odszkodowanie-za-blad-medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny

Każdy pacjent, który udaje się na leczenie do szpitala, liczy, że zostanie wobec niego zastosowana odpowiednia forma terapii. Tak też zazwyczaj jest, jednakże zdarzają się sytuacje, kiedy to lekarze popełniają błąd, który może być naprawdę poważny w skutkach. W takim przypadku pacjentowi należy się odszkodowanie za błąd medyczny. Co warto wiedzieć na ten temat? Zapraszam do przeczytania artykułu „Odszkodowanie za błąd medyczny”.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata, to możesz umówić się ze mną na konsultację. Doradzam osobom poszkodowanym przez lekarzy z całej Polski – w tym w formie porad online oraz porad telefonicznych. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Odszkodowania) oraz do kontaktu.

 

Odszkodowanie za błąd medyczny – główne wnioski

 

 • Pojęcie błędu medycznego jest bardzo szerokie i można wyróżnić różne jego rodzaje.
 • Za błąd medyczny pacjent może domagać się odszkodowania oraz zadośćuczynienia.
 • Dochodzenie tych roszczeń wymaga najczęściej przeprowadzenia postępowania sądowego.
 • Wysokość odszkodowania za błąd medyczny waha się od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych. Zależy ona od skutku błędu medycznego
 • Roszczenia z tytułu błędu medycznego ulegają przedawnieniu.

 

Co to jest błąd medyczny?

 

Jako błąd medyczny należy rozumieć nieumyślne zachowanie lekarza, polegające na działaniu, zaniedbaniu lub zaniechaniu, którego konsekwencją jest szkoda pacjenta.

 

Błąd medyczny może wiązać się nie tylko z zachowaniem lekarza. Równie dobrze może dopuścić się go:

 • dentysta,
 • pielęgniarka,
 • położna,
 • farmaceuta,
 • diagnosta laboratoryjny,
 • fizjoterapeuta
 • lub osoba wykonująca inny zawód medyczny.

 

Ze względu na fakt, iż skutki błędów medycznych bywają niezwykle poważne, ustawodawca postanowił wprowadzić odpowiedzialność karną oraz cywilną osób wykonujących zawody medyczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu pacjenci powinni czuć się bardziej bezpiecznie podczas przeprowadzania różnego rodzaju badań i zabiegów.

 

odszkodowanie-za-blad-medyczny
Odszkodowanie za błąd medyczny

 

Błąd medyczny a błąd w sztuce lekarskiej

 

Od błędu medycznego należy odróżnić błąd w sztuce lekarskiej. Otóż poprzez błąd w sztuce lekarskiej wypada rozumieć nieumyślne zachowanie wiążące się z naruszeniem reguł wiedzy i sztuki medycznej. Natomiast w orzecznictwie sądów funkcjonuje nieco inna definicja, zgodnie z którą błąd w sztuce lekarskiej to czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii niezgodne z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 1995 r., sygn. akt IV CR 39/54,OSN 1957, poz. 7).

 

Należy zwrócić uwagę, że lekarze są profesjonalistami, stąd też obowiązuje ich niezwykle rygorystyczny reżim należytej staranności (tzw. podwyższona miara staranności). Oznacza to, że muszą oni postępować zgodnie z aktualną wiedzą medyczną opartą na badaniach naukowych. Ma to bardzo poważne konsekwencje w zakresie dowodzenia przed sądem ich odpowiedzialności.

 

odszkodowanie-za-blad-w-sztuce-lekarskiej
Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej

 

Błędy medyczne – rodzaje i przykłady

 

Pojęcie błędu medycznego jest niezwykle szerokie. Z tego względu należy zwrócić uwagę, że istnieją różne rodzaje błędów medycznych. Zostaną one omówione poniżej.

 

Błąd diagnostyczny

 

Jest on jednym z najczęściej występujących rodzajów błędów medycznych. Błąd diagnostyczny polega na postawieniu nieprawidłowej diagnozy, przez co niemożliwe staje się zastosowanie właściwego leczenia. Co ważne, błąd ten jest popełniany przy prawidłowym przeprowadzeniu badania diagnostycznego, stąd też polega on na niewłaściwym odczytaniu lub zinterpretowaniu jego wyników.

 

Należy wyróżnić dwa rodzaje błędów diagnostycznych. Pierwszym z nich jest błąd zaniechania, który polega na przykład na nieprzeprowadzeniu wywiadu z pacjentem bądź też niezapoznaniu się z dokumentacją medyczną. Drugim rodzajem jest błąd polegający na nieprawidłowej interpretacji wyników przeprowadzonych badań. Najlepszym przykładem takiego błędu może być niepotrzebna amputacja kończyny oraz przeprowadzenie cesarskiego cięcia, podczas gdy poród może odbyć się w sposób naturalny.

 

Błąd terapeutyczny

 

Błąd terapeutyczny polega na działaniu lub zaniechaniu ze strony lekarza, które jest niezgodne ze stanem wiedzy medycznej. Przykładem błędu polegającego na działaniu jest nieprawidłowe dawkowanie leków, z kolei zaniechanie może przejawiać się poprzez pozostawienie pacjenta bez opieki lekarskiej po przeprowadzeniu operacji.

 

W kontekście błędu terapeutycznego należy zwrócić uwagę, że można go zarzucić lekarzowi nie tylko jako brak wystarczającej wiedzy i umiejętności praktycznych, które odpowiadają ogólnie przyjętemu wzorcowi należytej staranności, ale i niezręczność oraz nieuwaga podczas wykonywania zabiegu. Co więcej, błąd terapeutyczny może wystąpić samodzielnie, jak również być skutkiem popełnionego wcześniej błędu diagnostycznego.

 

blad-terapeutyczny-blad-diagnostyczny
błąd terapeutyczny i błąd diagnostyczny

 

Błąd techniczny

 

Poprzez błąd techniczny należy rozumieć nieprawidłowe wykonywanie poleceń lekarza przez personel medyczny. W praktyce błędy techniczne można podzielić na dwie kategorie – błędy przy leczeniu, na przykład pozostawienie w ciele operowanego pacjenta igły, oraz błędy o charakterze ściśle technicznym. Te ostatnie polegają na złamaniu reguł mających na celu zapewnienie porządku oraz odpowiedniej jakości opieki nad pacjentami w danej placówce medycznej.

 

Błąd organizacyjny

 

Błąd organizacyjny to podjęcie niewłaściwej decyzji przez osoby, które zarządzają placówką medyczną – na przykład szpitalem lub prywatnym gabinetem. Przede wszystkim polega on na wszelkiego rodzaju zaniedbaniach natury logistycznej, na przykład na braku do odpowiednich urządzeń diagnostycznych czy też nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji pacjentów. Nie są to więc błędy natury ściśle medycznej, związane z leczeniem, ale z zapewnieniem odpowiedniej organizacji.

 

Błąd jatrogenny

 

Za błąd jatrogenny należy uważać postępowanie lekarza bądź innego pracownika służby zdrowia bądź zakładu leczniczego, które ma negatywny wpływ na kondycję fizyczną oraz psychiczną pacjenta. W praktyce błędy te polegają najczęściej na niewłaściwym zachowaniu ze strony lekarza prowadzącego. Najlepszym tego przykładem jest informowanie pacjenta o jego stanie zdrowia w sposób, który skutkuje pogorszenie jego stanu zdrowia psychicznego. Chodzi więc tutaj o brak wyczucia czy też empatii. Błąd jatrogenny jest szczególnie groźny dla pacjenta cierpiącego na depresję. Niewłaściwe zachowanie ze strony lekarza może bowiem doprowadzić do jego samookaleczenia, a w skrajnych przypadkach nawet do samobójstwa.

 

Błąd informacyjny

 

Błąd informacyjny to zaniechanie przez lekarza udzielenia pacjentowi informacji, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 2 listopada 2005 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ustawodawca nałożył bowiem na lekarza obowiązek udzielenia pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

 

kiedy-nalezy-sie-odszkodowanie-za-blad-medyczny
kiedy należy się odszkodowanie za błąd medyczny

 

Kiedy należy się odszkodowanie za błąd medyczny?

 

Uzyskanie odszkodowania za błąd medyczne jest możliwe, jeżeli pacjent jest w stanie udowodnić, że powstanie szkody nastąpiło wskutek błędu medycznego. Odpowiedzialność za błąd medyczny opiera się bowiem na zasadzie winy. To jednak nie wszystko, albowiem w przepisach prawa cywilnego określono, że konieczne jest także wystąpienie szkody oraz związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy winą a szkodą.

 

W związku z powyższym, jeżeli ktoś podejrzewa, że doszło do błędu medycznego, powinien zastanowić się nad tym, czy faktycznie działanie lekarza lub innej osoby skutkowało powstaniem szkody i czy można przypisać mu za nią odpowiedzialność.

 

W praktyce w sprawie powoływani są biegli sądowi, którzy oceniają, na ile przyczyną szkody było zawinione działanie lekarza.

 

Odszkodowanie od szpitala czy odszkodowanie od lekarza?

 

Pacjent, który zamierza dochodzić odszkodowania za błąd medyczny, powinien skierować swoje roszczenie do placówki medycznej, w której błąd ten został popełniony, lub do osoby, która odpowiada za wyrządzenie szkody. To do kogo zostanie skierowane roszczenie (szpitala lub lekarza) zależy od wielu okoliczności, w tym m.in.

 • wypłacalności dłużnika
 • rodzaju błędu
 • miejsca, w którym doszło do błędu.

 

Na przykład, w razie błędu technicznego lub organizacyjnego rozsądniej będzie pozwać szpital. Natomiast w przypadku błędu diagnostycznego równie dobrze można rozważać pozwanie lekarza, który się go dopuścił.

 

W praktyce częściej pozywa się placówkę medyczną, z uwagi na jej większą wypłacalność. Ostateczną decyzję o tym, kogo należy pozwać, powinien podjąć adwokat prowadzący sprawę.

 

odszkodowanie-za-blad-lekarza
Odszkodowanie za błąd lekarza

 

Jak walczyć o odszkodowanie za błąd lekarski?

 

Aby uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny, należy przede wszystkim zgłosić swoje roszczenie do podmiotu, który jest odpowiedzialny za szkodę (szpital lub lekarz). Tego typu zgłoszenie z całą pewnością nie pozostanie bez odpowiedzi. Jeżeli sprawa nie zostanie załatwiona na drodze polubownej, czyli placówka medyczna nie uzna roszczenia i nie wypłaci pieniędzy albo ubezpieczyciel nie zamierza wypłacić pieniędzy z polisy OC, nie pozostaje nic innego jak wszczęcie postępowania sądowego.

 

Do wstąpienia na drogę sądową konieczne jest przygotowanie pozwu. W piśmie tym należy nie tylko sprecyzować swoje żądania, ale także powołać środki dowodowe oraz uzasadnić swoje roszczenie.

 

W praktyce wygląda to tak, że powód opisuje historię leczenia w danej placówce medycznej oraz wskazuje zachowanie, które w jego opinii stanowi błąd medyczny. Sąd rozpozna sprawę w postępowaniu procesowym, a więc rozstrzygając spór istniejący pomiędzy stronami. W tym celu sąd wysłucha ich stanowisk, a ponadto zapozna się z dowodami (najczęściej będzie to dokumentacja medyczna i opinia biegłego sądowego) oraz przesłucha świadków, po czym wyda wyrok. Gdyby jednak któraś ze stron nie była zadowolona z orzeczenia, może wnieść ona apelację do sądu drugiej instancji (sądu okręgowego albo sądu apelacyjnego – w zależności od wartości przedmiotu sporu). Ten będzie mógł orzec co do istoty sprawy albo przekazać ją do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. W niektórych przypadkach istnieje również możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

 

Należy również zwrócić uwagę, że coraz większą popularnością cieszą się alternatywne sposoby rozwiązywania sporów, a przede wszystkim mediacja. Otóż strony, które pozostają w konflikcie, mogą z własnej inicjatywy albo ze skierowania sądu udać się na mediację. Postępowanie mediacyjne jest mocno odformalizowane, a zawarte w jego trakcie ugoda może mieć moc ugody sądowej, jeżeli zostanie zatwierdzona przez sąd. W ten sposób również można uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny.

 

Jak-udowodnic-blad-w-sztuce-lekarskiej
Jak udowodnić błąd w sztuce lekarskiej?

 

Jak udowodnić błąd w sztuce lekarskiej?

 

Udowodnienie błędu lekarskiego nie jest zadaniem prostym. To na pacjencie spoczywa obowiązek wykazania, że faktycznie doszło do błędu medycznego. Wszelkie dowody należy zgłosić już w pozwie, a więc w piśmie wszczynającym postępowanie sądowe. W przeciwnym razie sąd może pominąć dowody zgłoszone później.

 

Najważniejszym spośród wszystkich środków dowodowych jest dokumentacja medyczna. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami każdy pacjent ma prawo jej uzyskania w dowolnej chwili. W praktyce jednak placówki medyczne bardzo niechętnie wydają dokumentację, ponieważ ich przedstawiciele wiedzą, że historia leczenia ma ogromne znaczenie z punktu widzenia dochodzenia roszczeń przez pacjentów. Bywa i tak, że dokumentacja medyczna jest niepełna, a nawet sfałszowana. Oprócz dokumentacji istotne znaczenie dowodowe mogą mieć również skierowania na badania, różnego rodzaju zaświadczenia, recepty, a nawet paragony oraz faktury za lekarstwa i usługi medyczne.

 

W wielu sprawach dotyczących roszczeń wynikających z błędu medycznego niezwykle przydatna okazuje się opinia biegłego z zakresu medycyny. Wydaje ją ekspert wskazany przez sąd albo strony, najczęściej lekarz-specjalista z danej dziedziny medycyny. Dowód z opinii biegłego ma kapitalne znaczenie dla sądu. Często bowiem sądy nie kwestionują wydanych opinii i opierają na nich swoje rozstrzygnięcia.

 

Nie bez znaczenia są również zeznania świadków. Ze strony pacjenta są to zazwyczaj jego najbliżsi, a więc osoby, które widziały jego ból i cierpienie, a także mają świadomość szkody, jaka została wyrządzona. Oczywiście placówka medyczna także zgłosi swoich świadków, którzy będą zeznawać najprawdopodobniej na jej korzyść.

 

wysokosc-odszkodowania-od-szpitala
Wysokość odszkodowania od szpitala

 

Wysokość odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej

 

Nie jest możliwe ustalenie jednej, uniwersalnej kwoty, którą można uzyskać za błąd medyczny. Wynika to z faktu, że każdy przypadek jest inny, a co za tym idzie, rozmiar każdej szkody jest inny. Odszkodowanie za błąd medyczny może wynieść od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych.

 

W praktyce wysokość odszkodowania zależy od wpływu szkody na zdrowie pacjenta oraz na to, jak na skutek szkody zmieniło się życie pacjenta.

 

Na przykład na odszkodowania rzędu kilkuset tysięcy złotych może liczyć osoba, która na skutek błędu straciła zdolność do samodzielnego funkcjonowania (np. paraliż) i utraciła możliwość wykonywania dobrze płatnego zawodu.

 

Natomiast na kwotę rzędu kilkunastu tysięcy złotych będzie mogła liczyć osoba, która została upuszczona podczas transportu przez ratownika medycznego. W efekcie czego złamała rękę i przechodziła dwumiesięczną rehabilitację.

 

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

 

Odszkodowanie nie jest jedynym świadczeniem, które przysługuje pacjentowi w przypadku błędu medycznego. Otóż jednocześnie może on starać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę na skutek błędu medycznego. W tym miejscu należy jednak wyjaśnić pojęcie krzywdy. Mianowicie jest to szkoda niematerialna, a więc ból i cierpienie, które są skutkiem jakiegoś zdarzenia.

 

Dochodzenie zadośćuczynienia wygląda analogicznie jak ma to miejsce w przypadku odszkodowania. Oznacza to, że najczęściej konieczne jest postępowanie przed sądem. Przydatne będą również te same środki dowodowe. Co ważne, zadośćuczynienia i odszkodowania można dochodzić w ramach jednego postępowania.

 

Na jakie kwoty mogą liczyć pacjenci? Otóż w tym przypadku również nie ma jakiegoś uniwersalnego wzoru, który miałby zastosowanie do każdej sprawy. Sąd za każdym razem indywidualnie decyduje o wysokości zasądzanej kwoty. Najczęściej jest to od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, aczkolwiek zdarzają się również wyższe sumy.

 

zadoscuczynienie-za-blad-medyczny
Zadośćuczynienie za błąd medyczny

 

Odszkodowanie za błąd medyczny – przedawnienie

 

Podobnie jak większość roszczeń cywilnoprawnych również możliwość dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny ulega przedawnieniu. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, termin przedawnienia roszczeń za błąd medyczny wynosi w tym przypadku 3 lata od momentu kiedy poszkodowany dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia.

 

Wskazana powyżej regulacja ma charakter generalny i istnieją od niej pewne wyjątki. Mianowicie jeżeli szkoda powstała w wyniku czynu będącego zbrodnią lub występkiem, termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie wynosi 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa. W takim przypadku bez znaczenia jest fakt, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Nie jest również istotne, czy sprawca czynu został skazany prawomocnym wyrokiem karnym, czy też nie.

 

Innym odstępstwem od reguły ogólnej jest przypadek poszkodowanego, który jest małoletni. Otóż zgodnie z prawem termin przedawnienia dochodzenia roszczeń nie może skończyć się przed upływem 2 lat od uzyskania przez niego pełnoletności.

 

Należy również zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, jaką jest obliczanie terminu przedawnienia. Mianowicie zgodnie z art 118 KC koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

 

Odszkodowanie za błąd medyczny – podsumowanie

 

Jeśli w wyniku błędu medycznego doszło do pogorszenia się stanu zdrowia, to warto walczyć o odszkodowanie. Zarówno szpitale jak i lekarze zwykle posiadają polisy ubezpieczenia na wypadek i ich odpowiedzialności cywilnej. Są więc wypłacalni. Tymczasem poszkodowani potrzebują pieniędzy na leczenie i rehabilitację. Dlatego im szybciej osoba pokrzywdzona zdecyduje sią na podjęcie walki o odszkodowanie za błąd medyczny, tym lepiej.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o odszkodowanie za błąd medyczny?

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

 

W trudnych sprawach o odszkodowania działam w CAŁEJ POLSCE!

 

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o odszkodowanie za błąd medyczny jest trudna, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

adwokat Marlena Słupińska-Strysik
mec. Marlena Słupińska-Strysik

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

Adwokat

Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

 

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *