Relacje z urzędami

 • Pomagamy klientom w relacjach z urzędami w ramach wielu typów postępowań administracyjnych.
 • Pomagamy uzyskać pozwolenia na budowę, a także decyzje o warunkach zabudowy.
 • Pomagamy w sporządzaniu odwołań od decyzji organów administracji publicznej i reprezentowanie klientów w sprawach przed organami wyższych instancji, w tym w szczególności samorządowymi kolegiami odwoławczymi, a także przed sądami administracyjnymi.
 • Dbamy o prawidłowe tempo rozpatrywania spraw przez organy administracji publicznej. W razie potrzeby przygotowujemy skargi na przewlekłość postępowania.
 • Reprezentujemy naszych klientów w postępowania o wydawanie różnego rodzaju koncesji i zezwoleń, w tym na działalność górniczą, pośrednictwo pracy, licencje i zezwolenia przewozowe, prowadzenie działalności związanej z odpadami, działalność medyczną, ochronę osób i mienia, jak również działalność turystyczną.
 • Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach z zakresu zamówień publicznych.
 • Sporządzanie pism, wniosków, skarg związanych z udziałem w postępowaniu administracyjnym.
 • Przygotowywanie opinii prawnych i analiz na temat działań „krok po kroku” w celu realizacji zamierzonych przedsięwzięć.

Podatki

 • Opracowujemy analizy przepisów oraz sporządzamy opinie prawne z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn oraz w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości.
 • Doradzamy w przypadku kontroli podatkowej oraz celno – skarbowej.
 • Przygotowujemy pisma kierowane do organów administracji skarbowej oraz skargi, zażaleń i inne pisma procesowe w postępowaniu sądowo – administracyjnym.
 • Reprezentujemy klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.
 • Sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji podatkowych w indywidualnej sprawie.
 • Reprezentujemy klientów przed organami egzekucyjnymi w związku prowadzonymi postępowaniami zabezpieczającymi oraz postępowaniami egzekucyjnymi (w tym świadczymy pomoc prawną w zakresie ochrony majątku).
 • Reprezentujemy klientów w trakcie prowadzonych postępowań karnych (także jako oskarżycieli posiłkowych i pokrzywdzonych) w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe i gospodarcze.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE USŁUGI

 • Odwołanie od decyzji administracyjnej
 • Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • Reprezentacja w procesie inwestycyjnym
 • Skarga na bezczynność organu administracji
 • Rejestracja fundacji i stowarzyszeń
 • Interpretacja indywidualna w sprawach podatkowych
 • Doradztwo prawne w czasie kontroli skarbowej

NA JAKIE PYTANIA ODPOWIEMY?

 • Jak przygotować odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego?
 • Jak przygotować skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?
 • Jak założyć fundację oraz jak założyć stowarzyszenie?
 • Jak walczyć z bezczynnością urzędu?
 • Jak uzyskać koncesję, zezwolenie lub licencję?
 • Jak przygotować wniosek i interpretację podatkową?
 • Jak uniknąć egzekucji administracyjnej?

Ściąganie wierzytelności

Relacje z urzędami i podatki

Obsługa korporacyjna

Sprawy budowlane

Umowy i regulaminy

Prawo pracy

Agencje pracy

Własność intelektualna