Dowody na zasiedzenie nieruchomości

Dowody na zasiedzenie nieruchomości

Z jakich dowodów na zasiedzenie nieruchomości warto skorzystać? Dowody mają kluczowe znaczenie dla sądu, który rozpatruje Twoją sprawę o zasiedzenie, ponieważ to właśnie materiał dowodowy będzie świadczył o tym, czy przesłanki przewidziane w Kodeksie cywilnym zostały spełnione, czy też nie. Jakie dowody można wykorzystać w postępowaniu o zasiedzenie nieruchomości? Zapraszam do przeczytania artykułu „Dowody na zasiedzenie nieruchomości”.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o zasiedzenie nieruchomości, jestem w stanie Ci pomóc. Doradzam klientom z całej Polski, w tym także online i telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej (Adwokat Nieruchomości) oraz do kontaktu.

   

  Dowody na zasiedzenie nieruchomości – główne wnioski

   

  • W sprawach o zasiedzenie istotne znaczenie mają środki dowodowe.
  • Katalog dowodów, które mogą przedłożyć strony, jest bardzo bogaty – obejmuje on między innymi zeznania świadków, mapy nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, zdjęcia z map Google, zdjęcia lotnicze, zeznania podatkowe, akty notarialne, opinie biegłych, a także umowy dotyczące danej nieruchomości.
  • W każdej sprawie to sąd dokonuje oceny wartości dowodów.

   

  Dowody w sprawie o zasiedzenie nieruchomości

   

  Postępowanie w przedmiocie nabycia prawa własności w drodze zasiedzenia jest prowadzona na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ma ono charakter nieprocesowy, co oznacza, że jego stronami są wnioskodawca i uczestnik.

   

  W toku tego postępowania może zostać wykorzystany niezwykle szeroki zakres środków dowodowych. Pamiętaj, że lista dowodów na zasiedzenie nieruchomości jest praktycznie nieograniczona. W sprawach cywilnych dowodem na zasiedzenie może być bowiem wszystko to, co przybliży sąd do ustalenia prawdy.

   

  Jednocześnie, za dostarczenie sądowi dowodów odpowiadają strony postępowania, a więc Ty i Twój przeciwnik. To, jak dobrych dowodów na zasiedzenie nieruchomości dostarczysz, zależy więc głównie od Twojej kreatywności.

   

  Poniższa lista ma więc jedynie charakter przykładowy i obejmuje te dowody, które najczęściej spotykane są przed polskimi sądami. Jeśli jednak będziesz w stanie znaleźć lepszy sposób na udowodnienie, że doszło do zasiedzenia nieruchomości, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyś z tego skorzystał!

   
  Przeczytaj również: Eksmisja po licytacji komorniczej
   

  Dowody na zasiedzenie nieruchomości
  Dowody na zasiedzenie nieruchomości

   

  Zeznania świadków

   

  Zeznania świadków mogą odgrywać istotną rolę w postępowaniu o stwierdzenie nabycia prawa własności w drodze zasiedzenia.

   

  Świadkami mogą być nie tylko mieszkańcy i właściciele sąsiednich nieruchomości, ale także członkowie rodziny wnioskodawcy. W każdym przypadku zeznania świadków są oceniane przez sąd indywidualnie pod kątem ich wiarygodności oraz spójności.

   

  Ważne jest jednak, aby osoba, która zostanie powołana w tym charakterze, miała wiedzę istotną z punktu widzenia rozpatrywanej sprawy. Świadek musi więc wiedzieć:

  • kto i w jakim okresie władał nieruchomością,
  • czy we władaniu były okresy przerwy,
  • jak przebiegały w tym czasie granice,
  • czy na nieruchomość były uiszczane jakieś nakłady (remonty, inwestycje).

   

  Dlatego starannie dobieraj świadków.

   
  Przeczytaj także – Legalizacja samowoli budowlanej w 2022 r.
   

  świadek w sprawie o zasiedzenie
  świadek w sprawie o zasiedzenie

   

  Mapy nieruchomości

   

  Mapa nieruchomości to podstawowy dowód w sprawach dotyczących zasiedzenia gruntów. W szczególności, gdy kwestionowany jest przebieg granic.

   

  Wykonuje ją geodeta posiadający wymagane prawem uprawnienia. Tego rodzaju mapa przygotowywana jest także z zachowaniem wymogów prawnych.

   

  Mapa przedstawia położenie danej nieruchomości względem gruntów z nią sąsiadujących. Ma to istotne znaczenie na przykład w sytuacji zasiedzenia fragmentu ziemi, która należy do sąsiada. Takie problemy często wychodzą na jaw w sprawach o rozgraniczenie.

   

  Oprócz tego istnieje również możliwość uzyskania mapy ewidencyjnej z katastru nieruchomości. Aby ją uzyskać, należy zwrócić się do właściwego miejscowo starostwa powiatowego.

   

  mapy nieruchomości
  mapy nieruchomości

   

  Wypis z rejestru gruntów

   

  Jeżeli zasiedzenie dotyczy części nieruchomości, wówczas konieczne jest załączenie do wniosku wypisu z rejestru gruntów.

   

  Pierwsza część wypisu zawiera takie informacje jak nazwy województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej, która stanowi obszar gruntów położonych w granicach administracyjnych gminy, a w przypadku, gdy w skład gminy wchodzi miejscowość o statusie miasta – również w granicach administracyjnych miasta oraz obrębu ewidencyjnego oraz miejscowości, w obszarze której znajduje się nieruchomość. Ponadto w rejestrze można znaleźć takie dane jak personalia właścicieli oraz ich ewentualne udziały we współwłasności, informacje dotyczące trwałych zarządców budynków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały w trwałym zarządzie, a także oznaczenia jednostek rejestrowych gruntów, które związane są z poszczególnymi budynkami.

   

  Podobnie jak mapę ewidencyjną wypis z rejestru gruntów można uzyskać w miejscowym starostwie powiatowym.

   

  Zobacz także: Adwokat – Sprawy Administracyjne

   

  Zdjęcia z Google (mapy Google)

   

  Rozwój technologii sprawił, że każdy może uzyskać mapę nieruchomości bez wychodzenia z domu. Wystarczy bowiem skorzystać z popularnych map Google. Dzięki nim można uzyskać zdjęcie wykonane z lotu ptaka przedstawiające daną nieruchomość wraz z jej otoczeniem. Co ważne, oglądając mapę, można dokonywać powiększeń oraz pomniejszeń – w zależności od potrzeb. Odpowiednio przygotowaną mapę można zapisać w pamięci komputera, a następnie wydrukować i dołączyć do wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności w drodze zasiedzenia.

   

  Mapy Google są o tyle przydatne, że często można wykazać za ich pomocą, że na terenie nieruchomości znajdowały się jakieś instalacje, były prowadzone prace lub skład znajdujących się na niej budynków ulegał zmianie.

   
  Sprawdź także: Podatek od sprzedaży nieruchomości – jak uniknąć?
   

  Zdjęcia z internetu
  Zdjęcia z internetu

   

  Zdjęcia lotnicze

   

  Podobnie, jako dowód w sprawie o zasiedzenie nieruchomości mogą zostać wykorzystane zdjęcia lotnicze. Na rynku działa coraz więcej firm, które oferują usługi polegające na wykonywaniu fotografii podczas lotu dronami bądź samolotami nad danymi nieruchomościami. Pozwalają one na zobrazowanie gruntów oraz ich zabudowań z lotu ptaka, co z kolei może mieć niemałe znaczenie z punktu widzenia postępowania sądowego.

   

  Niezwykle przydatne są także archiwalne zdjęcia lotnicze. To, gdzie ich szukać zależy od okoliczności konkretnej sprawy. W ostatnim czasie coraz więcej zdjęć jest udostępnianych w ramach Geoportalu.

   

  Zdjęcia lotnicze
  Zdjęcia lotnicze

   

  Zeznania podatkowe

   

  Kolejnym środkiem dowodowym, który może być istotny z punktu widzenia sprawy o zasiedzenie, są zeznania podatkowe. Oczywiście decydujące znaczenia ma to, kto odprowadza podatek od nieruchomości od właśnie tej nieruchomości, która jest przedmiotem sporu. Przyjmuje się bowiem, że ten, kto płaci podatek włada nieruchomością jak właściciel. Jest więc posiadaczem samoistnym i może zasiedzieć nieruchomość.

   

  Czasami jednak sprawy są bardziej skomplikowane.

   

  Niekiedy bowiem osoba, która jest posiadaczem samoistnym nieruchomości, którą pragnie nabyć przez zasiedzenie, oddaje ją w posiadanie zależne. Dzieje się to na przykład na podstawie umowy najmu albo dzierżawy. W kontrakcie ustala się warunki korzystania z gruntu, w tym wysokość czynszu. Stanowi on dochód, a co za tym idzie, rodzi on obowiązek uiszczenia podatku. Jego wysokość jest uwzględniana w zeznaniu podatkowym, które może stanowić dowód w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia.

   

  Zeznania podatkowe a zasiedzenie
  Zeznania podatkowe a zasiedzenie

   

  Akty notarialne

   

  Akt notarialny stanowi niezwykle ważny środek dowodowy we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych. Jest to bowiem notarialne poświadczenie, że dana czynność prawna miała miejsce w wymaganej przez prawo formie. Jednak w kontekście sprawy o zasiedzenie ważne jest, to co zostało stwierdzone w akcie notarialnym.

   

  W akcie notarialnym zostaje bowiem precyzyjnie określona nieruchomość, będąca przedmiotem transakcji.

   

  Bardzo często, w szczególności w starszych aktach notarialnych, opisowo określa się także zabudowania, jakie znajdują się na nieruchomości. Zdarza się, że to właśnie nieprecyzyjny opis budynków bywa zarzewiem konfliktów o zasiedzenie.

   

  Bywają jednak sytuacje, w których strony przystępujące do aktu notarialnego, podają nieprawidłowe oświadczenia. Nie zawsze jest to spowodowane ich złą wolą. W ten sposób dana osoba może stać się posiadaczem samoistnym danej nieruchomości, ale nie jej właścicielem. Akt notarialny w takim przypadku może więc być mocnym dowodem w postępowaniu sądowym dotyczącym stwierdzenia nabycia własności.

   

  Opinie biegłych

   

  W sprawach o zasiedzenie niemal zawsze wykorzystywane są opinie biegłych. Zwykle niejasności w stanie prawnym dotyczą dokumentów i map sprzed kilkudziesięciu lat. Ich odpowiednia interpretacja wymaga wiedzy specjalistycznej.

   

  Przede wszystkim opinie biegłych znaczenie podczas ustalania granic nieruchomości, szczególnie wówczas, gdy grunt będący przedmiotem postępowania sądowego, ma zostać podzielony. Dzięki opinii biegłego można bowiem precyzyjnie określić przebieg granic pomiędzy poszczególnymi nieruchomościami.

   

  Pamiętaj, że nawet niekorzystna opinia biegłego może zostać zakwestionowana i podważona.

   

  Biegły w sprawie o zasiedzenie
  Biegły w sprawie o zasiedzenie

   

  Umowy najmu lub dzierżawy

   

  Jak już zostało powiedziane wcześniej, do nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie konieczne jest władanie daną rzeczą jak właściciel. Chodzi więc o tak zwane posiadanie samoistne.

   

  O tym, że ktoś włada nieruchomością jak właściciel, mogą świadczyć umowy zawierane z innymi osobami, których przedmiotem jest ta nieruchomość. W sądzie przyjmuje się, że skoro dana osoba najmuje lub dzierżawi komuś sporną rzecz, to czuję się jej właścicielem.

   

  Tego typu umowy składane do sądu jako środki dowodowe pozwalają określić jeszcze jeden ważny aspekt. Otóż kontrakty dotyczące na przykład najmu albo dzierżawy są zawierane często na określony czas. W ten sposób można określić, jak długo dana osoba włada nieruchomością jak właściciel.

   

  Dowody na zasiedzenie nieruchomości z innych dokumentów

   

  W postępowaniu o zasiedzenie istotne mogą być również inne dowody z dokumentów. Otóż dokumentem jest to, co jest nośnikiem informacji. W praktyce sądowej są to najczęściej różnego rodzaju zapisy dokonane w formie papierowej oraz elektronicznej.

   

  Należy także zwrócić uwagę na rodzaje dokumentów. Mianowicie mogą one być urzędowe oraz prywatne.

   

  Dokument urzędowy jest zawsze wystawiany organy państwowe, organizacje, jednostki oraz inne podmioty uprawnione do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń. Dla przykładu mogą to być akt notarialny, pocztowy dowód nadania przesyłki, wyrok i postanowienie sądu.

   

  Z kolei dokumenty prywatne są sporządzane przez inne osoby, w ramach ich codziennego życia. Są to więc na przykład listy, maile, notatki prywatne czy też zapisy w pamiętnikach.

   

  Wszystkie te dowody, o których mowa powyżej, mogą znaleźć zastosowanie podczas postępowania o stwierdzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie. Muszą one jednak zawierać informacje istotne z punktu widzenia sprawy, a więc na przykład dotyczące okresu władania rzeczą jak właściciel.

   

  O co pyta sąd w sprawie o zasiedzenie?

   

  W trakcie postępowania strony będą wysłuchiwane przez sąd na okoliczności podnoszone w treści wniosku.

   

  O co najczęściej pyta sąd w sprawach o zasiedzenie nieruchomości? Pytania dotyczą przede wszystkim okresu posiadania oraz dobrej lub złej woli wnioskodawcy. Mogą one brzmieć w następujący sposób:

   

  • kiedy pani/pan objęła/objął w posiadanie przedmiotową nieruchomość?
  • w jakich okolicznościach doszło do objęcia w posiadanie nieruchomości, na jakiej podstawie prawnej się to odbyło?
  • czy ma pani/pan wiedzę dotyczącą dotychczasowego właściciela nieruchomości?
  • w jaki sposób wyglądało pani/pana władanie nieruchomością?
  • czy posiada pani/pan jakieś dokumenty świadczące o władaniu przedmiotową nieruchomością?
  • czy właściciel nieruchomości wiedział o tym, że włada nią pani/pan?

   

  Oczywiście nie sposób wymienić wszystkie pytania, jakie sąd może zadać stronom postępowania o zasiedzenie nieruchomości. Wszystko zależy od stanu faktycznego w danej sprawie.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o nieruchomość?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o zasiedzenie nieruchomości działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że zasiedzenie nieruchomości to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

   

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu