Odmowna decyzja ZUS nie przekreśla szans na emeryturę za pracę w szczególnych warunkach.

Jakiś czas temu zaobserwowaliśmy wydawanie przez niektóre jednostki ZUS odmownych decyzji w zakresie przyznawania wcześniejszej emerytury za pracę w szczególnych warunkach. W związku z tym pojawiło się pytanie, czy decyzja odmowa ZUS przekreśla szansę na taką emeryturę?

Wskazać należy, że praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze oznacza zatrudnienie przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej ze względu na bezpieczeństwo własne lub otoczenia.

Dokonanie oceny, czy praca wykonywana na danym stanowisku jest pracą w szczególnych warunkach należy do pracodawcy, który powinien stwierdzić ten fakt w wystawionym pracownikowi świadectwie pracy lub świadectwie pracy w szczególnych warunkach.

Niestety często świadectwa pracy lub świadectwa pracy za pracę w szczególnych warunkach wystawiane przez pracodawców są wadliwe, niezgodne z literalnym brzmieniem przepisu. W takim przypadku najczęściej ZUS odmawia przyznania świadczeń. Poza tym ZUS odmawia przyznania wcześniejszej emerytury wtedy, gdy jego zdaniem, pracownik nie spełnił wymaganego prawem warunku w postaci posiadania co najmniej 15-letniego okresu zatrudnienia w szczególnych warunkach, gdyż np. przez pewien okres zajmował jednocześnie stanowisko kierownika i technika, wobec czego nie można uznać, iż pracował w pełnym wymiarze czasu pracy i na stałe w szczególnych warunkach jako technik, któremu z racji wykonywanego zawodu przysługiwałaby wcześniejsza emerytura.

Aby temu zaradzić, można złożyć odwołanie od decyzji ZUS do sądu. Trzeba bowiem wiedzieć, że okoliczności wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze mogą być ustalane w postępowaniu odwoławczym także innymi dowodowymi niż dokumentem świadectwa pracy. Często pomocni okazują się współpracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy w okresie świadczenia pracy w szczególnych warunkach, którzy przed sądem potwierdzą, że praca była przez odwołującego rzeczywiście wykonywana na właściwym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy. W innych przypadkach pomocne jest także uzyskanie odpowiednich dokumentów świadczących o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach z archiwów państwowych.

Tym samym odmowna decyzja ZUS nie przekreśla szans na uzyskanie świadczeń emerytalnych. Odwołanie do sądu może stanowić środek zaradczy i doprowadzić do zmiany decyzji ZUS.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *