Skutki wyprowadzki przed rozwodem

Jakie są skutki wyprowadzki przed rozwodem. Opuszczenie domu przed rozwodem.

Często rozwód jest tylko formalnym przypieczętowaniem rozstania, do którego doszło już wcześniej. Konflikt bywa tak silny, że jeden z małżonków decyduje się na przeprowadzkę jeszcze przed uzyskaniem wyroku rozwodowego. Jakie są skutki związane z wyprowadzką przed rozwodem? Czy wyprowadzający się małżonek ponosi winę za rozpad związku? Czy sąd może orzec rozwód z winy małżonka, który się wyprowadził? Co z zabranymi z mieszkania rzeczami? Od czego uzależnione są opłaty za mieszkanie przed rozwodem? W niniejszym artykule nie tylko znajdziesz odpowiedź na powyższe pytania, ale także poznasz skutki wyprowadzki przed rozwodem oraz kwestie związane z porzuceniem rodziny a rozwodem.

 

Pamiętaj, że jeśli zamierzasz wyprowadzić się z domu, a jeszcze nie zapadł wyrok w Twojej sprawie o rozwód, to możesz umówić się na konsultację ze mną. Doradzam klientom z całej Polski, w tym także online lub telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (adwokat rozwody) oraz do kontaktu!

   

  Skutki związane z wyprowadzką jednego z małżonków przed sprawą rozwodową – główne wnioski

  • Kluczowa jest ocena, czy wyprowadzka jest przyczyną rozpadu więzi małżonków, czy tylko jego konsekwencją. Gdy wyprowadzka przed rozwodem jest konsekwencją rozpadu więzi odchodzący małżonek nie będzie winny rozpadu związku.
  • Wyprowadzka przed  lub w trakcie rozwiązania małżeństwa może być przejawem porzucenia drugiej strony. Wyprowadzka przed rozwodem może być także przejawem  utraty zainteresowania sprawami rodziny.
  • Jeżeli jedna ze stron stosuje wobec członków rodziny przemoc fizyczną lub psychiczną, wówczas przeprowadzka drugiego małżonka może okazać się konieczna.
  • Opłaty za mieszkanie przed rozwodem uzależnione są od ustroju majątkowego obowiązującego w danym małżeństwie.
  • Zabranie rzeczy należących do drugiej strony albo będących współwłasnością może skutkować odpowiedzialnością względem drugiego małżonka.
  • W każdym przypadku wyprowadzkę jednej ze stron należy rozpatrywać indywidualnie.
  • Skutki wyprowadzki przed rozwodem zależą głównie od okoliczności, które kryją się za wyprowadzką.

   

  Przesłanki orzeczenia rozwodu a wyprowadzka

  Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód następuje, kiedy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Trzeba podkreślić, że rozkład pożycia małżeńskiego stanowi podstawę wystąpienia z pozwem o rozwód. Stanowi o tym wprost art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  Kiedy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego? Jeżeli między małżonkami zerwane zostały wszystkie więzi tj.:

  • więź duchową;
  • więź fizyczną;
  • a także więź gospodarczą.

   

  Z kolei rozpad pożycia małżeńskiego będzie trwały, jeżeli jest nieodwracalny i nie ma woli stron do podjęcia pożycia.

  Zobacz także: Jak złożyć papiery rozwodowe?

  Przeprowadzka może być istotna, jeżeli chodzi o ocenę wystąpienia przesłanek rozwodu. Wiesz już, że należy do nich zupełny i trwały rozkład pożycia. Brak wspólnego mieszkania świadczy o tym, że strony faktycznie nie są już razem. Może to dowodzić, że doszło do zupełnego i trwałego pożycia. W ten sposób łatwiej będzie przekonać sąd do rozwiązania małżeństwa.

   

  Czy można wyprowadzić się z domu w trakcie rozwodu?

   

  Tak, można. A czasami nawet trzeba.

  Z punktu widzenia prawa nie istnieje formalny zakaz wyprowadzenia się w trakcie postępowania rozwodowego. Niekiedy taki krok jest nawet zalecany – na przykład, gdy druga strona stosuje przemoc fizyczną lub psychiczną.

  Zobacz także: Nowy związek w trakcie rozwodu.

  skutki-wyprowadzki-przed-rozwodem
  Skutki wyprowadzki przed rozwodem

   

  Wyprowadzka żony lub męża ze wspólnego mieszkania a wina za rozkład pożycia i rozpad małżeństwa

   

  Jak już ustaliliśmy, zabranie rzeczy przed rozwodem jak i sama wyprowadzka przed rozwodem mogą mieć miejsce. A teraz zastanówmy się, czy drugiej stronie można przypisać jakieś negatywne skutki związane z wyprowadzką przed rozwiązaniem małżeństwa.

  UWAGA: Stronie, która zabrała rzeczy przed rozwodem i wyprowadziła się z mieszkania nie można automatycznie przypisać winy za rozkład pożycia. Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności Twojej sprawy. Kluczowym jest, aby odpowiedzieć sobie na następujące pytanie:

   

  Czy wyprowadzenie się z domu stało się przyczyną rozpadu związku, czy było skutkiem okoliczności, które wystąpiły już wcześniej?

   

  Przykład nr 1– wyprowadzka przed rozwodem:

  Żona dowiedziała się o zdradzie męża. W konsekwencji spakowała się i przeprowadziła do swojej matki. W takim przypadku przeprowadzka nie ma żadnego wpływu na kwestię winy. Ta ostatnia obciąża bowiem męża. Przyczyną rozpadu więzi (związku) jest zdrada, a wyprowadzka jest skutkiem.

  Przykład nr 2 – porzucenie rodziny a rozwód:

  Małżeństwo ma problemy, nie dogaduje się, ale strony żyją razem. Żona postanawia się jednak wyprowadzić. Powoli zaczyna układać sobie życie samodzielnie. Wówczas przeprowadzka może być uznana jako argument do przypisania winy żonie. To zachowanie może być potraktowane przez sąd jako porzucenie rodziny.

  Zobacz także: Podział majątku po rozwodzie – dom

   

  Przyczyny wyprowadzki przed rozwodem

  Lista potencjalnych przyczyn wyprowadzki przed rozwiązaniem małżeństwa jest nieskończona. Do typowych spośród nich należą:

  • wyprowadzka z domu strony winnej do kochanki lub kochanka,
  • wyrzucenie z domu jednej strony przez drugą,
  • sytuacja, w której strony nie mogą ze sobą wytrzymać (brak porozumienia, konflikty),
  • pozostawienie lokalu z obawy o życie i zdrowie siebie lub dzieci (przemoc fizyczna, znęcanie).

   

  Każda z powyższych sytuacji musi być analizowana pod kątem zakwalifikowania jej jako przyczyny albo skutku rozkładu pożycia.

  W kontekście powyższego warto również zwrócić uwagę na orzecznictwo. Otóż Sąd Najwyższy przyznał wprost, że:

  „W przypadku powstania rozkładu pożycia małżeńskiego wskutek opuszczenia męża przez żonę z powodu jego kategorycznego oświadczenia, że z żoną żyć nie będzie, i wezwania jej do opuszczenia lokalu, należy uznać, że rozkład nastąpił z winy męża; w takim przypadku żona nie ma obowiązku powrotu do męża, dopóki ten nie okaże, że żałuje spowodowania zerwania wspólnego pożycia i że jego zamiar kontynuowania tego pożycia jest szczery i przemyślany” (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 1952 roku, sygn. akt C 609/51, NP 1953/5).

  Nieusprawiedliwiony poważnymi względami wyjazd jednego z małżonków do innej miejscowości z zamiarem stałego w niej pobytu nie tylko nie pociąga za sobą obowiązku wyjazdu drugiego małżonka, ale może być uznany za zawinione jego opuszczenie.” (orzeczenie SN z dnia 15 listopada 1951 r., C 1003/51, OSN 1953, poz. 17).

   

  Opłaty za wspólne mieszkanie w czasie rozwodu

  wyprowadzka-z-domu
  wyprowadzka z domu

  Kwestia opłat za mieszkanie w czasie rozwiązania małżeństwa uzależniona jest od modelu ustroju majątkowego. Nie jest więc istotne, czy strony mieszkają razem czy też nie.

  Jeżeli pomiędzy stronami istnieje ustawowa wspólność majątkowa, wówczas małżonek, który pozostał w mieszkaniu, nie może żądać zwrotu kosztów od tego, który się wyprowadził. Jest to ponoszenie nakładów z dochodów wchodzących w skład majątku wspólnego na wspólny majątek. Oznacza to, że dokonanie rozliczenia poniesionych nakładów jest w takim przypadku niemożliwe.

  W kwestii opłaty mieszkania przed rozwodem, sytuacja wygląda inaczej, jeżeli pomiędzy mężem i żoną ustanowiona została rozdzielność majątkowa. Wówczas jeśli jedna ze stron faktycznie nie mieszka od pewnego czasu we wspólnym domu wówczas powinna ona ponosić koszty opłat stałych, których wysokość jest niezależna od sposobu eksploatacji, czy liczby osób zamieszkujących mieszkanie.

  W takiej sytuacji małżonek, który się wyprowadził, powinien zwrócić drugiemu połowę wydatków na czynsz, jednakże opłaty dotyczące zużycia wody, energii elektrycznej oraz gazu nie powinny podlegać rozliczeniu. Do ich uiszczenia będzie zobowiązany ten małżonek, który faktycznie zużył te media.

  Jest to istotne w szczególności, gdy w małżeństwie doszło do przemocy fizycznej. W takiej sytuacji małżonek, który padł ofiarą przemocy, powinien szybko wnosić o ustanowienie rozdzielności majątkowej i eksmisję drugiej strony. Na temat eksmisji pisałam już w artykule „Eksmisja po rozwodzie„.

   

  Co można zabrać z domu przed rozwodem?

  Często słyszę pytanie, czy wyprowadzając się ze wspólnego lokalu przed rozwiązaniem małżeństwa, można zabrać ze sobą część rzeczy. Zabranie rzeczy przed rozwodem to nic złego, jeżeli są to przedmioty wchodzące w skład majątku osobistego małżonka wyprowadzającego się, a więc rzeczy przeznaczone do osobistego użytku. Takimi rzeczami strony mogą swobodnie dysponować.

  Natomiast zabieranie rzeczy należących do drugiej strony jest kradzieżą w rozumieniu prawa karnego. Zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu karnego (KK):

  kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  Co ważne, w przypadku kradzieży popełnionej na szkodę osoby najbliższej, ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek osoby pokrzywdzonej.

  Pokrzywdzonemu przysługują również cywilnoprawne środki ochrony. Najskuteczniejszym z nich jest zazwyczaj powództwo o wydanie rzeczy.

  Sytuacja bardzo się komplikuje, gdy rzeczy należą do majątku wspólnego. Wówczas znajduje zastosowanie przepis art. 341 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

  Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.

  Zobacz także: Co daje separacja?

  Przepis ten przyznaje więc pierwszeństwo stronie, która pozostaje w dotychczasowym mieszkaniu. Niemniej każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie. Nic nie jest bowiem „czarno-białe” i często trudno zakwalifikować, czy dana rzecz jest składnikiem majątku osobistego czy należy do obojga małżonków.

   

  co-mozna-zabrac-z-domu-przed-rozwodem
  co można zabrać z domu

   

  Porzucenie rodziny a rozwód

  Przechodząc do kwestii porzucenia rodziny a rozwodu, pozostawienie wspólnego lokalu bez zgody drugiej strony oraz całkowita utrata zainteresowania sprawami rodziny mogą stanowić podstawę rozwiązania małżeństwa, nawet z orzeczeniem o winie po stronie, która dopuściła się porzucenia.

  W praktyce jednak wyprowadzka wyłącznie na skutek porzucenia rodziny następuje niezwykle rzadko. Zwykle za przeprowadzką partnera kryje się drugie dno. Często jest nim nieformalna relacja z nowym partnerem. Może być to również fatalna atmosfera w domu wynikająca z napięć między stronami. Wówczas o zawinionym postępowaniu decyduje nie samo zdarzenie przeprowadzki, ale jej pierwotna przyczyna.

  Zobacz także: Rozwód bez orzekania o winie

  Skutki wyprowadzki przed rozwodem – podsumowanie

   

  Jak widzisz, skutki związane z przeprowadzką przed rozwiązaniem małżeństwa zależą głównie od okoliczności, które kryją się za wyprowadzką.

  Każdy przypadek porzucenia wspólnego dachu nad głową przez jedną ze stron należy więc rozpatrywać indywidualnie. Czasami do całościowej oceny wszystkich okoliczności przydaje się spojrzenie osoby z zewnątrz. Jeżeli masz wątpliwości, jak powinieneś intepretować Twoją sytuację, adwokat rozwodowy może pomóc udzielić Ci odpowiedzi na temat wpływu wyprowadzki na winę w rozkładzie pożycia.

  Pamiętaj, że nawet jeśli wyprowadzasz się od małżonka, który obiektywnie jest winny rozpadu więzi małżeńskiej, to będzie on próbował wykorzystać Twoją przeprowadzkę, jako argument na Twoją niekorzyść. Dlatego okoliczności wyprowadzki warto skonsultować z adwokatem! To zmityguje skutki związane z przeprowadzką przed rozwiązaniem małżeństwa.

  Dziękuję za przeczytanie artykułu – ,,Jakie są skutki wyprowadzki przed rozwodem. Opuszczenie domu przed rozwodem‘’! Być może zainteresują Cię także inne wpisy na moim blogu?

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód? Być może masz więcej pytań dotyczących opuszczenia domu przed rozpoczęciem rozwodu?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Witam, czy mogę wywieźć wszystkie rzeczy męża z mojego domu bez jego zgody? Jestesmy w trakcie rowodu, mąż nie chce sie dobrowolnie wyprowadzić.

  • Czy jeżeli mąż wychodzi do koleżanek i potrafi wrócić nad ranem, stosuje wobec mnie przemoc psychiczna to mam prawo wyprowadzić się z domu z małym dzieckiem bez jego pozwolenia?

   1. Dzień dobry, czy jeżeli z mężem mam 2 dzieci małych i 2 z poprzedniego mojego związku, to czy mogę cała 4dzieci zabrać ze sobą jeszcze przed rozwodem? W związku małżeńskim od jakiegoś czasu się nie układa a ja jestem psychicznie wykończona cała sytuacja która panuje w domu. Żeby nie był orzeczonych rozwód z mojej winy to co miałabym zrobić? Iść do psychologa? Jaki posiada Pani cennik konsultacji online? Pozdrawiam

  • Dzień dobry,
   mąż od kilku miesiecy mówi o rozwodzie jak jestem zszokowana tym pomimo wcześniejszych nieporozumienień z nim. Wyprowadza sie z domu pomimo iż powiedziałam mu, że nie zgadzam się z nim – on twierdzi że już dawno nastąpił rozpad małżeństwo (bo nie dogadujemy się) – wspomnę że do czasu gdy powiedział o rozwodzie, prowadziliśmy normalne życie (wakacje, ogłądanie tv, spacery itp). Czy jest to porzucenie rodziny?

  • Czy mogę wyrzucić zone z domu w tym samym dniu zdrady majac dowody i automatycznie złożyć wniosek o rozwód? I by do rozprawy nie mieszkała? Choćby by się nie pozabijać.

  • Dzień dobry, proszę o poradę
   Nie jestem po ślubie, ale mamy dwójkę dzieci i wspólny dom (w akcie notarialnym jestem współwłaścicielem )
   Rozstałam się z partnerem, na razie mieszkamy we wspólnym domu, nie kocham ex nie chce do niego wrócić, nie widzę wspólnej przyszłości. Coraz częściej myślę żeby się wyprowadzić, mam możliwość wyprowadzki do kolegi, ale boję się podejrzeń o romans, nie chce abym źle wypadła w oczach sądu.

  • Witam
   Czy po wyprowadzce z domu muszę płacić wszystkie rachunki i koszty życia dalej sam czy małżonka musi wziąść tez na siebie koszty. Zona nie pracuje bo wiecznie ma dużo pracy w domu. ( to jest długi temat)
   Najmłodszy syn ma już 8 lat.
   I czy moja pensja jest dalej wspólna.

  • Co zrobić. Gdy żona nęka męża tak długo, aż nie zareaguje. Krzyczy różne przekleństwa, obraża, całą jego poprzednią rodzinę, przy dzieciach, gdy coś próbuje powiedzieć odwraca kota ogonem i krzyczy że tata jest taki i taki.gdy reakcji nie ma jest w stanie rzucać, bić, chować portrtfel klucze itp. Nie pozwala mi spać na tapczanie w salonie, ja go rozkładam ona szarpie mnie i go składa. Jestem wymęczony nie wiem co robić.

  • Dzień dobry . Jestem w trakcie rozwodu czy mogę wyprowadzić się z dwójką dzieci od męża do obecnego parnera . Obecny mąż straszy mnie że przyjedzie po dzieci z policją co wtedy jak to by wyglądało . Podkreślam że mąż stosuje wobec mnie przemoc psychiczna

  • Dzien dobry. Mam nowoywora glejak. Jestem. Po operacMaz podal o rozwod od pol roku nie mieszka zemna bardzo mmalo sie.mna opiekowal. Jedynie tabletki mi podawl
   Ale. Nie podawal mi tych zapidanycj przez psychiatrę. Często kopal mnie w chodzik. Po druie siedzial w drugim pokoju. I mowil. Jeśli czegos będziesz potrzebowala. Dzwon. IlekrosMojedzwoniłam numer. Byl pytaniemoje pytanie. Czy mam jakies szanse przu rozwofziezablokowany albo povzta glosowa

  • Dzień dobry mąż się znęca nademną psychicznie i fizycznie zabrał mi klucze z mieszkania obecnie siedzę u mamy i zabrania mi kontaktów z dziećmi zabrania im odbierać odemnie telefonów nie jesteśmy po rozwodzie Proszę o Pomoc

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu