników może dotyczyć przede wszystkim:

  • prawa głosu,
  • prawa do dywidendy,
  • czy sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki.

   

  Ważną informacją jest, że uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości nominalnej. Co więcej, umowa spółki nie może przyznawać wspólnikowi więcej niż trzy głosy na jeden udział.

   

  Jeśli chodzi natomiast o uprzywilejowanie wspólnika z tytułu dywidendy, to uprawnionemu wspólnikowi można przyznać maksymalnie udział w zysku, który przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą pozostałym wspólnikom.

   

  Również przyznanie wspólnikowi pierwszeństwa w podziale majątku po likwidacji spółki może być dla niego niezwykle korzystne. Zasadą jest, że po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek spółki po jej likwidacji dzielony jest między wspólników odpowiednio do ich udziałów. Umowa spółki może jednak określać inne zasady podziału majątku i przyznawać części wspólników większy udział niż wynikający z liczby posiadanych przez nich udziałów.

   

  Po szóste: Dodatkowe obowiązki wspólników

   

  Wszelkie powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólnika w spółce z o.o., czyli dodatkowe obowiązki, które będzie musiał realizować, powinny być określone w umowie. Już na etapie zawierania umowy spółki dobrze jest uregulować możliwość obciążenia wspólnika dodatkowymi obowiązkami np. świadczeniem usług księgowych na rzecz spółki.

   

  Podobnie wygląda kwestia dopłat, które mogą być nakładane, tylko jeżeli umowa spółki tak stanowi. Wyjaśnijmy, że opłaty są wkładami, ale nie powiększają udziałów w kapitale zakładowym, ani go nie podwyższają. Dopłaty jedynie zwiększają więc majątek spółki. Jeżeli chcecie więc umożliwić spółce prowadzenie w przyszłości określonej działalności gospodarczej, a zarząd może nie mieć możliwości uzyskania środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów, w umowie uwzględnijcie prawo do nakładania dopłat na wspólników.

  Dowiedz się więcej na temat wkładu do spółki komandytowej – https://slupinska.eu/blog/wklad-do-spolki-komandytowej/

  obowiązki wspólników
  obowiązki wspólników

   

  Po siódme: Ograniczenia w zbyciu udziałów

   

  W umowie możecie także ograniczyć możliwość wyjścia ze spółki przez wspólnika poprzez wprowadzenie dodatkowych obostrzeń dotyczących zbywania udziałów.

   

  Przykładowo możecie uzależnić zbycie udziałów od zgody spółki. Jeżeli taki zapis zostanie umieszczony w umowie spółki, wspólnik będzie mógł sprzedać posiadane udziały dopiero po zwróceniu się z wnioskiem do zarządu o wyrażenie zgody na zbycie udziałów. Następnie zarząd powinien podjąć uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie udziałów na rzecz wskazanego imiennie nabywcy. Jeżeli jednak zarząd odmówi wyrażenia zgody, ma możliwość wskazać innego nabywcę. Wspólnik może także dochodzić rozstrzygnięcia sporu w zakresie odmowy wyrażenia zgody na zbycie udziałów przez sąd.

   

  Drugim przykładem ograniczenia możliwości zbywania udziałów jest zastrzeżenie prawa pierwokupu. Wówczas, jeżeli wspólnik będzie chciał sprzedać swoje udziały osobie trzeciej, będzie to możliwe, jeżeli nie zechcą ich kupić pozostali wspólnicy. Może to być dla Was bardzo korzystny zapis, ponieważ będziecie mieli kontrolę nad składem osobowym udziałowców.

   

  Pamiętaj także, że można swobodnie określić, że ograniczenia zbywania udziałów umieszczone w umowie spółki, nie dotyczą części wspólników (np. dominującego udziałowca).

   

  Po ósme: Rok obrotowy spółki

   

  Zazwyczaj rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Z różnych względów (np. sezonowości działania spółki) możecie inaczej uregulować tę sprawę w umowie. Rok obrotowy trzeba będzie ujawnić w rejestrze przedsiębiorców – zgodnie z tym, co zostanie uchwalone w umowie spółki.

   

  Warto też pamiętać, że w przypadku spółek rozpoczynających działalność w drugiej połowie roku, pierwszy rok obrotowy może trwać od dnia zarejestrowania spółki do końca następnego roku kalendarzowego – np. spółka założona 1 października 2021 roku może zakończyć rok obrotowy 31 grudnia 2022 roku. By tak się stało, musicie jednak zapisać to w umowie.

   

  Po dziewiąte: Możliwość podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki

   

  Na początku działalności prowadzonej przez spółkę, może pojawić się konieczność jej „dofinansowania” przez wspólników. Najszybszym i najtańszym sposobem na przekazanie spółce kapitału jest podwyższenie jej kapitału zakładowego. Co do zasady podwyższenie KZ stanowi zmianę umowy, ale przy zakładaniu spółki możecie przyjąć reguły, według których będzie mogli podwyższyć kapitał spółki bez jednoczesnej zmiany umowy spółki z o.o.

   

  Aby tego rodzaju zapis był skuteczny, musicie określić kwotę, do której kapitał można podwyższyć oraz datę, do której może to nastąpić. Postanowienie umowy powinno więc brzmieć mniej więcej: „podwyższenie kapitału do kwoty XXX do dnia YYY nie stanowi zmiany umowy spółki”.  Wówczas nie musicie stawić się u notariusza celem zmiany umowy, a wystarczające będzie złożenie oświadczeń o objęciu udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym.

   

  Po dziesiąte: Możliwość wypłaty zaliczek na rzecz wspólników

   

  W umowie możecie także upoważnić zarząd do wypłaty wspólnikom dywidendy na poczet zysku, który spółka spodziewa się osiągnąć w przyszłości. Wówczas zarząd będzie upoważniony do wypłaty dywidendy zaliczkowej w maksymalnej kwocie połowy zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego. Warunkiem do wypłaty zaliczki jest także zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, które wykazało zysk.

   

  Jeżeli taki zapis nie zostanie uwzględniony w umowie, to zarząd nie wypłaci Wam dywidendy zaliczkowej nawet w przypadku prognozy wysokiego zysku za dany rok obrotowy i posiadanych wolnych środków na ten cel.

   

  Po jedenaste: Zasady reprezentacji spółki

   

  Umowa powinna także przewidywać, w jaki sposób spółka będzie reprezentowana. Zazwyczaj odpowiada za to zarząd, ale warto dookreślić, ile osób powinno działać w jej imieniu. Możecie dowolnie wybrać jedną z opcji:

  • samodzielną reprezentację – wówczas wystarczy oświadczenie składane przez jednego członka zarządu,
  • wymóg współdziałania dwóch członków zarządu,
  • wymóg współdziałania jednego członka zarządu wraz z prokurentem.

   

  Warto również opisać, w jaki sposób powoływani są członkowie zarządu. Zasadą jest, że odpowiada za to zgromadzenie wspólników, ale nie ma przeszkód, by powierzyć to zadanie radzie nadzorczej czy tylko jednemu, wybranemu wśród Was, wspólnikowi. Swobodnie możecie również ustalić długość kadencji zarządu. Zarząd może pełnić swoją funkcję nawet przez czas nieokreślony, jeżeli tak będzie wynikało z umowy spółki.

   

  W umowie spółki zoo powinniście także powołać pierwszych jej reprezentantów – a zatem należy wskazać skład pierwszego zarządu. Warto pamiętać, że późniejsze zmiany składu osobowego nie będą powodowały konieczności uaktualnienia zapisów umowy w tym zakresie.

   

  Po dwunaste: Sposób podejmowania uchwał przez organy spółki

   

  W umowie spółki warto też dopisać, że wszystkie organy spółki – zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza i zarząd – mogą podejmować uchwały zdalnie (przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się). Aby ułatwić organizację posiedzeń online możecie także ustalić, na ile dni przed posiedzeniem trzeba powiadomić członków organu o sposobie odbycia posiedzenia oraz przykładowo – jakie aplikacje są akceptowane.

   

  Po trzynaste: Dziedziczenie udziałów w spółce zoo

   

  Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlegają klasycznym zasadom dziedziczenia. Oznacza to, że w przypadku śmierci wspólnika w jego miejsce wchodzą spadkobiercy, którzy będą korzystać z ogółu praw i obowiązków związanych z dziedziczonymi udziałami. Udziały są dzielone między spadkobierców zgodnie z udziałem przysługującym im w spadku po zmarłym wspólniku. Zmiana listy wspólników wskutek śmierci jednego z nich nie stanowi zmiany umowy spółki.

   

  W umowie spółki zoo możecie jednak uregulować tę kwestię inaczej. Przede wszystkim możecie wyłączyć możliwość wstąpienia spadkobierców w miejsce zmarłego wspólnika. W takim przypadku trzeba jednak określić warunki spłaty spadkobierców przez spółkę. Wówczas spółka ma możliwość odkupienia udziałów od następców wspólnika i następnie może je umorzyć.

   

  Drugim sposobem jest ograniczenie zastąpienia wspólnika przez jego spadkobierców z chwilą jego śmierci. Wówczas trzeba uregulować, w jakiej części (np. 50% pakietu udziałów) spadkobiercy będą mogli realizować prawa z dziedziczonych udziałów, a w pozostałym zakresie trzeba będzie ich spłacić.

   

  Zapamiętaj, że jeżeli nie zawrzecie jakichkolwiek zapisów na temat dziedziczenia udziałów w umowie spółki, to z automatu w miejsce zmarłego wspólnika wejdą jego spadkobiercy. Jeżeli chcecie uniknąć takiej sytuacji, przeanalizuje ten problem już przy zakładaniu spółki.

   

  Założenie spółki zoo – podsumowanie

   

  Podsumowując, dla założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest:

  • zawarcie umowy w formie aktu notarialnego bądź na wzorze udostępnionym w systemie S24,
  • powołanie zarządu oraz rady nadzorczej (jeżeli występuje),
  • wniesienie przez wspólników wszystkich wkładów na pokrycie kapitału zakładowego,
  • oraz wpis spółki do rejestru przedsiębiorców.

   

  Podstawą działania spółki są postanowienia umowy spółki, dlatego warto poświęcić jej treści bardzo dużo uwagi. Przed założeniem spółki skonsultujcie się z adwokatem lub radcą prawnym. Profesjonalny pełnomocnik podpowie Wam, jaki sposób założenia spółki będzie dla Was najlepszy i pomoże Wam dopilnować wszelkich niezbędnych formalności. Ponadto adwokat lub radca prawny wskażą Wam, jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie zakładanej przez Was spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aby umożliwić Wam efektywną realizację założonego celu gospodarczego oraz realny wpływ na bieżącą działalność spółki.

  Dowiedz się również z naszego artykułu JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ ZOO – KROK PO KROKU

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Zakładasz spółkę zoo?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach korporacyjnych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że prowadzenie spółki zoo to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

  adwokat Marlena Słupińska-Strysik
  mec. Marlena Słupińska-Strysik

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu