upadlosc-konsumencka-co-sprawdza-sad

Upadłość konsumencka – co sprawdza sąd

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla wielu osób ostatnia deska ratunku przed niespłaconymi długami. Upadłość ogłasza sąd po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania. W efekcie dłużnik może uwolnić się od niespłaconych długów. Warto więc wiedzieć, co sprawdza sąd w toku sprawy o upadłość konsumencką. W poniższym artykule przedstawimy Ci, czego możesz spodziewać się po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Zapraszam do przeczytania artykułu „Upadłość konsumencka  – co sprawdza sąd”.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy z długami lub chcesz ogłosić upadłość konsumencką, to zapraszam do kontaktu. Udzielam konsultacji online i porad prawnych przez telefon dla klientów z całej Polski! Zapraszam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii Adwokackiej w zakresie – UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

   

  Upadłość konsumencka – wniosek

   

  Pierwszym krokiem na ścieżce prowadzącej do upadłości konsumenckiej jest złożenie w tym przedmiocie wniosku na odpowiednim formularzu. Jeżeli wypełnisz go bardzo skrupulatnie, to sąd niezwłocznie ogłosi Twoją upadłość. Najczęściej następuje to po 3 miesiącach od dnia złożenia wniosku.

   

  Dlatego powinieneś zadbać zarówno o formalne aspekty jak i merytoryczną poprawność swojego wniosku. Musisz w nim zawrzeć wszelkie niezbędne informacje, dzięki którym sąd będzie mógł podjąć decyzję o Twojej upadłości.

   

  Weryfikacja wniosku przez sąd

   

  Sąd przed wydaniem postanowienia o ogłoszeniu Twojej upadłości, bardzo dokładnie przeanalizuje sporządzony przez Ciebie wniosek. Przed ogłoszeniem upadłości sąd sprawdza niżej opisane elementy wniosku.

  Zapoznaj się również z naszym artykułem – Upadłość konsumencka – konsekwencje

  Opłata sądowa

   

  Przede wszystkim od wniosku musisz uiścić opłatę sądową w wysokości 30 zł. Sąd po otrzymaniu wniosku będzie więc najpierw weryfikował, czy prawidłowo go opłaciłeś. Dlatego należy pamiętać, że do wniosku zawsze trzeba dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty w formie np. wydruku z bankowości elektronicznej.

   

  Jeżeli jednak zapomnisz opłacić wniosek bądź przez pomyłkę nie dołączysz potwierdzenia przelewu na poczet opłaty, nie zamknie to Twojej drogi do upadłości. Sąd wezwie Cię do opłacenia wniosku, a Ty w ciągu 7 dni będziesz musiał przesłać do sądu brakujące potwierdzenie uiszczenia opłaty.

   

  Pamiętaj, że jeżeli korzystasz z usług fachowego pełnomocnika, to dodatkowo musisz ponieść koszt opłaty od pełnomocnictwa udzielonego radcy prawnemu bądź adwokatowi. Wynosi ona 17 zł, a potwierdzenie jej zapłaty również musisz załączyć do wniosku o upadłość.

  Przeczytaj również nasz wpis – Upadłość konsumencka koszt

   

  Właściwość sądu

   

  Po drugie, sąd sprawdza swoją właściwość. Wniosek musi bowiem trafić do odpowiedniego sądu, którym jest wydział gospodarczy sądu rejonowego właściwego miejscowo dla Twojego stałego miejsca pobytu. Pamiętaj, że nie w każdym sądzie rejonowym znajduje się wydział gospodarczy. Może się wówczas zdarzyć, że o upadłości będzie orzekał sąd położony wiele kilometrów od Twojego miejsca zamieszkania.

   

  Jeżeli nie wiesz, jaki sąd jest właściwy, nie martw się na zapas. Jeżeli sąd, do którego złożysz wniosek, uzna,  że powinien rozpoznać go inny sąd, to po prostu przekaże mu Twoją sprawę. Nie będziesz zaangażowany w ten proces, ponieważ nastąpi to z urzędu i wszystkie dokumenty zostaną przesłane do właściwego sądu. Nie musisz martwić się też o opłatę, bo będzie ona automatycznie przeksięgowana.

   

  Do wiadomości otrzymasz jedynie postanowienie o przekazaniu sprawy innemu sądowi. Od tej pory całą korespondencję będziesz kierować do wskazanego w postanowieniu sądu.

   

  Informacje o stanie majątkowym i zadłużeniu

   

  Oprócz prawidłowego opłacenia wniosku oraz wskazania właściwego sądu, powinieneś szczegółowo opisać w nim swoją sytuację majątkową.

   

  Do wniosku musisz więc dołączyć listę Twojego aktualnego majątku. Trzeba na niej wymienić, co wchodzi w skład Twojego majątku, ile jest to warte oraz gdzie się znajduje. Oczywiście jeżeli nie posiadasz majątku, to zgodnie z prawdą zaznacz, że nie jesteś w posiadaniu żadnych cennych ruchomości (biżuterii, samochodu) ani nieruchomości.

   

  Ponadto musisz sporządzić listę wierzytelności (listę Twoich długów). Uwzględnij na niej wszystkich swoich wierzycieli oraz wskaż, ile i z jakiego tytułu jesteś im winien. Do tego niezbędne jest wskazanie wszystkich uzyskanych przez Ciebie przychodów w ciągu 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o upadłość. W podobny sposób musisz opisać, jakie oraz w jakiej wysokości koszty utrzymania ponosisz.

   

  Na potwierdzenie okoliczności dotyczących Twojej sytuacji majątkowej, musisz załączyć do wniosku niezbędne dokumenty. Sąd bardzo dokładnie sprawdzi Twoją sytuację finansową i oceni, czy zachodzą powody do ogłoszenia upadłości. Jeżeli sąd nie będzie miał wątpliwości co do prawdziwości zawartych danych oraz uzna, że wszystkie wskazane przez Ciebie okoliczności mają odzwierciedlenie w załączonych dokumentach, to przejdzie bezpośrednio do rozważenia Twojej upadłości. Jeżeli uzna, że we wniosku są braki – wezwie Cię do ich uzupełnienia.

   

  Co sprawdza sąd przed ogłoszeniem upadłości

   

  Jeżeli Twój wniosek jest kompletny, to sąd od razu skupi się na wydaniu decyzji o Twojej upadłości. Aby mógł to zrobić, musisz spełniać dwa warunki:

  • nie możesz prowadzić działalności gospodarczej,
  • musisz być niewypłacalny.

   

  Poniżej opiszę jak należy to rozumieć.

   

  upadlosc-konsumencka-co-sprawdza-sad
  upadlosc-konsumencka-co-sprawdza-sad

   

  Działalność gospodarcza

   

  W związku z tym w pierwszej kolejności sąd będzie weryfikował, czy nie jesteś zarejestrowany w żadnym rejestrze przedsiębiorców. Aby przyspieszyć pracę sądu, możesz do wniosku załączyć wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG) poświadczający wykreślenie Twojej działalności.

   

  Pamiętaj także, że nie wystarczy samo zawieszenie działalności. Przed złożeniem wniosku o upadłość, musisz formalnie zaniechać prowadzenia swojej działalności.

   

  Niewypłacalność

   

  Następnie sąd sprawdzi, czy rzeczywiście jesteś niewypłacalny. Wyjaśnijmy więc, co dokładnie oznacza to pojęcie. Niewypłacalny jest dłużnik, który utracił zdolność do regulowania zaciągniętych zobowiązań pieniężnych.

   

  We wniosku o upadłość musisz więc wykazać, że nie regulujesz zobowiązań, ponieważ nie masz takich możliwości. Może przecież zdarzyć się kilka razy zapomnieć o zapłaceniu raty mimo posiadania środków na ten cel. Dlatego sąd zbada, czy Twoje zobowiązania przekraczają stan Twojego majątku. Jeżeli ponadto zalegasz z płatnościami dłużej niż 3 miesiące, to sąd podejmie decyzję o ogłoszeniu upadłości.

   

  Poprawne sporządzenie wniosku to klucz do sukcesu. Jeżeli będzie on kompletny, to sąd nie będzie miał wątpliwości co do Twojej niewypłacalności i szybko wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. W związku z tym warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy adwokata lub radcy prawnego. Doświadczony pełnomocnik pomoże Ci w taki sposób sformułować wniosek i skompletować wszystkie niezbędne załączniki, by zmaksymalizować Twoje szanse na uwolnienie się od długów.

   

  Co bada sąd po ogłoszeniu upadłości

   

  Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to dopiero początek drogi do życia bez długów. Sąd wyznacza bowiem syndyka, który jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowania na dalszych jego etapach.

   

  Do obowiązków syndyka należy:

  • sporządzenie listy wierzycieli,
  • przeprowadzenie likwidacji majątku dłużnika w taki sposób, by w jak największym stopniu zaspokoić wierzycieli.

   

  Po tym etapie sprawa Twojej upadłości wraca do sądu upadłościowego. Jeżeli nie masz żadnego majątku, to syndyk pominie ten etap i nad Twoim problemem od razu pochyli się sąd.

   

  co-bada-sad
  co-bada-sad

   

  Upadłość konsumencka – co sprawdza sąd: Plan spłaty wierzycieli

   

  Ostatnim etapem postępowania jest stworzenie planu spłaty wierzycieli, który obejmuje długi niespłacone ze sprzedaży majątku dłużnika. W tym celu sąd zakwalifikuje Cię do jednej z grup:

  • dłużników, którzy doprowadzili do stanu upadłości nieumyślnie – chodzi więc o osoby, które nie mogą opłacać zobowiązań np. z powodu utraty pracy czy przewlekłej choroby,
  • dłużników, którzy przez swoje niedbalstwo doprowadzili do trudności finansowych poprzez stworzenie spirali długów zaciąganych na zbędne ruchomości (np. bardzo drogie samochody).

   

  Jeżeli znajdziesz się w pierwszej grupie, sąd ustali dla Ciebie plan spłaty na okres maksymalnie 36 miesięcy. Jeżeli przyczyniłeś się do powstania stanu niewypłacalności, to plan spłaty będzie uwzględniał okres nawet do 7 lat, przy czym nie będzie krótszy niż 3 lata.

   

  Ustalając plan spłaty, sąd weźmie pod uwagę Twoje możliwości zarobkowe i wyznaczy terminy oraz wysokość płatności na rzecz wierzycieli w taki sposób, byś był w stanie je regulować.

   

  Upadłość konsumencka – co sprawdza sąd: Umorzenie zobowiązań

   

  Na tym etapie sąd również sprawdza, czy w przyszłości będziesz w stanie regulować swoje zobowiązania. Jeżeli znajdujesz się w bardzo trudnej sytuacji i nie ma gwarancji, że ulegnie ona znacznej poprawie, to sąd może odstąpić od ustalenia planu spłaty.

   

  W szczególności sąd będzie zainteresowany Twoim stanem zdrowia, sytuacją rodzinną oraz możliwościami zarobkowymi. Jeżeli stwierdzi, że z uwagi na konieczność zajmowania się dziećmi czy ciężką chorobę nie będziesz mógł spłacać wierzycieli, to sąd umorzy Twoje zobowiązania – w całości lub w części.

   

  Co bada sąd – podsumowanie

   

  Trzeba przyznać, że postępowanie upadłościowe to wieloetapowy proces. Podstawowym etapem jest analiza wniosku o upadłość. Sąd przed ogłoszeniem upadłości dłużnika szczegółowo bada treść przedstawionego mu wniosku. Kluczem do sukcesu jest więc jego kompletność. Wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne elementy oraz pełną dokumentację potwierdzającą sytuację majątkową i stan zadłużenia dłużnika.

   

  W dalszej kolejności na podstawie wszystkich zgromadzonych danych sąd decyduje, czy upadły będzie mógł uregulować w przyszłości swoje zobowiązania, czy zachodzi podstawa do ich umorzenia.

   

  Bardzo ważne jest, byś już na etapie sporządzania wniosku przekazał sądowi całokształt okoliczności wpływających na Twoją niewypłacalność, W toku sprawy możesz również zajmować stanowisko i zwracać uwagę sądu na istotne dla Ciebie kwestie. Z tego powodu nieoceniona jest pomoc adwokata, który na każdym etapie postępowania zadba o Twoje interesy. W ten sposób Twój problem z długami zakończy się maksymalnie szybko i bez większego stresu.

   

  Dziękuję za przeczytanie artykułu: „Upadłość konsumencka – co sprawdza sąd”. Być może zainteresują Cię także inne artykuły na moim blogu.

  Przeczytaj również – Upadłość konsumencka – przepisy

   

  Potrzebujesz pomocy adwokata? Masz problem z długami?

   

  Jeśli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do kontaktu. Działam na terenie takich miast jak: Poznań, Luboń, Gniezno, Śrem, Środa Wielkopolska, Grodzisk Wielkopolski, Swarzędz, Leszno, Piła, Kościan, Jarocin, Września oraz Wolsztyn. Posiadam także oddział w Świeciu, pracując w takich miejscowościach jak Grudziądz, ChełmnoTuchola.

   

  W trudnych sprawach działam w CAŁEJ POLSCE!

   

  Udzielam także konsultacji telefonicznych oraz konsultacji online. Pamiętaj, że walka o oddłużenie to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

   

  Masz pytania? Napisz! Zadzwoń!

  Adwokat

  Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

  tel. 61 646 00 40

  tel. 68 419 00 45

  tel. 52 511 00 65

   

  5/5
  Autor
  Adwokat Poznań Marlena Słupińska-Strysik
  Adwokat

  Adwokat w Poznaniu. Specjalistka od spraw rodzinnych i spadkowych. Posiada bogatą praktykę w sprawach o rozwód, podział majątku, kontakty z dziećmi, władzę rodzicielską i opiekę nad dziećmi.
  Specjalizuje się zwłaszcza w trudnych rozwodach – gdy w grę wchodzi podział majątku firmowego, walka o winę lub o dzieci. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także
  podyplomowe studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Następnie ukończyła aplikację radcowską i zdała egzamin radcowski. Wykonywała zawód radcy prawnego. Obecnie wykonuje zawód adwokata. Prowadzi praktykę adwokacką w Poznaniu,
  Wolsztynie oraz w Świeciu. W trudnych sprawach o rozwód oraz o podział majątku wspólnego reprezentuje klientów w całej Polsce.
  Autorka licznych publikacji z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego.

   Adwokat Marlena Słupińska-Strysik

  e-mail: biuro@slupinska.eu

   

  Komentarze:

   Dodaj komentarz

   Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

   Kontakt

   Marlena Słupińska-Strysik

   Marlena Słupińska-Strysik

   Potrzebujesz wsparcia dobrego prawnika?

   Zadzwoń: 61 646 00 40

   Lub napisz: biuro@slupinska.eu