Rozwód Ukraińców w Polsce

Rozwód Ukraińców w Polsce

Każdego roku przybywa do Polski tysiące imigrantów. Przyjeżdżają oni tutaj w poszukiwaniu lepszego życia. Najlepszym tego przykładem jest stale rosnąca liczba Ukraińców. Podejmują oni w Polsce nie tylko pracę, ale także zawierają małżeństwa i się rozwodzą. Jak wygląda rozwód obywateli Ukrainy w naszym kraju? Postaram się to wyjaśnić w artykule „Rozwód Ukraińców w Polsce”.

 

Jeśli zamierzasz się rozwieść i szukasz pomocy adwokata, to możesz skorzystać z moich usług. Doradzam klientom z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Rozwody Poznań) oraz do kontaktu.

 

   

  Rozwód Ukraińców w Polsce – główne wnioski

   

  • Wyroki rozwodowe wydawane od  dnia 1 lipca 2009 roku przez sądy innych państw są uznawane w Polsce, wcześniejsze orzeczenia wymagają rejestracji.
  • Uzyskanie rozwodu na Ukrainie jest prostsze i szybsze niż w Polsce.
  • Na Ukrainie można uzyskać rozwód w urzędzie stanu cywilnego oraz w sądzie.

   

  Rozwód obcokrajowców w Polsce

   

  Na wstępie muszę zaznaczyć, że sprawy, w których występuje wątek transgraniczny, są bardziej skomplikowane od krajowych. Do tej kategorii powinniśmy zaliczyć również postępowania o rozwód obywateli Ukrainy. Bywa bowiem tak, że obcokrajowcy, którzy zdecydowali się na rozstanie, nie mają możliwości uzyskania rozwodu w swoim kraju, przez co chcieliby się o niego ubiegać w Polsce.

   

  W przypadku obywateli Ukrainy kwestie te zostały uregulowane w zawartej pomiędzy Polską a Ukrainą umowie o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych.

   

  Wyróżnia się dwie sytuacje. Pierwsza, w której małżonkowie są obywatelami Ukrainy oraz druga, w której jeden z małżonków jest obywatel Polski, a drugi obywatelem Ukrainy.

   

  W zależności od sytuacji, rozwód będzie można uzyskać albo w Polsce albo na Ukrainie. Oczywiście opiszę te sytuacje poniżej.

  Przeczytaj również: Rozwód w Polsce mieszkając za granicą

  Rozwód Ukraińców w Polsce – na co zwrócić uwagę?

   

  Jeżeli orzeczenie rozwodu ma nastąpić między obywatelami Ukrainy, to pomimo tego, iż mieszkają oni w Polsce – sąd polski nie będzie właściwy do orzeczenia rozwodu. Obywatele Ukrainy będą mogli się rozwieść tylko na Ukrainie.

   

  Sytuacja jednak może inaczej wyglądać, jeżeli jeden z małżonków ma obywatelstwo polskie. Jeżeli małżonkowie mieszkają w Polsce to mogą żądać rozwodu przez polskim sądem. Jeżeli jednak mieszkają na Ukrainie to właściwy do orzeczenia rozwodu będzie tylko organ ukraiński.

   

  Rozwód będzie można otrzymać w Polsce albo na Ukrainie, w zależności od wyboru rozwodników, tylko w sytuacji, gdy jeden z małżonków mieszka w Polsce, a drugi na Ukrainie. W tym przypadku zastosowanie znajdzie zasada pierwszeństwa. Jeżeli małżonek z Polski pierwszy złoży pozew rozwodowy w Polsce to sprawa rozwodowa będzie toczyć się przed polskim sądem i na podstawie prawa polskiego. Jeżeli papiery rozwodowe zostaną szybciej złożone w Ukrainie, wówczas rozwód będzie odbywać się na zasadach przewidzianych przez prawo ukraińskie.

  Zobacz również: Rozwód a wspólne mieszkanie po rozwodzie

  Uznanie rozwodu ukraińskiego w Polsce

   

  Począwszy od dnia 1 lipca 2009 roku, wyroki rozwodowe wydane w państwach niebędących członkami Unii Europejskiej są bezpośrednio uznawane przez polskie władze. Wymagają one jedynie rejestracji, której można dokonać w urzędzie stanu cywilnego.

   

  Orzeczenia wydane przed tą datą podlegają rejestracji sądowej. Postępowanie w tym przedmiocie odbywa się przed sądem okręgowym, który jest właściwy ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

   

  Uznanie rozwodu Ukraińców w Polsce
  Uznanie rozwodu Ukraińców w Polsce

   

  Rozwód z cudzoziemcem a dziecko

   

  Jeżeli rozwodzisz się z cudzoziemcem i macie wspólne małoletnie dziecko, warto na drodze sądowej uregulować pewne kwestie z nim związane. Chodzi nie tylko o wysokość alimentów, ale także o ustalenie kontaktówrozstrzygnięcie dotyczące władzy rodzicielskiej.

   

  W przypadku, gdy Twój małżonek nie mieszka w Polsce, ograniczenie władzy rodzicielskiej może okazać się koniecznością. Nie będzie go bowiem przy dziecku, kiedy trzeba podjąć istotną decyzję w sprawach dotyczących małoletniego. W tym miejscu możemy wskazać na przykład podjęcie decyzji odnoszącej się do rodzaju terapii, jaka powinna zostać zastosowana w procesie leczenia dziecka. Taka sytuacja wymaga bowiem szybkiej reakcji ze strony rodziców, a prawo wymaga, aby była ona zgodna z wolą ich obojga, jeżeli mają oni pełnię władzy rodzicielskiej.

   

  Również sposób wykonywania kontaktów cudzoziemca niemieszkającego w Polsce z dzieckiem może być niezwykle problematyczny. Trudno sobie bowiem wyobrazić wspólne spędzanie weekendów, czy też czasu po zajęciach. W związku z tym warto ustalić dłuższe okresy kontaktów, na przykład w wakacje, ferie i święta.

   

  W tym miejscu warto zwrócić uwagę na niezwykle poważny problem, z którym zmaga się wiele matek. Chodzi o uprowadzenie rodzicielskie, a więc sytuację, w której ojciec mający pełnię władzy rodzicielskiej zabiera dziecko za granicę i następnie nie chce go przywieźć z powrotem. Żeby taki wyjazd był w ogóle możliwy, konieczne jest uzyskanie zgody i oświadczenia drugiego rodzica. Natomiast w razie uprowadzenia rodzicielskiego odzyskanie dziecka możliwe jest po rozstrzygnięciu sprawy przez sąd w trybie przewidzianym przez Konwencję Haską.

   

  Moja Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw zw. z uprowadzeniem rodzicielskim.

  Przeczytaj także – Nagrania z podsłuchu w sprawie o rozwód

  Pozew o rozwód przeciwko obywatelowi Ukrainy

   

  Przygotowanie pozwu o rozwód przeciwko obywatelowi Ukrainy nie różni się zbytnio od przypadku, gdy pozwanym jest Polak. Musi on spełniać wszystkie wymogi przewidziane dla pism procesowych w Kodeksie postępowania cywilnego.

   

  Oznacza to, że pozew o rozwód powinien zawierać następujące elementy:

  • miejsce i datę sporządzenia;
  • oznaczenie stron oraz ich adresy zamieszkania;
  • wskazanie sądu, do którego jest wnoszony;
  • oznaczenie rodzaju pisma, na przykład „pozew o rozwód”;
  • określenie żądania powoda;
  • wnioski o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów;
  • oświadczenie o mediacji;
  • uzasadnienie stanowiska strony powodowej;
  • podpis;
  • wymienienie załączników.

   

  Zgodnie z przepisami dotyczącymi właściwości sądu pozew o rozwód należy wnieść do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda (art. 41 KPC).

   

  Pozew o rozwód przeciwko Ukraińcowi
  Pozew o rozwód przeciwko Ukraińcowi

   

  Rozwód na Ukrainie czy w Polsce?

   

  Pomiędzy uzyskaniem rozwodu na Ukrainie i Polsce zachodzą pewne różnice, które dla wielu osób mogą być bardzo istotne. Omówimy je pokrótce poniżej.

   

  Rozwód na Ukrainie

   

  Prawo ukraińskie przewiduje dwa sposoby uzyskania rozwodu. Pierwszym z nich jest procedura w urzędzie stanu cywilnego, natomiast drugim postępowanie sądowe.

   

  Rozwód w urzędzie stanu cywilnego

   

  Aby uzyskać rozwód w ukraińskim urzędzie stanu cywilnego, konieczne jest złożenie zgodnego wniosku podpisanego przez oboje małżonków. Istnieją również dwie przesłanki negatywne, a więc okoliczności wyłączające możliwość takiego rozwiązania. Pierwszą z nich jest posiadanie przez małżonków dzieci, z kolei drugą jest brak zdolności któregoś z małżonków do czynności prawnych.

   

  Rozwód w urzędzie stanu cywilnego można uzyskać także wówczas, gdy pomiędzy małżonkami istnieje spór dotyczący podziału majątku.

   

  Po rozwiązaniu małżeństwa urząd stanu cywilnego małżonkowie otrzymują specjalny dokument – świadectwo rozwiązania małżeństwa.

   

  Rozwód w sądzie

   

  Istnieje również możliwość wniesienia pozwu o rozwód do ukraińskiego sądu. Ten przeprowadzi postępowanie, podczas którego dokona oceny zgromadzonego materiału dowodowego. Jeżeli uzna, że prawa małżonków oraz ich dzieci nie zostaną w żaden sposób naruszone wskutek orzeczenia rozwodu. W tym kontekście warto zaznaczyć, iż uzyskanie rozwodu jest niemożliwe, jeżeli żona jest w ciąży, a także, gdy nie minął jeden rok od urodzenia dziecka, za wyjątkiem następujących sytuacji:

  • z aktu urodzenia dziecka wynika, że mąż nie jest jego ojcem;
  • jeden z małżonków popełnił przestępstwo na szkodę drugiego;
  • poczęte dziecko zostało uznane przez innego mężczyznę.

   

  Co ważne, małżonkowi, który wniósł pozew, przysługuje miesięczny termin na cofnięcie powództwa.

   

  Małżeństwo uznaje się za nieważne po uprawomocnieniu się wydanego przez sąd orzeczenia.

   

  Rozpoznanie sprawy o rozwód przez sąd wiąże się z pewnymi kosztami. Otóż opłata od złożenia pozwu wynosi 40% minimum socjalnego, jakie obowiązuje na Ukrainie.

   

  Zwróćmy jeszcze uwagę na szybkość postępowania sądowego. Jeżeli każdy z małżonków zgadza się na rozwód i wspólnie występują z tego rodzaju żądaniem, procedura powinna zakończyć się w ciągu miesiąca. W razie braku takiego porozumienia trwa ona najczęściej kilka miesięcy. Strony mają także 10-dniowy termin na złożenie apelacji.

   

  "<yoastmark

   

  Rozwód w Polsce

   

  Rozwód w Polsce można uzyskać wyłącznie na drodze sądowej. Wiąże się to zazwyczaj z długim czasem oczekiwania, co jest spowodowane dużą liczbą spraw rozpatrywanych przez polskie sądy.

   

  Żeby orzeczenie rozwodu było w ogóle możliwe, w toku postępowania sądowego należy wykazać, że doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego. Polega on na ustaniu trzech więzi łączącej małżonków – uczuciowej, fizycznej i ekonomicznej, oraz na braku możliwości powrotu do siebie. Co ważne, istnieją również okoliczności wyłączające możliwość uzyskania wyroku rozwodowego. Mianowicie chodzi tutaj o sprzeczność rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci małżonków lub z zasadami współżycia społecznego.

   

  Jeżeli chodzi o aspekt finansowy, postępowanie rozwodowe wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 złotych.

   

  Sąd może w wyroku rozwodowym określić również takie kwestie jak wina za rozpad pożycia, wysokość alimentów, miejsce stałego zamieszkania dzieci, sposób wykonywania kontaktów z dziećmi przez rodzica, który z nimi stale nie mieszka, ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej. Od wydanego orzeczenia można złożyć apelację w terminie 14 dni.

   

  Zgodnie z obowiązującym prawem rozwód Ukraińców możliwy jest także w Polsce. Należy jednak mieć na uwadze pewne odrębności pomiędzy regulacjami w tym zakresie w Polsce i na Ukrainie. U naszych wschodnich sąsiadów rozstanie jest znacznie prostsze oraz szybsze. Warto mieć tego świadomość, decydując się na rozwód.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu