ubytek słuchu a odszkodowanie

Ubytek słuchu a odszkodowanie lub renta

Ubytek słuchu to uraz, który może poważnie utrudnić funkcjonowanie w codziennym życiu. Brak tego zmysłu nie tylko znacząco utrudnia możliwości komunikacji z innymi osobami, ale także może wiązać się z utratą części radości z życia, jaką jest na przykład słuchanie muzyki czy też dźwięków przyrody. Czy za utratę słuchu można otrzymać odszkodowanie lub rentę? W tym artykule postaram się odpowiedzieć na to pytanie jak uzyskać odszkodowanie za utratę słuchu.

 

Jeśli padłeś ofiarą wypadku i cierpisz z powodu ubytku słuchu, to być może uda się uzyskać satysfakcjonujące odszkodowanie. Moja Kancelaria reprezentuje klientów w tego typu sprawach. Doradzam komercyjnie klientom z całej Polski, w tym także online lub przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii (Adwokat Odszkodowania Poznań) oraz do kontaktu:

 

   

  Ubytek słuchu a odszkodowanie lub renta – główne wnioski

   

  • Ubytek słuchu jest urazem, który uprawnia do uzyskania odszkodowania lub renty.
  • Może on być wynikiem różnego rodzaju zdarzeń, na przykład wypadku komunikacyjnego bądź też wypadku przy pracy.
  • Istnieją trzy typy ubytku słuchu – niedosłuch odbiorczy, niedosłuch przewodzeniowy oraz niedosłuch mieszany.
  • W razie sporu, o stopniu niepełnosprawności spowodowanym przez ubytek słuchu decyduje sąd. Niemal zawsze opiera swoje rozstrzygnięcie na opinii biegłych.
  • Odszkodowanie za ubytek na zdrowiu można uzyskać z ZUS, ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia, które go spowodowało, jak i z prywatnej polisy.
  • Renta z tytułu niezdolności do pracy jest wypłacana przez ZUS.

   
  Przeczytaj również: Wypadek w pracy odszkodowania
   

  Rodzaje ubytku słuchu

   

  Ubytek słuchu powstaje w przypadku uszkodzenia jednej z części ucha – ucha zewnętrznego, ucha środkowego bądź ucha wewnętrznego. W wyniku tego rodzaju urazu informacja dźwiękowa pochodząca z zewnątrz nie może być prawidłowo przekazana do mózgu.

   

  Istnieją trzy typu ubytku słuchu:

   

  • niedosłuch odbiorczy – polega on na uszkodzeniu ucha wewnętrznego lub nerwu słuchowego; informacja dobiegająca z zewnątrz nie może zostać w takim przypadku przekazana do mózgu, nawet gdy pozostałe elementy ucha są w pełni sprawne; osoby zmagające się z tego rodzaju problemem mogą korzystać z aparatów słuchowych;
  • niedosłuch przewodzeniowy – wiąże się on ze zmianami w uchu środkowym lub zewnętrznym, które utrudniają przenoszenie dźwięków do ucha wewnętrznego; ten rodzaj niedosłuchu powstaje wskutek przebycia choroby, na przykład przewlekłego zapalenia ucha środkowego, otosklerozy, jak i deformacji ucha zewnętrznego czy perforacji błony bębenkowej; w takim przypadku istnieje możliwość zastosowania implantu słuchowego zakotwiczonego w kości;
  • a także niedosłuch mieszany – stanowi on ubytku odbiorczego oraz przewodzeniowego; jego przyczyną może być na przykład przewlekłe zapalenie ucha, które powoduje uszkodzenie błony bębenkowej, a także kosteczek słuchowych, co uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie ślimaka; pacjent cierpiący na ten typ niedosłuchu może skorzystać z implantu słuchowego zakotwiczonego w kości.

   

  Rodzaj ubytku słuchu będzie się przekładał na wysokość odszkodowania. Pamiętaj jednak, że od rodzaju niedosłuchu ważniejsze jest to w jakich okolicznościach doszło do ubytku słuchu. Na wysokie odszkodowanie za ubytek słuchu jest szansa, jeśli powstał on w związku z wypadkiem i możliwe jest pozwanie sprawcy lub ubezpieczyciela!

   

  O tym, jaki rodzaj ubytku słuchu występuje u danego pacjenta, można przekonać się po wykonaniu badania lekarskiego.

   
  Sprawdź także: Zadośćuczynienie od sprawcy wypadku
   

  Jaki jest stopień niepełnosprawności przy niedosłuchu?

   

  O ewentualnym stopniu niepełnosprawności orzekają powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Stwierdzenie, jaki rodzaj ubytku ma miejsce u danej osoby – lekki, znaczny czy też zaawansowany stopień niepełnosprawności –  może miejsce dopiero po uwzględnieniu tego, czy występują takie czynniki jak:

  • głuchoniemota,
  • głuchota
  • oraz obustronne uszkodzenie słuchu.

   

  O tym, jaki stopień niepełnosprawności zachodzi w danym przypadku, decyduje organ orzekający.

   

  Oczywiście, jeśli doszłoby do powstania sporu i stopień uszczerbku na zdrowiu byłby kwestionowany przez jedną ze stron, to organem orzekającym w tym zakresie będzie sąd. Pamiętajmy, że w sprawach o odszkodowania sąd zawsze w dużej mierze opiera swoje rozstrzygnięcie na opinii biegłych.

   
  Zobacz także: Zadośćuczynienie za stres
   

  ubytek słuchu a odszkodowanie
  ubytek słuchu a odszkodowanie

   

  Odszkodowanie za częściową utratę słuchu

   

  Częściowa utrata słuchu to poważny uraz, który umożliwia uzyskanie odszkodowania. Nierzadko skutkuje on powstaniem nawet kilkunastoprocentowego uszczerbku na zdrowiu, co silnie wpływa na codzienne funkcjonowanie. Z tego względu wysokość świadczenia może wynosić od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jest ona zawsze uzależniona od kilku czynników, takich jak wiek poszkodowanego, rodzaj i charakter wykonywanej przez niego pracy, jego stan psychiczny, zakres utraty słuchu, a także możliwości poprawy laryngologicznej i funkcjonalnej.

   

  Jeżeli do powstania tego rodzaju urazu doszło w wyniku wypadku komunikacyjnego, wówczas poszkodowany może wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy z roszczeniem odszkodowawczym, które zostanie zaspokojone z jego polisy od odpowiedzialności cywilnej (OC). Gdyby sprawca nie miał takiego ubezpieczenia, odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Możliwe jest również uzyskanie odszkodowania z prywatnego ubezpieczenia, z ubezpieczenia pracodawcy oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – wszystko uzależnione jest od okoliczności sprawy.

   

  Za jaki ubytek słuchu należy się odszkodowanie?

   

  Odszkodowanie należy się za każdy rodzaj ubytku słuchu, jakiego doznał poszkodowany. W praktyce uszczerbek na zdrowiu w postaci ubytku słuchu jest określany w sposób procentowy. Zgodnie z tabelami stosowanymi przez ubezpieczycieli najmniejszy uraz narządu słuchu (co najmniej 26 dB) stanowi 5% uszczerbku na zdrowiu. Im większy ubytek słuchu, tym większy uszczerbek na zdrowiu, a co za tym udzie także wyższe odszkodowanie.

   

  Wysokość odszkodowania za ubytek słuchu

   

  Wysokość odszkodowania za ubytek słuchu uzależniona jest od wielu czynników. Jak już wcześniej wspomniałam, chodzi tutaj o takie kwestie jak wiek poszkodowanego, rodzaj i charakter wykonywanej przez niego pracy, jego stan psychiczny, zakres utraty słuchu, a także możliwości poprawy laryngologicznej i funkcjonalnej. W większości przypadków wysokość świadczenia to kilkanaście bądź kilkadziesiąt tysięcy, jeżeli jest ono wypłacane z polisy OC.

   

  Pamiętaj, że odszkodowanie to nie jedyne świadczenie, jakie przysługuje w zw. z ubytkiem słuchu. Poszkodowany w wypadku może liczyć także na zadośćuczynienie za krzywdę, stres i dyskomfort. Należy zauważyć, że zadośćuczynienie za ubytek słuchu zwykle wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych i najczęściej jest wyższe niż odszkodowanie. Jest więc o co walczyć.

   

  Jeżeli zaś chodzi o świadczenia wypłacane przez ZUS, obowiązuje tutaj następująca zasada – 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu.

   

  Kiedy można dostać odszkodowanie za ubytek słuchu?

   

  Odszkodowanie za ubytek słuchu można otrzymać w kilku przypadkach. Omówię je bardziej szczegółowo poniżej.

   

  Wpływ pracy zawodowej na ubytek słuchu

   

  Wykonywanie wielu rodzajów prac wiąże się z narażeniem na hałas, który negatywnie wpływa na zdrowie pracowników. Co więcej, może on prowadzić do ubytków słuchu, a nawet całkowitej jego utraty. To jednak nie wszystko, albowiem hałas wywołuje również zaburzenia układu krążenia, układu nerwowego, układu pokarmowego, pogarsza zdolność koncentracji, a także zmniejsza wydolność.

   

  Jeżeli chodzi o dopuszczalne normy hałasu, istnieją regulacje prawne określające maksymalny jego poziom. Wyglądają one w następujący sposób:

   

  • dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8–godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do tygodnia pracy – wartość NDN wynosi 85 dB;
  • maksymalny poziom dźwięku A nie może przekroczyć 115 dB;
  • szczytowy poziom dźwięku C nie może przekroczyć wartości 135 dB.

   

  Dłuższe przebywanie w warunkach tak silnego hałasu w miejscu pracy może spowodować powstanie urazu. W takich wypadkach można liczyć na odszkodowanie za niedosłuch. W tym przypadku bardzo wiele będzie zależało od tego, czy uda się wykazać związek między pracą, a niedosłuchem. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku zawodów, stale narażonych na intensywne hałasy, takie jak: drwale, operatorzy ciężkiego sprzętu, muzycy, barmani i kelnerzy, pracownicy galerii handlowych, pracownicy lotnisk, itp.

   

  Wypadek przy pracy

   

  Utrata słuchu może być też skutkiem wypadku przy pracy. Wystąpienie tego rodzaju zdarzenia powoduje, że pracownik ma prawo do odszkodowania.

   

  Procedura jego uzyskania wygląda następująco:

  • pracownik zgłasza u swojego pracodawcy fakt, że doszło do wypadku;
  • pracodawca sporządza protokół powypadkowy;
  • pracownik zgłasza swoje roszczenia;
  • pracownik składa wniosek o wypłatę odszkodowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub do swojego pracodawcy;
  • ZUS rozpatruje wniosek, po czym wydaje decyzję.

   

  Od decyzji ZUS pracownikowi przysługuje odwołanie do sądu. I w tym miejscu pojawia się przestrzeń do zaangażowania adwokata. Udział specjalisty często przesądza o uzyskaniu znacząco wyższego odszkodowania i zadośćuczynienia.

   

  Wypadek – odszkodowanie z OC sprawcy

   

  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) kojarzy się najczęściej z pojazdami mechanicznymi, niemniej jednak wielu przedsiębiorców, a nawet osób prywatnych, korzysta z tego rodzaju polisy.

   

  Jeżeli sprawcą wypadku, w wyniku którego doszło do ubytku słuchu, jest osoba posiadająca polisę OC, wówczas poszkodowany powinien zgłosić fakt, że doszło do takiego zdarzenia ubezpieczycielowi. Ten podejmuje wewnętrzną procedurę, która polega na rozpoznaniu wniosku o wypłatę odszkodowania oraz ewentualnych innych świadczeń, na przykład zadośćuczynienia.

   

  Zakład ubezpieczeń ma 30 dni na rozpoznanie zgłoszonej sprawy, po czym wydaje decyzję. Jeżeli poszkodowany nie jest zadowolony z tego rozstrzygnięcia, może zgłosić wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Gdyby i to okazało się dla niego niesatysfakcjonujące, może on wystąpić na drogę sądową. Nie należy również zapominać o mediacji, która w wielu przypadkach stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę dla sądu.

   

  Wypadek – prywatne ubezpieczenie

   

  Istnieje również możliwość wykupienia prywatnego ubezpieczenia na życie, które umożliwia uzyskanie odszkodowania w sytuacjach przewidzianych w umowie. W takim przypadku procedura jego uzyskania wygląda analogicznie, jak w razie odszkodowania z OC sprawcy, które opisałam powyżej.

   

  Należy jednak zwrócić uwagę na pewną niezwykle istotną kwestię. Otóż ubezpieczyciele stosują specjalne tabele, w których określono stopień uszczerbku na zdrowiu wynikający z powstania danego urazu. To właśnie dane zawarte w tego rodzaju zestawieniach stanowią podstawę do ustalenia wysokości wypłacanego odszkodowania.

   

  utrata słuchu odszkodowanie
  utrata słuchu odszkodowanie

   

  Jak dostać rentę na niedosłuch?

   

  Powstanie urazu w postaci niedosłuchu może uprawniać do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy lub o rentę socjalną. Pierwsze z tych świadczeń przysługuje osobom, które całkowicie lub częściowo utraciły zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu na skutek choroby lub wypadku i nie rokują do odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu. Warto jednak zwrócić uwagę, iż w praktyce niezdolność do pracy jest orzekana najczęściej na okres 5 lat, natomiast nie stwierdza się jej na stałe.

   

  Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy, dana osoba musi spełnić następujące warunki:

   

  • zostać uznaną za niezdolną do pracy przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS;
  • niezdolność do pracy musi powstać w okresie składkowym (ubezpieczenie bądź zatrudnienie) lub nieskładkowym (na przykład pobieranie zasiłku chorobowego);
  • mieć wymagany okres składkowy – w przypadku osób, które stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 20 lat wynosi on 1 rok, 2 lata dla osób pomiędzy 20-22 rokiem życia, 3 lata – dla osób w przedziale wiekowym 22-25 lat, 4 lata dla osób w wieku 25-30 lat i 5 lat dla osób, które ukończyły 30. roku życia.

   

  W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że osoby, które stały się niezdolne do pracy przed ukończeniem 18. roku życia albo przed ukończeniem nauki w szkole lub na studiach, mogą ubiegać się o prawo do renty socjalnej.

   

  Ubytek słuchu to naprawdę poważny uraz, którego konsekwencje są odczuwane przez całe życie. Z tego względu świadczenie kompensacyjne w postaci odszkodowania może okazać się bardzo przydatne. Co prawda, nie zwróci ono dawnej sprawności, jednakże może pozwolić na przykład na przekwalifikowanie się. W przypadku niezdolności do pracy istnieje również możliwość uzyskania renty.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o odszkodowanie?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o odszkodowanie działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o odszkodowanie za wypadek w szkole lub przedszkolu to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Umów się na konsultację!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu