JAK NAPISAĆ DOBRY POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

Jak napisać dobry pozew o podwyższenie alimentów?

Wraz z rozwojem dziecka oraz zmianą sytuacji ekonomicznej podwyższenie zasądzonych uprzednio alimentów staje się coraz bardziej uzasadnione. Żeby dokonać zwiększenia kwoty, którą ustalił wcześniej sąd, kluczowy jest dobry pozew o podwyższenie alimentów. W jaki sposób sporządzić dobry pozew o podwyższenie alimentów? W moim dzisiejszym wpisie znajdziesz wszystko co musisz wiedzieć na ten temat.

 

Jeśli chcesz walczyć o wyższe alimenty, to możesz zlecić mi napisanie pozwu lub reprezentację w sprawie. Moja Kancelaria reprezentuje klientów w tego typu sprawach. Doradzam komercyjnie klientom z całej Polski, w tym także online lub przez telefon. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii (Adwokat Alimenty Poznań) oraz do kontaktu:

 

   

  Pozew o podwyższenie alimentów – główne wnioski

   

  • Podwyższenie alimentów możliwe jest w kilku przypadkach. Należą do nich pojawienie się nowych potrzeb dziecka, wzrost kosztów życia, a także wzrost stopy życiowej rodziców.
  • Niezwykle istotną kwestią w kontekście ewentualnego podwyższenia alimentów są możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Stanowią one „sufit” dla wysokości alimentów.
  • Pozew o podwyższenie alimentów jest zwolniony od opłat sądowych.
  • Istnieje możliwość zabezpieczenia powództwa o podwyższenie alimentów. W ten sposób można otrzymać wyższe alimenty już w trakcie procesu!

   
  Przeczytaj również: Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka? Bezpłatny wzór 2023 r.

  Kiedy złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

   

  Zasadniczo pozew o podwyższenie alimentów można złożyć wówczas, gdy tego rodzaju żądanie jest usprawiedliwione. Taką możliwość daje art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie z którym – W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

   

  Przez zmianę stosunków należy rozumieć wszelkie zmiany w Waszym stylu lub kosztach życia, powodujące między innymi zmianę zakresu usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Dzieje się tak, kiedy dochodzi do zmiany okoliczności mających wpływ na sytuację życiową dziecka. Zastanawiasz się pewnie teraz o jakie sytuacje w praktyce może chodzić? Mianowicie można tutaj wskazać następujące przykłady:

  • rozpoczęcie nowego etapu edukacji,
  • wystąpienie choroby wymagającej odpowiedniego leczenia,
  • rozwój nowych zainteresowań dziecka i pasji,
  • a nawet… INFLACJA. 😊

   

  To jednak nie wszystko, albowiem o podwyższenie alimentów można starać się także wówczas, gdy rodzic, z którym stale mieszka dziecko, ma problemy natury zdrowotnej lub finansowej, które sprawiają, że zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego jest utrudnione. Z podobnym roszczeniem można wystąpić, jeśli sytuacja finansowa rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów znacznie się polepszy. Jeśli więc dowiesz się, że były mąż dostał lepszą pracę albo odziedziczył spadek, to możesz żądać podwyższenia alimentów.

   

  Pamiętaj, że sąd rozpoznając powództwo o podwyższenie alimentów będzie porównywać stan faktyczny jaki istniał w momencie wyrokowania co do pierwotnie zasądzonych alimentów ze stanem faktycznym istniejącym w chwili wniesienia pozwu o podwyższenie alimentów. Musi istnieć w tym zakresie znacząca różnica. Pozew o podwyższenie alimentów nie może stanowić polemiki z ustaleniami sądu dokonanymi w poprzedniej sprawie alimentacyjnej.

  Sprawdź także – Kalkulator alimentów na dziecko

  KIEDY ZŁOŻYĆ POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW
  KIEDY ZŁOŻYĆ POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

   

  Uzasadnienie pozwu o podwyższenie alimentów

   

  Każde żądanie, które jest podnoszone w pozwie, musi zostać odpowiednio uzasadnione. Treść dobrego pozwu o alimenty uzależniona jest od okoliczności danej sprawy. Poniżej omówię kilka sytuacji, które mogą posłużyć Ci jako pewne wskazówki oraz przykłady.

   

  Przeczytaj koniecznie: Jak napisać pozew o alimenty

   

  Wzrost uzasadnionych potrzeb dziecka

   

  Wzrost uzasadnionych potrzeb dziecka jest jak najbardziej okolicznością, która może powodować, że powództwo dotyczące podwyższenia alimentów jest zasadne. W tym miejscu pojawia się pytanie, które potrzeby dziecka można uznać za uzasadnione, a które nie. Okazuje się jednak, że udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest tak prostą sprawą, jak mogłoby się to wydawać na pierwszy rzut oka.

   

  Po pierwsze, należy zwrócić uwagę, że istnieje pewien katalog potrzeb, które powinny zostać zaspokojone do prawidłowego rozwoju dziecka. Chodzi tutaj na przykład o wydatki związane z zakupem podręczników oraz pomocy naukowych, żywności, środków higieny i czystości, ubrań i obuwia, czy też kontynuowanie terapii medycznej w razie takiej potrzeby.

   

  Po drugie, niezwykle istotną kwestią jest poziom życia dziecka i całej rodziny przed rozwodem jego rodziców, a nawet jego przyzwyczajenia. Otóż jeżeli rodzice danego dziecka osiągają ponadprzeciętne dochody, uzasadnione potrzeby małoletniego także będą większe. Przykładowo, jeśli rodzice są w stanie przeznaczyć kilka tysięcy złotych miesięcznie na pasje swojego dziecka bez poważnego uszczerbku w portfelu, a zainteresowania te są niezwykle ważne dla dziecka, wówczas można mówić o tym, że jest to uzasadniona potrzeba.

   

  Bez względu na wskazane przeze mnie wyżej okoliczności nikogo nie trzeba przekonywać, że im dziecko jest starsze, tym coraz większe są jego potrzeby. Rozpoczęcie nowego etapu edukacji, na przykład przejście ze szkoły podstawowej do średniej, wiąże się na przykład z podjęciem dodatkowych kursów przygotowujących do matury. Co więcej, w tym okresie życia młodzi ludzie chętnie nawiązują kontakty towarzyskie oraz spędzają czas w gronie swoich znajomych, co niewątpliwie wiąże się z nadprogramowymi wydatkami przykładowo na kino, teatr, przysłowiową kawę. Dodatkowo nastolatkowie często rozwijają swoje pasje i zainteresowania, które niejednokrotnie wiążą się z niemałymi opłatami.

   

  Powyższe okoliczności były również oczywiste dla Sądu Najwyższego, który w jednym ze swoich orzeczeń wskazał, iż: Sam upływ czasu od wydania orzeczenia określającego wysokość alimentów uzasadnia wzrost potrzeb związanych z uczęszczaniem do szkoły, pobieraniem lekcji (…), co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków (orzeczenie SN z dnia 01.06.1965 r., sygn. akt I CZ 135/64).

  Sprawdź także – Kara za niepłacenie alimentów

  WZROST UZASADNIONYCH POTRZEB DZIECKA
  WZROST UZASADNIONYCH POTRZEB DZIECKA

   

  Wzrost możliwości zarobkowych zobowiązanego

   

  Może się tak zdarzyć, że możliwości zarobkowe zobowiązanego wzrosną po pewnym czasie od zasądzenia alimentów. Tego typu okoliczność może wynikać na przykład z awansu w pracy, rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej, czy też ukończenia studiów bądź jakiegoś kursu podnoszącego kwalifikacje. Tym samym taki rodzic będzie miał możliwość partycypowania w kosztach utrzymania dziecka w większym zakresie.

   

  W tym miejscu warto zwrócić uwagę na samo pojęcie możliwości zarobkowych. Nie zostało ono zdefiniowane w przepisach, jednakże definicję można z łatwością znaleźć w orzecznictwie. I tak przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Możliwości zarobkowe zobowiązanego nie mogą być zawsze utożsamiane z faktycznie osiąganymi zarobkami. W przypadkach uzasadnionych obejmują one także wysokość zarobków, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz nie osiąga ich z przyczyn nie zasługujących na usprawiedliwienie. Chodzi tu o przypadki, w których osoba zobowiązana nie wykonuje wyuczonego i dobrze wynagradzanego zawodu, pracuje w niepełnym wymiarze godzin, bądź też pracuje dorywczo. Podstawą oceny możliwości zarobkowych w odniesieniu do pracownika będzie zarówno jego stałe wynagrodzenie obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki, jak i świadczenia w naturze stanowiące uzupełnienie wynagrodzenia (deputaty) oraz świadczenia i wypłaty przypadające pracownikowi lub członkom jego rodziny z różnych tytułów w związku z zatrudnieniem, Są to np. nagrody, świadczenia z funduszu socjalnego, wynagrodzenia za projekty wynalazcze itp. (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., sygn. akt III CZP 91/86, OSNC 1988/4/42).

   

  Powyższe rozważania Sądu Najwyższego można zobrazować następującym przykładem: Ojciec dziecka jest zobowiązany do płacenia alimentów. Jest człowiekiem dobrze wykształconym, zna kilka języków obcych, ukończył kilka kursów doszkalających. Jednakże mając świadomość ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego nie podejmuje dobrze płatnej pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom. Zajmuje dużo niższe stanowisko, o które ze spokojem mogłaby ubiegać się osoba posiadająca co najmniej o połowę niższe umiejętności. Wiadomo, iż z niższym stanowiskiem wiążą się adekwatnie niższe zarobki. W takiej sytuacji przy zasądzaniu alimentów sąd nie będzie brać pod uwagę wysokości rzeczywiście osiąganych dochodów, lecz wysokość dochodów jakie ojciec dziecka mógłby uzyskać, gdyby podjął pracę zgodną z jego kwalifikacjami. Analogiczna sytuacja miałaby miejsce również w sytuacji gdyby ojciec dziecka zobowiązany do płacenia alimentów, będący w pełni sił fizycznych i umysłowych nie podejmowałaby pracy w pełnym wymiarze. Wówczas sąd weźmie pod uwagę wynagrodzenie jakie dane osoba otrzymywałaby pracując na całym etacie.

   

  Jak zatem widać, pojęcie możliwości zarobkowych ma bardzo szeroki zakres. Należy go zawsze uwzględnić podczas orzekania o wysokości zobowiązania alimentacyjnego.

   

  Inflacja jako argument do podwyższenia alimentów

   

  Powodem do podniesienia alimentów może być także inflacja. Niemniej jednak przed wniesieniem powództwa w tym zakresie należy dogłębnie zbadać wszystkie okoliczności sprawy. Konieczne będzie zestawienie obecnych wydatków na utrzymanie dziecka z tymi, które były aktualne w momencie orzekania o wysokości alimentów. Podobnie rzecz ma się z możliwościami zarobkowymi zobowiązanego.

   

  W jaki sposób można wykazać wzrost wydatków na utrzymanie dziecka? Otóż po pierwsze, można tutaj posłużyć się danymi Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącymi wysokości inflacji. Po drugie, niezwykle przydatne mogą być faktury dokumentujące bieżące zakupy. Na ich podstawie najlepiej widać, jak kształtuje się wzrost cen za poszczególne artykuły oraz usługi nabywane cyklicznie.

   

  Sąd weźmie pod uwagę wzrost cen i zmianę siły nabywczej pieniądza, jednak musisz mieć na uwadze, że sam argument w postaci inflacji może nie być wystarczający. Inflacja może być dodatkowym czynnikiem przemawiającym za podwyższeniem alimentów, ale nie jedynym. Pozew o podwyższenie alimentów powinien być jeszcze wzbogacony innymi argumentami, w szczególności zwiększeniem usprawiedliwionych potrzeb dziecka lub polepszeniem sytuacji finansowej rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

   

  INFLACJA A ALIMENTY
  INFLACJA A ALIMENTY

   

  Pozew o podwyższenie alimentów – wzór

   

  Jeśli szukasz w internecie wzoru pozwu o podwyższenie alimentów, to niestety jest to prosta droga do przegrania sprawy. Żaden wzór nie będzie oddawał realiów Twojej sprawy.

   

  W ramach kancelarii świadczymy usługę pisania pozwu o alimenty (bez reprezentacji na rozprawie). Koszt przygotowania pozwu o podwyższenie alimentów zwykle zamyka się w kwocie 750 zł.

   

  Zapraszam do skorzystania.

   

  Opłata od pozwu o podwyższenie alimentów

   

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych jest zwolniona z opłat sądowych (art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Tym samym  pozew o podwyższenie alimentów nie podlega jakiejkolwiek opłacie. Rozwiązanie to stanowi wyjście ustawodawcy naprzeciw potrzebom rodziców pobierających alimenty na dzieci, którzy nierzadko znajdują się w nie najlepszej sytuacji materialnej. Dzięki zwolnieniu od opłaty sądowej są oni w stanie zaoszczędzić chociaż niewielką sumę.

   

  Pamiętaj jednak, że jeżeli zdecydujesz się na pomoc prawnika – adwokata lub radcy prawnego, będziesz musiał opłacić jego honorarium. W takim przypadku jego wysokość określa umowa. W razie wygrania procesu możesz żądać zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od strony przeciwnej.

   

  Zabezpieczenie pozwu o podwyższenie alimentów

   

  W sprawach o podwyższenie alimentów istnieje możliwość zabezpieczenia powództwa. Wynika ona z bardzo prostego faktu – osoba uprawniona do świadczeń alimentacyjnych musi mieć środki na zaspokajanie swoich usprawiedliwionych potrzeb, a postępowanie sądowe może przecież trwać jakiś czas. Żeby jednak zabezpieczenie powództwa było możliwe, należy złożyć odpowiedni wniosek. Co więcej, w toku postępowania zabezpieczającego musisz uprawdopodobnić, że Twoje żądanie jest zasadne.

   

  W tym miejscu warto zwrócić uwagę na orzecznictwo. Przykładowo w postanowieniu Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 19 czerwca 2017 roku (sygn. akt III RC 32/17, LEX nr 2436784) wyjaśniono, że w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej (art. 753 § 1 kpc). Zabezpieczenie w sprawach alimentacyjnych ma zmierzać do tego, by już w trakcie postępowania były zaspokajane potrzeby strony uprawnionej. Specyficzną cechą zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych jest ograniczenie przesłanek udzielenia zabezpieczenia. Przepis art. 753 kpc wprowadza domniemanie istnienia interesu prawnego o zabezpieczeniu. Ułatwienie to wynika ze szczególnej pozycji roszczeń alimentacyjnych w systemie prawa. Jedyną przesłanką udzielenia zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

   

  Innymi słowy przytoczone wyżej orzeczenie oznacza, iż w sprawach alimentacyjnych wystarczającą przesłanką do otrzymania zabezpieczenia jest uprawdopodobnienie roszczenia. W przypadku podwyższenia alimentów oznacza to, że osoba ubiegająca się o alimenty musi wykazać, że przy aktualnie zasądzonej kwocie alimentów potrzeby dziecka nie są w pełni zaspokajane i istnieje konieczność ich podwyższenia już na czas trwania postępowania sądowego. Roszczenia alimentacyjne w postępowaniu zabezpieczającym mają uprzywilejowaną pozycję. Wnioskujący o udzielenie zabezpieczenia alimentów nie musi wykazywać tzw. interesu prawnego – nie musi uprawdopodabniać, że brak zabezpieczenia pozbawi go możliwości zaspokojenia roszczenia bądź możliwość tę poważnie utrudni.

   

  Zabezpieczenie alimentów może obejmować całą kwotę dochodzonych alimentów. Przykładowo jeżeli wysokość aktualnie zasądzonych alimentów wynosi 700 zł, a Ty domagasz się ich podwyższenia do kwoty 1000 zł, to we wniosku o udzielenie zabezpieczenia możesz wnosić, aby osoba zobowiązania do alimentacji na czas trwania postępowania płaciła już kwotę 1000 zł miesięcznie. Jest to kolejne uprzywilejowanie w kwestii zabezpieczenia alimentów, gdyż ogólna reguła postępowania zabezpieczającego stanowi, że zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia w całości.

   

  JAK NAPISAĆ DOBRY POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW
  JAK NAPISAĆ DOBRY POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

   

  Jak szybko sąd rozpoznaje wniosek o zabezpieczenie alimentów?

   

  Sądy zawsze rozpoznają wniosek o zabezpieczenie roszczenia znacznie szybciej niż sprawę główną. W przypadku podwyższenia alimentów możesz spodziewać się jednak, że do rozstrzygnięcia w tym zakresie dojdzie później, niż gdyby świadczenie alimentacyjne nie było w ogóle zasądzone. Jest tak ponieważ uprawniony dysponuje już jakimiś środkami na swoje utrzymanie. Niemniej wszystko zawsze zależy od okoliczności danej sprawy.

   

  Osobie, która domaga się podwyższenia alimentów zawsze zależy na tym, aby jak najszybciej otrzymać dodatkowe pieniądze. Z tego względu warto zawrzeć odpowiedni wniosek o zabezpieczenie już na etapie składania pozwu. Wniosek może być jednak złożony również na późniejszym etapie postępowania, w odrębnym piśmie. Zgodnie z zasadą, iż osoba dochodząca alimentów jest zwolniona od ponoszenia opłat sądowych, taki wniosek również będzie dla niej wolny od opłaty sądowej.

   

  Musi on być jednak sformułowany w sposób prawidłowy, a ponadto być wolnym od braków formalnych oraz opierać się na dowodach – najlepiej do pisma załączyć faktury, historię rachunku bankowego, zaświadczenia lekarskie. Im lepiej udokumentowany wniosek o udzielenie zabezpieczenia, tym większa szansa na szybsze uzyskanie postanowienia zabezpieczającego. Otóż sąd może wydać postanowienie zabezpieczające na posiedzeniu niejawnym, to znaczy bez przeprowadzenia rozprawy i przesłuchania stron. Najczęściej tak się dzieje właśnie w sytuacji, gdy wniosek o udzielenie zabezpieczenia i przedłożone do niego dokumenty nie budzą żadnych wątpliwości.

   

  Pamiętaj, że podstawą każdego procesu sądowego jest prawidłowo napisany pozew. Nie inaczej jest w przypadku sprawy o podwyższenie alimentów. Decydując się na jej wniesienie do sądu, musisz nie tylko zwięźle przedstawić swoje stanowisko, ale i odpowiednio je umotywować. Pamiętaj, że możesz także skorzystać z możliwości, jaką jest zabezpieczenie powództwa. Praktyka ta jest stosowana powszechnie przez strony występujące z powództwem w sprawach o roszczenia alimentacyjne, ponieważ uzyskanie postanowienia zabezpieczającego pozwala na zdecydowanie szybsze otrzymanie dodatkowych środków.

   

  Egzekucja komornicza podwyższonych alimentów w trackie trwania postępowania

   

  Co więcej, w razie uchylania się przez zobowiązanego od płacenia alimentów, z postanowieniem zabezpieczającym można od razu iść do komornika, co znacząco ułatwia dochodzenie wierzytelności. Postanowienie o zabezpieczeniu alimentów jest natychmiast wykonalne. Z chwilą jego wydania można już egzekwować alimenty w podwyższonej kwocie, nawet jeżeli ich wysokość nie spodoba się stronie zobowiązanej do ich płacenia, i broniąc się przed ich zapłatą wniesie zażalenie na postanowienie. Wówczas dopiero jeżeli na etapie postępowania zażaleniowego sąd II instancji zmieni postanowienie zabezpieczające straci ono swoją moc obowiązującą.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Walczysz o odszkodowanie?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach o odszkodowanie działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o odszkodowanie to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Umów się na konsultację!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu