Jeśli otrzymałeś pozew o rozwód, to na pewno zauważyłeś, że wraz z nim trafiło do Ciebie pismo z sądu, w którym sąd zobowiązuje Cię do ustosunkowania się do pozwu i zgłoszenia własnych twierdzeń. Pisząc językiem prawników, masz 14 dni na wniesienie odpowiedzi na pozew rozwodowy. Czas ucieka.

14 dni na odpowiedź na pozew rozwodowy.

Na początku powiedzmy sobie coś jasno. Twoja sytuacja jest trudniejsza niż sytuacja małżonka, który pierwszy złożył pozew. Możliwe, że Twój przeciwnik procesowy przygotowywał się do złożenia pozwu od miesięcy. W tym celu zbierał materiał dowodowy, robił Ci zdjęcia, skanował maile i smsy, a być może także wynajął agencję detektywistyczną. Efektem wyżej wymienionych działań może być złożony w sądzie pozew.

Tymczasem Ty masz zaledwie 14 dni na przygotowanie odpowiedzi na pozew rozwodowy. Nie sprowadza się to jedynie do przygotowania pisma. Chodzi o przygotowanie odpowiedniej strategii procesowej. Czy zdecydujesz się na walkę o wykazanie winy małżonka? Czy zdecydujesz się na podjęcie walki, aby wykazać, że sam nie ponosisz wyłącznej winy za rozkład związku? Z jakich dowodów zechcesz skorzystać? Jakich świadków poprosisz o składanie zeznań – pamiętaj, że większość z nich to członkowie Twojej rodziny i przyjaciele. Jak tę całą sytuację zniosą dzieci? I jak w tym wszystkim nie zrobić sobie krzywdy, podejmując lekkomyślne decyzje, często pod wpływem emocji i stresu?

Odpowiedź na pozew rozwodowy
Odpowiedź na pozew rozwodowy

Czy musisz odpowiadać na pozew rozwodowy?

Pamiętaj jednak, że odpowiedź na pozew rozwodowy musisz złożyć, w przeciwnym wypadku będziesz się musiał liczyć z poważnymi konsekwencjami. Przede wszystkim narazisz się na ryzyko pominięcia przez sąd Twoich twierdzeń i zarzutów. Zgodnie z art. 207 § 6 kodeksu postępowania cywilnego sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba, że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew rozwodowy lub w dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo, że występują inne wyjątkowe okoliczności. W szerokim zakresie utracisz w ten sposób prawo do obrony. Nieprzygotowanie odpowiedzi na pozew jest więc najgorszą reakcją, jaką możesz się wykazać.

Co powinna zawierać odpowiedź na pozew rozwodowy?

Jeśli zdecydowałeś się na samodzielne przygotowanie odpowiedzi na pozew rozwodowy, pamiętaj aby zawierała co najmniej następujące elementy:

 • oznaczenie sądu oraz sygnaturę akt sprawy
 • oznaczenie stron sporu
 • tytuł pisma: „odpowiedź na pozew”
 • petitum, a więc część pisma, w której zawarte są wnioski pozwanego oraz tezy dowodowe
 • uzasadnienie odpowiedzi na pozew, w którym zostaną szczegółowo opisane wszystkie okoliczności zw. z rozkładem małżeństwa, wskazane zostaną środki dowodowe i ewentualne dodatkowe wyjaśnienia pozwanego
 • przedstawienie faktów i dowodów na ich poparcie
 • przedstawienie swoich żądań oraz twierdzeń
 • odniesienie się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych
 • twój podpis
 • załączniki do odpowiedzi na pozew

Pamiętaj, że odpowiedź na pozew rozwodowy powinna być wyrazem Twojej spójnej strategii procesowej. Sędzia rozpatrujący sprawę nie zna Ciebie, ani Twojego małżonka. Nie zna też okoliczności leżących u przyczyn rozpadu Waszego związku. Wydany przez niego wyrok będzie pochodną tego, w jaki sposób opowiesz mu Waszą historię, i która z nich – Twoja, czy Twojego małżonka – okaże się bardziej wiarygodna. Każda niespójność w Twojej historii działa na Twoją niekorzyść. Dokładnie więc przemyśl, jakie informacje zamieścisz w odpowiedzi na pozew, abyś później nie musiał się z nich wycofywać.

Odpowiedź na pozew rozwodowy
Odpowiedź na pozew rozwodowy

Przygotowując odpowiedź na pozew warto także wypowiedzieć się w następujących kwestiach:

 1. w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej (wspólna czy ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców)
 2. żądania alimentów od małżonka na siebie lub dzieci
 3. kwoty i sposobu płatności alimentów
 4. sposobu korzystanie ze wspólnego mieszkania
 5. kosztów procesu (która ze stron powinna je ponosić)

Gdzie i w jaki sposób wnieść odpowiedź na pozew rozwodowy?

Odpowiedź na pozew rozwodowy musisz przygotować na piśmie i zamieścić w niej wszystkie ww. treści. Powinieneś przygotować ją w 3 egzemplarzach: jeden dla sądu, drugi dla powoda, trzeci zaś dla Ciebie. Dwa egzemplarze odpowiedzi na pozew rozwodowy składasz w sądzie okręgowym, z którego otrzymałeś pozew. Na egzemplarzu „dla Ciebie” powinieneś otrzymać tzw. prezentatę, a więc pieczątkę z sądu opatrzoną datą, stanowiącą dowód na to, że w odpowiednim terminie złożyłeś pismo do sądu. Pismo składasz w biurze podawczym sądu.

Pamiętaj, że odpowiedź na pozew rozwodowy możesz także wysłać listem poleconym do sądu. Bardzo ważne abyś zachował potwierdzenie nadania. Jeśli Twoja odpowiedź na pozew rozwodowy jakimś cudem nie trafi do sądu (a takie cuda się niestety zdarzają), to będziesz mieć dowód na to, że postąpiłeś prawidłowo.

Co jest skutkiem wniesienia odpowiedzi na pozew?

Przygotowana przez Ciebie odpowiedź na pozew rozwodowy trafi do powoda. W następstwie otrzymania odpowiedzi na pozew pozwany może zmienić treść swojego żądania. Tytułem przykładu, jeśli powód nie domagał się wcześniej orzeczenia rozwodu z winy pozwanego, tym razem może takiego orzeczenia się domagać. Sąd może też zobowiązać powoda do ustosunkowania się do odpowiedzi na pozew. Może mu w tym celu także zakreślić odpowiedni termin. W ten sposób strony z pełnym impetem wchodzą na drogę sporu sądowego.

Co jeszcze warto przeczytać: