500-plus-dla-niepelnosprawnych

500 plus dla niepełnosprawnych

Świadczenie 500 plus zdecydowanie poprawiło sytuację finansową wielu polskich rodzin. Co ważne, o dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się nie tylko rodzice małoletnich dzieci, ale również osoby niepełnosprawne. W ich przypadku jest to nierzadko poważny zastrzyk środków do domowego budżetu, ponieważ ich możliwości zarobkowe są niewielkie. Co warto wiedzieć na temat 500 plus dla osób niepełnosprawnych? W naszym artykule prezentujemy garść porad, dla wszystkich zainteresowanych.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy, możesz umówić się na konsultację do mojej Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu lub Kancelarii Adwokackiej w Świeciu. Świadczę też konsultacje online oraz konsultacje telefoniczne dla klientów z całej Polski. Zapraszam do kontaktu!

   

  500 plus dla niepełnosprawnych w 2021 r.

   

  Świadczenie 500 plus dla osób niepełnosprawnych zostało wprowadzone w październiku 2019 roku. Aby móc je uzyskać, należy spełnić warunki określone w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1936). Do najważniejszych z nich należą:

  • ukończenie 18. roku życia,
  • niezdolność do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o niepełnosprawności.

   

  Należy jednak pamiętać, że wsparcie ze strony państwa podlega pewnym ograniczeniom. Przede wszystkim chodzi tutaj o kryterium dochodowe. Zostało ono podwyższone w 2021 roku.

   

  500-plus-dla-niepelnosprawnych
  500 plus dla niepełnosprawnych

   

  500+ dla niepełnosprawnych – kryteria

   

  Rządowe wsparcie może uzyskać osoba, która spełnia następujące warunki:

   

  • ukończyła 18 lat;
  • jest niezdolna do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, na przykład zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (z wyjątkiem jednorazowych świadczeń) ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych albo jest uprawniona do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1772,08 zł;
  • posiada miejsce zamieszkania w Polsce;
  • posiada obywatelstwo polskie lub ma prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub ma zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jest obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

   

  Pobyt w ZOL a 500 plus

   

  Wiele osób niepełnosprawnych, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, przebywa w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Tego rodzaju placówki oferują swoim podopiecznym stacjonarną i całodobową opiekę oraz pielęgnację.

   

  Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym nie wpływa na możliwość skorzystania ze świadczenia 500 plus dla osób niepełnosprawnych. A więc niepełnosprawni przebywający w ZOL mają prawo do świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych.

   

  Muszą być jednak spełnione pozostałe warunki wskazane w ustawie. Opisaliśmy je w pierwszej części tego artykułu.

   

  pobyt-w-zol-a-500-plus
  pobyt w ZOL a 500 plus

   

  500 plus dla niepełnosprawnych a ZUS

   

  Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych jest zwolnione z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne na rzecz ZUS. Pisząc kolokwialnie, 500 plus dla niepełnosprawnych nie podlega więc oskładkowaniu.

   

  Nie oznacza to jednak, że osoba, która otrzymuje 500 plus dla niepełnosprawnych nie będzie mieć jakichkolwiek obowiązków względem ZUS. Dlatego należy bardzo dokładnie zapoznać się z treścią pouczenia, zawartego w decyzji o przyznaniu świadczenia. Są w nim wymienione wszystkie obowiązku, o których beneficjent świadczenia powinien pamiętać względem ZUS.

   

  500 plus dla niepełnosprawnych – wniosek

   

  Świadczenie 500 plus dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na wniosek uprawnionego. Należy go złożyć na formularzu ESUN, który można znaleźć w Internecie, w tym na stronie ZUS.

   

  Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych można złożyć na trzy sposoby:

   

  • w dowolnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS.

   

  Wnioskodawca powinien do składanego pisma dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo aktualne orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, wydane przed dniem 1 września 1997 roku przez komisję lekarską, oraz ewentualnie dokument potwierdzający prawo do emerytury bądź renty zagranicznej.

   

  Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktualnego orzeczenia, powinien załączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku, a także możliwie najszerszą dokumentację medyczną.

   

  ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Może on przyznać świadczenie albo odmówić jego przyznania. W tym drugim przypadku wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się do sądu okręgowego – wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych. Termin na jego złożenie to 30 dni od otrzymania decyzji z ZUS.

   

  Wypłata 500 plus dla niepełnosprawnych

   

  500 plus dla osób niepełnosprawnych stanowi stałe, dodatkowe świadczenie, które uprawnieni otrzymują co miesiąc. Środki te przekazywane są na konto danej osoby. O jego numerze należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

   

  Ile wynosi świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych? Co do zasady powinno wynieść właśnie 500 zł. Jednak świadczenie w rzeczonej pełnej wysokości wypłaca się jedynie tym, którzy nie otrzymują żadnego świadczenia ze środków publicznych (np. emerytura, renta, zasiłki) lub otrzymują takie świadczenia, jednak ich suma jest niższa niż 1.272,08 zł. Pozostali niepełnosprawni otrzymają świadczenie, pod warunkiem, że otrzymywane przez nich świadczenia publiczne nie będą przekraczać kwoty 1772,08 zł.

   

  Jeśli zaś suma świadczeń będzie się mieścić pomiędzy 1.272,08 zł a 1772,08 zł, to kwota 500 plus będzie pomniejsza o różnicę pomiędzy kwotą 1772,08 zł a 1.272,08 zł.

   

  500-plus-na-rehabilitacje
  500 plus na rehabilitację

   

  Czy 500+ wlicza się do dochodu?

   

  W myśl przepisów ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 500 plus dla osób niepełnosprawnych nie jest opodatkowane. Co więcej, nie jest ono uwzględniane przy obliczaniu wysokości dochodu, od którego odliczane są wydatki na cele rehabilitacyjne. Podobnie, jeżeli dana osoba ubiega się o dodatek mieszkaniowy, energetyczny lub świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.

   

  Inaczej jednak wygląda omawiana kwestia w przypadku świadczeń niepieniężnych. Chodzi tutaj na przykład o takie świadczenia jak posiłek, usługi opiekuńcze, czy też pobyt w dziennym ośrodku wsparcia.

   

  Pomoc taka może zostać przyznana bezpłatnie, jeżeli dana osoba spełnia kryterium dochodowe. W przeciwnym razie będzie musiała za nią zapłacić według stawek przyjętych przez gminę.

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Ponadto posiadam oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu