• Reprezentujemy wszelkie strony procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców, inspektorów nadzoru, kierowników budowy, geodetów.
 • Obsługa procesu inwestycyjnego, w tym w szczególności deweloperów, konsorcja budowlane, podmioty wykonujące zadania publiczne.
 • Reprezentowanie uczestników procesu inwestycyjnego w postępowaniach przed organami administracji publicznej, a także przed sądami administracyjnymi.
 • Reprezentowanie uczestników procesu budowlanego w sporach sądowych, w tym związanych z dochodzeniem odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi, kar umownych lub nieprawidłowego wykonania umowy, czy wreszcie z dochodzeniem zapłaty za wykonane prace budowlane.
 • Przygotowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym, w tym w szczególności umów o roboty budowlane.
 • Zakładanie spółek celowych (SPV).
 • Bieżące doradztwo związane z prawnymi aspektami przedsięwzięcia budowlanego.
 • Pomoc w postępowaniach administracyjnych zmierzających do uzyskania niezbędnych pozwoleń lub zezwoleń, a także wydania określonych decyzji administracyjnych.
 • Prowadzimy negocjacje w imieniu klientów zw. z procesem inwestycyjnym.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI

 • Pozew o zapłatę wynagrodzenia
 • Pozew z tytułu gwarancji lub rękojmi
 • Zabezpieczenie interesów inwestorów, generalnych wykonawców lub podwykonawców
 • Umowy o roboty budowlane
 • Proces inwestycyjny: krok po kroku

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEMY?

 • Jak pozwać generalnego wykonawcę, inwestora lub podwykonawcę?
 • Jak zabezpieczyć wykonanie umowy o roboty budowlane?
 • Jak ściągnąć karę umowną?
 • Jak dochodzić uprawnień z rękojmi lub gwarancji?
 • Jak przygotować umowę o roboty budowlane?

Ściąganie wierzytelności

Relacje z urzędami i podatki

Obsługa korporacyjna

Sprawy budowlane

Umowy i regulaminy

Prawo pracy

Agencje pracy

Własność intelektualna