ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK DZIECKA W SZKOLE

Odszkodowanie za wypadek w szkole lub przedszkolu

Wypadek może zdarzyć się wszędzie, także w szkole lub w przedszkolu. Wystarczy chwila nieuwagi i może dojść na przykład do złamania ręki lub nogi, bądź też do wstrząśnienia mózgu. Warto zaznaczyć, że dzieci bywają szczególnie nieuważne, zwłaszcza w tak dużej grupie jak klasa. Czy za wypadek w szkole lub w przedszkolu należy się odszkodowanie? W jaki sposób można je uzyskać? Omawiam te kwestie w kolejnym artykule – „Odszkodowanie za wypadek w szkole lub przedszkolu”.

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w sprawie o odszkodowanie za wypadek w szkole lub o odszkodowanie za wypadek w przedszkolu, to jestem w stanie Ci pomóc. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online lub telefonicznie. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach o odszkodowania. Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii (Adwokat Odszkodowania Poznań) oraz do kontaktu.

 

   

  Odszkodowanie za wypadek w szkole lub przedszkolu – główne wnioski

   

  • Wypadek w szkole bądź w przedszkolu może przytrafić się każdemu dziecku.
  • Placówki oświatowe oferują w porozumieniu z ubezpieczycielami polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  • Każda szkoła oraz przedszkole powinny mieć przygotowaną procedurę, która znajdzie zastosowanie w razie wypadku.
  • W sytuacji wypadku rodzice bądź opiekunowie prawni poszkodowanego dziecka mogą żądać odszkodowania, zadośćuczynienia, zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, a w niektórych przypadkach także renty.
  • Świadczenia te można uzyskać z grupowej polisy następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, prywatnej polisy oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Aby uzyskać odszkodowanie, należy dokonać zgłoszenia szkody, co zainicjuje wewnętrzną procedurę u danego ubezpieczyciela.
  • Jeżeli dana sprawa nie zostanie załatwiona w sposób satysfakcjonujący na drodze polubownej, istnieje możliwość wniesienia jej do sądu i walki o wyższe odszkodowanie.

   
  Przeczytaj również: Odszkodowanie za złamanie kompresyjne kręgosłupa
   

  Kiedy szkoła odpowiada za wypadek dziecka?

   

  Na wstępie należy zaznaczyć, że szkoła ma obowiązek przygotowania i zabezpieczenia wszystkich sal oraz obiektów, które są wykorzystywane do prowadzenia zajęć w taki sposób, aby zapewniały one bezpieczne i higieniczne warunki dla swoich uczniów. Co więcej, na nauczycielach oraz pracownikach placówki spoczywa obowiązek sprawowania opieki i nadzoru nad dziećmi, nie tylko podczas lekcji, ale też w trakcie przerw i zajęć dodatkowych organizowanych również poza terenem szkoły – na przykład wycieczek szkolnych.

   

  Żeby szkoła ponosiła odpowiedzialność za wypadek swojego ucznia, muszą więc zostać spełnione dwie przesłanki:

  • musi do niego dojść na terenie szkoły albo poza nim w związku z organizowanymi zajęciami oraz
  • w godzinach zajęć szkolnych.

   

  Gdyby zatem do zdarzenia doszło po zakończeniu zajęć, szkoła nie byłaby odpowiedzialna za jego następstwa.

   

  Warto również zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mianowicie podmiotem odpowiedzialnym za wypadek jest organ prowadzący szkołę. Zgodnie z prawem publiczne placówki oświatowe podlegają organom samorządu terytorialnego – gminom albo powiatom, w zależności od rodzaju szkoły. Natomiast placówki prywatne podlegają osobom fizycznym lub prawnym, do których należą.

   

  Skoro już wiesz, kto odpowiada za wypadek w szkole, sprawdźmy teraz, jak uzyskać odszkodowanie w razie wypadku w szkole.

   
  Zobacz także: Odszkodowanie z ZUS za udar mózgu
   

  KTO ODPOWIADA ZA WYPADEK W SZKOLE
  KTO ODPOWIADA ZA WYPADEK W SZKOLE

   

  Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w szkole lub w przedszkolu?

   

  Aby uzyskanie odszkodowania było możliwe, należy przede wszystkim dokonać zgłoszenia szkody.

   

  Przy czym nieco inaczej wygląda procedura, w przypadku gdy domagamy się odszkodowania od prywatnego ubezpieczyciela (np. ze zbiorowej polisy, z której korzystają w szkole uczniowie), a inaczej gdy dochodzimy odszkodowania bezpośrednio od szkoły.

   

  Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że szkoły oferują rodzicom uczniów w porozumieniu z ubezpieczycielami możliwość zakupu polis. Jeżeli zatem dziecko, które uległo wypadkowi miało takie ubezpieczenie, należy zgłosić ten fakt u danego ubezpieczyciela. Następnie zakład ubezpieczeń ma 30 dni na rozpoznanie sprawy. Gdyby uzyskane w ten sposób rozstrzygnięcie nie było zadowalające, istnieje możliwość złożenia wniosku o ponowne jej przeanalizowanie.

   

  Wydana decyzja nie ma charakteru ostatecznego. Można bowiem złożyć pozew do sądu cywilnego, który jeszcze raz zbada sprawę, po czym wyda wyrok. Praktyka pokazuje, że odszkodowania proponowane przez ubezpieczycieli bywają istotnie zaniżone. Często ubezpieczyciele proponują wyższe kwoty już po ich wezwaniu do zapłaty przez Kancelarię reprezentującą rodziców.

   

  Musisz wiedzieć, że ubezpieczenie grupowe, które zwykle możesz wykupić w szkole, nie jest jedyną polisę, z której możesz skorzystać w razie wypadku. Otóż nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wykupił prywatne ubezpieczenie dla dziecka. Co więcej, być może jest ono objęte ochroną w ramach Twojej polisy na życie. Sprawdzisz to w ogólnych warunkach umowy.

   

  Pamiętaj, że roszczenia odszkodowawcze podlegają kumulacji. Oznacza to, jeżeli Twoje dziecko miało kilka polis, może otrzymać kilka świadczeń. Jeśli jednak nie miałeś wykupionej polisy, to w niektórych przypadkach można dochodzić odpowiedzialności bezpośrednio od szkoły (o czym w dalszej części artykułu).

   

  Zastanówmy się teraz, czy w razie wypadku przysługuje wyłącznie odszkodowanie, czy też można liczyć na inne świadczenia. Być może będziesz zaskoczony, kiedy dowiesz się z jakiego tytułu możesz otrzymać pieniądze.

   
  Zobacz także: Odwarstwienie siatkówki – odszkodowanie
   

  ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK DZIECKA W SZKOLE
  ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK DZIECKA W SZKOLE

   

  Co przysługuje po wypadku w szkole lub przedszkolu?

   

  Otóż dziecku, które doznało wypadku w szkole, przysługuje kilka świadczeń z tego tytułu. Należy tutaj wskazać przede wszystkim:

   

  • odszkodowanie, którego celem jest wyrównanie szkód materialnych powstałych w związku z wystąpieniem urazu oraz rozstrojem zdrowia, a także zniszczeniem odzieży;
  • zadośćuczynienie, czyli świadczenie o charakterze kompensacyjnym podobne do odszkodowania, jednakże należne za szkodę niematerialną, czyli krzywdę; chodzi tutaj o ból oraz cierpienie, jakiego doznało dziecko w wyniku wypadku;
  • renta – wypłacana cyklicznie (najczęściej co miesiąc) przez określony czas;
  • zwrot kosztów leczenia, który obejmuje nie tylko samą terapię, ale także zabiegi rehabilitacyjne, koszty zakupu lekarstw i specjalnej żywności, jak i koszty zakupu biletów lub paliwa koniecznych do tego, aby dojechać do placówek medycznych.

   

  Musisz pamiętać, że ubezpieczenie, które możesz zakupić w szkole, ograniczone jest poprzez sumę gwarantowaną określoną w umowie. Natomiast poszkodowany ma zawsze prawo do pełnego wyrównania doznanej szkody, stąd też wymienione powyżej świadczenia nie są ograniczone kwotowo. O ich wysokości zawsze decyduje sąd albo strony sporu zawierające ugodę.

   

  Warto również zwrócić uwagę na szczególny, tragiczny przypadek, a więc zdarzenie, w wyniku którego dziecko poniosło śmierć. W takiej sytuacji jego najbliżsi mogą starać się o uzyskanie zadośćuczynienia mającego zmniejszyć cierpienia fizyczne i psychiczne spowodowane utratą członka rodziny oraz zwrot kosztów leczenia i pogrzebu.

   

  Zastanawiasz się pewnie, na jaką kwotę możesz liczyć w razie wypadku. Postaram się odpowiedzieć na Twoje wątpliwości poniżej.

   

  Wysokość odszkodowania za wypadek w szkole lub w przedszkolu

   

  Jak już zaznaczyłam wcześniej, wysokość odszkodowania z polisy NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), jakie oferują szkoły rodzicom swoich uczniów, podlega ograniczeniu poprzez określoną w umowie sumę gwarantowaną. Dla przykładu, jeżeli w ogólnych warunkach umowy zapisano, że za dany rodzaj wypadku należy się 10 000 złotych, nie otrzymasz z tej polisy większej kwoty. Podobnie jest w przypadku ubezpieczeń kupowanych na własną rękę. Pamiętaj jednak, że poszkodowany ma prawo do pełnej kompensacji szkody.

   

  W takim wypadku odpowiedzialności będzie trzeba dochodzić nie od prywatnego ubezpieczyciela, ale od winnego wypadku. W takim scenariuszu należy przygotować się na spór ze szkołą, w której doszło do nieszczęśliwego zdarzenia.

   

  WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W SZKOLE
  WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA WYPADEK W SZKOLE

   

  Śmierć dziecka

   

  Śmierć dziecka jest najbardziej tragicznym doświadczeniem, jakie może spotkać każdego rodzica. Jeżeli chodzi o kwotę, jaką można uzyskać z powodu śmierci, to wynosi ona zwykle od 50.000 do 100.000 złotych. Pamiętaj jednak o zadośćuczynieniu. Sądy zasądzają z tego tytułu znacznie wyższe sumy, nierzadko sięgające kilkuset tysięcy złotych.

   

  Trwałe uszkodzenie ciała lub kalectwo

   

  Wypadek w szkole może mieć skutki w postaci uszkodzenia ciała, a nawet kalectwa. Tego rodzaju urazy zdecydowanie utrudniają codzienne funkcjonowanie, a co za tym idzie, obniżają jakość życia poszkodowanego.

   

  Wiele zależy także od rokowań na przyszłość. Jeżeli bowiem nie istnieje nadzieja na poprawę stanu zdrowia i powrót do dawnej sprawności, rozmiar powstałej szkody jest naprawdę bardzo poważny. Za tego typu urazy poszkodowany może uzyskać kilkadziesiąt tysięcy złotych odszkodowania i nawet kilkaset tysięcy tytułem zadośćuczynienia. W przypadku kalectwa, które powoduje niemożność samodzielnej egzystencji, kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia mogą być nawet wyższe niż w przypadku analogicznych świadczeń zw. ze śmiercią dziecka.

   

  Złamanie ręki lub nogi

   

  Złamanie ręki lub nogi jest jednym z najczęściej występującym urazem powstającym w związku z wypadkami szkolnymi. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju złamania (otwarte/zamknięte, proste/złożone), jak i od wysokości sumy ubezpieczenia. Otóż ubezpieczyciele kwalifikują tego rodzaju urazy jako określony procent tejże sumy i na tej podstawie wyliczają wysokość odszkodowania. W praktyce są to najczęściej kwoty rzędu kilkunastu tysięcy złotych.

   

  Kto wypłaca odszkodowanie po wypadku w szkole?

   

  Odszkodowanie za wypadek szkolny ucznia może zostać wypłacone przez różne podmioty. Wszystko uzależnione jest od okoliczności danej sprawy. Poniżej przyjrzymy się tej kwestii bardziej szczegółowo.

   

  Szkoła

   

  Szkoła jest podmiotem, który może być obciążony odpowiedzialnością za odszkodowanie po wypadku dziecka. Otóż, jak wspomniałam wcześniej, placówki oświatowe zobligowane są do zapewnienia odpowiednich warunków uczniom, także na płaszczyźnie bezpieczeństwa i higieny. O tym wymogu jest również mowa w polisach od odpowiedzialności cywilnej, które zawiera szkoła z zakładami ubezpieczeniowymi. Gdyby jednak po zawarciu takiej umowy okazało się, że szkoła nie dopełniła swoich obowiązków, wówczas ubezpieczyciel mógłby uwolnić się od odpowiedzialności. Z perspektywy rodzica nie ma to wielkiego znaczenia, ponieważ roszczenie jest zwykle kierowane przeciwko szkole (lub jej organowi prowadzącemu).

   

  Inną sytuacją, w której szkoła wypłaca część odszkodowania, jest przypadek powstania szkody o rozmiarach przekraczających sumę ubezpieczenia. Wówczas ubezpieczyciel pokrywa szkodę w granicach przewidzianych w umowie, natomiast w pozostałej części szkoła spełnia świadczenie we własnym zakresie.

   

  Pozwanie szkoły (lub organu prowadzącego) za wypadek dziecka jest korzystne. W znakomitej większości wypadków są to podmioty dobrze ubezpieczone, jak i same w sobie wypłacalne.

   

  Odszkodowanie z OC szkoły

   

  Powszechnie stosowaną praktyką jest wykupywanie przez placówki oświatowe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC). Dzięki temu zyskują one ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób poszkodowanych.

   

  Ubezpieczyciel, u którego dana szkoła wykupiła polisę, wypłaca ubezpieczenie jedynie wówczas, gdy zostały spełnione wszystkie warunki określone w umowie. Oznacza to więc, że szkoła musi zapewnić uczniom odpowiednie warunki do nauki w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny. Jeśli szkoła naruszy warunki umowy ubezpieczenia i uzyskanie odszkodowania z OC szkoły nie będzie możliwe, wówczas aktywizuje się odpowiedzialność samej szkoły.

   

  Jest to jednak problem szkoły i jej organu prowadzącego (wójta lub starosty), a nie rodziców.

   

  Sprawca wypadku

   

  Odszkodowanie może wypłacić również sprawca wypadku. W szkole jest przecież bardzo łatwo o przepychanki, bójki, czy niefortunne wygłupy. Czasami formę sprawstwa ma także rażące niedbalstwo przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

   

  Żeby jednak uzyskanie odszkodowania od sprawcy wypadku w szkole było możliwe, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki. Otóż dzieje się tak wówczas, gdy sprawca wyrządził szkodę w sposób zawiniony. W takim przypadku poszkodowany może domagać się świadczeń kompensacyjnych bezpośrednio od sprawcy. Kiedy nie ma on polisy OC, wówczas musi zapłacić z własnej kieszeni.

   

  Natomiast, gdyby miał tego rodzaju ubezpieczenie, jego ubezpieczyciel mógłby po wypłacie świadczenia wystąpić z roszczeniem regresowym do sprawcy.

   

  Odszkodowanie dla dziecka z ubezpieczenia jego rodzica

   

  Jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które uległo wypadkowi w szkole, i posiadasz prywatną polisę, możesz otrzymać z niej odszkodowanie, jeżeli tego rodzaju okoliczność została przewidziana w umowie ubezpieczenia. W tym celu powinieneś zgłosić szkodę, co nada sprawie bieg i po 30 dniach otrzymasz decyzję z zakładu ubezpieczeń. Pamiętaj, że tego typu świadczenie możesz uzyskać niezależnie od odszkodowania z innego tytułu.

   

  ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRZEDSZKOLU
  ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK W PRZEDSZKOLU

   

  Jak szkoła powinna postępować w razie wypadku ucznia?

   

  Wypadek ucznia w szkole to niezwykle poważne zdarzenie. Z tego względu każda placówka oświatowa powinna się przygotować na taką ewentualność. W tym celu szkoły posiadają specjalne procedury wewnętrzne, a nauczyciele są szkoleni na okoliczność postępowania w razie wypadku.

   

  Procedura związana z wypadkiem ucznia w szkole powinna przewidywać w szczególności:

   

  • udzielenie pomocy poszkodowanemu przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, który znajdował się w miejscu zdarzenia;
  • w razie potrzeby na miejsce wzywa się służby medyczne oraz policja;
  • o fakcie, że doszło do wypadku, powinni zostać poinformowani rodzice dziecka albo jego opiekunowie prawni;
  • powołanie przez dyrektora placówki zespołu powypadkowego, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego oraz sporządzenie protokołu ze zdarzenia.

   

  Postępowanie to jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala ono nie tylko zabezpieczyć miejsce wypadku oraz poszkodowanego, jak i spełnia warunki określone w umowie ubezpieczeniowej, co daje podstawę do uzyskania odszkodowania z polisy OC.

   

  Odszkodowanie za wypadek w szkole lub w przedszkolu – co robić?

   

  Kiedy już dowiesz się, że Twoje dziecko miało wypadek w szkole, przede wszystkim zachowaj spokój. Wiem, nie zawsze jest to łatwe, w końcu to Twoje dziecko znalazło się w tak nieprzyjemnej sytuacji. Niemniej jednak panika niczemu nie pomoże.

   

  Po tym, jak już dowiesz się, co dzieje się z dzieckiem i czy uzyskało ono odpowiednią pomoc, powinieneś podjąć kroki mające na celu uzyskanie odszkodowania. Zgłoś zatem szkodę ubezpieczycielowi, u którego wykupiłeś ubezpieczenie szkolne. Zakład ubezpieczeń w ciągu 30 dni rozpatrzy sprawę i wyda decyzję. Możesz się od niej odwołać, jeżeli nie będzie Cię ona satysfakcjonować, a następnie skierować sprawę na drogę sądową.

   

  Podobnie wygląda kwestia w przypadku dochodzenia roszczeń bezpośrednio od szkoły oraz z prywatnego ubezpieczenia. W takiej sytuacji w zgłoszeniu szkody możesz od razu zawrzeć wezwanie do zapłaty świadczeń, których się domagasz.

   

  Pamiętaj również o możliwości uzyskania odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek w tym przedmiocie możesz złożyć po zakończeniu leczenia wraz z wypełnionym formularzem OL-9 albo N-9 będącym zaświadczeniem o stanie zdrowia. Ponadto niezbędne jest złożenie dokumentacji wypadku oraz protokołu powypadkowego i dokumentacji medycznej.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o odszkodowanie?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o odszkodowanie działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o odszkodowanie za wypadek w szkole lub przedszkolu to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Wszystko pięknie jeśli chodzi o uczniów , mi agresywny uczeń podczas lekcji kopnięciem złamał nogę w kolanie . Miałam operacje , płytki tytanowe, implant kostny , druty. Szkoła milczy rodzice ucznia też, jestem 205 dni na zwolnieniu ? Co gdy skrzywdzony jest nauczyciel ze strony ucznia ?

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu