Wniosek o podział majątku

Wniosek o podział majątku

 

Dla wielu par rozwód to dopiero początek formalności, które należy załatwić w związku z rozstaniem. Niezwykle istotną z nich jest podział majątku wspólnego. Jak przygotować wniosek o podział majątku po rozwodzie? Do którego sądu należy go złożyć? Jaka jest wysokość opłaty od wniosku o podział majątku? Jak wygląda postępowanie sądowe? Na te i inne pytania odpowiemy w niniejszym wpisie. Co więcej, przedstawimy również darmowy wzór wniosku o podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie.

 

Chciałbym byś wiedział, że jestem prawnikiem specjalizującym się w sprawach o podział majątku po rozwodzie oraz w sprawach rozwodowych. Reprezentuję klientów w całej Polsce przed sądami wszystkich instancji. Udzielam także konsultacji onlinekonsultacji telefonicznych. Chętnie pomogę także w Twojej sprawie!

 

Wniosek o podział majątku wspólnego

 

Na wstępie należy zwrócić uwagę na jedną niezwykle istotną kwestię. Otóż w każdym małżeństwie, o ile nie zawarto małżeńskiej umowy majątkowej (intercyzy), istnieją trzy majątki:

  • majątek osobisty żony,
  • majątek osobisty męża oraz
  • ich majątek wspólny.

 

W skład majątków osobistych wchodzą wszystkie rzeczy i prawa, które małżonkowie nabyli przed zawarciem związku małżeńskiego lub nabyte wyłącznie do majątku osobistego (np. w przypadku darowizny). Dla przykładu, jeżeli kobieta kupiła przed ślubem działkę rekreacyjną, wówczas jest ona wyłącznie jej własnością. W związku z tym nie będzie potrzeby, ani też możliwości, podziału takiego składnika majątkowego po rozwodzie, chyba że wcześniej jego własność została rozciągnięta także na drugiego małżonka.

 

Inaczej jest w przypadku majątku wspólnego. W jego skład wchodzą bowiem rzeczy i prawa, które małżonkowie nabyli wspólnie, a więc już po zawarciu związku małżeńskiego. Przykładowo, mieszkanie kupione przez małżonków staje się własnością zarówno męża, jak i żony. Jeżeli zatem dojdzie pomiędzy nimi do rozwodu, wówczas powstanie konieczność podziału majątku wspólnego.

 

Aby rozpocząć postępowanie w przedmiocie podziału majątku wspólnego po rozwodzie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. W ten sposób zainicjowane zostanie postępowanie nieprocesowe, co oznacza, że jego stronami nie będą powód i pozwany, a wnioskodawca i uczestnik. Pomiędzy nimi nie będzie też sporu, jaki jest znany chociażby z procesu rozwodowego. Tyle teoria, w praktyce w postępowanie o podział majątku wpisany jest bardzo silny konflikt i walka o pozostały po rozpadzie małżeństwa majątek zwykle jest bardzo zaciekła.

 

Wniosek o podział majątku w pozwie o rozwód

 

Warto zwrócić uwagę, że istnieje możliwość złożenia wniosku o podział majątku już w pozwie rozwodowym. Sąd może go rozpoznać, o ile nie będzie wiązało się to z nadmiernym przedłużeniem postępowania. W praktyce jednak sądy rzadko decydują się na takie rozwiązanie, ponieważ podział majątku wiąże się z przeprowadzeniem wielu czynności procesowych, które zajmują dużo czasu. Najlepszym tego przykładem jest zlecenie biegłemu sporządzenia wyceny nieruchomości, co w praktyce zdarza się bardzo często, kiedy strony nie są w stanie porozumieć się co jej wartości.

 

Wniosek o podział majątku
Wniosek o podział majątku

 

Jak napisać wniosek o podział majątku – samodzielnie czy z prawnikiem?

 

Wniosek o podział majątku wspólnego można przygotować na dwa sposoby – samodzielnie albo z pomocą prawnika: adwokata lub radcy prawnego.

 

Które z rozwiązań jest lepsze? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, każdą sytuację należy bowiem rozpatrywać indywidualnie. Niemniej skorzystanie z pomocy prawnika pozwala na znacznie sprawniejsze przygotowanie wniosku. Doświadczony specjalista wie bowiem, na co należy zwrócić uwagę, a ponadto może zastąpić stronę w procesie. Szczególnie kwestie proceduralne są skomplikowane, a w wielu przypadkach łatwo jest popełnić błąd, który może pociągnąć za sobą niekorzystny podział majątku. Pisząc wprost, wynajęcie prawnika do sprawy o podział majątku szybko Ci się zwróci.

 

Co powinien zawierać wniosek o podział majątku?

 

Wniosek o podział majątku wspólnego powinien zawierać wskazanie podstawy prawnej, czyli uzasadnienie podnoszonego żądania. Będzie nią wyrok rozwodowy, który stanowi powód ustania wspólności ustawowej. Ponadto, wniosek o podział majątku powinien zawierać takie informacje jak oznaczenie wnioskodawcy i uczestnika postępowania z podaniem adresów zamieszkania i numerów PESEL, wskazanie daty i miejscowości oraz podpis.

 

Niezwykle istotną kwestią jest określenie we wniosku składników majątku wspólnego byłych już małżonków. Jego elementami mogą być nieruchomości, ruchomości, a nawet prawa. To jednak nie wszystko, ponieważ wniosek może zawierać również żądania dotyczące zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń poniesionych przez strony, ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, czy też rozstrzygnięcia sporu między małżonkami. Rozwijając tę myśl, należy stwierdzić, iż wniosek powinien zawierać proponowany podział składników majątku.

 

Trudności zw. z wnioskiem o podział majątku

 

Jeżeli wnioskodawca nie ma wiedzy w przedmiocie wartości któregoś z elementów majątku wspólnego, może złożyć wniosek dotyczący powołania biegłego, który ustali ten parametr. W praktyce jest to często stosowany sposób ustalania wartości nieruchomości, biżuterii, numizmatów czy też innych wartościowych kolekcji. Oczywiście za biegłemu za pracę należy się wynagrodzenie, którego ciężar ponosi strona wnioskująca o jego powołanie.

 

Na szczególną uwagę zasługuje kwestia ustalenia przez sąd nierównych udziałów w majątku wspólnym. Oczywiście istnieje możliwość złożenia żądania w tym zakresie, jednakże trzeba liczyć się z tym, że muszą występować naprawdę solidne podstawy do takiego rozstrzygnięcia. Może to być na przykład uzależnienie od hazardu którejś ze stron i, co za tym idzie, marnotrawienie składników majątku wspólnego. W praktyce jednak sądy bardzo rzadko dokonują ustalenia nierównych udziałów.

 

Wniosek o podział majątku ze spłatą

 

Podział majątku wspólnego małżonków może zostać dokonany na kilka sposobów. Mianowicie może to być:

  • podział fizyczny rzeczy, o ile jest on oczywiście możliwy,
  • sprzedaż elementów majątku, a następnie podział uzyskanej sumy, bądź też poprzez
  • przyznanie wyłącznej własności danej rzeczy jednemu z byłych małżonków.

 

W tym ostatnim przypadku powstaje konieczność dokonania spłaty przez jedną ze stron. Spłata polega na przekazaniu drugiemu z małżonków ustalonej kwoty, która stanowi wartość danej rzeczy. Konieczność spłaty może wiązać się z jedną z dwóch okoliczności:

  • z niesymetrycznego fizycznego podziału rzeczy małżonkom bądź przyznania wyłącznej wartości jednemu z nich,
  • z nakładami jednego z małżonków na majątek wspólny małżonków.

 

Ostatni przypadek jest szczególnie niebezpieczny. Rozliczanie nakładów z majątku osobistego może bowiem prowadzić do uwolnienia się od konieczności spłaty drugiego z małżonków. W skrajnych okolicznościach może dojść do tego, że jeden z małżonków wyjdzie z małżeństwa bez jakiegokolwiek majątku!

 

Wysokość spłaty przy podziale majątku

 

Od czego zależy wysokość spłaty przy podziale majątku po rozwodzie? Od wartości majątku wspólnego i ewentualnych nakładów (pożytków) związanych z majątkiem osobistym jednego z małżonków.

 

Należy zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach kwoty spłat opiewają na kilkadziesiąt, a nawet kilkaset tysięcy złotych. Nic zatem dziwnego, że małżonkowie po rozwodzie nie dysponują takimi sumami. W takim przypadku wyjściem z sytuacji okazuje się zaciągnięcie zobowiązania w postaci kredytu. Wiąże się ono jednak z koniecznością spłaty nie tylko jego kwoty, ale również odsetek, których wysokość może być dla wielu osób niekorzystna.

 

W niektórych przypadkach rozwiązaniem problemu może okazać się rozłożenie spłaty na raty. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 212 § 3 Kodeksu cywilnego, który posiada następujące brzmienie: Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

 

Wniosek o podział majątku wspólnego – wzór

 

Poniżej prezentujemy przykładowy wniosek o podział majątku wspólnego.

 

Wniosek o podział majątku wspólnego – wzór (ściągnij).

 

Pamiętaj, że w sprawach o podział majątku trudność nie polega w napisaniu wniosku, lecz w starannym prowadzeniu postępowania. Dlatego warto zaangażować do pomocy prawnika.

 

Podział majątku wniosek
Podział majątku wniosek

 

Wniosek o podział majątku wspólnego opłata

 

Wniosek o podział majątku wspólnego podlega obowiązkowi uiszczenia opłaty. Należy jednak zwrócić uwagę, że prawo przewiduje dwie sytuacje, od których uzależniona jest jej wysokość.

 

Otóż jeżeli strona występuje z wnioskiem, w którym zawarte zostały jedynie żądania dotyczące podziału majątku, wówczas opłata wynosi 1.000 złotych. Należy ją wnieść na rachunek bankowy sądu przed złożeniem wniosku. Opłaty można dokonać w kasie w budynku sądu, na poczcie lub przelewem bankowym.

 

Jeśli natomiast do wniosku zostanie dołączony plan podziału majątku wspólnego, który zgodnie sporządzą obydwie strony postępowania, opłata będzie wynosić 300 złotych. Zgodny plan podziału majątku może zostać wyrażony w taki sposób, że obydwie strony podpiszą się pod składanym wnioskiem. Zgoda drugiego małżonka może zostać również wyrażona w odrębnym piśmie, które stanowiło będzie załącznik do wniosku. Opłaty można dokonać w ten sam sposób jak w przypadku wniosku składanego przez jednego z małżonków.

 

W przypadku nieuiszczenia opłaty powstaną negatywne skutki proceduralne. Otóż przede wszystkim sąd nie podejmie żadnej czynności bez opłacenia wniosku. Niemniej wezwie on wnioskodawcę do uzupełnienia opłaty pod rygorem zwrotu wniosku. Jeżeli strona, mimo wezwania, nie dopełni tego obowiązku, wówczas sprawa nie otrzyma dalszego biegu.

 

Podział majątku – właściwość sądu

 

Sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego małżonków rozpoznawane są przez sądy rejonowe. Co ważne, na właściwość sądu nie wpływa wartość majątku będącego przedmiotem postępowania.

 

Jeśli natomiast chodzi o właściwość miejscową, wniosek o podział majątku wspólnego należy złożyć do sądu miejsca położenia majątku. Miejsce to należy określić na chwilę składania wniosku.

 

Najłatwiej jest ustalić właściwość miejscową w przypadku, gdy w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość. Wówczas właściwy będzie sąd rejonowy miejsca jej położenia. Gdyby jednak w skład majątku wchodziło kilka nieruchomości, położonych w obszarach właściwych dla kilku sądów rejonowych, wnioskodawca mógłby dokonać wyboru.

 

Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz trudny rozwód?

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

 

W trudnych sprawach rozwodowych działam w CAŁEJ POLSCE!

 

Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata.

 

Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

Adwokat

Marlena Słupińska-Strysik

e-mail: biuro@slupinska.eu

tel. 509 113 302

 

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *