pozbawienie władzy rodzicielskiej przy rozwodzie

Pozbawienie władzy rodzicielskiej przy rozwodzie

W postępowaniu rozwodowym może dojść do odebrania praw rodzicielskich. Gdy nieprawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej przez Twojego małżonka, doprowadziło do rozpadu pożycia małżeńskiego, sąd rozważy konieczność odebrania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Stanie się tak, gdy małżonek nadużywał swojej władzy, nie wykonywał swoich obowiązków wobec dzieci i zaniedbywał kontakty z nimi.

3 przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić, gdy:

 • 1️⃣ władza rodzicielska jednego lub obojga rodziców nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody,
 • 2️⃣ rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej,
 • 3️⃣ rodzice w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka.

 

Pozbawienie praw rodzicielskich może dotyczyć obojga rodziców. Może też zostać orzeczone tylko w stosunku do jednego z nich, jeśli tylko jednego z rodziców dotyczy przyczyna.

Przesłanka 1: Trwała przeszkoda jako przyczyna pozbawienia władzy rodzicielskiej

Trwała przeszkoda obejmuje takie sytuacje jak:

 • zaginięcie jednego z rodziców,
 • odbywanie długiej kary pozbawienia wolności przez rodzica,
 • przewlekła choroba rodzica, która powoduje, że nie może on wykonywać swojej władzy rodzicielskiej.

 

⚖️Z praktyki:

Doświadczenie pokazuje mi, że często spotykanym problemem jest wyjazd jednego z rodziców (bądź obojga) za granicę. Gdy rodzic wyjeżdża za granicę i jednocześnie zaniedbuje lub zrywa kontakty z rodziną, można wnosić o pozbawienie go władzy rodzicielskiej.

Przesłanka 2: Nadużywanie władzy rodzicielskiej jako przyczyna pozbawienia władzy rodzicielskiej

Katalog obejmuje głównie takie sytuacje, gdy na skutek nieprawidłowości w wychowywaniu dziecka zagrożone jest jego dobro, np.:

 • dziecko jest nadmiernie karcone,
 • rodzice stosują wobec niego przemoc fizyczną lub psychiczną,
 • zmuszają do ciężkiej pracy,
 • wykorzystują do popełniania przestępstw.

 

⚖️Z praktyki:

W praktyce tego typu sytuacji nie da się „wylistować”. Życie pokazuje, że naprawdę rozmaite sytuacje mogą zostać zakwalifikowane przez sąd jako przykład nadużywania władzy rodzicielskiej.

Przesłanka 3: Zaniedbywanie obowiązków względem dziecka jako przyczyna pozbawienia władzy rodzicielskiej

Także zaniedbywanie dzieci z powodu wszelkich nałogów – alkoholu czy narkotyków, będzie podstawą do pozbawienia władzy rodzicielskiej. Powoduje to nieprawidłowy rozwój dziecka związany chociażby z nadmiernym stresem.

💡Przykład:

Zaniedbywanie władzy rodzicielskiej to  nie tylko nieprawidłowe zachowanie rodziców! To przede wszystkim nieodpowiednia opieka:

 • dziecko regularnie chodzi głodne, brudne, zaniedbane,
 • nie jest leczone w okresie choroby.

 

Tego typu okoliczności często wychodzą na jaw dopiero w szkole, gdzie małoletni niechlubnie „wyróżnia się” na tle rówieśników.

przesłanki pozbawienia władzy rodzicielskiej

Wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej 

Miejscowość, data

Sąd Rejonowy w ______

Wydział Rodzinny i Nieletnich

adres: ______

Wnioskodawca: 

imię i nazwisko rodzica

PESEL: _________

adres: _________

Uczestnik postępowania:

imię i nazwisko drugiego rodzica

PESEL: _________

adres: _________

WNIOSEK O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ – wzór

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

– pozbawienie uczestnika postępowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem [imię i nazwisko], urodzonym [data] w [miejsce urodzenia],

– zasądzenie zwrotu kosztów postępowania od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy,

– dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu:

z zeznań stron na potwierdzenie faktów: sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego dziecka; rażącego zaniedbywania przez uczestnika postępowania swoich obowiązków względem małoletniego dziecka;

z zeznań świadków: ____ (adres: ___) na potwierdzenie faktów: sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego dziecka; rażącego zaniedbywania przez uczestnika postępowania swoich obowiązków względem małoletniego dziecka;

z odpisu skróconego aktu urodzenia małoletniego dziecka na potwierdzenie faktu przysługiwania uczestnikowi postępowania władzy rodzicielskiej względem małoletniego dziecka.

Uzasadnienie wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej

W dniu ___________ urodziło się małoletnie dziecko _________ (imię i nazwisko) stron. Od momentu urodzenia uczestnik postępowania nie realizował prawidłowo swoich obowiązków względem dziecka.

Uczestnik postępowania nigdy nie przejawiał zainteresowania dzieckiem. Cały ciężar wychowania spoczywa na wnioskodawcy.

[PRZYTOCZENIE WSZYSTKICH FAKTÓW NA POPARCIE WNIOSKU O POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ]

Z powyższych względów wnoszę jak na wstępie.

_________

własnoręczny podpis

Załączniki do wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej:

– dowód uiszczenia opłaty sądowej od wniosku,

– odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego dziecka,

– odpis wniosku wraz z załącznikami.

  Władza rodzicielska po rozwodzie rodziców

  Sąd, w wyroku orzekającym rozwód, rozstrzyga o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. W zależności od okoliczności Waszej sprawy, organ może:

  • pozostawić oboju rodzicom władzę rodzicielską,
  • powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców z ograniczeniem władzy drugiego do określonych praw i obowiązków względem dziecka,
  • pozbawić władzy rodzicielskiej oboje rodziców lub jedno z nich,
  • zawiesić władzę rodzicielską nad wspólnym małoletnim dzieckiem jednemu lub obojgu rodzicom.

   

  Zgodnie z art. 107 §  2 KRO sąd, w czasie sprawy o rozwód, ma obowiązek rozstrzygnąć o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, chyba że wcześniej doszliście do porozumienia w tej kwestii. Przy wyrokowaniu: zawsze będzie decydować dobro dziecka.

  Pozbawienie praw rodzicielskich  a ograniczenie władzy rodzicielskiej 

  Pozbawienie praw rodzicielskich jest najsurowszą ingerencją w prawa rodzicielskie. Alternatywą jest ograniczenie władzy rodzicielskiej. Następuje to zgodnie z dobrem dziecka.

  Rodzicowi z ograniczoną władzą pozostawia się jedynie prawo do decydowania o określonych aspektach życia dziecka, jak np.:

  • 👩‍🎓 wybór szkoły,
  • 💉sposób leczenia w czasie choroby,
  • 🏝️ organizacja wypoczynku,
  • 🏡 decydowanie o miejscu zamieszkania i pobytu dziecka.

  Pozbawienie praw rodzicielskich przy rozwodzie – podsumowanie

  ✔️ Jeśli do rozpadu Waszego związku doszło wyłącznie na skutek zdrady Twojego małżonka, nie ma to wpływu na kwestię powierzenia władzy rodzicielskiej.

  ✔️ Rodzic, którego pozbawiono praw rodzicielskich, w dalszym ciągu ma prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sam fakt pozbawienia współmałżonka władzy rodzicielskiej nie jest wystarczającym argumentem do orzeczenia zakazu kontaktu rodzica z dzieckiem.

  ✔️ Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na dziedziczenie między rodzicem, którego pozbawiono władzy a dzieckiem.

  ✔️ Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia z obowiązku płacenia alimentów na rzecz dziecka.

  ✔️ Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej nie ma prawa uczestniczyć w wychowaniu dziecka, zarządzać jego majątkiem, czy decydować o najważniejszych sprawach w rozwoju dziecka.

  ✔️ Jeżeli dojdzie do pozbawienia władzy rodzicielskiej Twojego małżonka, to wszystkie decyzje dotyczące Waszych dzieci będą należały do Ciebie. 

  Źródła:

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu