odszkodowanie-z-zus-za-udar-mozgu

Odszkodowanie z ZUS za udar mózgu

Udar mózgu jest przypadłością, która może stanowić zagrożenia dla życia człowieka. W jego wyniku dochodzi bowiem do obumarcia części mózgu, a także do zatrzymania dopływu krwi do niego. Udar mózgu może stanowić podstawę do uzyskania odszkodowania z ZUS. Co należy zrobić, aby otrzymać odszkodowanie z ZUS za udar mózgu? Jakie dokumenty będą niezbędne? Te i inne informacje można znaleźć w niniejszym artykule.

 

Zapraszam do zapoznania się z moimi usługami: Adwokat Poznań oraz Odszkodowania.

   

  Odszkodowanie z ZUS za udar mózgu – główne wnioski

   

  Jeśli nie masz czasu czytać całego artykułu, poniżej streszczamy główne wnioski:

   

  • Udar mózgu to poważna dolegliwość, która może skutkować niezdolnością do pracy.
  • ZUS nierzadko odmawia wypłaty odszkodowania za udar mózgu, ponieważ uznaje, że jest on wynikiem innych chorób, na które dana osoba cierpiała już wcześniej.
  • Odszkodowanie za udar mózgu można uzyskać nie tylko z ZUS, ale także od prywatnego ubezpieczyciela, jeżeli posiada się odpowiednią polisę.
  • Do uzyskania odszkodowania niezbędne są odpowiednie dokumenty.
  • W przypadku odmowy wypłaty świadczenia albo jego zbyt niskiej wysokości, poszkodowanego przysługuje droga sądowa.

   

  Zachęcam do przeczytania całego artykułu. Będziesz wiedział wszystko o odszkodowaniu z ZUS za udar mózgu.

   
  Przeczytaj także: Odwarstwienie siatkówki – odszkodowanie
   

  Czy należy się odszkodowanie z ZUS za udar mózgu?

   

  Udar mózgu, jak już zostało powiedziane na wstępie, stanowi niezwykle poważną dolegliwość dla człowieka, który go doznał. Nic więc dziwnego, że pacjenci starają się uzyskać jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I bardzo dobrze postępują, ponieważ za udar mózgu należy się odszkodowanie z ZUS.

   

  ZUS jednak zazwyczaj kwestionuje zasadność składanych wniosków w tym zakresie.

   

  ZUS uznaje bowiem, że udar mózgu nie jest wynikiem zewnętrznej przyczyny, lecz chorobą pracownika o charakterze samoistnym, która występowała już od dłuższego czasu. W rzeczywistości takie stanowisko nie przekreśla jednak szans na uzyskanie świadczenia. Wszystko uzależnione jest bowiem od okoliczności sprawy oraz ich oceny przez komisję lekarską. W takich sytuacjach można też szukać sprawiedliwości w sądzie i wspierać się opiniami biegłych z dziedziny medycyny.

   
  Zobacz również: Ubytek słuchu a odszkodowanie lub renta
   

  odszkodowanie-z-zus-za-udar-mozgu
  odszkodowanie z zus za udar mózgu

   

  Czy należy się odszkodowanie z prywatnego ubezpieczenia?

   

  Istnieje możliwość wykupienia polisy od ewentualnego wystąpienia udaru mózgu u prywatnego ubezpieczyciela. Tego rodzaju ubezpieczenie stanowi rozszerzenie standardowej polisy na życie. Opcja ta zwykle jest zawierana na czas 12 miesięcy i ma charakter odnawialny.

   

  Poszczególni ubezpieczyciele oferują różnego rodzaju sumy gwarantowane w przypadku wystąpienia udaru mózgu. Dla przykładu jeden z wiodących zakładów ubezpieczeń ma w swojej ofercie trzy warianty – 10 000 złotych, 50 000 złotych oraz 150 000 złotych.

   

  Należy jednak zwrócić uwagę, że każda umowa z ubezpieczycielem zawiera pewne wyłączenia. Przed jej zawarciem warto się z nimi zapoznać, aby nie być później rozczarowanym, jeżeli dojdzie do zdarzenia przewidzianego w umowie.

   

  Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania lub zaniża jego wysokość, wówczas należy skontaktować się adwokatem. Ten ostatni oceni, czy sprawa ma potencjał do dochodzenia roszczeń w sądzie. Wcześniej podejmie też starania, aby załatwić sprawę polubownie.

   
  Zobacz również: Wypadek w pracy odszkodowania
   

  Kiedy można dostać odszkodowanie za udar mózgu?

   

  Aby otrzymać odszkodowanie z ZUS za udar mózgu, musi on zostać zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Żeby jednak tak się stało, zdarzenie musi spełniać następujące warunki:

   

  • jego źródłem musi być przyczyna zewnętrzna;
  • musi ono być następstwem zdarzenia o nagłym charakterze;
  • musi mieć ono związek z wykonywaną pracą;
  • skutkiem zdarzenia musi być śmierć albo obrażenia ciała pracownika.

   

  Jak już zostało wcześniej powiedziane, ZUS zazwyczaj odmawia wypłaty odszkodowania w przypadku udaru mózgu, tłumacząc, że nie jest on wynikiem zewnętrznej przyczyny. W rzeczywistości sprawa jest znacznie bardziej złożona. Każdy przypadek jest bowiem inny i należy go rozpatrywać indywidualnie. Udar mózgu może być następstwem działania czynników zewnętrznych, na przykład stresu.

   

  odszkodowanie-za-udar-mozgu
  odszkodowanie za udar mózgu

   

  Jak otrzymać odszkodowanie za udar mózgu?

   

  Jeżeli chodzi o odszkodowanie, które może uzyskać od prywatnego ubezpieczyciela, to pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest zawiadomienie go o zaistnieniu zdarzenia przewidzianego w umowie. Zazwyczaj zakłady ubezpieczeń wymagają od swoich klientów następujących dokumentów:

   

  • wniosek o wypłatę odszkodowania;
  • karta wypisu ze szpitala;
  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty albo paszport;
  • numer wykupionej polisy;
  • dokumentacja medyczna obejmująca między innymi wyniki badań.

   

  Przed złożeniem wniosku najlepiej będzie zapoznać się z wykazem wymaganych dokumentów przez danego ubezpieczyciela. Pozwoli to zaoszczędzić czas oraz nerwy, albowiem poszkodowany od początku będzie właściwie przygotowany do załatwienia formalności niezbędnych do nadania swojej sprawie dalszego biegu.

   

  Gdyby okazało się, że zakład ubezpieczeń nie chce wypłacić odszkodowania albo oferowana przez niego kwota jest nieadekwatna do okoliczności sprawy, wówczas poszkodowany ma prawo do złożenia odwołania. W jego konsekwencji ubezpieczyciel rozpozna sprawę ponownie. Jeżeli decyzja będzie w dalszym ciągu niesatysfakcjonująca, poszkodowany może wkroczyć na drogę sądową. W takim wypadku przydatna będzie pomoc prawnika, który wesprze w przygotowaniu pozwu, zebraniu materiału dowodowego, a także wystąpi w charakterze pełnomocnika. Wyrok sądu pierwszej instancji może jednak zostać zaskarżony przez każdą ze stron postępowania, a więc zarówno poszkodowanego, jak i ubezpieczyciela. W takim razie sprawa trafi do sądu drugiej instancji. Należy również pamiętać, że na każdym etapie postępowania istnieje możliwość zawarcia ugody oraz udania się do mediacji. W ten sposób można zakończyć spór znacznie szybciej, co bywa niekiedy istotne z punktu widzenia osoby, która przeszła udar mózgu.

   

  Jak uzyskać odszkodowanie z ZUS za udar mózgu?

   

  W przypadku świadczenia, które miałoby zostać wypłacone przez ZUS, sprawa wygląda podobnie. Pierwszym krokiem również będzie zawiadomienie ZUS o udarze, czyli złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania. W tym przypadku również niezbędne będą załączniki, przede wszystkim w postaci dokumentacji medycznej.

   

  Wówczas ZUS wezwie poszkodowanego na komisję, gdzie lekarz orzecznik dokona weryfikacji jego stanu zdrowia oraz okoliczności, w których doszło do udaru mózgu. Należy zwrócić uwagę, że wielu poszkodowanych spotyka się z decyzją odmowną, aczkolwiek nie pozostają oni bezbronni.

   

  W razie odmowy wypłaty odszkodowania z ZUS za udar mózgu można złożyć odwołanie do sądu, który rozpozna sprawę w pierwszej instancji. Gdyby okazało się, że wyrok będzie niezadowalający dla poszkodowanego, może on wnieść odwołanie do sądu drugiej instancji – sądu apelacyjnego. W przypadku odszkodowania z ZUS także istnieje możliwość zawarcia ugody oraz mediacji.

   

  udar-mozgu-odszkodowanie
  udar mózgu odszkodowanie

   

  Ile wynosi odszkodowanie za udar mózgu?

   

  Jak to zwykle bywa w przypadku wszelkiego rodzaju odszkodowań, nie sposób wskazać jednej, uniwersalną kwoty, którą uzyskują poszkodowani. Wysokość odszkodowania różni się także w zależności od tego, czy wypłaca je ZUS, czy prywatny ubezpieczyciel.

   

  Jeżeli chodzi o świadczenia wypłacane przez prywatnych ubezpieczycieli, to wynoszą one zazwyczaj kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kwota jest zawsze uzależniona od sumy gwarantowanej określonej w ogólnych warunkach umowy (OWU). Osoba kupująca polisę powinna zapoznać się z postanowieniami umowy, aby mieć wiedzę dotyczącą wysokości ewentualnych świadczeń, jakie może wypłacić dany zakład ubezpieczeniowy.

   

  W przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprawa wygląda nieco inaczej. Mianowicie od dnia 1 kwietnia 2021 roku ZUS wypłaca on 1033 złote za każdy procent uszczerbku na zdrowiu będącego wynikiem udaru mózgu. O tym, ile wynosi uszczerbek na zdrowiu w danym przypadku, decyduje komisja lekarska orzekająca w ZUS. Jej ustalenia mogą jednak zostać podważone przed sądem.

   

  Wymagane dokumenty do odszkodowania za udar mózgu

   

  Jeżeli zaś chodzi o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niezbędne będą takie dokumenty jak:

   

  • pismo w przedmiocie ustalenia procentowego uszczerbku na zdrowiu oraz przyznania jednorazowego odszkodowania;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydawane przez lekarza prowadzącego leczenie;
  • wywiad zawodowy;
  • dokumentacja medyczna, a także inne dokumenty, które mogą okazać się przydatne do wydania orzeczenia dotyczące niezdolności do pracy w danej sprawie.

   

  To jednak nie wszystko, albowiem przydatne mogą okazać się również:

   

  • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy;
  • karta wypadku;
  • zeznania świadków zdarzenia;
  • prawomocny wyrok wydany w sprawie przez sąd pracy;
  • decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • dokumentacja zdarzenia, do którego doszło w szczególnych okolicznościach.

   

  Dokumenty do ZUS należy złożyć za pośrednictwem pracodawcy. Następnie przekaże on zebrany materiał do właściwego oddziału.

   

  jak-dostac-pieniadze
  jak dostać pieniądze za udar mózgu?

   

  Udar mózgu odszkodowanie z ZUS – co dalej?

   

  Uzyskanie jednorazowego odszkodowania z ZUS w wielu przypadkach nie kończy sprawy. Mianowicie poszkodowanemu przysługują również inne świadczenia. W tym kontekście należy wymienić rentę z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne dla osób, które musiały zrezygnować z pracy, aby zaopiekować się chorym. Ponadto osoba, która doznała udaru mózgu, może ubiegać się o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Istotne mogą być również usługi opiekuńcze świadczone przez ośrodki pomocy społecznej, a także dostęp do zabiegów rehabilitacyjnych.

   

  Możliwość skorzystania ze wskazanych powyżej form wsparcia uzależniona jest zawsze od okoliczności danej sprawy. Udar mózgu pozostawia bowiem u poszczególnych osób różne skutki, które bywają mniej lub bardziej dotkliwe.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o odszkodowanie?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o odszkodowania działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że odszkodowanie po udarze mózgu to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Dzień dobry,
   Mąż miał udar w pracy (kierowca międzynarodowy), który miał miejsce 18-10-2018r. Cała sytuacja wydarzyła się w Holandii i nie wiem czy pracodawca spisał protokół ze zdarzenia. Teraz dowiedziałam się przypadkiem, że mogę się starać o odszkodowanie z ZUS , ponieważ sprawa przedawnia się po trzech latach. Mąż ma czasowy znaczny stopień niepełnosprawności . W orzeczeniu nie ma informacji ile to jest procent uszczerbku na zdrowiu. Czy mogę się starać o odszkodowanie i jak mam postąpić.
   Pozdrawiam
   Beata Nowak

  • Dzień dobry,

   Mój tata miał udar mózgu, jest emerytem. Czy należy się w tym przypadku jakieś odszkodowanie z ZUS ?

   1. Wszystko zależy od okoliczności wypadku i od przyczyn udaru, a także od tego, czy Pani tata był na tę okoliczność ubezpieczony.

    pozdrawiam
    Marlena Słupińska-Strysik
    Adwokat

  • Witam. Teściowa, emerytka, udała się do szpitala na operację poszerzenia tętnicy szyjnej z powodu miażdżycy. Operacja się udała, potem teściowa została wypisana z OIT na zwykły oddział. Wszystko było w porządku. Następnego dnia doszło do zatrzymania krążenia, serce stanęło. Po reanimacji badania wykazały ostre zapalenie płuc (nie covid) oraz wstrząs septyczny. Kolejny raz znalazła się na OIT, pod respiratorem i sztuczną nerką. Wprowadzono ją w śpiączkę farmakologiczną i powiedziano nam, że prawdopodobieństwo przeżycia jest znikome. Przeżyła. Doznała rozległego udaru mózgu. O tym udarze dowiedzieliśmy się w momencie, gdy po odstawieniu leków nasennych teściowa nie odzyskała świadomości. Praktycznie pod okiem lekarzy, wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną, przeszła rozległy udar i teraz słyszymy tylko, że „nie rokuje”. Myślę, że doszło do zaniedbania, do pominięcia tomografii na czas, kiedy jeszcze można było ratować mózg teściowej odpowiednimi lekami, bo jest na to tylko kilka godzin. Nie wiem, co tam się naprawdę wydarzyło. Nie wiem, co naprawdę zostało zrobione, a co pominięte. Ale ktoś jest winny i odszkodowanie, albo nawet kara, powinny być oczywiste. Może ma Pani pomysł, co robić dalej? Jak dość do prawdy? Proszę o pomoc.

  • Witam mój tato miał udar mózgu w pracy ,trzy tygodnie był w szpitalu pod respiratorem i zmarł czy należy mi się jednorazowe odszkodowanie z ZUS

  • W zeszłym roku w lipcu zaszczepiłam się przeciw cov2 Po koronawirusie byłam w sanatiroum tam dostałam udar ,czy w takim przypadku należy się odszkodowanie Prywatny ubezpieczyciel twierdzize po 50 r życia nikt nie wypłaca za udar

  • Dzień dobry, mąż zmarł na skutek udaru krwotocznego , który miał miejsce w szpitalu, przy okazji leczenia kamieni żółciowych czy należy się odszkodowanie z ZUS w tym przypadku?

  • Mój mąż miał krwotok podpajęczynówkowy w pracy za granicą podczas jazdy autem, kierowca zawodowy. Leżał prawie 3 tygodnie w szpitalu. Czy był to udar? Czy należy mu się odszkodowanie?

  • Dzień dobry miałem udar mózgu 1 rok temu w pracy leżałem na rehabilitacji 2 tygodnie palce i ręką wruciła mi do sprawności czy należy mi się odszkodowanie od zusu

  • moja mama zmarła w skutek zawału mózgu nieokreślony 163.5 symbol choroby ZUS stwierdził że moja mama nie podlega ubezpieczeniu z tytułu zatrudnienia i nie miała prawa do renty

  • W zeszłym roku miałam lekki udar w pracy ZUS nie przyznał odszkodowania nie stwierdził że był to wypadek w pracy było pogotowie ale zlekceważyli moje drętwienie lewej reki ręka nie jest już tak sprawna jak kiedyś

  • W zeszłym roku miałam lekki udar w pracy ZUS nie przyznał odszkodowania nie stwierdził że był to wypadek w pracy było pogotowie ale zlekceważyli moje drętwienie lewej reki ręka nie jest już tak sprawna jak kiedyś

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu