Odwołanie członka zarządu spółki zoo

Odwołanie członka zarządu spółki zoo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to podmiot gospodarczy, który działa w oderwaniu od swoich założycieli. W imieniu spółki nie występują więc bezpośrednio wspólnicy, a czyni to zarząd, którego członkowie zostali powołani do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki. Aby spółka mogła prawidłowo funkcjonować na rynku i osiągać założone cele, niezbędne jest odpowiednie zarządzanie jej działaniami i majątkiem. Z artykułu pt. „Odwołanie członka zarządu spółki zoo” dowiesz się, w jaki sposób reagować na problemy z zarządem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i jak skutecznie zmienić jego skład osobowy.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w skutecznym odwołaniu członka zarządu bądź przeprowadzeniu zmian w zarządzie, jesteśmy w stanie Ci pomóc. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw. Udzielamy także konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się ofertą Kancelarii Adwokackiej (Obsługa Prawna Firm) oraz do kontaktu.

   

  Jak przebiega odwołanie członka zarządu spółki zoo?

   

  Warto pamiętać, że członkiem zarządu spółki nie jest się dożywotnio. Biznes wymaga wdrożenia różnych scenariuszy, dlatego z dnia na dzień może pojawić się konieczność zmiany składu osobowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

   

  Członek zarządu może być odwołany w każdym czasie, a jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej – może to nastąpić bez konkretnej przyczyny. Z chwilą odwołania wygasa mandat członka zarządu, a wraz z nim – uprawnienie do reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

   
  Przeczytaj także: Due dilligence – co to jest i czemu służy
   

  Odwołanie członka zarządu spółki zoo
  Odwołanie członka zarządu spółki zoo

   

  Na co zwrócić uwagę przy odwołaniu członka zarządu?

   

  Poprawność odwołania członka zarządu z zajmowanego przez niego stanowiska zależy od kilku podstawowych kwestii:

  • przede wszystkim członka zarządu musi odwołać uprawniony do tego organ,
  • ponadto dla odwołania wymagana jest forma uchwały,
  • a zmiany składu osobowego należy zgłosić do KRS.

   

  Zauważ, że zarząd spółki musi zawsze liczyć przynajmniej jednego członka. Liczba ta będzie wyższa, jeżeli umowa spółki przewiduje widełki dotyczące składu zarządu (np. „zarząd liczy od 3 do 5 członków”). W związku z tym należy uważać, by odwołanie członków zarządu nie spowodowało:

  • spadku liczby osób wchodzących w skład tego organu poniżej wymaganej umową liczby,
  • pozostawienia zarządu bez jakiegokolwiek obsadzenia.

   

  Dla skutecznego odwołania jednego członka zarządu może być konieczne jednoczesne powołanie nowych osób do tego organu.

   

  Sprawdź także: Obsługa Prawna Firm

   

  Kto odwołuje członka zarządu

   

  Najczęściej członka zarządu odwołują wspólnicy, którzy jako zgromadzenie wspólników podejmują odpowiednią uchwałę. Jednak na etapie zakładania spółki macie możliwość w umowie uregulować tę kwestię inaczej. Odwołanie członków zarządu przykładowo można powierzyć radzie nadzorczej bądź jednemu ze wspólników.

   

  Jednakże nie można całkowicie wyłączyć uprawnienia zgromadzenia wspólników do odwoływania członków zarządu. Możecie jedynie uzależnić możliwość ich odwoływania przez wspólników od wystąpienia ważnych powodów.

   
  Zobacz również: Działalność nierejestrowana
   

  Kto odwołuje członka zarządu spółki zoo
  Kto odwołuje członka zarządu spółki zoo

   

  Uchwała o odwołaniu członka zarządu

   

  Zasadą jest, że odwołanie członka zarządu jest skuteczne z dniem podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników.

   

  Dodajmy jednak, że w uchwale można wskazać dowolny termin, z którym odwołanie członka zarządu ma być skuteczne. Nie ma więc przeciwskazań, by przykładowo uchwałę podjąć już w grudniu, ale członek zarządu odwołany został z datą styczniową.

   

  Uchwała o odwołaniu wspólników powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów, czyli głosów „za” powinno być więcej niż głosów „przeciw” oraz wstrzymujących się. Głosowanie pod tego rodzaju uchwałą musi być też tajne.

   

  Zawiadomienie członka zarządu o dymisji

   

  Ponadto dla skutecznego odwołania niezbędne jest powiadomienie członka zarządu, że nie będzie już pełnił swojej funkcji. Niezwłocznie należy więc przekazać członkowi zarządu podjętą uchwałę, za co odpowiedzialny jest organ reprezentujący spółkę (czyli zarząd).

   

  Zauważ również, że spółka nie będzie miała możliwości pociągnięcia odwołanego członka zarządu do odpowiedzialności za działania podjęte po jego odwołaniu, a przed poinformowaniem o wygaśnięciu jego mandatu. Lepiej więc nie zwlekać z zawiadomieniem, bowiem czynności podjęte przez byłego członka zarządu będą wiązać spółkę – czy wspólnicy będą tego chcieli czy nie.

   

  Zlecenie zwolnienia członka zarządu kancelarii zewnętrznej

   

  Odwołanie osób wchodzących w skład zarządu to na pewno bardzo stresująca sytuacja. Na wspólnikach ciąży obowiązek prawidłowego obsadzenia tego organu, ponieważ od tego zależy funkcjonowanie spółki w obrocie. Dlatego trzeba dokładnie przeanalizować zapisy umowy spółki, a na dodatek należy pamiętać o wielu formalnościach.

   

  Dlatego warto rozważyć zlecenie odwołania członka zarządu kancelarii zewnętrznej. Adwokat lub radca prawny przygotują dla spółki, w której jesteście wspólnikami, plan działań niezbędnych do odwołania członków zarządu z ich funkcji. Co najważniejsze, profesjonalny pełnomocnik będzie reprezentował spółkę w ewentualnym sporze sądowym pomiędzy spółką a byłym członkiem zarządu.

   

  Poza tym, decydując się na zlecenie odwołania kancelarii zewnętrznej, właściciele mają pewność, że sprawa zostanie poprowadzona dyskretnie. Siła plotki krążącej w firmie jest ogromna. Jeśli dotarłaby ona do członka zarządu przed jego odwołanie, to mógłby zdążyć wyrządzić poważne szkody.

   
  Przeczytaj również: Jak wysłać sprawozdanie finansowe do KRS krok po kroku
   

  Zlecenie odwołania kancelarii prawnej
  Zlecenie odwołania kancelarii prawnej

   

  Odwołanie członka zarządu a KRS

   

  Odwołanie staje się skuteczne już z datą wskazaną w uchwale (pod warunkiem, że członek zarządu został poinformowany o jej treści). Mimo to zmianę składu osobowego zarządu należy zgłosić do rejestru przedsiębiorców.

   

  Pamiętaj, że obowiązek aktualizacji wpisu w KRS dotyczącego spółki obciąża pozostałych członków zarządu. W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu jednego z członków zarządu, powinni oni złożyć stosowny wniosek o zmianę wpisu oraz opłacić go kwotą 350 zł. Do wniosku warto także załączyć uchwałę, na podstawie której doszło do odwołania członka zarządu z jego funkcji.

   

  Podkreślmy, że aktualizacja wpisu leży przede wszystkim w interesie spółki. Nie można bowiem powoływać się na nieważność umowy, którą zawarł odwołany członek zarządu, jeżeli wciąż figurował w KRS, co potwierdza wiele orzeczeń sądowych.

   

  Podstawa prawna odwołania prezesa zarządu – art. 201 KSH

   

  Zgodnie z art. 201 § 3 Kodeksu spółek handlowych – „Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.” Odwoływanie członków zarządu przez wspólników jest zatem standardem, ale w umowie spółki można powierzyć zadania związywane z odwoływaniem członków zarządu radzie nadzorczej bądź wskazanym imiennie wspólnikom.

   

  Umowa spółki może także ograniczać uprawnienie walnego zgromadzenia do odwołania członków zarządu tylko z ważnych powodów. Wynika to z art. 203 § 1 oraz 2 Kodeksu spółek handlowych:

  § 1. Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. § 2 Umowa spółki może zawierać inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów.

   

  Bardzo ważne jest, że zgromadzenie wspólników nie może zostać zupełnie odsunięte od odwoływania członków zarządu. Uprawnienie wspólników do podejmowania tego typu decyzji wynika wprost z Kodeksu spółek handlowych.

   

  Ważne powody dymisji
  Ważne powody dymisji

   

  Ważne powody odwołania członka zarządu

   

  W umowie spółki możecie ograniczyć uprawnienie walnego zgromadzenia do odwoływania członków zarządu tylko z ważnych powodów. Wówczas przyczyny odwołania członka zarządu powinny być oceniane według obiektywnych kryteriów.

   

  Pamiętaj, że uchwała zgromadzenia w przedmiocie odwołania członka zarządu z jego funkcji może być przez niego zaskarżona. W takiej sytuacji możecie mieć trudność z udowodnieniem, że uchwałę podjęliście z ważnych powodów. Warto więc w umowie spółki uszczegółowić, co należy rozumieć pod pojęciem „ważnych powodów”.

   

  Z praktycznego punktu widzenia ważnymi powodami odwołania członka zarządu mogą być:

  • długotrwała choroba członka zarządu,
  • utrata wymaganych uprawnień zawodowych,
  • skazanie członka zarządu za określone przestępstwa,
  • naruszenie umowy spółki przy prowadzeniu jej spraw,
  • czy zła sytuacja finansowa spółki spowodowana decyzjami członka zarządu.

   

  Przy formułowaniu tego typu zapisów w umowie spółki warto konsultować się z adwokatem lub radcą prawnym. Precyzyjne określenie potencjalnych ważnych powodów, które mogą prowadzić do odwołania członka zarządu, jest niezwykle ważne i pozwoli Wam uniknąć ewentualnego konfliktu z byłym członkiem zarządu.

   

  Odwołanie członka zarządu a absolutorium

   

  Odwołanie członka zarządu nie kończy definitywnie jego relacji ze spółką. Jest on bowiem zobowiązany do podjęcia kilku czynności związanych z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym pełnił funkcję w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

   

  Odwołany członek zarządu jest przede wszystkim uprawniony i obowiązany:

  • do złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu,
  • do udziału w zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym owe sprawozdania.

   

  Działając jako zwyczajne zgromadzenie wspólników, musicie też podjąć uchwałę w sprawie absolutorium w stosunku do każdej osoby z zarządu, która pełniła funkcję w minionym roku obrotowym. Nie ma znaczenia czas trwania mandatu, jak i przyczyna jego wygaśnięcia.

   

  Warto też zauważyć, że w przypadku odmowy udzielenia absolutorium były członek zarządu może zaskarżyć uchwałę zgromadzenia. W gruncie rzeczy taka sytuacja nie jest szczególnie groźna dla spółki. Niemniej jest to okoliczność sprawiająca, że spółka zamiast biznesem, zajmuje się wewnętrznymi sporami. Skorzysta na tym jedynie Wasza konkurencja.

   

  Co jeśli członek zarządu ma także umowę o pracę?

   

  Odwołanie członka zarządu z pełnionej przez niego funkcji powoduje jedynie wygaśnięcie jego stosunku służbowego, który był wykonywany na podstawie powołania. Jeżeli członek zarządu jest związany ze spółką również umową o pracę, sam fakt odwołania z zarządu nie powoduje rozwiązania umowy o pracę.

   

  Wraz z odwołaniem członka zarządu trzeba zatem zadbać o to, by w odpowiednim terminie wypowiedzieć bądź rozwiązać za porozumieniem umowę o pracę z osobą, która została odwołana z zarządu. Odpowiedzialni za to będzie zarząd w aktualnym składzie osobowym.

  Ważne jest, że do rozwiązania stosunku pracy z odwołanym członkiem zarządu należy stosować przepisy Kodeksu pracy. Dotyczy to przede wszystkim okresów wypowiedzenia, obowiązku sporządzenia świadectwa pracy czy możliwości odwołania się pracownika od otrzymanego wypowiedzenia.

   

  Odwołanie prezesa zarządu
  Odwołanie prezesa zarządu

   

  Odwołanie prezesa zarządu

   

  Prezes zarządu jest członkiem zarządu, któremu wspólnicy nadali jedynie tytuł prezesa. Oznacza to, że z formalnego punktu widzenia jego uprawnienia nie różnią się w żaden sposób od tych przysługującym innym członkom zarządu.

   

  Odwołanie prezesa zarządu musi nastąpić w takim samym trybie, jaki został przewidziany dla każdego z członków zarządu. Wymagane będzie więc podjęcie odpowiedniej uchwały, zgłoszenie tego faktu do KRS oraz rozwiązania ewentualnej umowy o pracę, którą spółka zawarła z prezesem zarządu.

   

  Trzeba zauważyć, że jeżeli prezes zarządu jest jedynym członkiem zarządu, to dla skutecznego odwołania niezbędne będzie powołanie w jego miejsce nowego członka zarządu. W przeciwnym wypadku spółka zostałaby pozbawiona organu, który występowałby w jej imieniu w stosunkach gospodarczych.

   

  Zdymisjonowanie członka zarządu będącego wspólnikiem

   

  Często zdarza się, że odwoływany członek zarządu jest również wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W takiej sytuacji zgromadzenie wspólników może skutecznie podjąć uchwałę o jego odwołaniu z funkcji sprawowanej w zarządzie.

   

  Pamiętaj, że odwołanie wspólnika z funkcji członka zarządu nie wymaga jego zgody. Nawet jeżeli wspólnik zagłosuje przeciwko odwołaniu go ze stanowiska, to uchwała będzie skutecznie podjęta. Co więcej głosowanie pod uchwałą jest tajne, więc nie musicie dochodzić, w jaki sposób głosował wspólnik odwoływany z zarządu. Musicie zadbać jedynie o to, by prawidłowo podliczyć głosy oddane pod uchwałą.

   

  Prawo do pełnienia funkcji członka zarządu przez wspólnika nie jest jego prawem korporacyjnym. Nie wynika więc z samego faktu posiadania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwały zgromadzenia wspólników podlegają jednak zaskarżeniu, z czego może skorzystać niezadowolony wspólnik.

   

  Przygotujcie się więc na ewentualną batalię i skorzystajcie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Adwokat lub radca prawny pomogą Wam zabezpieczyć interesy spółki w konflikcie z odwoływanym członkiem zarządu. Zadbają także o to, by spółka mogła bez przeszkód realizować swoje cele gospodarcze.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Planujesz zmiany w zarządzie?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach korporacyjnych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że zdymisjonowanie członka zarządu to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

  adwokat Marlena Słupińska-Strysik
  mec. Marlena Słupińska-Strysik

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu