KIEDY WEZWANIE DO ZAPŁATY JEST NIEWAŻNE

Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne

Najczęściej wierzyciele podejmują próby polubownego rozwiązania sporu jeszcze przed wytoczeniem powództwa o zapłatę. Zazwyczaj służy temu wysłanie wezwania do zapłaty, w którym wyznaczony jest odpowiedni termin na uregulowanie zaległości. Po jego bezskutecznym upływie otwiera się droga sądowa do dochodzenia zapłaty. Do pozwu wierzyciel powinien załączyć wcześniej skierowane do dłużnika wezwanie  do zapłaty. W związku z tym trzeba je sporządzić bardzo starannie. Z artykułu „Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne” dowiesz się, jak należy przygotować wezwanie, aby móc powołać się na nie przed sądem.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy w windykacji wierzytelności, to zapraszam do kontaktu. Moja Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w windykacji długów. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online lub telefonicznie. Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą (Adwokat Windykacja Poznań) oraz do kontaktu:

   

  Kiedy wezwanie do zapłaty a kiedy upomnienie?

   

  Wezwanie do zapłaty to po prostu oficjalne pismo skierowane przez wierzyciela do dłużnika, które zawiera informację o aktualnym stanie jego zadłużenia. W wezwaniu do zapłaty przede wszystkim wierzyciel zgłasza żądanie ostatecznego uregulowania zaległości w wyznaczonym terminie. Skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty to podstawa polubownego postępowania windykacyjnego. Jeżeli poprawnie sporządzisz taki dokument, może udać Ci się rozwiązać problem zadłużenia bez wszczynania sporu sądowego.

   

  W obrocie często używane są również dokumenty zwane upomnieniami. Pamiętaj, że na potrzeby windykacji należności nie ma znaczenia, jak nazwiesz pismo wysyłane do dłużnika, w którym przypominasz mu o jego zaległości. Zarówno upomnienie jak i wezwanie do zapłaty pełnią więc tę samą funkcję. Dokumenty te mają na celu poinformować dłużnika o konieczności uregulowania należności oraz o konsekwencjach zaniechania tej czynności.

   

  Warto też dodać, że urzędy często wysyłają tzw. upomnienia urzędowe. Są to wezwania administracyjne, najczęściej kierowane do dłużników w związku z niezapłaceniem podatków. Pełnią więc funkcję wezwania do zapłaty, zawiadamiając dłużników o grożącej im egzekucji administracyjnej.

  Przeczytaj również – Artykuł 777 Kodeksu postępowania cywilnego – notarialne poddanie się egzekucji

   

  Ważność a skuteczność wezwania do zapłaty

   

  Trzeba wiedzieć, że wezwanie do zapłaty wywoła określone skutki tylko wówczas, gdy będzie zawierało odpowiednią treść oraz zostanie poprawnie dostarczone dłużnikowi. Poniżej wyjaśnię różnicę pomiędzy ważnością a skutecznością wezwania do zapłaty.

   

  WAŻNOŚĆ WEZWANIA DO ZAPŁATY
  WAŻNOŚĆ WEZWANIA DO ZAPŁATY

   

  Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne?

   

  Wezwanie do zapłaty jest nieważne, jeżeli roszczenie jest oczywiście bezzasadne. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której dłużnik uregulował już zadłużenie. W takim przypadku wezwanie do zapłaty jest bowiem bezprzedmiotowe i dłużnik nie ma obowiązku ustosunkowywać się do jego treści.

   

  Przed skierowaniem do dłużnika wezwania do zapłaty dokładnie sprawdź, czy nie wpłynęła na Twoje konto zapłata należności. Przy dużej liczbie przelewów łatwo przeoczyć jeden z nich, ale szczegółowa weryfikacja oszczędzi Twojego czasu, który poświęciłbyś na bezpodstawną windykację.

   

  Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieskuteczne?

   

  O bezskuteczności wezwania do zapłaty przesądza zazwyczaj przedawnienie należności. Jest to termin, po jakim dłużnik może w świetle prawa odmówić spłaty roszczenia. Wierzyciel wówczas nie może dochodzić zapłaty przed sądem, a zatem uzyskać prawomocnego nakazu zapłaty ani skierować sprawy do komornika.

   

  Kodeks cywilny ustanawia ogólny termin przedawnienia, które odpowiednio wynosi:

  • 6 lat dla roszczeń majątkowych,
  • 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. czynsz najmu), oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

   

  W przepisach można znaleźć również krótsze terminy. Dla przykładu roszczenia z tytułu sprzedaży przedawniają się z upływem lat dwóch, a z tytułu rękojmi z upływem roku od wykrycia wady. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

   

  Jeżeli wzywasz dłużnika do uregulowania przedawnionego żądania, będzie musiał on podnieść zarzut przedawnienia. Wówczas uchyli się do spełnienia świadczenia. Przed wystąpieniem na drogę sądową skonsultuj z radcą prawnym bądź adwokatem, czy Twoje roszczenie nie uległo przedawnieniu. Oszczędzi Ci to ponoszenia kosztów sądowych na rzecz dłużnika, w sytuacji oddalenia Twojego powództwa o zapłatę.

   

  Błędy popełniane przy wezwaniu do zapłaty

   

  Wymagana treść i forma wezwania do zapłaty nie zostały wprost uregulowane w przepisach. Jednak funkcja tego dokumentu – czyli windykacja należności – jest na tyle istotna, że należy zabezpieczyć się przed ewentualnymi zarzutami dłużnika co do sposobu jego sporządzenia.

   

  Przede wszystkim wezwanie do zapłaty powinno zawierać odpowiednią treść, w tym:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane wierzyciela oraz dane dłużnika,
  • podstawa prawna żądania (np. umowa, faktura),
  • kwota zaległości,
  • termin na uregulowanie długu oraz rachunek bankowy do spłaty.

   

  W wezwaniu do zapłaty należy także wskazać na chęć polubownego rozwiązania sporu oraz możliwość wystąpienia z powództwem do sądu w sytuacji braku odpowiedzi dłużnika.

   

  Poniżej odpowiem na najczęściej pojawiające się wątpliwości dotyczące prawidłowego przygotowania i  wysłania wezwania do zapłaty.

   

  Czy wezwanie do zapłaty musi być wysłane listem poleconym?

   

  Przepisy nie nakładają na wierzyciela obowiązku wysyłki wezwania do zapłaty listem poleconym. Trzeba jednak podkreślić, że jest to najbezpieczniejsza forma doręczenia pisma dłużnikowi.

   

  Zwróć bowiem uwagę na przepis art. 187 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym jednym z formalnych wymogów pozwu jest informacja o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Najprościej będzie wykazać przed sądem, że wysłałeś wezwanie do zapłaty, a dłużnik miał możliwość zapoznania się z jego treścią, jeżeli wyślesz je listem poleconym.

   

  Do pozwu należy więc załączyć potwierdzenie nadania wraz z wydrukiem systemu Poczty Polskiej potwierdzającym doręczenie pisma bądź zwrotne potwierdzenie odbioru, jeżeli skorzystałeś z tej opcji.

   

  Wezwanie do zapłaty mailem

   

  Nie ma formalnych przeciwwskazań do kierowania wezwań do zapłaty do dłużników mailem. Rodzi to jednak ryzyko, że nie uda Ci się wykazać, że dokument został dłużnikowi doręczony. Druga strona może kwestionować prawidłowe doręczenie wiadomości e-mail (np. umieszczenie jej w folderze SPAM). Sąd może wtedy wezwać Cię do uzupełnienia braków formalnych i należytego udowodnienia, że podjąłeś próbę polubownej windykacji.

   

  Wezwanie do zapłaty możesz również sporządzić w wersji elektronicznej tj. opatrując je podpisem kwalifikowanym. Takie wezwanie powinno być traktowane jak sporządzone w formie pisemnej, ale nadal może być podważony sposób jego prawidłowego doręczenia. W związku z tym wezwanie do zapłaty wysyłane mailem potraktuj bardziej jako przypomnienie dłużnikowi o jego zaległości i „miękką windykację”. Na potrzeby potencjalnego procesu sądowego przygotuj wezwanie do zapłaty w papierowej formie i wyślij je listem poleconym.

   

  WEZWANIE DO ZAPŁATY MAILEM
  WEZWANIE DO ZAPŁATY MAILEM

   

  Czy wezwanie do zapłaty musi być podpisane?

   

  W obrocie często pojawiają się upomnienia bądź wezwania do zapłaty wysyłane przez firmy windykacyjne bez własnoręcznego podpisu nadawcy. Powstaje pytanie, czy jest to poprawna praktyka.

   

  Pamiętaj, że wezwanie do zapłaty w formie pisemnej to oświadczenie woli wierzyciela, zgodnie z którym po upływie ostatecznego terminu na uregulowanie zaległości, wystąpi on przeciwko dłużnikowi na drogę postępowania cywilnego. Powinno zawierać więc własnoręczny podpis osoby, które dochodzi zapłaty. Wezwanie bez podpisu można potraktować jako monit windykacyjny, ale nie będzie ono wystarczające, by wykazać przed sądem, że podjęto próbę pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

   

  Warto dodać, że sporządzenie wezwania do zapłaty dobrze jest powierzyć profesjonalnemu pełnomocnikowi. Dokumenty podpisane przez adwokatów bądź radców prawnych wzbudzają respekt dłużników, ponieważ jasno wskazują, że wierzyciel jest zmotywowany do wystąpienia z powództwem o zapłatę. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika zwiększa zatem Twoje szanse na pozasądowe rozwiązanie problemu zadłużenia.

   

  Inne błędy

   

  Trzeba również dodać, że często pojawiają się błędy związane z nieprawidłowym adresem, na który wysyłane jest wezwanie do zapłaty. Nie jest rzadkością, że w umowie wpisany jest inny adres niż ujawniony w CEIDG bądź KRS dłużnika. Co do zasady wystarczające jest skierowanie pisma na adres rejestrowy, ale z daleko idącej ostrożności można wysłać dodatkowe wezwanie na adres wskazany w umowie. Wówczas będziesz miał pewność, że w toku procesu o zapłatę nie zostanie Ci zarzucone błędne doręczenie wyzwania do zapłaty.

   

  Kolejną rzeczą, którą trzeba wziąć pod uwagę to odsetki za opóźnienie. Należą się one wierzycielowi na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Pamiętaj więc, że możesz uwzględnić żądanie odsetek już w wezwaniu do zapłaty, by odzyskać kwotę zaległości wraz z rekompensatą za opóźnienie.

  Sprawdź również – Wezwanie do zapłaty wzory

   

  Kiedy wysłać wezwanie do zapłaty, aby było ważne?

   

  Jeżeli ktoś zalega z umówioną płatnością, prawdopodobnie czekasz na dobry moment na wysłanie do niego wezwania do zapłaty. Nie ma idealnej recepty, z której wynikałby odpowiedni termin na nadanie wezwania pocztą. Powinieneś kierować się przede wszystkim zasadą, że musi nastąpić to przed przedawnieniem się Twojego roszczenia.

   

  Miej przy tym na uwadze, że windykacja zaległości może zająć sporo czasu. W związku z tym wezwanie do zapłaty możesz wysłać do dłużnika krótko po tym, jak Twoje roszczenie stanie się wymagalne np. 7 dni, a nawet już jeden dzień po upływie terminu płatności faktury. Warto jeszcze zatelefonować do kontrahenta i przypomnieć mu o zaległości, dzięki temu dasz dłużnikowi szansę na uregulowanie płatności z ewentualnym drobnym opóźnieniem.

   

  Pamiętaj również, że dzięki szybkiemu sporządzeniu wezwania do  zapłaty zwiększasz swoje szanse na względnie szybkie odzyskanie zaległości. Bowiem niezwłocznie po jego doręczeniu i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na zapłatę, możesz wszcząć postępowanie sądowe przeciwko dłużnikowi.

   

  KIEDY WEZWANIE DO ZAPŁATY JEST NIEWAŻNE
  KIEDY WEZWANIE DO ZAPŁATY JEST NIEWAŻNE

   

  Dłużnik nie odbiera wezwań do zapłaty

   

  Wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty listem poleconym nie oznacza jeszcze, że korespondencja zostanie przez niego podjęta. Jeśli listonosz nie zastaje adresata pod wskazanym adresem, zawsze zostawia awizo. W sytuacji, gdy dłużnik nie odbierze przesyłki, listonosz po raz kolejny podejmuje próbę dostarczenia przesyłki i powtórnie ją awizuje. Po 14 dniach, jeśli dwukrotna próba jej dostarczenia się nie powiodła, wezwanie wraca do nadawcy.

   

  W takiej sytuacji możesz wysłać wezwanie ponownie, ale istnieje duże ryzyko, że nie spowoduje to prawidłowego odbioru przesyłki przez dłużnika. Pamiętaj, że adnotacja o podwójnym awizowaniu przesyłki powoduje, że stosować można domniemanie dostarczenia wezwania do zapłaty. Zakłada się, że jeśli dłużnik miał 14 dni na odbiór przesyłki, lecz nie skorzystał z tego prawa i nie zapoznał się z zawartością przesyłki, to wpływa to wyłącznie na jego niekorzyść.

   

  Warunkiem dla zastosowania domniemania jest adnotacja o „niepodjęciu w terminie”. Jeżeli przesyłka opisana zostanie jako „błędny adres”, będziesz musiał zweryfikować dane korespondencyjne dłużnika.

   

  Brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty

   

  Najbardziej pożądaną przez wierzyciela odpowiedzią na sporządzone przez niego wezwanie do zapłaty jest uregulowanie zaległości przez dłużnika. Aby uniknąć sporu sądowego, dłużnik winien w wyznaczonym terminie uiścić wskazaną w wezwaniu kwotę na podany przez wierzyciela numer rachunku bankowego.

   

  Jeżeli wezwanie do zapłaty trafi do osób, które jedynie przez nieuwagę nie opłaciły rachunku bądź faktury, uregulują zaległość niezwłocznie. Jeżeli natomiast dłużnik zdaje sobie sprawę ze zobowiązania, które powinien na Twoją rzecz zapłacić, może też zgłosić zastrzeżenia co do treści wezwania do zapłaty, przykładowo kwestionując należną kwotę albo wystąpić do Ciebie z prośbą o rozłożenie płatności na raty.

   

  Niestety w większości przypadków wezwania do zapłaty pozostają bez żadnej odpowiedzi. Najbardziej prawdopodobny scenariusz jest taki, że dłużnik zignoruje otrzymano pismo i zdecyduje się nie regulować zaległości. W takiej sytuacji pozostanie Ci proces o zapłatę.

   

  Ile wezwań do zapłaty przed wniesieniem sprawy do sądu?

   

  Podsumowując, wystarczy skierowanie do dłużnika jednego wezwania do zapłaty, o ile będzie ono prawidłowo sporządzone i odpowiednio wysłane.

   

  W związku z tym zadbaj o to, by:

  • wezwanie do zapłaty sporządzone było w formie pisemnej,
  • na dokumencie znalazł się własnoręczny podpis wierzyciela bądź jego pełnomocnika,
  • wezwanie wysłane zostało listem poleconym na prawidłowy adres dłużnika.

   

  Jeżeli dochowasz należytej staranności, to nawet niepodjęcie przez dłużnika przesyłki zawierającej wezwanie do zapłaty nie stanie na przeszkodzie, byś załączył dokument do pozwu o zapłatę.

   

  Jeżeli masz wątpliwości, jak wyegzekwować swoją należność, zwróć się po poradę do profesjonalnego pełnomocnika. Adwokat lub radca prawny pomogą Ci prawidłowo wezwać dłużnika do zapłaty, a następnie w Twoim imieniu w odpowiednim terminie wystąpią z powództwem o zapłatę.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu „Kiedy wezwanie do zapłaty jest nieważne”. Zapraszam także do przeczytania innych artykułów na moim blogu.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Chcesz ściągnąć długi?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że odzyskanie należności to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

  • Rozumiem że wystarczy nie odbierać wezwania ,następnie zmienić miejsce zamieszkania nie informując nikogo. Dzięki za podpowiedz wierzyciel może szukać wiatru w polu:D

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Kontakt

  Marlena Słupińska-Strysik

  Marlena Słupińska-Strysik

  Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

  Zadzwoń: 61 646 00 40

  Lub napisz: biuro@slupinska.eu