jak-splacic-dlug

Jak spłacić dług?

 

Długi najczęściej łatwo zaciągnąć, ale dużo trudniej spłacić. Niespłacane długi nie są jednak sytuacją bez wyjścia. Aby uporać się z problemem jak spłacić długi, należy ułożyć sobie plan działania i przede wszystkim nie tracić głowy. Nawet jeżeli wszyscy wierzyciele i komornik pukają do drzwi, wciąż można uporządkować swoją sytuację finansową. Tego jak spłacić dług dowiesz się z poniższego artykułu.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy, zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej – Adwokat Poznań. Udzielam konsultacji dla klientów z całej Polski, w tym także online i przez telefon. Zapraszam do kontaktu:

   

  Mam ogromne długi – co robić?

   

  Pierwszym i zarazem kluczowym krokiem na ścieżce do uwolnienia się od problemów finansowych jest stworzenie planu spłaty zaciągniętych długów. W tym celu powinieneś zrobić szczegółową listę wszystkich kredytów, pożyczek i pozostałych zobowiązań, które spłacasz. Ustal kolejność, w której będziesz dokonywał kolejnych płatności. Weź pod uwagę, że najlepiej najpierw regulować długi, w których Twoje zaległości są największe.

   

  Pamiętaj, że na tym etapie trzeba kierować się przede wszystkim jedną zasadą, która brzmi: „nie zaciągam kolejnych długów, żeby spłacić aktualne”. W przeciwnym wypadku możesz wpaść w spiralę zadłużenia, a wtedy z każdą kolejną pożyczką, trudniej będzie wyjść na prostą.

   

  Poza tym istnieje kilka sprawdzonych sposobów na szybkie uporanie się z długami:

  • zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego,
  • ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

   

  jak-splacic-dlug
  jak-splacic-dlug

   

  Kredyt konsolidacyjny

   

  Jedynym długiem, którym możesz spłacić inne swoje zobowiązania, jest kredyt konsolidacyjny. Polega on na połączeniu wszystkich rat w jedną. Bank, w którym zaciągniesz taki kredyt, spłaci wszystkie wskazane przez Ciebie pożyczki i kredyty. W efekcie będziesz spłacał tylko jedną ratę. Możesz ustalić jej kwotę tak, aby bez problemu opłacać ją w terminie.

   

  Upadłość konsumencka

   

  Rosnące zadłużenie to problem bardzo wielu osób. Znaczna część dłużników decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Mimo że upadłość może przywodzić na myśl nieprzyjemne skojarzenia, to jednocześnie jest prostym sposobem na uwolnienie się od długów.

   

  Upadłość konsumencka to w rzeczywistości postępowanie sądowe, które prowadzi do oddłużenia niewypłacalnego konsumenta. Sąd w efekcie może umorzyć Twoje zobowiązania albo ustalić plan ich spłaty w wysokości i w tak ustalonych terminach, byś mógł regulować płatności bez nadmiernego wysiłku.

   

  Wsparcie profesjonalnego pełnomocnika

   

  Na drodze do życia bez długów nieoceniona jest również pomoc adwokata bądź radcy prawnego. Profesjonalny pełnomocnik w Twoim imieniu może zwrócić się do wierzycieli i spróbować wynegocjować ugodę. Uchroni Cię to przed mnożącymi się procesami sądowymi, a jednocześnie pozwoli na uzyskanie korzystniejszych warunków spłaty zaległości.

   

  Próba ugodowego rozwiązania sporu zostanie bardzo pozytywnie oceniona przez Twoich wierzycieli. Jeżeli powołasz się na obiektywne okoliczności – utratę pracy czy przewlekłą chorobę, to może uda Ci się uzyskać wakacje kredytowe czy obniżenie kosztów obsługi długu (np. zmniejszenie części odsetkowej) przez wierzyciela.

   

  Adwokat lub radca prawny bez zbędnych emocji będą prowadzić rozmowy ze wszystkimi podmiotami, którym jesteś winien pieniądze. Ominie Cię w ten sposób nadmierny stres, a profesjonalny pełnomocnik zadba o to, by uzyskać jak najkorzystniejsze dla Twoich interesów rozwiązanie.

   

  dlug-u-komornika
  dlug-u-komornika

   

  Jak spłacić dług u komornika?

   

  Nawet jeżeli komornik prowadzi już przeciwko Tobie egzekucję, możesz wciąż spróbować zawrzeć z wierzycielem ugodę. Zwróć się do niego z wnioskiem o rozłożenie Twojej zaległości na raty. Uzasadnij w nim, dlaczego rozłożenie jej na mniejsze raty pozwoli Ci na regularną spłatę zadłużenia.

   

  Egzekucja komornicza na pewno pogorszy Twoją sytuację finansową, na co też warto zwrócić uwagę wierzyciela. Wskaż, że konieczność pokrycia kosztów egzekucyjnych znacznie obniży Twoją zdolność regulowania zobowiązań. Ponadto komornik może zablokować środki na Twoim rachunku bankowym i Twoje wynagrodzenie, przez co nie byłbyś w stanie uiszczać bieżących płatności.

   

  Jeżeli nie uda Ci się osiągnąć porozumienia z wierzycielem, zwróć się bezpośrednio do komornika. Jego zadaniem jest prowadzenie egzekucji i przekazywanie uzyskanych kwot na rzecz wierzyciela. W związku z tym komornicy bardzo często uzgadniają z dłużnikami spłatę zadłużenia w ratach. Umów się na spotkanie z komornikiem i zaproponuj mu stopniową spłatę długu i zadeklaruj, w jakich terminach będziesz miał możliwość uregulowania zaległości.

   

  Jeżeli nie uda Ci się wypracować żadnych korzystnych warunków z wierzycielem ani komornikiem, ostatnią deską ratunku jest upadłość konsumencka. Ogłoszenie upadłości spowoduje nie tylko zawieszenie, a następnie umorzenie postępowania egzekucyjnego, ale także zagwarantuje Ci, iż w toku postępowania upadłościowego nie zostanie wszczęta przeciwko Tobie żadna nowa egzekucja komornicza.

   

  jak-splacic-dlug-w-KRD
  jak-splacic-dlug-w-KRD

   

  Jak spłacić dług w KRD?

   

  Firmy windykacyjne często grożą dłużnikom wpisem do KRD – Krajowego Rejestru Dłużników. Warto więc wiedzieć, jak radzić sobie, jeżeli wierzyciel faktycznie dokona tego wpisu.

   

  Na wstępie powiedzmy więc, KRD to jedno z Biur Informacji Gospodarczej. Dłużników wpisuje się tam, kiedy ich zaległość przekracza 200 zł i jest wymagalna od przynajmniej 60 dni. Wierzyciel ma obowiązek wysłać dłużnikowi zawiadomienie o zamiarze dokonania takiego wpisu. W przypadku braku płatności w ciągu 30 dni od takiego zawiadomienia, dłużnika można wpisać do KRD.

   

  Jeżeli znalazłeś się w KRD, nie ma powodów, żeby się załamywać. Usunięcie wpisu w KRD jest możliwe w przypadku:

  • spłaty zaległości,
  • upływu określonego czasu,
  • nieistnienia długu bądź jego wygaśnięcia.

   

  Spłata zaległości w KRD

   

  Jednym ze sposobów na wykreślenie z KRD jest oczywiście spłata całej zaległości. W momencie kiedy całkowicie uregulujesz dług, wierzyciel ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni od powzięcia o tym informacji, wystąpić do KRD z żądaniem usunięcia wpisu na Twój temat. KRD ma następnie 7 dni na usunięcie Twoich danych z rejestru.

   

  Jeżeli wierzyciel nie wystąpi w terminie o wykreślenie wpisu, to może zostać ukarany grzywną nawet do 30 tysięcy złotych. Jeżeli znajdziesz się w takiej sytuacji, powinieneś więc wezwać byłego wierzyciela do niezwłocznego wystąpienia do KRD z żądaniem usunięcia wpisu pod rygorem zgłoszenia sprawy organom ścigania.

   

  Upływ czasu

   

  Nawet jeżeli Twój wierzyciel nie zgłosi w terminie wniosku o usunięcie wpisu z KRD, nastąpi to automatycznie wraz z upływem czasu. Informacje o dłużnikach usuwane są z KRD automatycznie po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji.

   

  Nieistnienie długu bądź jego wygaśnięcie

   

  Jeżeli Twój dług ulegnie przedawnieniu, a wierzyciel wystąpi do sądu o zapłatę, to jego powództwo będzie oddalone. Od tego momentu wierzyciel nie będzie miał więc żadnych podstaw, by domagać się od Ciebie zapłaty. W takiej sytuacji możesz złożyć w KRD tzw. „zarzut”. Załącz do niego stosowne dokumenty (np. prawomocny wyrok sądu), z których wynikać będzie, że Twoje zobowiązanie się przedawniło, a wierzyciel nie może żądać już uregulowania przez Ciebie długu ujawnionego w rejestrze.

   

  Zarzut możesz również złożyć, jeżeli zawarta przez Ciebie umowa kredytu bądź pożyczki jest nieważna z uwagi na Twoje działanie pod wpływem błędu czy zastosowanie przez wierzyciela klauzul niedozwolonych. Wówczas takie zobowiązanie sąd w odpowiednim postępowaniu może uznać za nieistniejące od samego momentu podpisania umowy. Jeżeli wygrasz taką sprawę, powinieneś wskazać tę okoliczność w zarzucie.

   

  Twój zarzut zostanie rozpatrzony w KRD w ciągu 21 dni. Następnie KRD wezwie wierzyciela, aby ustosunkował się do Twojego pisma w ciągu 14 dni. Jeżeli nie zrobi tego w terminie, wpis zostanie automatycznie usunięty.

   

  dlug-w-bik
  dlug-w-bik

   

  Jak spłacić dług w BIK?

   

  W BIK (Biurze Informacji Kredytowej) przechowywane są dane o wszystkich Twoich pożyczkach i kredytach. Jeśli wszystkie raty kredytu spłacałeś w terminie, to informacje o tym zobowiązaniu są „niewidoczne” dla wszystkich instytucji finansowych – chyba, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych kredytach.

   

  Natomiast jeśli Twój kredyt nie był spłacany w terminie, informacje o nim będą ujawnione w BIK i przetwarzane bez Twojej zgody przez 5 lat. Jeżeli uregulujesz już cały dług, a od tej chwili minie 5 lat, możesz wystąpić z wnioskiem do BIK o usunięcie danych na temat takiego kredytu. Na pewno wpłynie to pozytywnie na Twoją historię kredytową i zwiększy Twoje szanse na zaciągnięcie kolejnej pożyczki.

   

  Jak spłacić dług w Funduszu Alimentacyjnym?

   

  Fundusz Alimentacyjny zapewnia finansowe wsparcie osobom uprawnionym do alimentów, które nie mogą ich wyegzekwować od osób zobowiązanych. Pamiętaj, że jeżeli nie płacisz alimentów na dzieci i obowiązek ten przejmie fundusz, nie zostaniesz zwolniony od uregulowania zaległości.

   

  Trzeba wiedzieć, że świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wypłaca osobie uprawnionej gmina. W takiej sytuacji wierzycielem długu jest gmina lub miasto, w którym zamieszkują dzieci pobierające świadczenie pieniężne z Funduszu.

   

  Miej na uwadze, że uchylanie się od płacenia alimentów traktowane jest przez Kodeks karny jako przestępstwo zagrożone karą grzywny oraz ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Warto więc podejmować wszystkie możliwe starania, by jak najszybciej uregulować dług wobec gminy. W tym celu skontaktuj się z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Otrzymasz tam informacje o stanie Twojego zadłużenia oraz odsetkach, jakie zostały naliczone przez Fundusz.

   

  Jeżeli zmagasz się z dużymi trudnościami w życiu codziennym, takimi jak niepełnosprawność czy przewlekła choroba, zwróć się do gminy z prośbą o alternatywne rozwiązanie problemu Twojego długu w Funduszu Alimentacyjnym. Gmina może rozłożyć Twoje zaległości na raty, a nawet zgodzić się na częściowe bądź całkowite jej umorzenie.

   

  W negocjacjach z gminą warto wspierać się profesjonalnym pełnomocnikiem. Adwokat lub radca prawny ocenią, jakie są Twoje szanse na umorzenie długu bądź rozłożenie go na raty. Ponadto pomogą Ci skonstruować i uargumentować Twój wniosek, a także będą zmierzać do wypracowania jak najkorzystniejszego dla Ciebie rozwiązania.

   

  jak-splacic-dlug-w-zusie
  jak-splacic-dlug-w-zusie

   

  Jak spłacić dług w ZUSie?

   

  Nieopłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w ZUS, może powodować bardzo daleko idące konsekwencje. Przede wszystkim niewywiązywanie się z obowiązku odprowadzenia składek, skutkuje odsetkami karnymi, którymi zostaniesz obciążony. ZUS może również wszcząć przeciwko Tobie postępowanie sądowe, a następnie egzekucję. Poza tym nieopłacanie składek powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

   

  Jeżeli masz trudności z bieżącymi płatnościami na rzecz ZUS i regulowaniem swoich zaległości, możesz złożyć więc wniosek:

  • częściowe lub całkowite umorzenie zaległości,
  • o odroczenie terminu płatności,
  • o rozłożenie długu na raty.

   

  Każdy wniosek trzeba uzasadnić i wykazać, dlaczego wystąpiły u Ciebie problemy z płatnościami. Wniosek możesz złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych udostępnioną przez ZUS bądź przesłać go pocztą do właściwego oddziału terenowego.

   

  Pamiętaj, żeby wniosek sporządzić bardzo skrupulatnie i kompleksowo opisać w nim wszystkie istotne okoliczności. ZUS podejmie bowiem decyzję dotyczącą Twoich zaległości na podstawie wszystkich przedstawionych przez Ciebie informacji, o czym zostaniesz powiadomiony pisemnie.

   

  Jak spłacić dług – pomoc

   

  Pamiętaj, że spłata długów przynajmniej w części jest zawsze dobrze postrzegana przez wierzycieli. Niezależnie, czy masz zaległości względem banku, instytucji pożyczkowej, ZUS czy gminy, każda próba uregulowania zaległości jest dowodem na Twoją chęć polubownego zakończenia sporu. Jeżeli nie jesteś więc w stanie zapłacić wierzycielowi od razu całej kwoty i potrzebujesz więcej czasu, nie bój się wychodzić z inicjatywą. W efekcie wierzyciel może zawrzeć z Tobą porozumienie co spłaty zobowiązania i zaproponować umorzenie części zadłużenia, zmniejszenie części odsetkowej bądź rezygnację z prowizji.

   

  Jeżeli potrzebujesz pomocy w uporządkowaniu swojej sytuacji finansowej, konsultuj się z adwokatem lub radcą prawnym. Profesjonalny pełnomocnik wesprze Cię przy ustalaniu planu spłaty wszystkich Twoich długów, a także przeanalizuje skutki ewentualnego ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Doświadczony adwokat udzieli Ci także pomocy w sformułowaniu propozycji dla wierzycieli co do regulowania pozostałych zaległości.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz problem z długami?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że proces oddłużania to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych.Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu