WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Czy wiedziałeś, że ustalenie winy nie zawsze musi wiązać się z wydaniem wyroku skazującego? W poniższym artykule przedstawię Ci jeden z trzech środków, który może niejako ,,zredukować’’ karę poprzez warunkowe umorzenie postępowania. Warunkowe umorzenie postępowania karnego to środek, który polega na rezygnacji z prowadzenia postępowania karnego. Instytucja ta może jednak nałożyć na Ciebie pewne obciążenia i poddać próbie. Co mam na myśli? Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego? Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego? Odpowiedź na powyższe wiodące pytania, jak i wiele innych odpowiedzi na nurtujące kwestie znajdziesz w poniższym artykule pt. ,,Warunkowe umorzenie postępowania karnego’’. Zapraszam do lektury!

Potrzebujesz pomocy adwokata? A może chcesz pomóc bliskiej Ci osobie? Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej (Adwokat Sprawy Karne). W trudnych sprawach reprezentuję klientów z całej Polski. Zapraszam do kontaktu.

 

   

  Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego?

  Instytucja warunkowego umorzenia postępowania opiera się na niedoprowadzeniu do skazania za popełniony czyn. Największą zaletą omawianej instytucji jest brak kary. W tym przypadku nie musisz borykać się z takimi konsekwencjami jak kara grzywny, kara ograniczenia wolności, czy też kara pozbawienia wolności.

  Zauważ, że wówczas wobec sprawcy ustalane są jedynie pewne obciążenia – na okres próby. Okres próby wynosi od 1 roku do lat 3 oraz liczony jest od momentu, w którym orzeczenie się uprawomocni. Oznacza to, że przez wskazany czas sąd może oddać sprawcę pod dozór albo nałożyć na niego pewne obwiązki.

   

  Dozór podczas warunkowego umorzenia postępowania

  W przypadku warunkowego umorzenia postępowania sąd może skierować sprawcę pod dozór. Sprawdźmy jakie podmioty mogą sprawować dozór nad sprawcą:

  • Instytucja wskazane przez sąd;
  • Organizacje społeczne;
  • Kurator;
  • Osoba godna zaufania;
  • Stowarzyszenie wskazane przez sąd.

   

  Obowiązku związane z warunkowym umorzeniem postępowania

  Przejdźmy teraz do obowiązków, które zwykle są nakładane na sprawcę w przypadku warunkowego umorzenia postępowania. Są nimi:

  • Obowiązek naprawienia całości szkody w części lub całości;
  • W miarę możliwości, także zadośćuczynienie za krzywdę.

  Uwaga! Zamiast powyższych dwóch obowiązków możliwe jest orzeczenie samej nawiązki!

  Idąc dalej, zauważ, że istnieją także obowiązki, które mogą, ale nie muszą zostać nałożone na sprawcę. Należy do nich obowiązek:

  • informowania sądu lub kuratora o przebiegu procesu próby;
  • przeproszenia pokrzywdzonego;
  • wykonywania ciążących na sprawcy świadczeń alimentacyjnych;
  • powstrzymania się od nadużywania alkoholu albo innych środków odurzających;
  • poddania się terapii uzależnień (za zgodą);
  • poddania się terapii w szczególności psychoterapii albo psychoedukacji (za zgodą);
  • powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżanie się do pokrzywdzonego lub innych osób;
  • opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;
  • uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

   

  Zwróć uwagę, że na sprawcę może, ale nie musi zostać nałożony także środek karny, taki jak:

  • świadczenie pieniężne;
  • zakaz prowadzenia pojazdów do lat 2.

   

  Uwaga! Pojednanie się z pokrzywdzonym, naprawnienie wyrządzonej szkody, czy też ustalenie sposobu w jaki ma zostać naprawiona szkoda nie są związane z zastosowaniem warunkowego umorzenia postępowania.

   
  Przeczytaj także: Dobrowolne poddanie się karze – tryb, skutki – art. 387 KPK
   

  WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO
  WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

   

  Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania karnego

  Co jednak istotne, warunkowe umorzenie postępowania karnego nie  jest możliwe we wszystkich przypadkach. Otóż dotyczy ono spraw drobnej natury, przy ,,pozytywnej’’ charakterystyce sprawcy. Co mam na myśli? Stoją za tym poniższe przesłanki:

  • stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny;
  • wina nie jest znaczna;
  • okoliczność popełnienia czynu nie budzi wątpliwości;
  • sprawca nie był karany za przestępstwo umyślne;
  • występuje pozytywna prognoza kryminologiczna;
  • przestępstwo jest zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

   

  Podkreślę jednak, że każda z powyższych przesłanek musi zostać ustalona osobno. Zacznijmy od omówienia pierwszej  z nich, czyli od społecznej szkodliwości.

   

  Wpływ społecznej szkodliwości na warunkowe umorzenie postępowania

  Na myśl mogą przyjść dwa pytania. Co się kryje pod pojęciem ,,społecznej szkodliwości’’? Co oznacza zwrot ,,stopień czynu nie jest znaczny’’? Z odpowiedzią na powyższe pytania przychodzi art. 115 § 2 Kodeksu karnego, który określa co bierze się pod uwagę analizując stopień społecznej szkodliwości. Otóż sąd będzie brał pod uwagę:

  • rodzaj i charakter przestępstwa;
  • rozmiar wyrządzonej szkody;
  • rozmiar grożącej szkody;
  • sposób oraz okoliczność w jakich czyn został popełniony;
  • wagę obowiązków, które sprawca naruszył;
  • zamiar;
  • motywację;
  • rodzaj naruszonych reguł ostrożności.

   

  Z łatwością możesz zauważyć, że na stopień szkodliwości społecznej składa się wiele czynników. Omawiany zwrot odnosi się do całości z nich. Z punktu widzenia warunkowego umorzenia postępowania nawet jeżeli ocena niektórych czynników wypadnie niekorzystnie to nie znaczy, że stopień szkodliwości czynu wypadnie jako znaczy. Wiele zależy od oceny sądu.

  Przykład:

  Sprawca przestępstwa znacznie naruszył swoje obowiązki. Nie przesądza to jednak o niemożności zastosowania warunkowego umorzenia postępowania! Jak już wspomniałam, na stopień szkodliwości społecznej składają się także pozostałe czynniki.

  W tym kontekście warto wyjaśnić, że szczególnie stopień społecznej szkodliwości musi być niższy niż ,,znaczny’’, a wyższy niż ,,znikomy’’. Co się za tym kryje? Otóż będą brane pod uwagę tylko takie czyny, których szkodliwość społeczna jest mała albo średnia, a nie wysoka.

   
  Zobacz również: Wniosek o dozór elektroniczny
   

  Wpływ winy na warunkowe umorzenie postępowania

  Możesz zauważyć, że druga przesłanka dotyczy stopnia zawinienia. Pamiętaj, że on również nie może zostać oceniony jako znaczy. W tym przypadku badana będzie:

  • dojrzałość sprawcy;
  • poczytalność sprawcy;
  • zdolność do rozpoznania czy zachowanie było bezprawne;
  • umyślność;
  • nieumyślność.

   

  Co jest jednak najbardziej istotne? Aby wina została stwierdzona! Bowiem jeżeli ustalimy, że sprawca winy nie ponosi – warunkowe umorzenie postępowania nie wchodzi w grę. W takich warunkach w ogóle nie można mówić o popełnieniu przestępstwa, a co dopiero o odpowiedzialności karnej!

   

  Okoliczności czynu na warunkowe umorzenie postępowania

  Wyżej omówione dwie przesłanki łączą się z trzecią – okolicznościami popełnienia czynu. Otóż aby można było zastosować warunkowe umorzenie postępowania, okoliczności te nie mogą budzić wątpliwości. Dość oczywistym jest, że musi zostać stwierdzony:

  • sam fakt popełnienia przestępstwa;
  • fakt, że zostało ono dokonane przez konkretną osobę.

   

  Z łatwością możesz zauważyć, że wymóg ten dotyczy ustalenia okoliczności czynu w taki sposób, aby nie budziły one wątpliwości. Musi być pewnym, że oskarżony nie tylko popełnił dane przestępstwo ale i w jaki sposób je popełnił.

  Przykład:

  Oskarżony składa wiarygodne wyjaśnienia. Są one spójne z zeznaniami świadków i policjantów. Brak wątpliwości wynika także z jego postawy.

  Zdarzają się także przykłady, kiedy oskarżony nie przyznaje się do winy. W tym przypadku nie jest wykluczona możliwość warunkowego umorzenia postępowania karnego. Zwrócę bowiem uwagę na art. 74 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Otóż w przepisie tym postanowiono, że oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności, ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść. Choć wymaga to szczególnej ostrożności, warunkowe umorzenie postępowania także będzie wówczas możliwe.

   
  Przeczytaj także: Wniosek o zatarcie wyroku i zatarcie wyroku karnego
   

  Wpływ wcześniejszej karalności na warunkowe umorzenie postępowania

  Zastanówmy się nad czwartą przesłanką – karalnością za poprzednio popełnione przestępstwo umyślne. Zostałeś wcześniej karany za przestępstwo umyślne? Mam złe wieści. Warunkowe umorzenie postępowania w tym przypadku jest wykluczone.

  Warto jednak zwrócić uwagę na orzecznictwo. Otóż przyjmuje się, że nie stoi na przeszkodzie warunkowym umorzeniu postępowania uprzednie skazanie za umyślne przestępstwo skarbowe (wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt  VIII Ka 385/12).

  Uwaga! Przeszkodą warunkowego umorzenia postępowanie karnego nie jest również:

  • ukaranie za nieumyślny występek, wykroczenie;
  • skazanie, które uległo zatarciu;
  • toczące się wobec sprawcy postępowanie o inne przestępstwo popełnione umyślnie (przy czym sprawca nie został jeszcze skazany prawomocnie).

   

  Przykład:

  Oskarżony popełnił przestępstwo mniejszej wagi i dąży do warunkowego umorzenia postępowania karnego. 10 lat temu warunkowo umorzono mu postępowania w sprawie o występek, który został popełniony z winy umyślnej. Nie stanie to na przeszkodzie w obecnym orzekaniu o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, bowiem mowa o wcześniejszym karaniu, a nie skazaniu. Sytuacja poprzednia nie dotyczyła wymierzenia kary za przestępstwo umyślne!

   

  Pozytywna prognoza kryminologiczna

  Aby można było mówić o warunkowym umorzeniu postępowania karnego musi wystąpić ,,pozytywna prognoza kryminologiczna’’. To ważne, ponieważ pozwoli ona rozważyć, czy sprawca nie popełni drugi raz przestępstwa oraz co istotne, czy w przyszłości będzie on przestrzegał porządku prawnego. Zauważ, że tym samym badana oraz oceniana zostanie:

  • postawa sprawcy;
  • właściwości i warunki osobiste sprawcy;
  • dotychczasowy sposób życia sprawcy;
  • zachowanie się sprawcy po popełnieniu przestępstwa.

   

  Przykład:

  Oskarżonego zatrzymano za posiadanie narkotyków. Dąży on jednak do warunkowego umorzenia postępowania karnego. Pod kątem omawianej przesłanki sprawdzone zostanie min. :

  • to czy było to zdarzenie epizodyczne – czy być może zbieg okoliczności;
  • to czy sprawca zaatakował jakieś dobro chronione prawem pod wpływem narkotyków lub innego podobnie działającego środka;
  • to czy po popełnieniu przestępstwa sprawca jest gotów naprawić szkodę;
  • jaki styl życia dotychczas prowadził sprawca – czy był już karany?
  • to czy sprawca ma odpowiedni stosunek do pracy;
  • czy sprawca nie znajduje się / znajduje się w środowisku zdemoralizowanym.

   

  Kluczowe są również warunki:

  • materialne;
  • mieszkaniowe;
  • środowiskowe;
  • rodzinne.

   

  Zwróć uwagę, że pod kątem prognostycznym istotny jest czynny żal oraz skrucha sprawcy, która powinna się przejawiać w  całym toku postępowania karnego.

   

  Wysokość kary a warunkowe umorzenie postępowania

  Ostatnia przesłanka została regulowana w art. 66 § 2 Kodeksu karnego. Przepis ten ma następujące brzmienie:

  2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

  Z łatwością możesz dostrzec, że przesłanka ta przewiduje możliwość warunkowego umorzenia postępowania tylko w wypadku popełnienia czynu zabronionego, którego kara nie przekracza 5 lat pozbawienia wolności.

  Przykłady takich przestępstw:

  • przestępstwo kradzieży – zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5,
  • udział w bójce lub pobiciu – zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3,
  • spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu – zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

   

  Poznałeś już wszystkie przesłanki umożliwiające zastosowanie środka, jakim jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Przejdźmy teraz do istoty omawianego środka probacyjnego oraz jego charakteru.

   

  WYSOKOŚĆ KARY A WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA
  WYSOKOŚĆ KARY A WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA

   

  Warunkowe umorzenie postępowania karnego przez sąd

  Wiesz już, że omówione wyżej przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. Niewypełnienie choćby jednej z nich, uniemożliwi skorzystanie z dobrodziejstw instytucji. Jedynie sąd może orzec o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, w drodze wyroku.

   

  Warunkowe umorzenie postępowania może zostać orzeczone na wniosek prokuratora

  Sytuacja tego typu ma miejsce w przypadku spełnienia łącznie, wszystkich przesłanek. Wówczas prokurator może sporządzić wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego i skierować go do właściwego sądu, zamiast aktu oskarżenia. Dalej sprawa zostaje skierowana na posiedzenie. Oczywiście, sąd nie musi uwzględniać wniosku. Zwróć uwagę, że oskarżonemu przysługuje sprzeciw, który wiąże się z koniecznością rozpoznania sprawy na rozprawie! Co ważne, sprawa zostanie skierowana na rozprawę także wtedy, kiedy wniosek zostanie uznany jako nieuzasadniony.

  Przykład:

  Do sądu trafił wniosek, w którym nie spełniono warunków zastosowania warunkowego umorzenie postępowania karnego.

  Warunkowe umorzenie może także nastąpić już po rozpoczęciu przewodu sądowego. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy po rozpoczęciu rozprawy, zostaną stwierdzone wszystkie przesłanki przemawiające za zastosowaniem warunkowego umorzenia postępowania. W tym przypadku sąd może orzec o warunkowym umorzeniu postępowania karnego z własnej inicjatywy, albo na wniosek, który złożył oskarżony, jego obrońca lub oskarżyciel.

   

  Warunkowe umorzenie sprawy – okres próby

  Sprawdźmy, ile wynosi okres ,,kontrolowanej wolności’’, który wiąże się z warunkowym umorzeniem postępowania karnego. Otóż wynosi on min 1 rok do maks. 3 lat. Jest to okres, który powinien zweryfikować postawioną przez sąd prognozę kryminologiczną.

  Jeżeli sprawca przestępstwa swoim nagannym postępowaniem w okresie próby sprawi, że przebiegnie ona niepomyślnie warunkowo umorzone postępowanie zostanie podjęte. Powyższe będzie się wiązać z wymierzeniem kary.

  Na myśl może przyjść jeszcze jedno pytanie – jaki dzień jest początkiem okresu próby? Mianowicie okres ten rozpoczyna od uprawomocnienia się orzeczenia. W tym przypadku, okres próby zawsze jest dokładnie określony w wyroku. W nim uwzględnione zostaną także obowiązki, nałożone na sprawcę przestępstwa.

   

  Skutki warunkowego umorzenia postępowania karnego

  Główne skutki wynikające z instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego:

  • wina za popełnione czyn zostaje stwierdzona;
  • sprawca nie ponosi kary;
  • istnieje możliwość uzyskania zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
  • sprawca zostaje poddany próbie, która trwa od 1 roku do lat 3;
  • wyrok warunkowo umarzający postępowanie zostaje wpisany do Krajowego Rejestru Karnego
  • wyrok zostaje wykreślony po upływie 6 miesięcy od momentu zakończenia okresu próby;
  • okres próby nie pokrywa się z czasem, w którym może zostać podjęte warunkowo umorzone postępowanie;
  • w przypadku podjęcia warunkowo umorzonego postępowania – sprawa będzie toczyć się na nowo (zauważ, że ma to miejsce, kiedy okres próby nie przebiegł pomyślnie);
  • warunkowe umorzenie postępowania będzie miało charakter ostateczny – gdy postępowanie nie zostanie podjęte w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby orzeczonego w wyroku.

   

  Umorzenie postępowania karnego a uniewinnienie

  Zwróć uwagę, że warunkowe umorzenie postępowania karnego to instytucja całkowicie odmienna niż uniewinnienie.

  W pierwszym przypadku, wina zostaje stwierdzona – przestępstwo popełniono. Jednocześnie sprawca zostaje poddany próbie. W przypadku uniewinnienia – czynu nie popełniono, nie ma danych, które dostatecznie uzasadniałaby podejrzenie, że przestępstwo zostało popełnione.

   

  UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO A UNIEWINNIENIE
  UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO A UNIEWINNIENIE

   

  Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego?

  Warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe po złożeniu wniosku w formie pisemnej, jak i formie ustnej. Wniosek złożony na piśmie powinien zawierać następujące elementy:

  • miejscowość i datę sporządzenia;
  • oznaczenie prokuratora, do którego kierowany jest wniosek – na etapie przygotowawczym;
  • oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek – na etapie sądowym;
  • dane składającego wniosek;
  • sygnaturę akt sprawy;
  • nazwę wniosku – ,,Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania’’;
  • stanowisko wnoszącego (czyli informacja, czego wnoszący domaga się od sądu – trzeba precyzyjnie opisać, że domagamy się warunkowego umorzenia postępowania karnego – możemy zaproponować okres próby);
  • uzasadnienie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego;
  • własnoręczny podpis wnoszącego;
  • wymienienie załączników.

   

  Niezwykle istotną kwestią jest odpowiednie przygotowanie uzasadnienia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Mianowicie warto skoncentrować się na szczegółowej argumentacji – wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Ważne są także wszystkie okoliczności łagodzące związane z przestępstwem i określoną sprawą. Przydatne są także wyjaśnienia, które wskażą dlaczego zależy nam na warunkowym umorzeniu postępowania. Co więcej, można wskazać, jakie konsekwencje wywoła nieuwzględnienie wniosku.

  Uwaga! Oskarżony może wnieść wniosek o warunkowe umorzenie postępowania na każdym etapie sprawy!

   

  Odrzucenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego

  Wiesz już, że w sytuacji kiedy prokurator przychyli się do naszego wniosku – zamiast aktu oskarżenia, skieruje on do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

  Odmienna sytuacja ma miejsce, kiedy prokurator nie poprze naszego wniosku. Nie martw się jednak! Po skierowaniu przez prokuratora aktu oskarżenia, droga nie zamyka się. Zauważ, że oskarżony ma prawo ponownie złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania bezpośrednio do sądu, który rozpoznaje sprawę.

  W praktyce zdarzają się przypadki, w których wniosek zostaje złożony po apelacji w postępowaniu odwoławczym. Oparty jest on bowiem na nowych okolicznościach, które uzasadniają warunkowe umorzenie.

   

  Warunkowe umorzenie postępowania karnego a możliwość zadośćuczynienia

  Z łatwością możesz dostrzec, że relacja obowiązku naprawienia szkody do zadośćuczynienia została uregulowana w artykule 67 § 3 Kodeksu karnego. Przepis ten ma następujące brzmienie:

  3. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (…).”

  Co oznacza zwrot w miarę możliwości? Otóż obowiązek ten jest uwarunkowany istnieniem krzywdy.

  Przykład:

  Osoba poszkodowana w wyniku wypadku doznała obrażeń ciała, np. złamała nogę i miała wstrząs mózgu.

  Innymi słowy, kluczowym jest, aby materiał dowodowy w sprawie dawał możliwość nałożenia zadośćuczynienia.

   

  Umorzenie postępowania karnego w sprawie prowadzenia samochodu po alkoholu

  Załóżmy, że zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu. Twój czyn może być:

  • przestępstwem, kiedy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3,
  • wykroczeniem, kiedy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

   

  Możesz domyślić się, że jeżeli prowadzenie samochodu po alkoholu stanowi przestępstwo, warunkowe umorzenie postępowania może okazać się najkorzystniejszym rozwiązaniem. Największe szanse na warunkowe umorzenie postępowania mają osoby, które nie były wcześniej karane. Szanse wzrosną, jeśli jazda samochodem po alkoholu nie wiązała się z dodatkowymi przestępstwami. Pamiętaj bowiem, że wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego zostanie odrzucony w przypadku, gdy:

  • sprawca po raz kolejny prowadzi samochód po alkoholu (popełnia kolejny raz przestępstwo umyślne);
  • sprawca spowodował pod wpływem alkoholu wypadek (kara do 12 lat pozbawienia wolności.

   

  Warunkowe umorzenie postępowania wiąże się m.in. z krótszym zakazem prowadzenia pojazdów. Co więcej, jeśli kierowcy zatrzymano prawo jazdy bywa, że okres trwania postępowania może  „skonsumować” orzeczony zakaz.

   

  Umorzenie postępowania karnego w sprawie o posiadanie narkotyków

  W sprawach o narkotyki umorzenie postępowania karnego uzależnione jest od poniższych przesłanek:

  • sprawca posiadał nieznaczną ilość narkotyków;
  • narkotyk przeznaczony był wyłącznie na użytek własny;
  • okoliczności czynu i stopień społecznej szkodliwości czynu wskazują, iż ukaranie sprawcy byłoby niecelowe.

   

  Nietrudno domyślić się, że podobnie jak w wypadku prowadzenia samochodu po alkoholu, umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków może okazać się najkorzystniejszym rozstrzygnięciem jakie może zapaść.

   

  Ponowne podjęcie warunkowo umorzonego postępowania

  Zwróć uwagę, że istnieją wypadki, w których sąd może, bądź musi podjąć warunkowe postępowanie. Sąd musi bowiem podjąć postępowanie warunkowe umorzone w przypadku gdy:

  • sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany;
  • już po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny albo uchyla się od dozoru wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje ugody zawartej z pokrzywdzonym.

   

  Sąd natomiast może, ale nie musi podjąć postępowanie warunkowo umorzonego, jeżeli:

  • sprawca w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności gdy popełnił przestępstwo inne niż przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany;
  • uchyla się od dozoru, wykonywania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku albo nie wykonuje ugody zawartej z pokrzywdzonym;
  • sprawca po wydaniu orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

   

  Uwaga! Podjęcie postępowania, które zostało warunkowo umorzone może nastąpić w czasie:

  • okresu próby;
  • po okresie próby, ale nie później niż w ciągu 6 miesięcy od momentu zakończenia okresu próby!

   

  Ponowne warunkowe umorzenie postępowania karnego

  Załóżmy, że sąd podjął warunkowo umorzone postępowanie. Co dalej? Otóż sprawa będzie toczyć się na zasadach ogólnych, od nowa. Co ciekawe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ponownie skorzystać z instytucji warunkowego umorzenia postępowania. Podjęte postępowanie możne zostać uznane jako niezasadne.

  Ponadto okoliczności, które zostały ujawnione wskutek podjęcia postępowania, mogą uzasadniać celowość takiego rozstrzygnięcia. Zauważ, że postępowanie będzie toczyć się tak, jakby wcześniejsze orzeczenie o warunkowym jego umorzeniu nie miało miejsca.

   

  Zatarcie skazania po warunkowym umorzeniu postępowania

  W razie warunkowego umorzenia postępowania skazanie ulega zatarciu po upływie 6 miesięcy od momentu zakończenia okresu próby. Co za tym idzie? Sprawca utrzymuje status osoby niekarnej.

  Podsumowując, pamiętaj jednak, że zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego jest prawem, a nie obowiązkiem sądu. W obliczu powyższego, warto mieć oparcie w fachowym pełnomocniku, który pomoże Ci z skorzystać z omówionego dobrodziejstwa.

   

  Czy Ty lub Twój bliski potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Umów się na konsultację!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  UWAGA! W powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej ani jej substytutu. Nie może też stanowić inspiracji do obrony w procesie karnym. Jeśli jesteś oskarżony w sprawie karnej koniecznie skontaktuj się z adwokatem!

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu